در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود نمونه قرداد عملیات نقاشی ساختمان

 این قرارداد در تاریخ .................... فیمابین شرکت ............... به نمایندگی ................. که کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ................ به شماره شناسنامه ............... صادره از ...................... به نشانی ............................................... تلفن .................... که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارتست از عملیات نقاشی ساختمان .................... به شرح ذیل و براساس استعلام بهای تأیید شده که به رؤیت کامل و امضای پیمانکار رسیده است شامل : .

 

دانلود رایگان 

آخرین ویرایش: 1393/03/28
 
 
 

logo-samandehi

تایید