کار تحقیقی فقر و تاثیر آن بر ارتکاب جرائم منافب عفت

کد محصول: 914
قیمت: 45,000 تومان
تعداد صفحات 75
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

زندگي انسانها از ابتدا دو وجه داشته است. يك روي آن وفاق و هماهنگي افراد و روي ديگر آن جنگ و نزاع درگيري بين انسانها بوده است. يكي از پديده هايي كه هميشه مورد توجه انسان بوده مسئله جرم بوده است. از جرم تعاريف و تفسيرهاي متفاوتي شده است و متفكران زيادي اعم از جامعه شناسان – جرم شناسان – روان شناسان و ساير گروه هاي علمي و فكري از جنبه هاي مختلف به آن پرداخته اند. با توجه به اينكه جرم مثل ساير پديده هاي اجتماعي يك مسئله چند بعدي و چند عليّتي است و با توجه به دگرگوني و پيشرفت جامعه در ابعاد گوناگون فكري، علمي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي روزبه روز بر پيچيدگي آن افزوده مي شود لازم است تا اين پديده بصورت كاملاً سيستماتيك و علمي بررسي شود. اگر چه زيست شناسان تاكيد برجنبة فيزيولوژيك جرم تأكيد داشته اند وروان شناسان بيشتر به ريشه هاي رواني آن پرداخته اند و از سوي ديگر جامعه شناسان نيز از زوايه جامعه شناختي به آن توجه داشته اند اما علت پديده جرم در ريشه هاي آن با دشواري ها و نگراني هاي زيادي  همراه است. اين تحقيق در كنار ساير تحقيقات انجام شده سهمي دارد تا به قدرتوان خود گوشه هايي از مسئله جرم را كالبد شكافي نمايد و به بحث در عوامل اتفاقي و نقش آن در وقوع جرم بپردازد.

در این کار تحقیقی بر آن هستیم که تاثیر فقر بر روی جرائم منافی عفت را مورد بررسی قرار دهیم در این رابطه در ابتدا به تبین و تعاریف مختلف در این رابطه خواهیم پرداخت و در فصل بعد به بیان نظرات مختلف اشاره هایی خواهیم داشت.

کلید واژه:

فقر،حرائم منافی عفت،میزان

مقدمه:

تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود. هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت تامه بین یک عامل اجتماعی و جرم دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص می‏انجامد، از اینرو ما فقر را تنها به عنوان عاملی که می‏تواند در صورت تحقق عوامل دیگر به جرم منتهی شود، مورد بررسی قرار داده‏ایم، و تاثیر آن را بر روی جرائم منافی عفت مورد کنکاش قرار می دهیم.

انگیزه انتخاب موضوع :

جرم يكي از مسائل مورد توجه علوم مختلف مي باشد با توجه به عوامل موثر در وقوع جرم و نتايج مترتب  برآن اهميت مسئله دو چندان مي شود. امروز حقوقدانان چه شاخه حقوق جزا و كيفري و چه جرم شناسان به ابعاد مختلف آن پرداخته اند. جامعه شناسان و روان شناسان نيز از زواياي ديگري به آن توجه كرده اند. از طرف ديگر تعيين مدرك هاي لازم براي تعريف جرم و دلايل و انگيزه هاي آن كارساده اي نيست بيشتر ما در بعضي از مواقع از قواعد عموماً پذيرفته شده رفتار سرپيچي مي كنيم بسياري از افراد در يك زماني مرتكب سرقت هايي جزئي شده از مانند برداشتن چيزي از يك فروشگاه بدون پرداختن پول آن يا برداشتن چيزهاي كوچك مانند كاغذ يادادشت اداري از محل كار و استفاده از آن. دامنه مفهوم جرم بسيار گسترده است و اشكال گوناگوني ازفعاليت ها را در برمي گيرد براي همين امكان ارائه يك نظريه واحد درباره آن غير ممكن است هر يك از ملاحظات نظري به درك بعضي از جنبه ها يا بعضي از انواع جرم ها كمك مي كنند جرم است. يكي از ابعادي كه در تحقيقات مربوط به جرم شناسي كمتر به آن پرداخته شده است نقش فقر در وقوع جرم است شايد توجه فقر در حقوق جزا نقش زيادي نداشته باشد اما به عنوان يكي از عوامل موثر در وقوع جرم محسوب می شود. شايد توجه به عوامل اقتصادی در حقوق جزا نقش زيادي نداشته باشد اما به عنوان يكي از عوامل وثر در وقوع جرم مي توان به آن توجه نمود. با توجه به مسئله چندبعدي بودن دلايل وقوع جرم لازم است تا به نقش هر يك از اين عوامل و تأثير آن در وقوع جرم نگريسته شود. اين مسئله يكي از مسائل مورد توجه در حقوق، جامعه شناسي و مردم شناسي و همچنين روان شناسي اجتماعي مي باشد كه در جاي خود مي تواند به فهم بهتر جرم و ريشه يابي آن كمك نمايد.

مفهوم و مواردی که باید آموخته شود:

ويژگي مهمي كه بايد در شناخت جرم و جرم شناسي به آن توجه نمود رابطه جرم با انگيزه هاي فرد و     انگيزه ها بر حسب ضرورت، نياز، فشار و عوامل محيطي پيرامون است كه گاه ناخواسته و بدون نيّت شخص او  را به سمت جرم هدايت مي كند. چيزي كه اهميت و ضرورت اين تحقيق را ايجاب كرده است گسترده شدن فقر در جامعه است و تاثیراتی که فقر به بر روی ارتکاب جرائم منافی غفت دارد  در این رابطه سعی شده است تعاریفی دقیق از فقر و جرائم خاصی که در جامعه امروز به عنوان جرائم منافی عفت به آن اشاره می شود را تبیین و مورد بررسی قرار دهیم.

فرضیات تحقیق:

1-بین فقر و جرایم ارتکابی منافی عفت رابطه مستقیم وجود دارد.

2-بین میزان و اندازه فقر  و نوع جرائم منافی عفت ارتکاب رابطه مستقیم وجود دارد

اهداف کلی و کاربردهای تحقیق :

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین فقر و تاثیر آن بر ارتکاب جرائم منافی عفت است در این رابطه سعی شده است به تبیین هر کدام از موارد بپردازیم.

از کاربردهی این تحقیق می توان به مواردی که احتمالا از نتایج این چنین تحقیقاتی در سازمان های مربوط به مبارزه با مفاسد اجتماعی و ندستگاه های مذتبط با آن مانند نیروی انتظامی دانست اشاره کرد.

مقدمه

انگیزه انتخاب موضوع

مفهوم و مواردی که باید آموخته شود

فرضیات تحقیق

اهداف کلی و کاربردهای تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقيق

طرح کلی نگارش

فصل اول:

کلیات

بخش اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی

گفتار اول:تعاریف جرائم منافی عفت

مبحث اول : تعريف لغوي

مبحث دوم : تعريف اصطلاحي

مبحث سوم : تعريف قانوني

گفتار دوم : بررسي تعاريف جرم عمل منافي عفت عمومي

مبحث اول : تعريف لغوي

مبحث دوم : تعريف اصطلاحي

مبحث سوم : جايگاه جريحه دار كردن عفت عمومي نسبت به ساير جرايم مشابه

گفتار سوم:تعاریف فقر

بخش دوم:بررسی سیر تاریخچه ای تصویب قوانین مرتبط با جرائم منافب عفت

گفتار اول : بررسي سير تاريخي و قانونگذاريجرايم رابطه نامشروع

و عمل منافي عفت خصوصي غیر از زنا

مبحث اول :بررسی سير تاريخي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصی غیر از زنا

مبحث دوم : بررسی سير قانونگذاري  بعد از انقلاب اسلامي

گفتار دوم : بررسي سير تاريخي و قانونگذاري جرايم عمل منافي عفت عمومي

مبحث اول : بررسی سير تاريخي جرائم عمل منافی عفت عمومی

فصل دوم:

فقر و جرم

بخش اول:رابطه فقر و جرایم ارتکابی

گفتار اول :تأثیر فقر در بزهکاری از دیدگاه جرمشناسی

گفتار دوم :همبستگی مثبت بین فقر و جرم

گفتار سوم: جرائم ناشی از رفاه اقتصادی

فصل سوم:

بررسی تاثیر فقر بر جرائم منافی عفت و انحرافات اجتماعی

بخش اول:رابطه فقر و جرائم منافی عفت از دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان

گفتار اول :انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت

گفتار دوم :فقر و انحرافات اجتماعی

مبحث اول :تبیین های نظری

گفتار سوم :نظریه‎ های مربوط به فقر

مبحث اول: چشم انداز فرهنگی

مبحث دوم: چشم انداز موقعیتی

مبحث سوم :چشم انداز ربطی

گفتار چهارم :نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی

گفتار پنجم :رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت

مبحث اول :نظریه مخالفان

مبحث دوم :نظریه موافقان

بخش دوم :فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت از منظر دین

گفتار اول :مفهوم فقر

گفتار دوم :رابطه فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین

گفتار سوم :نقش فقر در انحرافات اجتماعی از منظر دین

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مراجع

منابع فارسی و عربی

منابع انگلیسی

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول