در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

روش تحقیق بررسی ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران از دیدگاه مشتریان

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 876
قیمت 35,000 تومان
تعداد صفحات 90
فرمت word
 
توضیحات محصول

    قصل اول : كليات

    1-1- مقدمه

    2-1- بيان مسأله

    3-1- هدف

    1-3-1- الف – هدف اصلي:

    1-3-1- ب – اهداف فرعي:

    1-3-1- پ – هدف كاربردي:

    4-1- اهميت و ضرورت انجام تحقيق

    5-1- سؤالات تحقيق

    1-5-1- سوال اصلي تحقيق

    2-5-1- سوالات فرعي تحقيق:

    6-1- فرضيه هاي تحقيق

    7-1- متغيرهاي تحقيق:

    8-1- واژگان تخصصي:

    9-1- محدوديتهاي تحقيق

    فصل دوم : پيشينه تحقيق

    1-2- پيشينه

    1-1-2- واژة بيمه:

       2-1-2- تاريخچة بيمه در جهان

    1-3-1-2- پيدايش بيمه دريايي

    2-2-1-2- پيدايش بيمه آتش سوزي

    3-1-2- تاريخچه بيمه در ايران:

    4-1-2- شركت هاي بيمه خارجي كه در ايران فعاليت داشته اند:

    5-1-2- سازمان بيمه در ايران

    1-5-1-2- تصويب قانون بيمه

    2-5-1-2- نظارت بر صلاحيت فني شركتهاي بيمه

    3-5-1-2- نظارت بر شركتهاي بيمه

    6-1-2- تاريخچة تأسيس شركت سهامي بيمه ايران

    1-6-1-2- كليات:

    2-6-1-2- مجوز قانوني تأسيس شركت سهامي بيمه ايران

    3-6-1-2- صاحبان سهام و مؤسسان شركت

    4-6-1-2- ميزان سرماية اولية و چگونگي تأمين آن

    5-6-1-2- شركت نامه و اولين اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران

    6-6-1-2- اولين اساسنامه

    7-6-1-2- شروع رسمي فعاليت بيمه گري و اولين بيمه نامه صادره توسط شركت

    8-6-1-2- اولين كارمندان شركت

    6-6-1-2- هزينه تأسيس

    7-1-2- شركت سهامي بيمه ايران

    1-7-1-2- مرام نامه خانواده بزرگ بيمه ايران

    2-7-1-2- امتيازات و ويژي هاي بيمه ايران

    3-7-1-2- مكانيزاسيون

    5-7-1-2- سرماية بيمه ايران

    6-7-1-2- سرمايه گذاريها

    7-7-1-2- شبكه فروش

    8-7-1-2- نيروي انساني

    9-7-1-2- چشم انداز برنامه هاي بيمه ايران

    10-7-1-2- بهبود مستمر ظرفيت و توان حرفه اي

    11-7-1-2- هدف بيمه ايران

    12-7-1-2- انواع پوششهاي بيمه اي

    2-2- مباني نظري

    1-2-2- روش شناسي حل مشكل وبهبود كيفيت:

    2-1-2-2- چرخة PDSA دمينگ

    3-1-2-2- مدل سه بعدي جودان

    4-1-2-2- فرآيند كرازبي:

    2-2-2- مدل هاي ارزيابي كيفيت خدمات:

    1-2-2-2- مدل كيفيت خدمات SERQUAL

    2-2-2-2- مدل CAF:

    3-2-2- سنجش كيفيت خدمات در بخش عمومي مدل تعالي سازماني EFQM

    4-2-2-2- مدل چارتر مارك

    3-2-2- مدل تحقيق:

    فصل سوم روش شناسي تحقيق

    1-3-روش تحقيق

    1-1-3- مقدمه

    2-1-3- جامعه آماري:

    3-1-3- روش نمونه گيري:

    4-1-3- حجم نمونه:

    5-1-3- ابزار سنجش و طراحي پرسشنامه

    1-5-1-3- پايايي (اعتماد)

    2-5-1-3- روايي (اعتبار):

    6-1-3- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

    2-3- منابع گردآوري اطلاعات:

    فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

    1-4- آمار توصيفي

    1-1-4- جنسيت

    2-1-4- ميزان تحصيلات

    3-1-4- نوع بيمه

    4-1-4- مدت استفاده از خدمات بيمه ايران:

    5-1-4- سن

    2-4- آزمون فرض

    فصل پنجم : نتيجه گيري

    1-5- نتيجه گيري

    1-1-5- با توجه به اثبات فرضيه اول نتيجه مي گيريم كه

    2-1-5- با توجه به اثبات فرضيه دوم نتيجه مي گيريم كه:

    3-1-5- با توجه به اثبات فرضيه سوم نتيجه مي گيريم كه

    4-1-5: با توجه به اثبات فرضيه چهارم نتيجه مي گيريم كه

    5-1-5: با توجه به اثبات فرضيه پنجم نتيجه مي گيريم كه:

    2-5- پيشنهادها

    1-2-5- پيشنهاد براي فرضيه I

    2-2-5- پيشنهاد براي فرضيه II

    3-2-5- پيشنهاد براي نتيجه گيري III

    4-2-5- پيشنهاد براي نتيجه گيري IV

    5-1-5- پيشنهاد براي نتيجه گيري (IV)

    ضمائم – نمونه پرسشنامه

    منابع:

خرید این محصول