در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

پروژه ی میان ترم آمار (سوختگی)برای جواب هر سوال از سه نوع نمودار (دایره ای،میله ای ،خطی استفاده شده است)مقدمه:پرسشنامه یدرصد فراوانی افراد سانحه دیده در هر بازه ی سنیجنسیت فرد سانحه دیدهفراوانی جنسیت افراد سانحه دیده1-علت سوختگی چه بوده . . .
پيشگفتارفصل اول : كلياتتاريخچه شركتانبارهاكدينگنحوه ورود و خروج كالا از انبارفرمهاي مورد استفاده در انبارهاي شركت تجهيزات ايمني راههاانبارگردانيفصل دوم : شناسايي انبارمقدمههدف و اهميت انبارداريانبار و انواع آنانبارهاي سازمانهاي توليدي و صنعتيموجوديهاي انبار ( انواع انبار )محل سازماني و . . .
طرح پژوهشی صرفه جویی آبپیشگفتارفصل اول:کلیاتچکیدهمقدمهمسئله تحقیقکلیات تحقیقروش شناسیاهداف تحقیقزمان اجرای نظرسنجیپرسشنامه نظرسنجیروش گرد آوری اطلاعات:جامعه نمونهپرسشنامهفصل دوم:پیشینه پژوهشمقدمهادبیات و پیشینه ی تحقیقالگوی مصرف و تلفات آب شهریجدول 1- الگوی توصیه شده مصارف سرانه خانگی برحسب لیتر در روز (تا . . .
4-1) آمار توصيفي:4-1-1) جنسیت کارکناننمودار4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان4-1-2) مدرک تحصيلي کارکنانجدول 4-2: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي مدرک تحصیلی کارکناننمودار4-2: توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان4-1-3) سابقه کار کارکنانجدول 4-3: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد . . .
مقدمهاهميت آمار در پزشكيانواع داده هاداده ها و جدول فراوانينمودار ميله اي بر حسب Fi (فراواني مطلق)نمودار ميله اي بر حسب F نسبينمودار ميله اي بر حسب درصد F نسبينمودار ميله اي بر حسب F تجمعينمودار مستطيلي بر حسب Fi . . .
چکیدهمقدمهواژگان کلیدیتحقیقات پیشینچارچوب نظری تحقیقمدل تحقیقفرضیات تحقیقروش تحقیقاعتبار و روایی تحقیقتعریف متغیرهامتغیرهای مستقلمتغیرهای جمعیتیسن ازدواج زوجیناختلاف سن زوجینتعداد فرزندانمحل زندگی زوجینمدت زندگی مشترکمتغیرهای اقتصادی - اجتماعیوضعیت اشتغالمیزان تحصیلاتدرآمدشیوه آشنائی زوجیننوع ازدواج زوجیندخالت دیگران در امور زندگی زوجیناختلاف تحصیلی زوجینمدت شناخت . . .
باغهای ایرانی : باغ ایرانی از قدیمی ترین و مهمترین باغ های جهان به شمار می روند . باغ ایرانی بیشتر حاکی از نیازهای روحی و کمتر متناسب با نیازهای آب قابل سنجش است . از زمان های قدیم بخش اساسی . . .
خلاصه:مقدمه:جمع آوري داده ها:تجزيه و تحليل داده ها:جدول فراواني مربوط به نمرات دانش آموزان به دروس تفهيميانحراف از ميانگين داده هاواريانسنمودارساقه و برگنمودار جعبه اينمودار میله اینمودار دایره اینمودارساقه و برگنمودار جعبه اي مربوط به سوالارزيابي مشكلات:تيجه گيري:پيشنهاد:ضميمهپرسشنامهمنابع و مآخذ . . .
ميزان اجاره پرداختني به وسيله ي هر شهروند در طي يك سال. نمودار دايره اي نمودار مستطيلي نمودار چند بر فراواني نمودار جعبه اي ميانه ميانگين شاخص هاي پراكندگي، واريانس، انحراف معيار، ضريب تغييرات واريانس انحراف معيار ضريب تغييرات
مقدمه جمع آوری داده ها : تجزیه و تحلیل داده ها : افراد اصلی روستا : نمودار میله ای : نمودار مستطیلی: نمودار چند بر فراوانی : نمودار دایره ای : نمودار جعبه ای : نمودار ساقه و برگ : زن : جدول فراوانی : نمودار میله ای : نمودار مستطیلی : نمودار چند . . .