مقاله مراحل رشد تعلیم و تربيت كودك

کد محصول: 89
قیمت: رایگان
توضیحات محصول

مقدمه

مظاهر طبيعت و تمام موجودات  از اجداد به وجود آمده اند، هيچ موجودي با موجود ديگر همسان نيست، آيا هرگز فكر كرده ايد؛ براي تولد انسان با تولد ساير موجودات همسان نيست؟ و براي چه نوزادي گنجتشك ها، مورچه ها و ساير حيوانات مانند انسان به دنيا نمي آيند؟ براي چه ماهيان براي تكثير جنس خود تخم ريزي مي كنند و اگر انسان هم مثل مورچه ها به دنيا مي آمد چه عيبي داشت؟ و بالاخره براي چه تمام عوامل طبيعت همسان نيستند و هر كدام براي خودشان مقرراتي جداگانه دارند؟

البته ما نمي توانيم به اسرار خلقت اعتراض كنيم. زيرا چيزي نمي دانيم و آن چه را كه مي دانيم ناقص و بدون دليل است، اما لا اقل حق آن را داريم كه علت بسياري از اين ناهمساني ها را بدانيم و لااقل براي چه نوزادهايي انسان وقتي به دنيا مي آينئد هيچ چيز مني دانند، هوش و عقل و ادراك ندارند و اگر پدر و مادر از اين نوزادان پرستاري نكنند خودشان قدرت حفظ نگهداري خود را ندارند در حالي كه حيوانات به طور كلي اين طور نيستند. و به محض اينكه به دنيا مي آيند و يا بعد ازدو سه روز به اطراف خود نگاه مي كنند، يعني همه چيز را مي بينند در صورتي كه نوزاد انسان با اين كه چشم دارد هيچ چيز را نمي بينند.حيوانات بعد از به دنيا آمدن هوشيا رو با احساس هستند، اگر به آن ها نزديك شويم احساس ترس مي كنند و به گوشه اي فرار مي كنند. نوزاد انسان كسي را نمي شناسند و پدر و مادرش را با ديگران فرق نمي گذارد، راه را از چاه تشخيص نمي دهند و به سر راهش هزاران خطر موجود است.كودك شش ماهه پدر و مادرش را مي شناسد و در حالي كه يكي دو ماه پيش هيچ كس را نمي شناخت و همه براي او يكسان بودند.در اين دنياي جديد احساس او تبديل به ادراك مي شود، مادرش را مي بيند و او را مي شناسد، و او را با وجود ديگر فرق مي گذارد، و به پدر و به مادر و به كساني خود آشنا شده است. در حالي كه در روز هاي پيش چيزي نمي ديد. موجود نابينايي بود كه با وجود داشتن چشم چيزي را نمي ديد. اما چون چندي گذشت همه چيز را مي بيند ولي آنها را نمي شناسد و چند ماه ديگر كه گذشت هم مي بيند و هم آنها را مي شناسد و درك مي كند. و ديگر مانند سابق مداد يا قلم را به دهان نمي گذارد . زيرا مي داند كه مواد خوردني نيست اما شير را مي نوشد و اگر مادر او را ترك كند بناي گريه مي گذارد. از دوري او رنج مي برد و چون زبان دارد با گريه و بي تابي مادرش را صدا مي كند. در روزهاي پيش دستش را به آتش مي گذاشت. براي اينكه نمي دانست آتش او را مي سوزاند.اما امروز آتش را مي شناسد و اگر او را به آتش نزديك كنيد فرار مي كند. و با گريه و زاري مادرش را مجبور مي كند كه آتش را از او دور سازد، احساس خطر مي كند، مادرش را دوست دارد زيرا احساس محبت مي كند.

از تولد تا سه سالگي

نوزاد داراي تحريكات حسي و توانايي مختلف مي باشد. زندگي او برخلاف تصور بسياري از لحظه تولد آغاز نشد. و در واقع بيش از نه .ماه از سن او مي گذرد. نوزاد پاسخ هاي حركتي مختلفي نيز نشان مي دهد و توانايي ظاهر نمودن رفتارهاي متعدد را دارد. به همين ترتيب پاسخ هاي عاطفي مانند گريستن از لحظه تولد آشكار است.

نيازهاي نوزاد عبارتند از: گرسنگي و تشنگي، خواب، دفع، تنظيم حرارت ونياز به اكسيژن.

دستگاه هاي بدن او توانايي ارتباط با محيط را به بهترين وجهي دارا مي باشند و از اين روي ثابت بودن فعاليت هاي زيستي و تعادلي حياتي را نشان مي دهد، با اين همه نوزاد بايد با كمك مادرش و در محيطي مناسب نيازهاي خود را مرتفع سازد.

تكمي انفرادي شامل كيفيات مختلفي مي شوند كه عبارتند از:

الف: رشد جسماني كه در دو سال اول زندگي سريع مي باشد ب) رشد مهارتهاي حسي-  حركتي (در سالهاي اوليه زندگي ياديگري و رسيدگي در ظهور مهارت هاي مزبور اهميت دارند) لمس و نگهداري اشيا- كابرد انگشتان- حركت- ادراك- عمق و ابعاد سه گانه نيز در همين سال  ها به تدريج آشكار شده و مورد كار برد طفل قرار مي گيرد ج) تغييرات تكاملي در نيازهاي ابتدايي- اين تغييرات شامل تكامل تغذيه، خواب، دفع، جنسيت، هيجان ها، مفاهيم ذهني، مفاهيم ادراكي، زبان، و شخصيت مي گيرند. كودك براي به دست آوردن توانايي سازگاري با محيطبايد از چند دوره رشد بگذرد. دوره حسي- حركتي از تولد تا دو سالگي ادامه دارد و پس از آن دوره‌ي فعاليت هاي حسيت (از 2 سالگي تا 11 سالگي) و سرانجام دوره فعاليت ها رسمي (از حدود 11 تا 14 سالگي) ظاهر مي شوند. هر يك از دوره هاي تكاملي داراي خصوصيت متفاوتي است. در انتهاي دوره حسي- حركتي ي نوع تصوير ذهني ابتدايي در كودك به وجود مي آيد.

كاربرد علائم و تصورات ذهني مهمترين پديده عقلاني و هوشي طفل مي باشد.

در مورد تكامل مفاهيم ادراكي بايد اشاره كنيم به احتمال بسيار نوزاد توانايي تشخيص اشكل را دارد و تا حدودي ادراك عمق نيز در هنگام تولد در او ديده مي شود. رشد واقعي مفاهيم بستگي به ظهور زبان دارد. رشد و تكامل زبان بارزترين خصوصيت آدمي است. زبان وسيله اي براي بيان احساس افكار و ارتباط وبده و مهم ترين نقش را در اجتماعي شدن دارد. زبان سه نوع فعاليت را شامل مي شود كه عبارتند از فعاليت دروني، گيرندگي و بيان كنندگي. نوزاد مي تواند اصوات مختلف را ظاهر كند. همچنين با كمك زبان علامتي مانند نشان دادن، نگاه كردن و چنگ زدن نيز ساير نيازهاي ارتباطي طفل ظاهر مي شود.

معمولا كودك اولين كلمه را در چهل هفتگي مي گويد. «يادگيري زبان نقش تقليد و پاداش اهميت زياد دارد».

رشد شخصيت از دو سالگي به بعد ملاحظه مي شود و قبل از آن نمي توان در مورد شخصيت كودك خردسال بحث كرد. معمولا به صورت الگوهاي خاص شخصيت او شكل گرفته و آنچه را بعداً شخصيت واقعيم مي خوانيم ظاهر مي شود.

در رشد كودك نوفذ والدين نهايت اهميت را دارد. نقش مادر در اجتماعي شدن طفل، در كيفيت اجتماعي شدن او و حالات عاطفي و هيجاني اش غير قابل كنترل و انكار مي باشد. محدوديت و تحريك هر دو در اين كيفيت موثرند. بررسي و تحقيق مسائلي مانند بي مادري- انواع خاص تحريكات- منع تحريكات حسي و كيفيت تعقيت در مورد اطفال عوامل مواثري را در رشد ظاهري مي سازند. تمايلات رفتاري نوزادان مورد بررسي علمي قرار نگرفته است. آن چه گزارش شده است جنبه مشاهده دارد. برخي از تمايلات رفتاري اطفا در دو سال اول زندگي عبارتند از الف) تمايلات اتكايي ب) ناكامي و ارتباط آن با تمايلات اتكايي شامل پرخاشگري و كنجكاوانه ج) تمايلات اجتماعي د) نرابطه با همسالان در روابط اجتماعي كتفاوت هاي فردي نيز وجود دارد. اين روابط تقريبا به طور كامل با محيط خانواده ارتباط دارند و اين محيط رفتار ابتدا نسبت به افراد بزرگ سال ظاهر شده آن گاه به ديگران تعميم داده مي شود.

از سه سالگي تا هفت سالگي

رشد جسماني همراه خود تكامل ساير مهارت ها را به وجود مي آورد. تكامل مهارت ادراكي شامل دقت و مجزا كردن بيشتر محرك هاي بينايي، آموختن خصوصيات اشياء، ادراك اجزا در باربر كل، ادراك توجيه فضايي مي گردد. رشد و تكامل زبان در دوره هاي دوم كودكي بسيار چشم گير است. پيش رفت در كابرد زبان زمينه را براي يادگيري هاي پيچيده تر، تفكر و استدلال و حل مسائل آمادگي مي سازد. دوره جسمي حركتي از تولد تا دو سالگي ادامه دارد كه در انتهاي آن علائم بينش و استدلال در طفل ظاهر مي شود. پس از دوره حسي، حركتي دوره بعدي به نام دوره فعاليت هاي حسي آغاز مي گردد كه شامل دو نيم دوره مي باشد. نيم دوره اول از 2 سالگي تا 7 سالگي و نيم دايره دوم از 7 سالگي تا 11 سالگي است. نيم دوره اول به سه مرحله تقسيم مي شود، كه به ترتيب به نامهاي مرحله هوش تصوري مستقيم، شكل بندي ها راكد و مرحله‌ي برزخ يا عمليات مفصلي خوانده مي شوند.

رشد زبان و توانايي كاربرد مفاهيم كلامي در دوره دوم كودكي اهميت خاصي دارد. محيط كودك مي تواند در يادگيري كلامي او بسيار موثر باشد. بزرگ سالان بايد كودك را مجبور كنند تا نيازهاي خودرا از طريق كلام بيان نمايد. ضمنا رشد و تكامل زبان در طبقات مختلف اجتماعي نيز تفاوت دارد محيط هايي كه از نظر فرهنگي فقيه هستند در تكامل قواي ذهني و پيشرفت تحصيلي كودك اخلاص مي كند. رشد و تكامل شخصيت را از دو جنبه بررسي نموديم.

ابتدا يادگيري اجتماعي كودك در محيط خانواده را مطالعه نموده و سپس به تاثير عوامل محيط خارج از خانواده مانند كودكشان و گروهي هم سالان پرداختيم. رشد شخصيت را در دوره دوم كودكي اهميت خاص بيان نموديم.

ويژگي هاي شخصي مانند كنجكاوري جنسي- اتكا و استقلال، پرخاشگري انگيزه و موفقيت و برتري طلبي، طبقه بندي جنسي اضطراب و وجدان و اخلاقي در اين دوره رشد و تكامل چشمگيري دارند. شخصيت طفل به واسطه درگيري او با ديگران شكل مي گيرد. و خانواده در اين روابط موثرترين نقش را دارد.

كنجكاوي جنسي به صورت خود نمايي، چشم چراني، بازي با آلت تناسلي ظاهر مي شود. فعاليت جنسي كودك به واسطه منع بزرگسالان ممكن است سبب ايجاد تضاد در او بنمايد. والدين بايد مسائل جنسي كودك را به طور واقع بينانه تلقي كنند و بدون وحشت و اضطراب با آن مواجه شوند. انگيزه هاي پرخاش گري نيز در اطفال مكرراً ملاظحه مي شود. معمولا پرخاشگري به واسطه ناكامي ظاهر مي شود و اين زماني است كه طفل نتواند به هدف خود دسترسي يابد. آستانه تحميل ناكامي در اطفال تفاوت دارد. گاه ناكامي كيفيت رجعت (برگشت به حالات ابتدايي تر) را در طفل به وجود مي آورد. ضمناً حالات پرخاشگري بستگي به يادگيري طفل دارد و عامل تشويق نقش مهمي در ظهور آن اجرا مي كند كودك را از راه تقليد نيز پرخاشگري را مي آموزد. قرار گرفتن در برابر بيك الگوي پرخاشگر سبب ظهور اين حالت در طفل مي شود و والدين براي ممانعت از ظهور پرخاشگري بايد در برابر چنين رفتاري او را تشويق نكنند. انگيزه اتكائي نيز بخش ديگري از شخصيت طفل را تشكيل مي دهد. در اين مورد نيز هر قدر رفتار اتكايي طفل بيشتر شود بر شدت دفعات ان افزوده مي شود. مطالعه انگيزه كسب موفقيت و مهارت استادي نيز اخيرا مورد بررسي قرار گرفته است. كودكاني كه خصوصيات اتكا به نفس آنها نيز زياد است داراي انگيزه كسب وموفقيت  زيادي نيز مي باشند. كيفيت ترس و اضطراب نيز در اطفال به وضوح ديده مي شود. كودك انواع ترس ها و اضطراب ها را ياد مي گيرد. مادر نقش موثري د رايجاد ترس در طفل خودش دارد. اضطراب ها را ياد مي گيرد. مادر نقش موثري در ايجاد ترس در طفل خودش دادر. اضطراب نيز حالتي ناخوش آيند است و كودك را مجبور مي كند رفتارهاي خاصي براي مقابله با آن ايجاد مي كند. اين رفتارها را وسائل دفاعي مي نامند. معمولا وسائل دفاعي ناخودآگاهند يعني فرد از كاربرد آن ها اطلاعي ندارد. و ضمناً استفاده زيادي از آن ها مناسب نمي باشد. زيرا سبب تحريف واقعيت مي گردند. انواع اين وسايل زياد بوده و از ميان آنها ميان به كناره گيري، رجعت، انكاركردن، سركوبي اشاره نمود. همانند سازي فيزيكي از خصوصياتي است كه در دوره‌ي دوم كودكي كمال اهميت را دارد. اين واژه ها اولين بار وسيله‌ي بازي به كار رفته است. و از طريق آن طفل رفتار، گفتار، كردار احساسات و طرز تفكر فردي را كه به نام الگو يا مدل همانن سازي خوانده مي شود تدريجاً نشان مي دهد. همانند سازي با يك الگوي مورد توجه و جاذب انجام مي گيرد. اين الگو بايد براي طفل نقش مثبت داشته باشد. معمولا كودك مي كوشد رفتار والدين خود را تقليد كند تا بدين وسيله شباهت ميان خودش و آن ها را بيشتر سازد. تاثير همانن سازي در گروه بندي جنسي (تقليد رفتار- ارزش ها- گرايش ها و علايق گروه جنسي مشابه فرد) و رشد فراخود يا وجدان در خود توجه است. اطفال تا حدود پنج سالگي نقش هاي مربوط به جنسيت خود را مي آموزند. اساس گروه بندي جنسي در محيط خانواده و از طريق هماهنگ سازي كودك با والد هم جنس خودش به وجود مي آيد. در اين مورد نيز تقويت به صورت محبت و مهربان از طرف پدر يا مادر اساسي است. براي نمونه پسراين كه بيشتر صفات جنسي مردانگي را ظاهر مي سازند پدراني نيرومند، صميمي و مهربان داشته اند. علايم رشد فراخور و وجدان نيز در دوره دوم كودكي- سه سالگي تا هفت سالگي- آشكار مي گردد. كودك رفتار خود را با معيارهاي خانواده هم گام مي سازد و براي اين هم گامي پاداش دريافت مي كند، بنابراين رفتار دوباره تكرار مي شود. احساس گناه كودك از اين كه كار بدي انجام داده بستگي به رفتار والدينش دارد. انضباط والدين كه بر اثر رابطه نزديك و صميمي كواك باشد سبب درون فكني مي شود كه در نتيجه ايجاد احساس گناه مي كند. اين كيفيت اساس و پايه اخلاق و وجدان را به وجود مي آورد. اخيراً تحقيقات وسيعي در زمينه‌ي رشد شخصيت و يادگيري اجتماعي در خانواده انجام گرفته كه در آنها از روش هاي پرسش نامه و مشاهده استفاده مي كنند. در اين تحقيقات ارتباط مراحل شخصيتي كودك را با محيط خانواده و روابط والدينش بررسي مي نمايند.

