در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود رایگان نمونه قرارداد کانال کشی کولر

این قرارداد در تاریخ .................. فیمابین شرکت ................ به نمایندگی ..................... به نشانی ...................................... تلفن ....................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای .................... فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ..................... و به نشانی ..................... تلفن .................. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید . 


دانلود رایگان 


آخرین ویرایش: 1393/03/28
 
 
 

logo-samandehi

تایید