کار تحقیقی قاعده ضمان غرور و تطبيق آن با حقوق انگليس

کد محصول: 912
قیمت: 38,000 تومان
تعداد صفحات 40
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده:

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت فریب دادن است، بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد و در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می‌شود.این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می‌شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد می‌شود.در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه كه ضمان غرور را در حقوق و فقه در ايران را مورد بررسي قرار دهيم و در بعضي از موارد به ويژه مسئله معاملات و شرايط حاكم بر آن اين موضوع را با حقوق انگلستان تطبيق دهبم.

كليد واژه:

ضمان غرور،فقه،ايران،انگلستان

مقدمه:

از دیرباز، غرور به عنوان یکی از پایه‏ های مهم نظری مسوولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و استادان  حقوق در نظامهای مختلف حقوقی قرار گرفته است.اختلاف در تعریف و ماهیت آن فراوان و دارای مفهوم شخصی و نوعی است.امروزه  نظريهغرور  نوعی طرفداران بیشتری دارد.از طرف دیگر غرور در حقوق اسلام اهمیّت به سزایی دارد.فقیهان اسلام ذیل قاعده فقهی«غرور»به تفصیل سخن گفته‏ اند و آنرا یکی از موجبات ضمان معرفی کرده ‏اند از طرفي در حقوق انگلستان مفاد قاعده غرور در کامن‏ لو نیز تحت عنوان‏ Deciet   معروف است و در صورتی موجب مسوولیت می‏گردد که فریب‏ دهنده قصد اضرار داشته باشد اي موضوع در حقوق انگلستان داراي شرايط چندگانه اي است و در هر حالت نيز شرايط مخصوص و بندهاي مخصوص به خود را دارد البته گفتان اين نكته نيز ضرور است كه در بعضي از مواقع اين قاعده با تدليس مورد اشتباه واقع مي شود كه شرايطي براي تمايز آن وجود دارد.

پيشينه تحقيق:

1-دلگرم (1376) در پايان نامه خود با موضوع ضمان ناشی از غرور در حقوق مدنی و فقه امامیه اين چنين موضوع را بيان مي كند:

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی ضمان ناشی از غرور در حقوق مدنی و فقه امامیه می باشد اذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : آیا تحقق ضمانغرور در مواردی است که شخص غار ، عالم و آگاه به عمل و مورد خدعه باشد یا اینکه مواردی را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر می گیرد ؟ در صورتیکه مغرور ، تحت تاثیر فریبکاری غار ، مالی را از شخص دیگر تلف کند آیا ضمان در ابتدا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر عهده شخص غار است و یا اینکه ضمان از همان ابتدا بر ذمه شخص غار می باشد ؟آیا در تحقق و صدق غرور ، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار ، شرط است یا اینکه شرط نیست ؟ آیا مسئولیت و ضمان غار از باب اتلاف بالتسبیب می تواند باشد یا اینکه با آن متفاوت است ؟ را دارد براساس فرضیه تحقیق برای تحقق ضمانغرور عناصری لازم است مانند عمل خدعه آمیز و ورود ضرر به مغرور و تحقق ضمانغرور صورت نمی گیرد مگر اینکه مغرور فریفته شده ، جاهل و ناآگاه باشد و از حقیقت امرمطلع نباشد و الا در صورت علم مغرور بر خدعه و غرور از شمول قاعده غرور خارج خواهد شد ولی درباره علم و جهل غار در بین فقها اختلاف است اما به نظر می رسد علم و جهل غار ، تاثیری در تحقق ضمان نداشته باشد درباره قصد فریبکاری هم چنین است یعنی صدق عناوین افعال نیاز به قصد ندارد و در صورت تاثیر فریبکاری و ایجاد ضرر می توان ضمان را باز بر ذمه غار قرار داد . تحقیق حاضر که به روش اسنادی انجام یافته مشتمل بر سه فصل است در فصل اول کلیات و امهات مطالب بیان شده است و به تفصیل در آن ب توضیح مفردات و مترادفات پرداخته و غرور را با نهادهای مشابه آن مقایسه نموده و سپس به بررسی ادله و مستندات غرور و ضمان آن پرداخته است درفصل دوم به بیان و تشریح عناصر و ارکان ضمانغرور از جمله ضرر و انواع آن و شرایط مطالبه آن و فریبکاری و اثر آن در ضمان غیور پرداخته شده است در ادامکه مباحث ، مبانی نظری ضمانغرور و منابع آن از دیدگاه حقوق مدنی ایران بررسی شده است و از برخی عوامل سقوط ضمانغرور بحث شده است در فصل سوم به بررسی موردی و مصداقی از تاثیر غرور و ضمان حاصل در بابب معاملات و قرردادها و ضمانهای قهری در فقه امامیه و حقوق مدنی پرداخته شده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد غرور و فریبکاری به عنوان یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری و به عبارت دیگر ، یکی از منابع مسئولیت مدنی ناشی از جرم و شبه جرم می باشد فقها در اثبات این ضمان به عبارت " المغرور یرجع علی من غره " استناد نموده اند ولی این عبارت بدلیل ضعف سند و مرسله بودن قابل استناد نمی باشد همچنین اجماع فقها ، قاعده " لاضرر و لاضرار فی الاسلام " و قاعده اتلاف با اقسام آن " اتلاف بالمباشرت و اتلاف بالتسبیب " نیز نمی توانند از ادله اثبات ضمانغرور واقع شومد . غرور با تدلیس و غرر متفاوت می باشد چراکه در تدلیس عملیات فریبکارانه ای که مدلس انجام می دهد عالمانه و آگاهانه است و عمد و قصد در آن برخلاف غرور عنصر ضروری و لازم می باشد از لحاظ اثر هم تدلیس باعث خیار است برخلاف غرور که موجب ضمان و مسئولیت مدنی می باشد . برای تحقق ضمانغرور عناصر و ارکانی لازم و ضروری است که می توان آنها را به دو دسته عناصر مادی و معنوی تقسیم کرد . مهمترین مبنای ضمانغرور از دیدگاه فقها و حقوقدانان ورود ضرر و خسارت به مغرور است ضمان ناشی از غرور و فریبکاری ممکن در ابواب مختلف جریان داشته باشد.

2-غياثي(1384) در پابيان نامه خود با موضوع بررسی قاعده غرور در فقه و قانون مدنی ایران همراه با مبحث کلاهبرداری اين چنين بيان مي كند:

هدف پژوهش بررسی قاعده غرور در فقه و قانون مدنی ایران همراه با مبحث کلاهبرداری است. از مجموعه بحثهای صورت گرفته در مورد » قاعده غرور « در فقه قانون مدنی ایران به دست می آید که » قاعده غرور « در فقه بطور کامل بررسی شده ست ولی در حقوق موضوعه چندان توجهی به آن نشده است. مفهوم لغوی و اصطلاحی » غرور« تا مقدار زیادی به هم نزدیک است و در بردارنده مضامینی چون » خدعه، فریب و حیله « می باشد. در قانون مدنی نیز برای تحقیق قاعده غرور عواملی همچون ارتکاب عمل نا مشروع رابطه سببیت میان عمل فریب دهنده ضرر به فریب خورده لازم است. از آنجایی که غرور در موارد مختلفی همچون معاملات ، قرار داد ها و ضمان قهری جاری است و در کتابهای قواعد فقه به این موضوع پرداخته نشده یا اشار بسیار مختصر شده است لازم است در اینجا تأثیر قاعده غرور در قرار داد ها گوناگون و ضمان قهری مورد بررسی قرار گیرد. تنها موردی که قانون مدنی ایران به قاعره غرور اشاره کرده است، موضوع » هبه « میباشد که د رآنجا تکلیف مال غصبی که هبه میشود و متهب خساراتی را متحمل میشود تحت عنوان غرور و تحقق آن، بیان میکند. در چند مورد هم کلاهبرداری از مصادیق قاعده غرور ذکر شده است. در پایان برای تکمیل شدن بحث ارائه » کلاهبرداری و جرایمی که حکم آن است « مورد بررسی قرار میگیرد. کلاهبرداری ماننند بقیه جرایم شامل عناصر مادی، معنوی و قانونی میباشد و بعضی از جرائم شامل ورشکستگی به تقصیر ، تبانی برای بردن مال دیگری ، هرچند مجازات کلاهبرداری را که عبارت از حبس و شلاق است را در بر ندارد ولی افراد تحت عنوان کلاهبردار مورد تعقیب قرار می گیرند.

روش تحقيق:

تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.

فرضيه:

بين قاعده ضمان غروردر حقوق ايران و انگلستان رابطه مستقيم وجود دارد.

مقدمه

 پيشينه تحقيق

روش تحقيق

فرضيه

بخش اول:

كليات و تعاريف

فصل اول:تعاريف

مبحث اول:مفهوم لغوی و حقوقی

گفتار اول: اقسام

مبحث دوم:دلایل قاعده غرور

گفتار اول: عبارت مشهور: المغرور یرجع الی من غرّه

گفتاردوم:بناء عقلاء

گفتار سوم: اجماع

گفتار چهارم:قاعده تسبیب

گفتار پنجم:روایات واد شده در ابواب خاص

بند اول:روایت اسماعیل بن جابر

بند دوم:روایت صحیحه جمیل به نقل از امام صادق(ع

بند سوم:روایت صحیحه جمیل بن درّاج از امام صادق(ع

گفتار ششم:قاعده لاضرر

مبحث سوم:شرایط و آثار غرور در حقوق اسلام و ایران

گفتار اول :نقش غرور در اتلاف و تسبیب

مبحث چهارم :عناصر غرور

گفتار اول:عمل خدعه‌آمیز

گفتار دوم:ورود ضرر

گفتار سوم:رابطه سببیت

گفتار چهارم:علم و جهل غارّ و مغرور

بخش دوم:

بررسي در حقوق انگلستان

مبحث اول:مختصري از تاريخچه ي حقوق انگليس

گفتار اول:شرایط غرور در کامن‏ لو

مبحث دوم:مفهوم و شرايط تحقق غرور موجد مسئوليت مدني از منظر حقوق انگليس

گفتار اول :مفهوم غرور

گفتار دوم:شرايط تحقق غرور موجد مسئوليت مدني در حقوق انگليس

گفتار سوم:تفاوت اشتباه و تدليس در حقوق انگلستان

گفتار چهارم:بررسي ضمان غرور در قراردادها در حقوق انگليس

نتيجه گيري

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول