بررسي اثربخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش خشونت در روابط زوجين

کد محصول: 988
قیمت: 12,000 تومان
تعداد صفحات 18
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده:

هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر بخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش الگو هاي خشونت در روابط زوجين بود. آزمودني ها تعداد 20 زوج (40 نفر زن و شو هر) بودند كه در سال 1384 از بين مراجعان به شوراي حل اختلاف یک شهر انتخاب شده بودند. اين تعداد به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. ابتدا آزمودني ها پرسشنامه مقياس تاكتيك هاي تعارضي تجديد نظر شده (CTS-2) و پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك را پاسخ دادند. سپس در معرض جلسات آموزشي مديريت خشم قرار گرفتند. داده هاي پژوهش به كمك روش هاي آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه نشان داد كه از لحاظ جنسيت، ميزان تحصيلات ، مدت ازدواج، تعداد فرزندان، سابقة اعتياد، سابقة بيماري رواني، سابقة محكوميت قضايي، ميزان درآمد خانواده، شغل و وضعيت سكونت همسران در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني دار آماري وجود نداشت. سپس براي تعيين اثرمندي آموزش مديريت خشم آزمون t مستقل انجام شد. محاسبات نشان داد كه بين نمرات CTS-2 در پيش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني دار در سطح p وجود دارد يعني زوجيني كه در جلسات آموزشي شركت كرده بودند، در پس آزمون خشونت كمتري را گزارش كردند. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان چنين نتيجه گرفت كه به وسيله آموزش كنترل خشم مي شود خشونت را در روابط زوجين كاهش داده و از ابتلاء آنان به پيامد ها و عوارض جسمي و رواني خشونت پيشگيري بعمل آورد. بعلاوه كنترل موثر خشم مي تواند در كاهش هزينه هاي بهداشتي و درماني موثر واقع شود.

كليد واژه‌ها:

خشونت، آموزش مديريت خشم، الگوهاي خشونت، زوجين. CTS-2

روش پژوهش

پژوهش حاضر، يك طرح شبه آزمايشي با دو گروه (آزمايش و كنترل)، انتخاب تصادفي و استفاده از پيش‌آزمون، پس آزمون مي‌باشد. جامعة آماري پژوهش مشتمل بر همة زوجيني بودند كه براي مشاوره مراجعه كرده و يا از طرف دادگاهها جهت حل مشكلاتشان به شوراي حل اختلاف شهر قزوين در سال 1384 ارجاع شده بودند. در اين تحقيق، روش نمونه‌گيري در دسترس و جایگزینی تصادفی آزمودنیها در دو گروه آزمایش و کنترل مورد استفاده قرار گرفت. از بین زوجینی که به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و حاضر به همکاری در این پژوهش بودند تعداد 50 زوج در نظر گرفته شدند و از آن ها 20 زوج انتخاب و به صورت تصادفی 10 زوج در گروه آزمایش و 10 زوج دیگر در گروه کنترل جایگزین شوند.

ابزار پژوهش

در این پژوهش از پرسشنامه مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک های تعارضی (CTS-2) و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک استفاده شده است.

CTS-2 پرکاربردترین ابزار جمع آوری داده های مربوط به همسر آزاری و تنها پرسشنامه ای است که بین پرخاشگری خفیف و شدید در زوج ها تمایز قائل می شود.

CTS-2 5 مقیاس می باشد. مذاكره، پرخاشگري رواشناختي، حمله جسماني، زورگويي جنسي و آسيب و صدمه  همه مقیاس ها به جز مقیاس مذاکره شامل خرده مقیاس های خفيف و شديد  هستند. مقیاس مذاکره به دو خرده مقیاس شناختی و عاطفی تقسیم می شود.

مذاکره: اصلاح مذاکره عبارت است از اعمالی که هدف آن حل و فصل عدم توافقات از طریق گفتگو است. سوالات و عباراتی که در خرده مقیاس شناختی جا دارند از جمله توصیه های مذاکره محسوب می شوند. خرده مقیاس عاطفی درصدد بخش میزان عاطفه مثبت در روابط است و این کار را از طریق سوال درباره بیان احساس علاقه و احترام به همسر انجام می دهد.

پرخاشگری روانشناختی:

 این مقیاس اعمال پرخاشگری غیرکلامی را در روابط زوج ها مورد بررسی قرار می دهد. در نسخه اولیه CTS این مقیاس خشونت کلامی نامیده می شود.

حمله جسمانی:

زورگویی جنسی:

آسیب و صدمه:

نتایج

جدول 1 : مقايسه اختلاف ميانگين پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل در مقياس آسيب و صدمه

جدول2:  مقايسه اختلاف پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل در مقياس پرخاشگري

نمودار 2 : مقايسه ميانگين نمرات گروه آزمايش در مقياس پرخاشگري روان‌شناختي CTS-2 در گروه آزمايش و كنترل

جدول3: مقايسه اختلاف ميانگين پس‌آزمون و پيش‌آزمون گروه آزمايش و كنترل در حمله جسماني CTS-2

نمودار 3 : مقايسه ميانگين مقياس حمله جسماني CTS-2 در گروه آزمايش و كنترل

جدول4: مقايسه اختلاف ميانگين پس‌آزمون و پيش‌آزمون گروه آزمايش و كنترل در مقياس زورگويي جنسي CTS-2

جدول5: مقايسه اختلاف ميانگين پس‌آزمون و پيش‌آزمون گروه آزمايش و كنترل در مقياس مذاكره CTS-2

نمودار 5: مقايسه ميانگين مذاكره در گروه آزمايش و كنترل

6- بحث و نتيجه گيري:

ملاحظه های اخلاقی و محدودیت ها

پيشنهادهاي پژوهش:

قدردانی

منابع:

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول