بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

کد محصول: 987
قیمت: 39,000 تومان
تعداد صفحات 140
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند

فصل اول : كليات تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت موضوع تحقيق 

اهداف تحقيق

دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع

فرضيه هاي تحقيق

قلمرو تحقيق

جامعه آماري

روش تحقيق

روش جمع آوري اطلاعات 

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

ساختار كلي تحقيق

تعريف واژه ها

فصل دوم : ادبيات تحقيق

بخش اول : روشهاي تامين مالي

تاريخچه

شيوه هاي تامين مالي

روشهاي متداول براي تامين مالي

تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت

وامهاي بلند مدت

ويژگيهاي وامهاي بلند مدت

مزاياي وامهاي بلند مدت

معايب وامهاي بلند مدت

سهام ممتاز

ويژگي هاي سهام ممتاز

انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي

مزاياي انتشار سهام ممتاز

معايب انتشار سهام ممتاز

سهام عادي

ويژگيهاي سهام عادي

انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي

مزاياي انتشار سهام عادي

معايب انتشار سهام عادي

اختيار خريد سهام

ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي

مزاياي اختيار خريد سهام 

معايب اختيار خريد سهام

سهام عادي

ويژگيهاي عمومي سهام عادي

نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها

نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها

سودهاي توزيع نشده شركت

سود انباشته

مزاياي استفاده از سود انباشته معايب استفاده از سود انباشته

روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها

سود سهمي

اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15

بازده سهام

بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي

هزينه سرمايه

محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه

مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري

معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري

معايب استفاده ارزش بازار

نظريه هاي ساختار سرمايه

مفروضات CAPM

نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت

موسسات درحال رشد

موسسات در حال افول

موسسات در حال بلوغ

تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست )

عوامل موثر بر سياست تقسيم سود

بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها

تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها

تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها

تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها

تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها

اهرام مالي

سيات تقسيم سود و ارزش شركت

اصول اساسي حاكم بر تحقيق

اثر سياست تقسيم سود

سودآوري و ارزش شركت

رشد تقسيم سود و رشد سودآوري

بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج)

تحقيقات انجام شده در خارج از ايران

تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران

فصل سوم  :  متدولوژی تحقيق

مقدمه

روش تحقيق

اهداف تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

جامعه آماري

نمونه آماري

قلمرو تحقيق

روش جمع آوري اطلاعات

روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق

ضريب همبستگي پيرسون

آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع  استاتيك

آزمون واريانس دو جامعه - توزيع f( استندكور/ فيشر)

آزمون K-S

فصل چهارم : نتایج و تجزيه و تحليل تحقیق

مقدمه

آزمون فرضيه ها

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه

نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق

نتيجه گيري كلي

پيشنهادت تحقيق

پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق

پيشنهادات آتي

محدوديتهاي تحقيق

منابع و مآخذ

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول