اعلام نتایج سه پذیرش بدون آزمون در هفته آینده/ اعلام برنامه زمانی

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی مرحله پذیرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) برای كاردانی به كارشناسی ناپیوسته، كاردانی نظام جدید و آزمون‌ سراسری هفته آینده اعلام می شود.

ایران داکیومنت به نقل از مهر، برنامه زمانی اعلام نتایج سه پذیرش بدون آزمون (صرفاً براساس سوابق تحصیلی) از سوی سازمان سنجش اعلام شد

نوع پذیرش

زمان اعلام نتایج

پذیرش بدون آزمون (صرفاً براساس سوابق تحصیلی) دوره‌های كاردانی نظام جدید برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی

یكشنبه 28 دیماه

پذیرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی در آزمون‌ كاردانی به كارشناسی ناپیوسته

دوشنبه 29 دیماه

پذیرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) برای دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی در آزمون‌ سراسری

سه شنبه 30 دیماه

دوره‌های كاردانی نظام جدید موسسات غیرانتفاعی

داوطلبان شركت كننده در مرحله پذیرش بدون آزمون (صرفاً براساس سوابق تحصیلیدوره‌های كاردانی نظام جدید (برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی –غیر انتفاعی) سال 1393 كه نسبت به درج اولویت‌های انتخابی در فرم انتخاب رشته خود مندرج در سایت اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام کرده اند می توانند نتایج خود را در هفته آینده مشاهده کنند. 

اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون مذكور در روز یكشنبه 28 دی ماه از طریق ‌سایت اطلاع‌رسانی این سازمان به  نشانی:www.sanjesh.org  اعلام می شود. داوطلبانی كه در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی این آزمون قرار می‌گیرند، می توانند ضمن مراجعه به وب‌سایت اطلاع‌رسانی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ذیربط و كسب اطلاع از برنامه زمانی و مدارك اعلام شده مربوط به هر كدرشته محل، در زمان مقرر برای ثبت‌نام و سایر مراحل پذیرش به نشانی مشخص شده مراجعه کنند.

كاردانی به كارشناسی موسسات غیرانتفاعی

داوطلبانی كه در مرحله پذیرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی در آزمون‌ كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1393 شرکت کرده و كد رشته‌محل‌های انتخابی خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج کرده اند می توانند از نتایج خود مطلع شوند.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی این مرحله در روز دوشنبه 29 دی ماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی:www.sanjesh.org  اعلام می شود. داوطلبانی كه در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی قرار می‌گیرند می توانند با توجه به مندرجات اطلاعیه‌ای كه در این خصوص به‌طور همزمان با اعلام اسامی آنان منتشر خواهد شد، ضمن مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ذی‌ربط و كسب ‌اطلاع از برنامه زمانی و مدارك اعلام شده مربوط به هر كد رشته‌محل، در زمان مقرر برای ثبت‌نام به نشانی مشخص شده مراجعه کنند.

دانشگاه پیام نور و  غیرانتفاعی ها در آزمون‌ سراسری

داوطلبانی كه در مرحله پذیرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) برای دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتیغیرانتفاعی در آزمون‌ سراسری سال 93 ثبت‌نام و نسبت به درج كد رشته‌محل‌های انتخابی خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کرده اند می توانند از نتایج خود مطلع شوند.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی این مرحله در روز سه‌شنبه 30 دی ماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org اعلام می شود. داوطلبانی كه در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی قرار می‌گیرند می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی دانشگاه‌ پیام نور و یا مؤسسات آموزش عالی ذی‌ربط و كسب ‌اطلاع از برنامه زمانی و مدارك اعلام شده مربوط به هر كد رشته‌محل، در زمان مقرر برای ثبت‌نام به نشانی مشخص شده مراجعه کنند.

آخرین ویرایش: 1393/10/22
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.