کار تحقیقی حقوق عنصر مادی جرم در حقوق جزا

کد محصول: 917
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 55
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن،نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز،توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند.  این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است.در این کار تحقیقی با موضوعنصر مادی جرم در حقوق جزا در فصل اول به بیان کلیات و تعاریفی از جرم و ارکان آن می پردازیم و در فصول بعد به کاربردها و تعاریف مختلف رکن مادی جرم و تفسیرهای مختلف آن اشاره ای می کنیم.

کلید واژه:

عنصر مادی،جرم،حقوق جزا

مقدمه:

در حقوق جزاي موضوعه براي اين که عملي جرم محسوب شود، تجمع عناصري ضرورت دارد. برخي از اين عناصر جنبهِ خصوصي داشته و شرايط وقوع جرم خاصي را بيان مي‌کنند. به عنوان مثال، عنصر خاص تشکيل‌دهنده جرم سرقت و رکن رکين آن ربايش مال منقول ديگرياست. در واقع سخن از عناصر خصوصي (خاص) جرايم، موضوع حقوق جزاي اختصاصيمي‌باشد. امّا در مقابل اين عناصر، عمومي يا عناصر عام جرايم قرار دارند که در تمامي بزه‌ها مشترک هستند.

از نظر حقوق جزا عملي را نمي‌توان جرم و قابل کيفر دانست؛ مگر اين که اولاً، از سوي مقنّن طي قوانين مدوّن پيش‌بيني و براي آن مجازات تعيين شده باشد (عنصر قانوني)؛ ثانياً، در خارج فعليّت يافته و يا لااقل اجراي آن شرع شده باشد (عنصر مادي)؛ و ثالثاً، توسط انساني که داراي ارادهِ آزاد بوده و آگاه است، ارتکاب يافته باشد (عنصر رواني).

به طور خلاصه عناصر عمومي جرايم عبارتند از:

1-عنصر قانوني جرم: ‌هيچ فعل يا ترک فعلي جرم محسوب نمي‌شود؛ مگر اين که از طرف قانون‌گذار به عنوان جرم معرفي و مجازاتي براي آن مقرر شده باشد.

2- عنصر رواني جرم: ‌قصد مجرمانه (سوء‌نيّت) يا تقصير جزايي (خطاي کيفري) يکي ديگر از عناصر تشکيل‌دهنده جرم است. به عبارت ديگر، اهليّت جزايي و مـسـئوليت کيفري (قابليت انتساب و اسناد عمل مجرمانه) از شرايط تحقق جرم هستند و در صورت فقدان آنها، جرم تحقق يافته محسوب نمي‌‌شود.

3-عنصر مادي جرم: ‌جرم بايد فعليّت يابد و وجود خارجي پيدا نمايد. صرف تصّور و اراده‌اي که فعليّت نـيـافـتـه يـا تهيهِ مقدمات ارتکاب آن جرم محسوب نـمـي‌شـود.ايـن تـقـسـيـم‌بـنـدي مـختص جرايم حقوق موضوعه نيست؛ بلکه در حقوق جزاي اسلام نيز جرايم شرعي ماهيتاً داراي 3 رکن اصلي هستند که به ترتيب عبارتند از:

1- رکن شرعي: ‌مبيّن اين رکن جرم شرعي، نصّ يا دليل شرعي معتبري است که فعل يا ترک فعلي را  حرام کرده و مستوجب عقوبت و مجازات مي‌شمارد. از رکن شرعي جرايم به قاعده <لاجريمهَ و لا عقوبهَ الّا بَنصٍّ تعبير مي‌شود و بدون آن هيچ فعل يا ترک فعلي شرعاً جرم محسوب نمي‌گردد. رکن شرعي جرم را علّت شرعي جرم هم مي‌توان ناميد.

2-رکن معنوي: ‌مسئول و مکلّف بودن مرتکب جرم شرعي؛ يعني داشتن عقل، بلوغ، اراده و عمد در حال ارتکاب جرم، رکن معنوي جرايم شرعي محسوب مي‌شود و غالباً احراز سوء‌نيت کاشف اين رکن است.

3 رکن مادي: ‌رکن مادي جرم شرعي در قالب انجام عمل حرام يا ترک فعل واجبي که براي آن مجازات تعيين شده است، تحقق مي‌يابد. رکن مادي جرم شرعي در حقيقت سبب و علّت مادي جرم است.

چکیده

کلید واژه

مقدمه

فصل اول :

کلیات

مبحث اول:تعاریف جرم و ارکان آن

گفتار اول:تعریف جرم

بند اول :تعریف جرم با توجه به ماده ۲ قانون مجازات عمومی سابق

بند دوم :تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم:موارد تشکیل دهنده یک جرم

بند اول :عناصر کلی  جرم

بند دوم عنــاصر اختیاری جـــرم

بند سوم :عناصر تشکیل دهنده یا ساختاری جرم

مبحث دوم:سیر تاریخی و اهمیت رکن مادی جرم در حقوق جزا

گفتار اول : ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی

بند اول:بررسی کتب حقوقی ایران

گفتار دوم :اولین جزء در رکن مادی

گفتار سوم : رفتارهای خارجی جرم

گفتار چهارم:بررسی کتب و نظریه های خارجی

فصل دوم:

تعاریف و تفاسیر مختلف عنصر مادی جرم در قوانین مختلف

مبحث اول:بررسی عنصر مادی در قوانین مختلف

گفتار اول: تحليل عنصر مادي جرم موضوع ماده 637مجازات اسلامي

گفتار دوم :لزوم وجود عنصر مادي براي جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسي

بند اول:بررسی استنباط های مختلف

بند دوم:بررسی ارکان موضوع

بند سوم :اصل عدم مجازات فكر و انديشه مجرمانه

مبحث دوم :بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت

گفتار اول قلب حقیقت باید به صورت فعل مثبت مادی در خارج تحقق یابد

گفتار دوم :قلب حقیقت باید در اسناد رسمی صورت گرفته باشد

گفتار سوم :طرق ارتکاب جعل مادی موضوع ماده 100 قانون ثبت

بند اول : معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت

بند دوم :کشیدن یا کندن ورقی از اوراق دفاتر ثبت

بند سوم:‌از اعتبار و استفاده انداختن ثبت سند به وسایل متقلبانه

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول