کار تحقیقی مسئولیت مدنی و کیفری پزشک

کد محصول: 842
قیمت: 45,000 تومان
تعداد صفحات 60
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این کار تحقیقی سعی داریم مسئولیت مئنی و کیفری پزشک را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا به مسائل مختلفی و نظریه ها و قوانین موجود و نظریات فقهی لازم در این زمینه را مورد کنکاش قرار میدهیم و در کل کل کار در سه فصل که فصل اول شامل کلیات که از چند قسمت تعاریف و تاریخچه ای تشکیل شده است و فصل های دوم و سوم که بیشتر مبنای حقوقی و فقهی نیز مد نظر است را بررسی می کنیم در قسمت هایی از تحقیق با توجه به موضوع تحقیق به موضوعات دیگیری مانند نارسایی های بیمه مسئولیت مدنی پزشکان و دیگر مسائل مانند رضایت بیمار و نکات دیگری اشاره خواهیم کرد در انتها امیدوارم که این کار که با زحمت چند هفته ای این دانشجو به انجام رسیده است مورد توجه استاد گرامی واقع شود.

کلید واژه:

مسئولیت،مدنی،کیفری،بیمار،پزشک

 مقدمه:

براساس فرضیه های تحقیق های انجام شده پزشکان در حقوق ایران در اکثر موارد هم دارای جایگاه کیفری و هم دارای جایگاه مدنی هستند. جرایم پزشکان با توجه به ارتباط آنان با بیمار به دو دسته ناشی از اقدامات پزشکی و ناشی از وظایف پزشکی تقسیم می شود. طبق ماده ‎۱۲ قانون مجازات اسلامی، دیه مجازات است، اما بابررسی ماهیت حقوقی آن معلوم می گردد که دیه ماهیت دوگانه دارد و نمی توان به طور قطع آن را مجازات یا جبران خسارت دانست، و نهایتا" ، پزشکان نیاز به اخذ برائت نداشته و شرعا" اشکالی بر آن متصور نیست . براساس ماده ‎۵۹ قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی سه گانه اجازه انجام معالجه و درمان را به پزشک اعطا نموده است . الف ) اجازه شارع و دولت . ب ) رضایت بیمار. ج )پزشک نمی تواند اعمالی را که هدف آنها سلامتی بیمار نیست ، انجام دهد. بنابراین ، در صورت وجود این سه شرط، اگر پزشک مرتکب خطایی نشده باشد، نه تنها مسوولیت کیفری ندارد، بلکه مسوولیت مدنی نیز منفی است. درفقه امامیه در رابطه با جایگاه پزشک دونظریه عمده مطرح است. اکثریت فقها قائل به جایگاه پزشک حاذق ، حتی اگر تقصیری نموده باشد، هستند. ادله و مستندات نظر مشهور ، توانایی اثبات مسوولیت  و جایگاه پزشک حاذق را ندارد و نظر اقلیت فقها که قائل به عدم مسوولیت پزشک هستند، با منطق و مقتضیات و مصالح جامعه سازگارتر است . وفاداری به مبانی فقهی در عین توجه به مصالح اجتماعی و وضع مقررات متناسب براین مبنا، امری است که روز به روز اهمیت خود رابیشتر نشان می دهد و در صورت توجه بایسته دست اندرکاران به این مقوله، شاهد رشد جامعه و اثبات توامندی دین مقدس اسلام در حل مسائل مستخدثه به جهانیان خواهیم بود.

بیان مسئله:

پزشکان سبب را مي بينند اما ازديدن (( سبب گردان )) عاجزند . به همين دليل گاه تدبيرشان با تقدير الهي سازگارنمي افتد وعلاجشان برصفرا وقبض مي افزايد . بدين ترتيب همواره عارفان ترجيح مي دادند كه درد خود را از چنين طبيبان مدعي نهفته دارند ، باشد كه از خزانه غيب ، دوايشان كنند. پس گروهي به حرمت استعلاج از پزشك باور يافتند  ودسته اي اگر چه دررجوع به حكيم ، گناهي نمي ديدند اما مومن بيماررانيز به تداوي خود از طريق طب مكلف نمي دانستند – يعني (( وجوبي)) دردرمان پزشكي مرض، احساس نمي كردند.  بدين گونه ، دست كم درزمانهاي گذشته وجاهت شرعي طبابت ، امري مسلم نبوده است . مصلحان بزرگي چون غزالي ومولوي مي كوشيدند تا با بيان حقيقت توكل ونيز تقسيم انواع داروها ودرمان هاي دنيايي، استعمال برخي از آنها را چنان توجيه كنند كه به مذاق مومنان تلخ نيايد ، چنانكه مولانا اگر چه توكل را رهبر مي داند اما توسل به سبب رانيز سنت پيامبر معرفي مي كندوكاهلي درآن را گناهي بزرگ مي شمارد  وغزالي نيز ميگويد : (( بدان كه پنهان داشتن بيماري، شرط توكل است بلكه اظهار كردن وگله كردن مكروه است الا به عذري ، چنانكه به طبيب گويد.  و (( بدان كه علاج بر سه درجه است :يكي قطعي، چون علاج گرسنگي به نان وعلاج تشنگي به آب وعلاج آتش كه درجايي افتد بدانكه آب بروي زني، دست بداشتن اين از توكل نيست بلكه حرام است دوم آنكه نه قطعي بود ونه ظني مگر آنكه محتمل باشد كه اثر كند چون افسون وداغ وفال وشرط توكل دست به داشتن اين است چنانكه درخبراست ،چه كردن اين ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم ميان اين هردو درجه است تاآنكه قطعي نبود لكن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمي به سردي وسردي به گرمي ودست بداشتن اين حرام نيست ولكن شرط توكل نيز نيست وبود كه دربعضي احوال، كردن از ناكردن اولي تر ودليل بر آنكه شرط توكل ، ترك اين نيست قول رسول( ص) وفعل وي است

پزشكان ، اين جغرافي دانان عالم صغير انسان  بوالفضولان نظام جاري طبيعت اند كه با گريزي وجسوري، اسراي پنهاني را به عالم سمر كرده اند كه قرن هاست نزد عامه مردم درپيله هايي از تقدسي مبهم ، منطوي ودرهاله اي از حرمتي مرموز مندمج است . مومنان همواره چنين ا((اسفصاي دراسباب)) را دخالت درسير طبيعي جهان به سوي مقصد خود مي دانستند وعارفان آنرا مغاير با اصل ((توكل))مي ديدند، پروردگار براي هروكالت وتوكلي كافي است  پس توكيل طبيب ودرمان خواستناراو ، چيزي جز عملي فضولي نيست . (( طبيبان طبيعت )) خود اسبابي هستند دربندسبب هايي ديگر همچون سركنگبين وروغن بادام:

آن طبيبان آنچنان بنده سبب گشته اند ازمكر يزدان محتجب

اهمیت و ضرورت تحقیق:

مسئولیت های متفاوتی که پزشک در قبال بیمار دارد و حالت های بسیار متفاوتی که در قبال این مسئولیت ها وجود دارد و همچنین نظریه های متفاوتی که در این زمینه ارائه شده است همه و همه باعث شده است که تحقیقات زیادی انجام شود که این موضوع به یک کلیت و به یک هدف یکسان سوق داده شود.

چکیده

کلید واژه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سئوالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات و تاریخچه

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی

گفتار اول:مفاهیم لغوی

گفتاردوم:مفاهیم اصطلاحی

مبحث دوم:تاریخچه

گفتار اول :تاریخچه جایگاه ومسؤولیت پزشکی

بند اول: تمدنهای ابتدایی

بند دوم: بابل، یونان و روم باستان

بند سوم: ایران باستان

بند چهارم: دوران اسلامی

فصل دوم :

بررسی مسئولیت مدنی پزشک

مبحث اول:مسئولیت مدنی پزشک

گفتار اول :مواجهه حقوق وپزشكي

گفتاردوم:مسئووليت محض پزشك

بند اول : تعهد قراردادي .وغير قراردادي پزشك

بند دوم : تعهد به نتيجه پزشك

گفتار سوم :رضايت و برائت بيمار

بند اول :حريت بيمار

بند دوم :جايگاه معلوم اذن در فقه

بند سوم :چگونكي اذن

بند چهارم :مرز مبهم ((اذن )) و ((برائت )) درفقه وقانون مجازات

گفتار چهارم :جمع بين ماده 319و322 قانون مجازات

گفتار پنجم:پزشك و عرف پزشكي

بند اول :احتياطهاي معمول پزشكي

بند دوم :اخلاق پزشكان وخسارتهاي معنوي

مبحث دوم : بررسی نارسایی های بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای پزشکان در ایران

گفتار اول :بیمه مسئولیت مدنی حرفه‏ای پزشکان

گفتار دوم :تجزیه و تحلیل آماری

گفتار سوم :موانع رشد و گسترش بیمه مسئولیت مدنی حرفه‏ای پزشکان در ایران

فصل سوم:

مسئولیت کیفری پزشک

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول: مسؤولیت و جایگاه اخلاقی و کیفری پزشک

بند اول: جایگاه اخلاقی پزشک

الف) مفهوم جایگاه اخلاقی

ب) ماهیت اخلاق پزشکی

گفتار دوم: مسؤولیت کیفری پزشک

بند اول : مفهوم مسؤولیت کیفری

بند دوم :ماهیت جایگاه کیفری پزشک

بند سوم : جایگاه انتظامی پزشک

گفتار سوم :جایگاه پزشک در برابر جنایات ناشی از درمان در فقه و حقوق اسلامی

گفتار چهارم: رضایت بیمار مسئولیت مدنی پزشک را منتفی نمی کند

مبحث دوم : مسؤولیت کیفری و مدنی

گفتار اول: جهات تمایز مسؤولیت کیفری و مدنی

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول