کار تحقیقی راهكار كاهش جرائم مزاحمت خياباني

کد محصول: 952
قیمت: 50,000 تومان
تعداد صفحات 70
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سازماني که درميان سايربخش هاي حاکميت نزديک ترين سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجراي مأموريت هاي خود دربرقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي،بيشرين توجه را به مردم داشته باشد.چنين توجيه درسايه ي شناخت مناسب مقوله مشارکت دهي مردم درامر نظم عمومي و امنيت اجتماعي است و ثمره ي ارزشمند اين امر،کسب اعتماد و جلب رضايت مردم و بالاخره دست يابي به احساس امنيت رواني است. در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه در ابتدا به شناخت جرم و پديده جرم شناسي بپردازيم و در ادامه تحقيق راه هاي جلوگيري از  جرم و يا همان پيشگيري از جرم را مورد بحث قرار دهيم در اين راستا با موضوع نقش پليس در پيشگيري از جرم به نقش اين سازمان در اين باره اشاره اي مي كنيم و اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهيم.

كليدواژه:

پليس ، سازمان پليس، امنيت اجتماعي، ،کنترل جرم، پيشگيري از جرم

مقدمه:

انسان موجودي است اجتماعي از آن جهت که تأمين نيازهاي مختلف مادي و روحي و رواني،وي را به  زندگي با ساير همنوعانش واداشته است. بنابراين، بقاي نوع انسان در گرو بقاي جامعه اي است که درآن زندگي مي کند. از سوي ديگر زندگي اجتماعي نيازمند نظم و امنيتي است و اين درجه نيازمندي به حدي است که هيچ جامعه اي بدون نظم و امنيت قادربه ادامه حيات خود نمي باشد. از اين رو،تلاش در جهت برقراري نظم و امنيت عمومي،جزء اولين تلاش هاي جوامع بشري درهرعصر و زماني است.

ازآن جا که مقوله نظم و امنيت،بيش ازهر مقوله اجتماعي ديگر،مقوله اي عمومي و مردمي است، سازمان پليس به عنوان سازماني که مسئوليت سنگيني درحوزه ي برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي بر عهده دارد،نه تنها ازاين قاعده مستثني نبوده بلکه بيش ازهرسازمان و نهاد ديگري نيازمند توجه به رويکرد جامعه محوري است. خوشبختانه درراستاي توجه به رويکرد جامعه محوري پليس درانجام امور انتظامي، طي چند سال اخيرشاهد آن هستيم که تلاش هاي قابل توجهي دردرون سازمان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته است.آشنايي با ابعاد مختلف رويکرد جامعه محوري پليس مي تواند در تسريع رونداين حرکت موثر باشد.

بیان مسئله:

پليس در دروازدة ورودي نظام عدالت كيفري قرار دارد  و نقش مهمي در ايجاد تجربيات اوليه بزه‌ديدگان ايفا مي‌كند. اگر‌چه نگرش‌هاي پليس به بزه‌ديدگان بستگي به اين دارد كه بزه‌ديدگان، جرم را گزارش و در ضمن تحقيقات قضايي با پليس همكاري كنند اما اين نگرش در سطح بين‌المللي ناقص بوده و در آفريقاي جنوبي كه پليس به عنوان عامل بزه‌ديدگي تلقي شده، شرائط تاريخي وضعيت را اغراق آميز جلوه مي‌دهد. در طول دهه گذشته، براي رفع اين مشكلات يك رشته اقدامات اصلاحي از جمله آموزش تخصصي،  اصلاحات قانوني، دستورالعمل‌هاي اداري و نيز ايجاد خدمات حمايتي دولتي يا داوطلبانه در ارتباط با ايستگاه‌هاي پليس براي ارائه مشاوره و اطلاعات به بزه‌ديدگان انجام شده است.بزه‌ديدگان برخي نيازهاي عملي و عاطفي مانند مشورت، آگاهي از تحقيقات قضايي، آيين دادرسي دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانيان جرم از نخستين برخورد با پليس تا رو به رو شدن با آيين دادرسيِ پيچيده و گاه گيج كننده دادگاه، نيازهايي دارند. براي رفع اين نيازها يا كاهش تاثير لطمات روحي به آنان برخي مقدمات يا خدمات وجود دارد. در آفريقاي جنوبي، افزايش آگاهي از نيازهاي قربانيان و اصلاحات اخير در خدمات پليس و دستگاه قضايي با گرايش‌هاي بين المللي هماهنگ است. چنين استدلال مي‌شود كه اين تحولات مي‌تواند به كاهش بزه‌ديدگي ثانوي كمك كند. مقامات عدالت كيفري براي پيشگيري از جرم بايد به اين نيازها و نيز اصلاحات موثر براي وضع قربانيان در نظام عدالت كيفري به عنوان يك اولويت نگاه كنيد.«سياست ملي پيشگيري از جرم» هماهنگ با ديدگاه بزه‌ديده محوري كه بر كل نظام عدالت كيفري حاكم است علاوه بر موارد ديگر، بر موارد زير معطوف است:

1ـ تقويت كارآيي آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع كمك به قربانيان و حمايت از آن.

2ـ بهبود دسترسي اقشار ضعيف مانند زنان، كودكان و به‌طور كلي قربانيان به فرآيند‌هاي عدالت كيفري.

3ـ از نو طراحي كردن فرآيند‌هاي عدالت كيفري به منظور كاهش محدوديت‌ها، تقويت قربانيان جرم و جلوگيري از تأخير غير ضروري در دادرسي.

4ـ پيش‌بيني نقش مهم و ارزنده براي بزه‌ديدگان در فرآيند‌هاي عدالت كيفري.

5ـ بهبود خدمات فرآيند‌هاي عدالت كيفري به بزه‌ديدگان از راه افزايش دسترسي و ايجاد حساسيت براي نيازهاي قربانيان.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

هرچند تاکنون تحقیقات گوناگونی پیرامون پيشگيري از جرم صورت پذیرفته است لیکن در خصوص بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس در پیشگیری از جرم  تحقیقات زيادي  صورت نپذیرفته است لذا كاركردن روي اي ن موضوه و موضوعات مشابه مي تواند كمك زيادي به اين مسئله داشته باشد.

طرح سؤالات:

1-آيا بين عملكرد پليس با كاهش جرائم رابطه مستقيم وجود دارد؟

2-آيا رابطه اي با همكاري شهروندان با پليس و كاهش جرائم وجود دارد؟

فرضات تحقیق:

سعی شده است در تحقيق به پرسش اول جواب داده شود ومی توان به پرسش دوم با یک جواب بلی جواب داد.

چکیده

كليدواژه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سؤالات

فرضات تحقیق

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی

گفتار اول : مفهوم لغوي

گفتار دوم :مفهوم اصطلاحی

بند اول : مفهوم پليس جامعه محور

بند دوم:پيشگيري از بزهكاري

الف: پيشگيري متداول

ب- پيشگيريهاي جديد

مبحث دوم:تاريخچه

گفتار اول:تاريخچه پليس

بند اول:پیشینه تاریخی پلیس

بند دوم:پیدایش پلیس جدید

بند سوم:دوره‌های پلیس

گفتار دوم:نیروی پلیس در ایران

بند اول:پلیس پیش از انقلاب

بند دوم:پلیس پس از انقلاب

بند سوم:مبانی پیشگیری انتظامی

گفتار سوم:رابطه پليس و بزهكازي در طول تاريخ

فصل دوم:

عملكرد پليس در پيشگيري از جرائم

مبحث اول:عملكرد پليس

گفتار اول:ضرورت رويکرد جامعه محوري در انجام امورانتظامي

گفتار دوم:ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس درسطح درون سازماني

بند اول:ارتقاي کارآيي پليس

بند دوم:بررسي عملكردهاي پليس

بند سوم:جلب اعتماد عمومي

گفتار سوم:اصول حاکم بررويکرد جامعه محوري پليس

بند اول:اصول ده گانه فريدمن

بند دوم:اصول جلب مشارکت انتظامي

گفتار چهارم :درون و برون سازماني

بند اول:درون سازماني

بند دوم:برون سازماني

بند سوم:مستندات تاريخي

فصل سوم:

بررسي انواع پليس در پيشگيري از جرم

مبحث اول:پليس محلي و پيشگيري از بزهكاري

گفتار اول:مباني نظري پليس محلي و مقايسه آن با پليس سنتي

بند اول:مباني نظري

گفتار دوم:مقايسه پليس محلي با پليس سنتي

گفتار سوم:نمونه ها و نمودهاي عملي پليس محلي

مبحث دوم:پليس قضايي

گفتار اول: نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و پیشرفت جرم

گفتار دوم:تشكيلات پليس قضايي

گفتار سوم:جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو پلیس قضایی

نتيجه گيري

منابع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول