در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 888
قیمت 40,000 تومان
تعداد صفحات 220
فرمت word
 
توضیحات محصول

چكيده
مقدمه
فصل اول
كليات
1-1 هدف
1-2 پيشينه تحقيق
1-3 روش كار و تحقيق

فصل دوم
معاني و تعاريف
2-1 تعريف لغوي اجاره
2-2- تعريف اصطلاحي
نقد تعريف مرحوم يزدي
تعريف جامع و مانع
2-3- تعريف جامع و مانع که مي‌توان از اجاره داشته باشيم اين است که بگوئيم
2-4- جمع بندي از کليه تعاريف و اطلاعات اجاره
2-5- کليتي از ماهيت اجاره
2-6- اجاره در بيان قانون موضوعه

فصل سوم
عقود / معاني و اقسام
3-1 عقد و معاني آن
3-2- اقسام عقد

فصل چهارم
مشروعيت اجاره
4-1- مشروعيت اجاره از نظر قرآن و آيات
4-2- مشروعيت اجاره از نظر سنت و روايات

فصل پنجم
اقسام اجاره
5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلي بودن مورد اجاره
5-2- فقهاي مذاهب اسلامي همگي مي گويند اجاره از لحاظ کلي دو نوع مي‌باشد .

فصل ششم
فرق اجاره با عاريه و بيع
6-1- فرق بين عاريه و اجاره
6-2- فرق عقد اجاره با عقد بيع

فصل هفتم
ارکان اجاره
7-1- صيغه
7-2- شرايط متعاقدين (موجر و مستاجر)
7-3- حين مستاجره
7-4- منفعت
7-5- اجرت

فصل هشتم
اجير
8-1- اجير

8-3 ضمان اجير به صورت تطبيقي در چند مذهب زنده جهان اسلام

فصل نهم
موارد استخدام اجير و عدم استخدام آن

فصل دهم
اجاره چه چيز‌هايي جايز است

فصل يازدهم
موارد اختلافي بين موجر و مستأجر

فصل دوازدهم
در چه مواردي اجاره صحيح است و چه مواردي بطلان بر آن مترتب مي‌شود

فصل سيزدهم
اجاره به شرط تمليک
13-1- تعريف و تاريخچه مختصري از قرارداد اجاره به شرط تمليک
13-2- قرار داد اجاره به شرط تمليک از نظر فقهاي اماميه
13-3- پاسخ به شبهات
13-4 انواع عقد اجاره به شرط تمليک
13-5- ماهيت عقد اجاره به شرط تمليک
13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تمليک

فصل چهاردهم
خيارات عقد اجاره
14- 1 آيا خيارات در عقد اجاره نافذند

فصل پانزدهم
سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت
15-1- معني لغوي:
15-2 معناي لغوي حق كسب و پيشه و تجارت
15-3 آيا سرقفلي با حق كسب و پيشه تجارت فرق دارد يا چند لفظ هستند در يك معناي واحد ؟
15-4 - آيا سرقفلي عبارت است از اقامت دائم در محل يا خريدن آن محل است ويا آيا دست كشيدن مالك منفعت از ملكيت است؟
15-5 قدمت مبحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت
15-7 نظرات عملاء وفقهاي برجسته

فصل شانزدهم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
16-1 نتيجه گيري
16-2 پيشنهادات
پيوست
فهرست منابع و مآخذ

خرید این محصول