تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي

کد محصول: 893
قیمت: 32,000 تومان
تعداد صفحات 120
فرمت: word
توضیحات محصول

تأثير زوج  درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

چكيده پژوهش

در اين پژوهش كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر بخشي روش زوج درمانگري اسلامي به عنوان متغير مستقل در افزايش جهت گيري مذهبي، خودشناسي و سازگاري زناشويي زوجهاي ناسازگار به عنوان متغيرهاي وابسته مورد آزمايش قرار گرفت. بدين منظور از ميان زوجهايي كه از طريق اطلاعيه اي داوطلب شركت در اين پژوهش براي حل اختلاف هاي زناشويي خود شدند، 14 زوج (28 زن و شوهر) پس از رديف شدن نمراتشان همتا شده و به طور تصادفي به دو گروه- آزمايشي و گواه- اختصاص يافتند.

ابزارهاي پژوهش شامل: 1) مقياس 21 سوالي جهت گيري مذهبي آلپورت، براي اندازه گيري سطح كلي مذهب، جهت گيري مذهب بيروني و دروني آزمودنيها، 2) مقياس 32 سوالي سازگاري دو عضوي (زناشويي) اسپانير و 3) پرسشنامه 29 سوالي خودشناسي براي تعيين سطح حالت هاي خودآزمودني ها (نابالغانه/   والديني /   كودكانه   ) بود. كليه آزمونها در مرحله قبل و بعد از درمانگري اسلامي به طور انفرادي در شرايط كنترل شده در مورد هر دو گروه اجرا شدند.

نتايج حاصل با استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس تكرار سنجش، آزمون T وابسته و مستقل، آزمون توكي(HSD) و رسم نمودار مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها در پرتو پژوهش هاي گذشته و پنج فرضيه پژوهش حاضر نكات زير را برجسته ساخت:

با استفاده از روش زوج درمانگري اسلامي در گروه آزمايشي خودشناسي منفي نسبت به قبل از درمانگري (69/248= F) و نسبت به گروه گواه (28/39= F) كاهش، و همچنين سازگاري زناشويي آنها نسبت به قبل از درمانگري (07/116= F) و نسبت به گروه گواه (28/14= F) در سطح 99 درصد اطمينان افزايش يافت.

زوج درمانگري اسلامي بر «خودبالغانه/ » گروه آزمايشي (62/10= t) بيشتر از حالت هاي ديگر خود يعني «خودوالديني/  » (45/6=t) و «خودكودكانه /  » 21/8=t) در سطح 99 درصد اطمينان تأثير گذاشت.

3)          سازگاري زناشويي گروه آزمايشي با كاهش «خودبالغانه منفي/ (   ‍(76/0-= r)، بيشتر از كاهش حالت هاي ديگر خود يعني «والديني/  »(47/0-= r) و «كودكانه / » (57/0-=t) رابطه داشت .

در سطح 99 درصد اطمينان با روش زوج درمانگري اسلامي در گروه آزمايشي جهت گيري كل مذهبي نسبت به قبل از درمان (17/103= F) و نسبت به گروه گواه (26/12= F) وهمچنين جهت گيري مذهبي دروني آنها نسبت به قبل از درمان (52/13= t) و به گروه گواه (93/8= t) افزايش يافت.

فصل اول

گستره علمي موضوع مورد پژوهش

4-اهداف پژوهش

هدف هايي را كه پژوهش حاضر به دنبال مي كند عبارتند از:

بررسي درجه تأثير روش زوج درمانگري اسلامي در رفع اختلافهاي زناشويي از طريق افزايش سطح خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي.

بررسي رابطه بين خود شناسي و جهت گيري مذهبي، و رضايت زناشويي زوج هاي ناسازگار.

دستيابي به فنون مؤثر و منطبق با فرهنگ اسلامي مردم ايران.

ايجاد و انشاء برنامه هاي درماني جديد براي حل اختلاف هاي زناشويي زوج هاي ناسازگار كه آن ها را با مهارت هاي جديدي در زمينه بهتر  كردن روابط زناشويي خويش آشنا و مجهز سازد.

آموزش اين شيوه به رواندرمانگران و مشاوران علاقمند براي تجهيز آن ها به ابزار درماني ديگري كه بر حسب موقعيت بتوانند جهت پيشگيري از اختلافهاي زناشويي، مشاوره قبل از ازدواج و رفع اختلاف هاي زناشويي از آن سود جويند و مانع از هم گسيختگي خانواده ها شوند و با ايجاد محيطي سالم و سازنده موجبات شكوفايي و پيشرفت افراد خانواده را فراهم آورند.

5-سوال هاي پژوهش

سوال هايي كه در اين پژوهش مطرح شده اند و پژوهش حاضر براي پاسخگويي به آنها اجرا شده است عبارتنداز:

آيا با استفاده از روش هاي زوج درمانگري اسلامي سطح خود شناسي زوج هاي ناسازگار نسبت به قبل از زوج درمانگري و در مقايسه با گروه گواه افزايش مي يابد؟

آيا خودشناسي با سازگاري زناشويي رابطه دارد؟ آيا با افزايش سطح خودشناسي ميزان سازگاري زناشويي نيز افزايش مي يابد؟

آيا با افزايش سطح خودشناسي ميزان جهت گيري مذهبي افزايش مي يابد؟

زوج درمانگري اسلامي بر كدام يك از حالت هاي سه گانه خود (كودكانه، والديني، بالغانه) مقياس خودشناسي بيشتر تأثير مي گذارد؟

كداميك از حالت هاي «خود» با سازگاري زناشويي رابطه بيشتري دارد؟

زوج درمانگري اسلامي سطح  جهت گيري مذهبي دروني را بيشتر افزايش مي دهد يا سطح جهت گيري مذهبي بيروني را؟

كداميك از جهت گيري هاي مذهبي (دروني يا بيروني) با سازگاري زناشويي بيشتر رابطه دارد؟

5-سوال هاي پژوهش

6-فرضيه ها

با در نظر گرفتن تحقيقات پيشين در قلمرو موضوع بررسي و با توجه به سوال هايي كه طرح شدند فرضيه هاي زير تدوين گرديده اند:

روش زوج درمانگري اسلامي خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار را نسبت به قبل از زوج درمانگري  و در مقايسه با گروه گوا، افزايش مي دهد.

خودشناسي با سازگاري زناشويي و جهت گيري مذهبي زوج هاي ناسازگار رابطه دارد.

زوج درمانگري اسلامي بر «خود بالغانه /  » بيش از حالت هاي ديگر خود (كودكانه /  ) والديني /  ) مقياس خود شناسي در گروه آزمايشي نسبت به قبل از زوج درمانگري اسلامي و نسبت  به گروه گواه تأثير مي گذارد.

خودبالغانه مقياس مذكور بيش از حالتهاي ديگر خود با جهت گيري مذهبي و  سازگاري زناشويي رابطه دارد.

زوج درمانگري اسلامي سطح كلي جهت گيري مذهبي و زوج هاي ناسازگار را نسبت به قبل از درمان نسبت به گروه گواه و جهت گيري مذهبي دروني را بيش از بيروني افزايش ميدهد.

جهت گيري مذهبي دروني با سازگاري زناشويي بيش از جهت گيري مذهبي بيروني  رابطه دارد.

17)متغيرها و تعريف عملياتي آن ها

فصل دوم

مرور و تحليل يافته هاي پيشين در اين قلمرو

1 اهميت دين و مذهب در خود شناسي

1-2 گستره مذهب

1-3  مذهب و فطرت

2-مباني نظري مربوط به مذهب

2-1 روي آورد روان تحليل گري

2-3 روي آورد صفات

گوردون آلپورت

2-4 روي آورد انسان نگري

آبراهام مازلو

2-5 روي آورد هستي نگر

ويكتور فرانكل

2-6 روي آورد كنش نگر

ويليام جيمز

2-7 روي آور شناختي نگر

آلبرت اليس

همسر گزيني و تشكيل خانواده

3-1 تعريف خانواده

3-2 مرور كوتاهي بر تاريخچه خانواده درمانگري

3-3 نحوه شكل گيري زوج درمانگري

الگوي كاركردي و درمان خانوادگي مك ماستر

الگوي منحني اولسون

الگوي سيستمي بيورز

خانواده هايي با كاركرد بد

خانواده هاي مرزي

خانواده هاي متوسط

خانواده هاي با كفايت

خانواده هاي مطلوب

3-4 الگوهاي باليني القاطي در خانواده درماني

خانواده درماني چند سطحي التقاطي فلدمن

روي آورد خانواده درماني التقاطي والش

روي آورد زناشويي درمانگري التقاطي نيكلز

خانواده‌درمانگري‌التقاطي:خانواده‌درمانگري‌روان‌پويايي‌متمركزبر مشكل

يافته هاي پژوهشي در قلمرو خانواده / زوج درمانگري

5-روش زوج درمانگري اسلامي

6-خلاصه

فصل سوم: فرايند روش شناختي بررسي تجربي موضوع

انتخاب نمونه

جامعه مورد بررسي

روش نمونه گيري

اندازه نمونه

ابزار و روش اجراي پژوهش

2-1 پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت

2-2 پرسشنامه  دو عضوي اسپانير

2-3 پرسشنامه سازگاري خودشناسي

2-4 روش زوج درمانگري اسلامي

3-طرح پژوهش و روش هاي آماري

3-1 معرفي طرح هاي پژوهش

3-2 روش هاي آماري  تحليل داده ها

4-خلاصه

فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كلي

يافته هاي توصيفي

يافته هاي مربوط به تحليل نتايج در چارچوب فرضيه ها

خلاصه

فصل پنجم: بحث و نتايج  نهايي

بحث و بررسي درباره يافته ها

2-تفسير نهايي و پيامدها

3-محدوديت ها

4-پيشنهادها

منابع و مآخذ

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول