دانلود پروژه پالایشگاه ،پتروشیمی

کد محصول: 840
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 70
فرمت: word
توضیحات محصول

شرح فرآيند توليد مونومر استايرن

واحد توليد مونومر استايرن پتروشيمي پارس برا ساس تكنولوژي پليمري اروپا (PE) ساخته شده است. ظرفيت طراحي شده براي اين واحد توليد، 600000  تن در سال مونومر استايرن خا لص مي باشد. براي توليد مونومر استايرن در اين واحد، دي هيدروژناسيون اتيل بنزن انجام مي شود.

اين كارخانه شامل واحدهاي فرآيندي و جانبي زير مي باشد:

1-      واحد 100-هيدروژن زدائي

2-      واحد200- تقطير استايرن

3-      واحد 300- فنيل استيلن (اين واحد به علت راندمان كم حذف شده است)

واحدهاي جانبي شامل:

1-      واحد 400-  مخازن

2-      واحدهاي  500 تا 800 كه شامل آب كولينگ، آب چيلر، بخار و كندانس، نيتروژن، هوا ، سوخت، برق و ...

واحد دهيدروژناسيون اتيل بنزن

مهمترين واكنش شيميايي دهيدروژناسيون به صورت زير مي باشد:

C6H5C2H5 # C6H5C2H3 + H2

H=-29.8Kcal/molΔ هيدروژن + استايرن مونومر # اتيل بنزن

در اين واحد هيدروژن زدائي از اتيل بنزن براي توليد استايرن در حضور بخار انجام مي شود.

 واكنش دي هيدروژناسيون در فاز گاز و در سه راكتور آدياباتيك با جريان شعاعي انجام مي شود. واكنش گرما گير اسن و درجه حرارت در هر راكتور در حدود 40-50 درجه سانتي گراد افت مي كند. گرماي مورد نياز براي واكنش توسط بخار تامين مي شود كه به جريان اتيل بنزن اضافه مي شود.

بخار در دو مرحله به اتيل بنزن اضافه مي شود. 1- بخار اوليه: كه قبل از حرارت دادن اتيل بنزن در مبدل حرارتي E-101  به آن اضافه مي شود. هدف از اضافه كردن بخار در اين مرحله كاهش فشار جزيي اتيل بنزن است تا سريعترتبخير شود. نسبت بخار به روغن در اين مرحله0.25   مي باشد.

2- بخار اصلي: بعد از گرم كردن اتيل بنزن در مبدل حرارتي E-105 در ميكسر  X-101به آن اضافه مي شود كه نسبت بخار به روغن (steam/oil) را تا 1.5 افزايش مي دهد اضافه كردن بخار به اتيل بنزن ضروري است تا از واكنشهاي جانبي و تشكيل كك روي بستر كاتاليستها كه با عث دي اكتيو شدن كاتاليستها مي شود جلوگيري كند.

دما در راكتورهاي واحد: R-101 ،R-102  ،  R-103به تدريج بالا مي رود تا ميزان تبديل اتيل بنزن بالا رود. دماي خوراك ورودي به راكتور R-101 در حدود 710 درجه سانتي گراد مي باشد

 در حاليكه دماي ورودي به راكتور R-102 در حدود 810 درجه سانتي گراد مي باشد.

واكنش دي هيدروژناسيون در راكتورها بايد تحت خلا انجام مي شود. زيرا به ازاي تبديل يك مول اتيل بنزن يك  مول استايرن و يك مول هيدروژن توليد مي شود. طبق اصل لوشاتليه با افزايش فشار واكنش به سمت مولهاي كمتر يعني اتيل بنزن پيش مي رود. بنابراين براي آنكه واكنش به سمت توليد محصول يعني استايرن مونومر پيش برود بايد واكنش تحت خلا صورت گيرد. ميزان خلا در راكتورها R-101  ،R-102  ، R-103 به ترتيب  0.78 barg،barg  0.64،

 0.48 barg  مي باشد. براي ايجاد خلا در راكتورها از دو كمپرسور C-151  و C-152 استفاده مي شود.

ميزان تبديل اتيل بنزن به استايرن در مجموع سه راكتور در حدود 67 درصد وزني مي باشد و ميزان كل تبديل اتيل بنزن در حدود 71 درصد وزني مي باشد. بنابراين مقدار محصولات جانبي توليد شده در حدود 4 درصد مي باشد. عمده محصولات جانبي شامل بنزن، تولوئن،دي اكسيد كربن و نيز تركيبات سنگين (استايرن تار) مي باشد.

محصول خروجي از راكتورها شامل مخلوط دي هيروژناسيون  مي باشد پس از كندانس شدن در مبدلهاي حرارتي وارد وسل V-112  مي شود. در اين وسل دو فاز آبي و روغني از هم جدا مي شوند فاز آبي به قسمت بازيابي آب كندانس فرستاده مي شود و در آنجا با استفاده از كربن اكتيو نا خالصي هاي همراه آب حذف مي شوند. آب به دست آمده به عنوان آب كندانس به پتروشيمي مبين كه واحد يوتيليتي  پتروشيمي منطقه مي باشد ارسال مي گردد.

تركي روغني كه شامل مخلوط محصولات دهيروژنه اتيل بنزن مي باشد جهت باز يابي SM به واحد تقطير SM ارسال مي شود.

آن قسمت از محصولات دهيدروژنه گازي خروجي از راكتورها كه در كندانسورها كندانس نشده اند وارد كمپرسورهاي واحد C-151)  و C-152  ( مي شوند. فشار ساكشن كمپرسورها        0.25 مي باشد و فشار خروجي كمپرسورها 1.7 barg  مي باشد. خروجي كمپرسورها در كندانسورهاي واحد خنك مي شود و پس از كندانس شدن به وسل V-112   ارسال مي شود. گازهاي خروجي از كمپرسور كه غير قابل كندانس هستند براي بازيابي SM همراه آن وارد برجهاي جذب و دفع واحد مي شوند. گازهاي عاري از تركيبات روغني كه از بالاي برج جذب خارج مي شوند به عنوان  گاز سوخت ( OFF GAS) به كوره ارسال مي شوند.

واحد تقطير استايرن

شرح پروسسي و فلسفه اصلي كنترل واحد اتيل بنزن

1) كليات :

واحدهاي پروسسي :

واحد 100 – پيش آماده سازي ( تصفيه )

واحد 200 – آلكيل دار كردن ( آلكيليشن )

واحد 300 – ترانس آلكيليشن

واحد 400 – تقطير ( جداسازي بر اساس تقطير )

واحدهاي تسهيلاتي و واحدهاي جانبي حمايت كننده داخل محدوده طرح اتيل بنزن شامل واحدهاي زير    مي باشد :

واحد 500 – سيستم روغن داغ

واحد 600 – تانكهاي ذخيره سازي مواد محصول و اوليه

واحد 700 – سيستم جمع آوري آبهاي زائد

واحد 800 – سيستم بخار و كندانس

واحد 900 – تسهيلات عمومي

2) واحد 100 : پيش آماده سازي ( تصفيه )

1-2 ) شرح پروسسي سيستم برج دراگ بنزن :

2-2) تشريح فرايندي سيستم تصفيه بوسيله خاك رس :

3-2)  فلسفه اصلي كنترل واحد 100

3) واحد 200 : آلكيليشن

2-4) فلسفه اصلي كنترل واحد 300

1-5) سيستم برج بنزن ( T-410 )

2-1-5) فلسفه كنترل سيستم برج بنزن

2-5) سيستم برج اتيل بنزن ( T-420 )

3-5) سيستم برج پلي اتيل بنزن

2-3-5) فلسفه كنترل سيستم برج پلي اتيل بنزن

6) سيستم جمع آوري SLOP و CLOSE DRAIN

2-6) سيستم جمع آوري SLOP

7) واحد 500 :  سيستم روغن داغ

3-8) تانکهاي ذخيره سازي اتيل بنزن ON SPEC ( TK-603- 1/2 )

4-8) واحد ذخيره سازي CLOSE DRAIN

9) واحد 700 :  سيستم جمع آوري آب زائد

10) واحد 800 :  سيستم بخار و کندانس

2-10)سيستم توزيع بخار

11) واحد 900 :  سيستمهاي جانبي عمومي

3-11) شبکه پخش نتيروژن

4-11) شبکه گاز فلر

5-11) سيستم آلودگي زدايي از راکتورها

تقويت فشار گاز

4. جعبه دنده اصلي قسمت گردنده

سيستم استارت

سيستم گاز سوخت

طراحي سيستم

ساختمان سيستم كنترل

بهره برداري از واحدها

انواع حسگرهاي مورد استفاده در واحد

شعله يابها ،گازيابها ،دوديابها

پل وستون

مراحل استخراج گاز :

انتقال :

خطوط انتقال :

نگاهي کلي به سيستم گازرساني :

ايستگاه تقليل فشار :

فيلترها :

رگلاتورها :

کنتورها :

ظرفيت کنتورها :

تصحيح کننده کنتورها :

شيرهاي اطمينان :

طريقه تنظيم شيرهاي اطمينان :

شير قطعي فشار : High press. Shutoff valve :

تنظيم شير قطع فشار :

ساختمان شيميايي مواد بو دار کننده :

مرکاپتان ها :

سولفيدها :

ايستگاه دروازه شهر (C.G.S) : CITY GATE STATION

رگولاتور خانگي SERVICE REGULATOR :

چرا فيلترهاي گاز طبيعي؟

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول