دانلود پروژه مس

کد محصول: 829
قیمت: 25,000 تومان
تعداد صفحات 100
فرمت: word
توضیحات محصول

فهرست

چكيده:

1-1- مقدمه

1-2- مقايسه هيدرومتالورژي و پيرومتالورژي

فصل دوم :

مروري برتحقيقات گذشته

2-1- مقدمه

2-2-  كاني هاي اكسيدي مس

2ـ3ـ فروشويي كاني هاي سولفيدي مس

2ـ4ـ فروشويي ميكروبي كاني هاي سولفيدي

2ـ4ـ1ـ ساختارميكروارگانيسم ها

2ـ4ـ2ـ ميكروارگانيسم هاي كاربردي در فروشويي ميكروبي

2ـ4ـ2ـ1ـ اسيدي تيوباسيلوس فرواكسيدانس

2ـ4ـ2ـ2ـ اسيدي تيوباسيلوس تيواكسيدانس

2ـ4ـ2ـ3ـ لپتوسپيريليم فرواكسيدانس

2-4-3- عوامل مؤثر در فروشويي ميكروبي

2-4-4-2- مكانيزم هاي تيوسولفات و پلي سولفيد

2ـ5ـ1ـ فروشويي درجا

2ـ5ـ2ـ فروشويي توده اي

2ـ5ـ3ـ فروشويي حوضچه اي

2ـ5ـ4ـ فروشويي متلاطم

2ـ6ـ پارامترهاي مؤثر در طراحي فروشويي توده اي

فصل سوم      67

مواد و روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- تهیه و آماده سازی نمونه

3-3- آناليز شیمیایی و کانی شناسی

3-4- آزمایش ظروف لرزان

3-5- آزماش بطری غلتان

3-6- آزمایش آگلومراسیون

3-7- آزمایش های ستونی

3-7-1- بررسی نفوذ پذیری

3-7-2- بررسی قابلیت فروشویی شیمیایی و باکتریایی کانسنگ

فصل چهارم

ارائه نتایج و یافته ها

مقدمه :

4-4- نتایج آزمایش بطری غلتان

4-5- نتایج آزمایش آگلومراسیون

4-6- نتایج آزمایش نفوذ پذیری

4-7- نتایج آزمایش های ستونی

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری

5-1-1- بررسی نتایج حاصله از بررسی شیمیایی وکانی شناسی کانسنگ

5-1-2- بررسی نتایج حاصل از آزمایش های ظروف لرزان

5-1-4- بررسی نتایج حاصل از آزمایش آگلومراسیون

5-1-5- بررسی نتایج حاصل از آزمایش های نفوذ پذیری

5-1-6- بررسی نتایج حاصل از آزمایش های ستونی

5-2- پیشنهادات

منابع :

چكيده:

اين تحقيق در مورد استحصال مس از كانسنگ دامپ 3 معدن مس سرچشمه صورت گرفته است . كانسگ موجود دراين دامپ داراي عيار 92% درصد مس كل و 6% مس اكسيدي مي باشد كه درحال حاضر براي فرآيند فروشويي شيميايي بكارمي رود . از آن جا كه امكان استحصال ميزان قابل توجه مس از بخش سولفيدي ( غالباً كووليت و كالكوسيت ) بدين روش وجود ندارد. در تحقيق حاضر دو فرآيند فروشوييشيميايي و بيولوژيكي كانسنك مزبور مورد مقايسه قرارگرفته اند . دراين راستااز آزمايش ظروف لرزان جهت بررسي قابليت فروشويي باكتريايي و شيميايي استفاده شد . ميزان بازيابي مس پس از 23 روز حدود 94 درصد درمورد محيط كشت باكتريايي و درمورد محيط بدون باكتري حدود 70% بود . درجهت تعيين ميزان مصرف اسيد ، آزمايش بطري غلتان با فرآيند شيميايي انجام شد . ميزان مصرف اسيد84/12 كيلو گرم اسيد سولفوريك به ازاي يك تن كانسنگ و ميزان بازيابي مس 76 درصد بدست آمد . به منظور بررسي نفوذ پذيري كانسنگ و احتمال ايجاد مشكل درعمليات ليچينگ ، آزمايش نفوذ پذيري درسه ستون 2 متري و با شرايط مختلف ( آگلومراسيون ، با پيش پردازي اسيدي و بدون پيش پردازي اسيدي ) و به طريق شيميايي انجام شد . نتايج حاصله حاكي از نفوذ پذيري كانسنگ تا دبي l/m.h 30در هر سه ستون بود. در نهايت 10 ستون جهت مقايسه فرو شويي ميكروبي وشيميايي در شرايط مختلف و بادرنظر گرفتن پارامترهاي مختلف استفاده گرديد . نتايج حاصل از آزمايش هاي ستوني نشان داد كه استفاده از فرآيند فروشويي ميكروبي بادرنظرگرفتن فرآيند پيش پردازي توسط اسيد با غلظت 49 كيلو گرم / ليتربهترين نتيجه را به دنبال داشت .

1-1- مقدمه

آلودگي محيط زيست باعث شده كه صنعت مجبوربه تغيير روش هاي توليد فلزات گردد . آلودگي محيط زيست توسط صنعت متالورژي عامل مهمي بوده و بايد روش هاي حرارتي را تغيير داده و از روش هاي ديگر مانند هيدرومتالورژي ، روش هاي الكتريكي ، حل كردن فلزات درحلال هاي خاص و بازيابي آن ، تعويض يوني و غيره استفاده نمود . بسياري از اين روش ها درحال حاضر درمرحله ابتدايي قراردارند و مقدار فلزاتي كه با اين روش ها توليد مي شود در مقايسه با روش هاي حرارتي ناچيز است . ولي مبا گرايش فعلي صنعت و اجبار آن به جلو گيري از آلودگي محيط زيست به نظر مي رسد كه در آينده وضع تغيير كرده و سهم توليد فلزات از طريق هيدرو متالورژي و ساير روش ها كه كمتر باعث آلودگي مي شوند به طرز چشم گيري افزايش حاصل كند . (9) فنون هيدرومتالورژيكي اصولاً براي استخراج مس از كاني هاي اكسيدي مس پرعيار و باطله هاي سولفيدي استفاده مي شوند .پيشرفت جوامع بشري و به موازات آن افزايش حجم تقاضا براي محصولات صنعتي متخصصين را به استفاده بهينه از منابع و ثروت هاي خداداي ترغيب مي كند . مروري برزمينه بهره وري صحيح از منابع معدني نشان مي دهد كه امروزه استفاده از منابع با عيار پايين و منابعي كه از نظر تكنولوژيكي امكان بهره برداري از آنها مشكل تر مي باشد ، در دستور كار متخصصين قرارگرفته است . هيدرو متالورژي به عنوان روشي كارآ و مطلوب ، بازيابي كانه هاي كم عيار را ميسر نموده است .

با وجود آن كه صنعت پرعيار كردن مواد معدني بخصوص روش شناور سازي ( فلوتاسيون ) پيشرفت بسياري داشته و استخراج  فلزات از سنگ هاي كم عيار از طريق ذوب را امكان پذير ساخته است ، ولي با اين حال مقدار زيادي سنگ هاي كم عيار وجود دارد كه پر عياركردن آنها با اشكالات فراوان روبرو است . اين مشكلات اكثراً از تركيب و جنس (سيليكاته،‌اكسيد و غيره ) و يا نحوه توزيع كانه در سنگ ناشي ميشود وبالاخره معدن قديمي رها شده كه در اثر عمق زياد ان ياكم عيار بودن سنگ و عوامل اقتصادي ديگر استخراج موادمعدني از آن مقرون به صرفه نيست ولي مي تواند براي هيدرو متالو رژي ماده اوليه مناسبي باشد .روش هاي هيدرو متالورژي به دو صورت شيميايي و بيولوژيكي انجام مي گيرند در كل روش بيولوژيكي درمورد كانه هاي سولفيدي كم عيار و همچنين كانه هاي مقاوم كه توسط روش هاي هيدرو متالورژي معمول و به سادگي قابل انحلال نيستند ، مناسب مي باشد .دانش بيوتكنولوژي درطي هزاران سال شكل گرفته و كاربرد ميكرو ارگانيسم ها براي اهداف صنعتي چندان تازگي ندارد اين تكنولوژي بعنوان دانش طلايي قرن حاضر يكي از كليدي ترين فناوري هاي امروز بشريت است . اين علم مي رود تا درمدت كوتاهي نحوه زيست بشر را دگرگون سازد . بديهي است كه آينده از آن كشورهايي خواهد بود كه دراين راه توانايي هاي عملي و بالفعلي را به منطقه ظهور برسانند (6)

1-2- مقايسه هيدرومتالورژي و پيرومتالورژي

درطول پنجاه سال گذشته هيدرومتالورژي نقش رقابتي شديدي را با پيرومتالورژي ايفا نموده است . بيشترين موفقيت پيرومتالورژي دراستفاده از كانه هاي سولفيدي پرعيار در كوره هاي بلند كه ماكزيمم بهره وري از حرارت كوره را دارند ، مي باشند با كاهش ذخايركانه هاي پرعيار ، توجه متالورژيست ها به كانه هاي كم عيار معطوف گشته است (3).

به طور كلي محسنات و معايب هيدرومتالورژي درمقايسه با پيرومتالورژي به شرح زيراست .

توليد دي اكسيد گوگرد و مواد مضر : درطي عمليات پيرومتالورژي سولفيدي گاز دي اكسيد گوگرد توليد شده معمولاً درهوا آزادو باعث آلودگي محيط زيست مي گردد. (9) همچنين كنسانتره برخي معادن آلوده به آرسنيك ، جيوه ، سرب، بيسموت و برخي آلوده كننده هاي ديگر مي باشند كه دور ريزي اين مواد مشكل است (9) براي مقابله با مشكل فوق كانه هاي سولفيدي بايد بدون آن كه گاز دي اكسيد گوگرد توليد گردد به روش هيدرومتالورژي عمل آورده شوند .

جابجايي مواد : درفرآيندهاي پيرومتالورژي ، مواد مذاب درمقياس وسيعي از يك كوره به كوره ديگر جابجا مي شوند . علاوه برمشكلات موجود درانجام اين امر و هزينه هاي اين گونه جابجايي ها ، بعلت سرد شدن اين مواد و كاهش حلاليت گاز دي اكسيد گوگرد مقداري ازگازهاي مضر درهوا متصاعد مي گردد . ولي درهيدرولورژي هاي محلول به صورت سيال درون لوله ها جابجا مي گردند (3)

مصرف انرژي : به عليت دماي بالاي فرآيندهاي پيرومتالورژي كه معمولاً حدود 1200 درجه سانتي گراد مي باشد ، مقدار زيادي سوخت مصرف مي شود در هيدرومتالورژي دماي مورد نياز كم و سوخت كمي نيز لازم است (3،9) .

تشكيل گرد و غبار : در فرآيندهاي هيدرولورژي از اين نظر مشكلي وجود ندارد (9).

عمل آوري كانه هاي كم عيار: عمل آوري كانه هاي كم عيار با پيرومتالورژي به علت حجم زياد انرژي مصرفي براي ذوب كانه هاي گانگ اقتصادي نمي باشد ولي چنانچه يك عامل فروشويي انتخابي استفاده شود. هيدرومتالورژي روش مناسبي خواهد بود (3).

اقتصاد: فرآيندهاي پيرومتالورژي براي سرمايه گذاري هاي بزرگ مناسبند (3،9) . ولي فرآيندهاي هيدرومتالورژي درعمليات كوچك و سرمايه گذاري كم كارآيي دارند . از اين رو درمورد عملياتي كه درجاي دورافتاده قرارگرفته و همچنين آنقدر بزرگ نيست تا هزينه هاي سرمايه اي ذوب ، حمل و نقل كانسنگ را متحمل شود . روش هيدرومتالورژي مناسب تراست . (9) . هزينه هاي سرمايه اي حدود 50 درصد كمتر از هزينه هاي سرمايه اي ذوب و پالايش مي باشد و هزينه هاي عملياتي نيز كمتر ميباشد . البته براي عمليات كوچك و متوسط با توليد مس سالانه حدود 150000 تن ، ولي براي عمليات بزرگتر ذوب اقتصادي تراست (9).

استفاده ازميكروارگانيسم ها : درخصوص فلز مس ، روش هاي مورد استفاده جهت استخصال فلز از كانسنگ هاي سولفيدي شامل تشويه ، فروشويي تحت فشار و فروشويي باكتريايي است . همانطور كه قبلاً ذكر گرديد فرآيند تشويه نياز به دماي بالا هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي بالايي دارد و همراه با آلودگي محيط زيست است . فرآيند فروشويي تحت فشار، تنها براي منابع پرعيار قابل كاربرد بوده و هزينه سرمايه گذاري و نگهداري اتوكلاوها بالاست. همچنين نياز به اپراتورهاي ورزيده و تجهيزات با ايمني بالادارد . فرآيندفروشي باكتريي ، اغلب به عنوان پاكيزه ترين روش استحصال فلزات از منابع سولفيدي شناخته شده است ( 5) . اين فرآيند بدون شك يك سيستم ساده با انرژي و هزينه پايين مي باشد. (5،9) هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي كم مزاياي زيست محيطي ، سادگي عمليات فروشويي توده اي باكتريايي را يك تكنولوژي مورد توجه ساخته است . امروزه از اين فرآيند براي كانسنگ هاي سولفيدي ثانويه مس استفاده مي شود . از مزاياي اين روش مي توان به نكات زيراشاره نمود . (5)

براي منابع كم عيار مفيد بوده و تجزيه اشكال مختلف كاني هاي قابل انجام است .

امكان انحلال انتخابي وجود دارد .

كاربرد آن بويژه براي حذف گوگرد از زغالسنگ مفيد مي باشد.

كاربرد آن براي كشورهاي كمترتوسعه يافته مفيداست زيرا نياز به تجهيزات پيچيده ندارد .

سادگي فرآيند سبب مي شود تا هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي پايين باشد .

زمان ساخت و ساز و راه اندازي كوتاه بوده و درمقايسه با دورش ديگر از هزينه نگهداري پايين تري برخورداراست .

فرآيند در شرايط اتمسفر و دماي كمي بالاتر از محط قابل انجام است .

ضايعات توليدي آن از نظر محيطي پذيرفته شده است

دربيو اكسيداسيون كاني هاي طلا دار  نظير آرسنوپيريت ، عنصر آرسنيك درمحلول حاصل از فروشويي باكتريايي باقي مانده و سپس رسوب داده و بنابراين وارد جو نمي شود .

اما اين روش داراي محدوديت هايي است و از دلايل عدم رويكرد مناسب صنعت به آن مي توان به موارد زير اشاره نمود :

فرآيند از سرعت كمي برخورداراست ، بنابراين روند برگشت سرمايه نيز كند است .

به طوركلي آشنايي با اين تكنولوژي هنوز اندك است .

تعداد بيوهيدرومتالورژيست هاي آموزش ديده كم است .

صنعت هنوز درمرحله اعتماد به فرآيندهاي بيولوژيكي مانده است .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول