کار تحقیقی خسارت معنوی ناشی از جرم

کد محصول: 961
قیمت: 42,000 تومان
تعداد صفحات 65
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

هدف کلي حقوق، ايجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان داراي 2 بعد مادي و معنوي مي‌باشد؛ اما حقوق مدني صرفاً به بعد مادي مي‌پردازد و با اهميت دادن به اين جنبه در پي دستيابي به اهداف بزرگي همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و رفع خصومت است. بر اين اساس است که قانون‌گذار بخش بزرگي از توجه خود را معطوف به بحث خسارت‌هاي مادي نموده و از مسئله مهم خسارت‌هاي معنوي غافل مانده و در قوانين مدني به تعهدات مالي پرداخته است، درحالي که بحث مربوط به خسارت‌هاي معنوي تنها در مسئوليت مدني مورد بررسي قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص اين مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.در این کار تحقیقی با موضوع خسارت ناشی از جرم در فصل اول به بیان کلیات و انواع خسارات و تاریخچه ای از آن می پردازیم و در فصل های بعد به اصل موضوع و خسارات ناشی از جرم خواهیم پرداخت.

کلید واژه:

خسارت،جرم،معنوی

مقدمه:

از نظر اسلام ، انسان ، برترين موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دميده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خليفه‌ي خود در زمين برگزيد اگر چنانچه آدمي حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملي را به درستي طي كند به جايي مي‌رسد كه از ملائك هم بالاتر مي‌رود و به موقعيتي مي‌رسد كه در خيال نمي‌گنجد .

« رسدآدمي به جايي كه به جز خدا نبيند                    بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت »

انسان با چنين موقعيت و جايگاه ممتازي هم سلامت و تماميت جسماني و اموال و متعلقات او مورد تأكيد است و بايد از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصيت او از جنبه‌هاي گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صيانت آن تاكيد شده است ، و بر خسارت‌هاي وارده بر آن عنايت بيشتري دارد . زيرا پيامبر عظيم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضايل اخلاقي عنوان مي‌كند كه يكي از وجوه فضايل اخلاقي رعايت حقوق معنوي افراد است .

پس خسارت منحصر به ضرر مادي نبوده ،‌بلكه خسارت معنوي ناشي از جرم ، به مهمترين بعد از ابعاد وجود شخصيت انسان كه همان بعد معنوي و روحاني باشد ايراد لطمه نموده و آن را متضرّر مي‌نمايد كه غالباً زيان‌هاي مادي قابل جبران و طريق جبران آن نيز مشخص است و در بسياري موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو كامل وجود دارد ، اما به دليل دشواري اندازه‌گيري زيان معنوي و تقويم آن به پول و گاهي عدم امكان اين اندازه‌گيري و سنجش آن با پول ، و يا مرسوم نبودن چنين ارزيابي در نظام‌هاي مختلف حقوقي ، در خصوص امكان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اكثر كشورها ، اين نوع خسارت ، نيز مشمول قاعده‌ي جبران خسارت دانسته شده است . و از اين حيث تفاوتي با خسارت‌هاي مالي ندارد . ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده ، يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است . در نظام حقوقي ما نيز ، نسبت به امكان جبران اين گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدي وجود دارد و درپاره‌اي از اظهار نظرها كه از سوي مراجع قانوني چون شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي سابق مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به طريق مادي و مغايرت آن با موازين شرعي شده است ، اين ترديد را بوجود آورده كه امكان مطالبه‌ي خسارت معنوي وجود ندارد . هر چند شريعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد كلي از جمله قاعده‌ي « لاضرر و لاضرار في الاسلام » و قاعده نفي عسر و حرج ، ايراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهاي مادي و چه ضررهاي معنوي به طور كلي ممنوع نموده است . بر همين اساس چگونه ممكن است به جبران خسارتهاي مادي تاكيد داشته باشد ، اما توجهي به خسارت معنوي و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟

بیان مسئله:

حقير سعي بر آن دارم كه با بررسي در محدوده‌ي قوانين و مقررات لازم الاجراء فعلي ، بالاخص قانون اساسي و قانون مسئوليت مدني و آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي و منابع معتبر فقهي به بحث و تجزيه و تحليل پيرامون خسارت معنوي ناشي از جرم به ويژه در آثار حقوقي وكيفري آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبيين وجاهت و مشروعيت اين موضوع ، توجه و رسيدگي وجبران خسارت معنوي ناشي از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضايي و مورد توجه و تاكيد اساتيد گرامي واقعي گردد، باشد تا زمينه‌ي دستيابي بيشتر به نظم واقعي و استقرار عدالت و ايجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقي ، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ،ايجاد امنيت و آسايش همگاني و ساير اهداف مندرج در قانون اساسي فراهم آيد ، و با وضع قوانين متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در اين زمينه ، مراجع محترم قضايي و امنيتي ، همانگونه كه اموال مردم را از تعديات و تجاوزات محفوظ مي‌دارند ، با اتكا به چنين قوانين مستحكم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقي را نيز كه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است از تعرضات و تعديات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌هاي اجرايي براي اين قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزين را از فكر تجاوز و تعدي به افراد باز دارد و خسارهاي وارده به زيان ديدگان را مرتفع نمايد .

اهمیت و ضرورت تحقیق:

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، از جمله در اصول 39 و 40 ايراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوي انسانها منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و شرافت و سرمايه معنوي كسي وارد آيد طبق اصل 171 ق . ا . بايد جبران شود و در قوانين عادي نيز تلويحاًو يا با الصراحه اشاراتي راجع به خسارت معنوي شده است كه اين امر نشانگر توجه شايان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي مي‌باشداهمیت موضوع خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق اگیزه اصلی برای نوشتن این مطلب است.

طرح سوالات:

1-     شيوه‌ها و ملاك‌هاي جبران خسارت معنوي چيست ؟

2-     آيا خسارات معنوي قابل جبران هستند يا خير و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتيبي بايد آن را جبران نمود ؟

3-     آیا خسارت معنوی ناشی از جرم در حقوق و فقه موضوعه از مشروعیت و جامعیت لازم برخوردار است؟

فرضیات:

جواب سئوالات در تحقیق آورده شده است.

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سوالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول :

 كليات

مبحث اول :تعاریف لغوی و اصطلاحی

گفتار  اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي

گفتار دوم :معني لغوي خسارت

گفتار سوم :معني اصطلاحي خسارت

گفتار چهارم :انواع تقسيمات خسارت و معيار آن

بند اول :خسارات ناشي از نقض قرارداد

بند دوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع

بند سوم :خسارت ناشي از ارتكاب جرم

 گفتار پنجم :ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي

گفتار ششم :تعريف خسارت معنوي

گفتار هفتم: انواع خسارت معنوي

مبحث دوم :پيشينه تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن

 گفتار اول:پيشينه‌ي تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران

گفتار دوم : اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه‌ي آن

بند اول :وجود ضرر

بند دوم :ارتكاب فعل زيانبار نامشروع

بند  سوم :رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود

بند چهارم :دفاع مشروع

بند پنجم :اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت‌دار

بند ششم :اجبار

بند هفتم :اضطرار

گفتار سوم : شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي

فص دوم:

ارکان خسارت ناشی از جرم وبررسی خسارت معنوی ناشی از دیه وقصاص

مبحث اول :ارکان و مباني خسارت معنوي ناشي از جرم  ‌

گفتار اول :مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون آيين دادرسي کيفري

گفتار دوم :مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي

گفتار سوم :مفهوم و ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي

بند اول :معناي ديه در لغت و اصطلاح فقه و حقوق

بند دوم :ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي

گفتار چهارم :معناي قصاص در لغت و اصطلاح فقه

بند اول :مفهوم و ماهيت قصاص و امکان جبران مالي خسارت معنوي

نتیجه گیری

فهرست منابع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول