• محورهای همایش :
 • گردشگری و فناوری اطلاعات
 • بازاریابی گردشگری الکترونیک
 • توریسم (گردشگری) سلامت
 • بازاریابی مناطق طبیعی گردشگری سلامت
 • بازاریابی گردشگری سلامت در حوزه تخصصی
 • آسیب شناسی بازاریابی گردشگری در ایران
 • آسیب شناسی گونه های گردشگری با تأکید بر استان مازندران
 • موانع و محدودیت های فرهنگی ، اقتصادی و بازاریابی مؤثر بر صنعت گردشگری
 • بازاریابی برند (نام و نشان تجاری) در صنعت گردشگری
 • مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری
 • راهکارهای ارتقاء جذب گردشگری در استان مازندران