جنبه دوم بررسي رشد و تكامل شخصيت از ديدگاه تاثير  عوامل خارجي از محيط خانواده مي باشد. به تدريج با رشد جسماني طفل دنياي روسيع تري در مقابل او قرار مي گيرد. كه از همسايگان، مهد كودك، كودكستان و گروه همسالان تشكيل شده است. اين محيط اثرات چشم گيري روي رشد شخصيت طفل خواهد داشت. براي مثال محيط كودكستان برخي از رفتارهاي كودك را از ميان برده بعضي ديگر را تقويت مي نمايند. محيط خارج را از جهات تاثير كودكستان در رفتار اجتماعي كودك، تاثير همسالان در روابط آنها با طفل و سازمان اجتماعي گروه هاي كودكستان مورد بحث قرار داديم. در مورد محيط كودكستان در رفتار اجتماعي كودك، اشارهشد كه مربيان و معلمين عموماً زن هستند ولي ماندن يك مادر بالافاصله خواسته هاي طفل را بر نمي آورند. مربي كودكستان انتظار دارد طفل اتكاء به نفس بيشتري داشته باشد و نقش موثري در اجتماعي شدن كودك اجرا مي كنند.

بايد اشاره كنيم تاثير محيط كودكستان ا زجهات سازگاري فردي و اجتماعي مورد توجه است. برخي از رفتارهاي طفل كه در محيط خانواده فرا گرفته شده احتمالا در كودكستان تقويت مي شوند.

سازمان اجتماعي در گرو هاي كودكستاني نيز از جهت شركت طفل در آن اهميت دارد. در كودكستان نيز ماندن گروه هاي اجتماعي مقامهاي گروهي پس از تشكيل گروه به سرعت مشخص مي گردند. موقعيت گروهي طفل بستگي به عوامل متعدد مانند خصوصيات جسماني، ميزان محبوبيت و حتي نژاد او دارد.

دوره‌ي دوم كودكي از جمله كيفيات مرحله سهمي براي نو و رشد شخصيت طفل به شمار رفته است. خصوصيات شخصيتي آتي او را پي ريزي مي نمايند.

بازي كودكان

در حقيقت، بازي، اين فعاليت به خودي خود امت كودكانه، خيلي بهتر از هر فعاليت ديگري، طبيعت و آرزو هاي كودك را به ما مي شناسد، مطالعه بازي ما را در قلب توصيفي ترين تملك كودكي جاي مي دهد.

مطلب ديگر اني كه بازي ما را در سطح كودكي با حق مي گذارد. براي درك اين مطلب مي بايست بازي را با كار تحصيلي مقايسه نمود، كارآمدي بازي مي تواند به خوبي توانايي هاي در حال عمل كودك را آشكار سازد ولي اگر بزرگ سال براي هدايت اين توانايي به طرف بهترين مسير، بصيرت نداشته باشد. آن ها بيهوده باقي مي مانند،  چنين است هدف تعليم و تربيت، و به اين دليل است كه تا به اين اندازه فعاليت تحصيلي با بازي آ‎زاد تفاوت دارد. حتي بايد پا را فرا نهاد. ما ديديم كه تا چند اندازه بازي كودكانه مدل ها و قواعدش را از فعاليت هاي بزرگسالان اخذ مي نمايند. ولي از طرف ديگر بايد در نظر داشت كه از بعضي لحاظ بازي كودكان ما تأسيسي بزرگ سالانه است.

اين بزرگسال كه زنگ تفريح را پيش مي برد اين بزرگسال است كه اغلب اوقات فرا علم آورنده‌ي قواعد بازي و به مثابه حافظ گنجينه آيين كودكانه مي باشد.

وقتي كه بزرگسال ناگزير به انجام وظيفه تامين نمودن و سرپرستي كردن بازي است كودك خود را براي ابداع آنها بي لياقت نشان مي دهد. كودكان كه به خوبي تغذيه و پذيرايي ولي بيش از اندازه به خود واگذار گرديده اند، تنها قابليت انجام بازي هاي ابتدايي را دارند كه براي توسعه دادن زبان، تخيل و كنترل خودداري شايستگي نمي باشد. اين گوياي اين مطلب است كه اگر بازي برحسب ظاهر منحصر به امت كودكانه باشد تا به حال به وسيله بزرگ سال مشروط، و تقريباً به وسيله فرهنگ بزرگسالان بر پا گرديده است. به دليل قوي تر، موسسه تحصيلي تاسيس بزرگسالان است. وقتي كه بازي به آزمودن زمان حاضري محدود مي گردد، كودك را تنها در قلمرو و هم قدرانش وارد مي كند. در يك محيط تحصيليمخصوص بزرگسال به او اجازه تدارك ديدن ورود بلافاصله به دنياي بزرگسالان را مي دهد.

رشد كودك

ميدان عمل رشد و تكامل كودك آگاهي و دانش را از جهات مختلف فراهم نموده و در زمينه هاي گوناگوني به كار مي بندد و ميتوان آن را هم تئوري وهم عملي دانست. تعداد زيادي از متخصصين بهداشت و رشد در رشته كودكان تخصص خود را مي گذرانند.

پزشكان متخصص كودكان علاوه بر معالجات كودكان روش هايي در مراقبت از آنها ارائه و والدن را وادار به اجراي اين روش ها در مورد فرزندانشان نموده اند. محققين رشد و تكامل بررسي هايي انجام داده اند كه براساس بررسي هاي طولي مطالعات تئوري و عملي مي باشد. روانشناسي رشدي با رشد و تكامل رواني در دوران زندگي سر و كار دارد. و عطف توجه اوليه آنها روي كودكان بوده و شامل حيوانات نيز مي گردد اولين روانشناسي رشد، مطالعات خود را روي فرزندان خويش آغاز كرد. جي- استانلي هاي روش هاي جديد بر بررسي را ارائه نمود و روان شناسي كودك را در آمريكا پايه گذاري كرد. جان واتسون يك رفتارگرا بود. آرنولد گزل هنگام توسعه روش هاي جديد مشاهده و آزمايش كودكان روي فرديت و بلوغ تاكيد مي نمود. هارلو روانشناس حيواني بررسي هاي با ارزشي درباره روابط عاطفي و مادر فرزندي ميمونها انجام دادن لوئيس ترمن آزمايش هوشي نستي آمريكا را كه تاثير زيادي روي كودكان و سيستم آموزشي داشت و همكاري با تعداد ديگري از روانشناسان شروع نمود. تئوري هاي شناختي تكامل پيازه اثرات زيادي در بر داشت. بعضي از عقائد و نظريات ناشي از آزمايش هاي بهره هوشي را تحت تاثير قرار داده و موجب مدها بررسي تحقيقات گرديد. مفاهيم روانكاوي زيگموند فرويد قسمتي از بافت فكري آمريكا را به وجود آورد و بدين وسيله روش ها و تئوري او به طور وسيعي به كار گرفته شد دوره هايي كه همان جنسي- رواني او اساس كار اريكسون شد كه تئوري اجتماعي رواني را بنا نهاد مسئله بيولوژيكي- اجتماعي توسط زيست شناسان جامعه شناسان، متخصصان ژنتيكي و سايرين با توجه به منابع رفتاري در محيط وراثت مورد بررسي قرار گرفت مسائل مورد بررسي عبارتند از وراثت بر پايه‌ي الگوهاي اثرات متقابل، سازگاري نمونه هاي موجودات در تنازع بقاء تمايل رفتارهاي جنسي و ارتباط آنها با سازمان هاي اجتماعي.

نوزاد تازه تولد يافته حتي پس از قطع ارتباط او با مادر از طريق بريدن بند ناف ارتباط آنها با يكديگر قطع نمي گردد.كار اين سيتسم دو عضوي لازم و ملزم يكديگر بوده و هر يك از آنها جهت اجراي عمليات سيستم بدني خود به نيازمندي ديگري ها پاسخ مي دهد. كودك بدون مراقبتي كه از عهده مادر ساخته است نمي تواند زندگي نمايد (البته چنين كودكي بدون مراقبت كه از عهده مادر ساخته است نمي تواند زندگي نمايد).

عمل تغذيه نوزاد پس از تولد از حالت جذب مواد لازم توسط جفت به حالت خوردن غذا از طريق دهان و فرو بردن در معده تغيير مي نمايد. مكانيسم هاي تغذيه اي نوازد انسان از قبيل تاثير متقابل جستجوي تغذيه كردن و بلعيدن همگي هنگام تولد خود را بروز مي دهند آرواره كوچك پاييني چانه و گونه هاي نوزاد عمل مكيدن را آسان مي نمايد.

منظور كودك از گريه كردن

اولين موضوعي كه يك پدر و مادر جوان با آن مواجه مي شوند اين است كه چرا كودك گريه مي كند سپس رفع نيازهاي اوست يك نفر مراقب كارآزموده مي داند كه گريه كودك براي چيست و چگونه بايد نياز او را برطرف كرد مراقبت كودك به علت اصلي توجه دارد و چه مدت است كه كودك غذا خورده است؟ آيا سرما با گرما او را اذيت مي نمايد؟ حركت كودك در سال اول تولد به صورت خزيده و در سال دوم به صورت راه رفتن انجام مي گردد از همان ابتدا كه كودك هنگام خوابيدن مي كند سر خود را بالا نگه مي دارد.

و در آخر:

  «و در آخر سپس فراواني خداوندي را كه انسان را آفريد و به نيرو داد و به نيروي او جهت و به جهت او حركت و به حركت او هدف نهاد كه همانا هدف نماي خود اوست»

 

ميدان عمل رشد و تكامل كودك آگاهي و دانش را از جهات مختلف فراهم نموده و در زمينه هاي گوناگون به كار مي بندد. و مي توان آن راهم تئوري و هم عملي دانست. تعداد زيادي ازمتخصصين بهداشت و رشد در رشته كودكان تخصص خود را مي گذرانند. پزشكان متخصص كودكان علاوه بر معالجات كودكان روش هايي در مراقبت از آنها ارائه و والدين را وادار به اجراي اين روش ها در مورد فرزندانشان نموده اند. محققين رشد و تكامل بررسي هايي انجام داده ان كه براساس هاي طولي پي گيري مطالعات تئوريكي و عملي مي باشد. روانشناسي رشد با رشد و تكامال و ايمني در دوران زندگي سر و كار دارد. و عطف توجه اوليه آنها روي كودكان بوده و شامل حيوانات نيز مي گردد. اولين روانشناس رشد مطالعات خود را روي فرزندان خودش آغاز كرد. جي- استانلي هال روي هاي چديد بررسي را ارائه نمود. و روان شناسي كودك را در آمريكا پايه گذاري كرد جان واستون يك رفتار گرا بود. آرنولد گزل هنگام توسعه روش هاي جديد مشاهده و آزمايش كودكان روي فرديت و بولغ تاكيد مي نموده. هارلو Harlous روان شناس حيواني بررسي هايي با ارزشي درباره روابط عاطفي و مادر فرزندي ميمونها انجام دادن لوئيس ترمن Lewis Terman آزمايش هوشي سنتي آمريكا را كه تاثير زيادي روي كودكان و سيستم آموزشي داشت با همكاري تعداد ديگري از روانشناسان شروع نمود. تئوري هاي شناختي تكامل بيانگر اثرات زيادي در برداشت بعضي از عقائد و نظريات ناشي از آزمايشات بهره هوشي را تحت تاثير قرار داد و موجب صدها بررسي تحقيقاتي گرديد. مفاهيم روانكاوري زيگموند فرودي قسمتي از بافت فكري آمريكا ئي را به وجود آورد و بدين وسيله روش ها و تئوري او را به طور وسيعي به كار گرفته شد. دوره هاي تكاملي جنسي و رواني او اساس كار اريكسون شد كه تئوري اجتماعي- رواني  را بنا نهاد. مسلما بيولوژيكي- اجتماعي توسط زيست شناسان جامعه شناسان، متخصصان ژنتيكي و سايرين با توجه به منابع رفتاري در محيط وراثت مورد بررسي قرار گرفت. مسائل مورد بررسي عبارتند از  وراثت بر پايه الگوهاي اثرات متقابل، سازگاري نمونه هاي موجودات در تنازع بقاء تمايل رفتارهاي جنسي و ارتباط آنها با سازمان اجتماعي.

نوزاد تازه توليد يافته حتي پس از قطع ارتباط او با مادر از طريق بريدن بند ناف ارتبا طانها با يكديگر قطع نمي گردد كار اين سيستم دو عضوي لازم و ملزم يكديگر وبده و هر يك از آنها جهت اجراي عمليات سيتسم بدني خود به نيازمندي هاي ديگري پاسخ مي دهد. كودك بدون مراقبتي كه از عهده مادر ساخته است نمي تواند زندگي نمايد (البته چنين مراقبت هايي را مي توان وسيله اشخاص ديگري انجام داد) تلاش براي زنده ماندن، تندرستي، رشد بدني، هوش و تكلم كودك همگي در اثر كار اين سيستم دوتايي يعني مادر و فرزند است. رشد و نمود و تندرستي كودك به طور دائم تحت تاثير اثرات متقابل زندگي مادر و فرزند مي باشد. عمليات اين سيستم دوتايي مادر فرزندي را مي توان يك اكولوژي ناميد.

قبل از بريدن بند ناف نوزاد را روي شكم و سينه برهنه مادر قرار مي دهند و اين وضعيت به مارد و نوزاد هر دو آرامش مي بخشد. نوزاد صداي تنفس مادر و ضربان قلب او را همانگونه كه در رحم حس مي كرد مي شنود. مادر نيز وزن كودك خود را به گونه اي كه ماه ها تحمل مي كرده احساس مي نمايد. در اين حالت كودك همان احساسات قبلي درون شكم مادر را در محيط خارج حس مي كند و به مجردي كه نوزاد را روي سينه هاي مادر بخوابانند امكان دارد همان طعم و بوي مادر را حس نمايد. چنان چه عمل زايمان به خوبي انجام گردد و كودك تحت تاثير داروهاي مختلف نباشد ساعات اوليه پس از تولد زمان هوشياري و آگاهي كودك است او با طراوت خيره شده نسبت به صداها عكس العمل نشان داده و چشم ها و صورت خود را باز و بسته مي نمايد.

عمل تغذيه نوزاد پس از تولد از حالت جذب مواد لازم توسط جفت به حالت خوردن غذا از طريق دهان و فرو بردن در معده تغيير مي نمايد مكانيسم هاي تغذيه اي نوزاد انسان از قبيل تاثير متقابل جستجوي تغذيه مكيدن و بليعيدن همگي هنگام تولد خود را بروز مي دهند. آرواره كوچك پاييني چانه و گونه هاي نوزاد عمل مكيدن را آسان مي نمايد در دو يا سه روز اول سينه هاي مادر به جاي شير كلستروم ترشح نموده و پس از آن تغذيه نوزاد شروع به ترشح شير مي منايد. كلسترم اين ماده زرد و شفاف يك مايع غذايي غليظي است كه از عفونت هاي معده و روده ها جلوگيري مي كند.اولين موادي كه از روده بزرگ نوزاد دفع مي گردد عبارتند از مواد انباشته شده از سلول هاي مرده قبل از تولد ترشحات روده ها، زردآب، مخاط لزج و موادي كه نوزاد قبل از تولد تسوط مايع آمينوتيك بليعيده است. پس از سه روز مشخصات مدفوع نوزاد بستگي به نوع تغذيه دارد مشخصات مدفوع نوزادي كه از سينه مادر تغذيه مي نمايد با آنهائي كه از ساير شيرها استفاده مي نمايد متفاوت است.

منظور از گريه كردن كودك

اولين موضوعي كه يك پدر و مادر جوان با آن مواجه مي شوند اين است كه چرا كودك گريه مي كند. سپس رفع نيازمندي هاي اوست يك نفر مراقب كارآزموده ميداند كه گريه كودك براي چيست و چگونه بايد نياز او را برطرف كرد. مراقبت كودك به علت اصلي توجه دارد. چه مدت است كه كودك غذا نخورده است؟

آيا سرما يا گرما او را اذيت مي نمايد؟ آيا پوست او حساسيت و يا خراش دارد؟ آيا روي يك طرف يا يك دست خود خوابيده است؟ مراقب كودك در اين موارد سمي مي نمايد كه احتمالي ترين راه ساكت نمودن او را بيابد و اگر ساكن نشد در جستجوي راه ديگري مي رود.

حركت كودك در سال اول تولد به صورت خزيده ودر سال دوم بهصورت راه رفتن انجام مي گردد. از همان ابتدا كه كودك هنگام خوابيدن به سينه سعي مي كند سر خود را بالا نگاه دارد عمل خزيدن را در وي مي توان مشاهده نمود. در سن دو ماهيگ خود را ري بازوها بلند مي نمايد مي توان گفت‚ كه اكثر نوزادان در هفته هاي اول تولد عمل خزيدن را انجام مي دهند. ولي اين حركات يك نوع عكس العمل حركتي موقتي است تا اين كه كودك به رشد و نمو بيشتري جهت انجام حركات خزيدن واقعي دسترسي پيدا كند. كودك قبل از شروع به راه رفتن حركاتي را از قبيل بالا نگهداشتن سر و شانه ها نشتن و خزيدن و بالا رفتن از پله ها را انجام مي دهد.

برقراري ارتباط

زبان كه يك وسيله ارتباطي مخصوص است و هم از لحاظ اجتماعي هم از لحاظ شناخت به برقراري ارتباط كمك مي نمايد. برقراري ارتباط بين كودكان و سايرين يك نوع فعاليت ضروري اجتماعي مي باشد.

برقراري ارتباط غير كلامي

نوزاد بلافاصله پس از تولد به وسيله گريه نگاه به چمشان اطرافيان برگشتن به طرف صداها و مكيدن شير با مردم اطراف خود ارتباط برقرار مي كند. برازلتون در مورد برقراري ارتباط كودك با سايرين چنين مي نويسد: «نوزاد نه تنها به صورت مشاهده كننده خود مي نگرد بلكه در اين هنگام قيافه جذاب و شادي بخود مي گيرد گونه خود را آهسته به طرف صدا مي گرداند. به طوري كه شخص تماشا گر مجذوب اين علامات و اشارات كودكان با نگاه و اشارت به پرستاران خود سخن مي گويد. اين اشارات و بيانات و نگاه ها ادامه يافته تا ارتباط بين آنها با بستگان و ساير مردم برقرار گردد. اشاره كردن با دست حدود 10 ماهگي شروع شده و در 15 ماهگي همه كودكان آن را عملاً انجام مي دهند.

ارتباط كلامي

گفتار از ابتدا نقش مهمي را در برقراري ارتباط ايفاء مي نمايد مراقبين با كودك صحبت مي نمايد و او عكس العمل نشان نمي دهد و اين عمل به طور دائم و برعكس ادامه دارد نوزاد از ابتدا و قبل از تولد آماده درك و پذيرش صحبت انسان و تشخيص آن از سايه صداها و پاسخ دادن به آن مي باشد.

رشد و نمو فيزولژيكي و حسي و حركتي به كودك اين امكان را مي دهد تا خود را شناخته و از سايرين جدا نمايد با شناخت ساير مردم و اثرات متقابل با مردم و اشياء خود نيز بهتر شناخته مي شود. با پيدايش نيازمندي هاي حس اعتماد هم به وجود آمدن و انگيزش احتمالي نيز تجربه خواهد شد با تصميم گيري صحيح و كنترل نمودن خود و محيط حس خود محوري نيز رشد و نمو گرديده و در زمينه هاي خود ساير مردم و اشيا رشد و توسعه مي يابند. سيستم هاي رفتاري اجتماعي عاطفي براي كمك نمودن به انگيزه رشد و نمو كودك با هم هماهنگ مي گردند. سيستم خويشاوندي و بستگي براي ارتباط دادن كودك با خانواده و سايرين به وجود مي آيد. در سال اول تولد اختلافات فردي و اجتماعي شدن بين كودك و همسالان او مشاهده مي گردد. سيستم كنجكاوري و كاوش با سيستم بستگي و خويشاوندي جهت كمك به رشد و نمو حسي و حركتي با هم هم آهنگ مي گردند و همچنين با هم آهنگي سيستم ترس و احتياط با سيستم بستگي و خويشاوندي كودكي را از اشخاص ناشناس روز نگه داشته و از خطر محفوظ مي دارد ورود يك كودك به خانواده به يكديگر را تغيير مي دهد و والدين با قبول نقش جديد در ارتباطات خود علاوه بر كودكانشان تجديد نظر به عمل مي آورند و رفتار و حركات فرزندان بزرگتر نيز تغييراتي حاصل مي شود.

 

فهرست منابع

www.irandac.com

شيوه هاي برخورد با كودكان، نويسنده: محمد علي سادات

نحوه‌ي رفتار والدين با فرزندان، نويسنده: دكتر يدا جهانگرد

روان شناسي باليني كودك، جلد اول: نويسندگان: دكتر فرخي لطفي، دكتر شهرام وزيري

روانشناسي رشد كودكان و نوجوانان، نويسنده: مولي و راسل اسمارت، مترجم: سوسن سيف

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول