دانلود پروژه بیمه بررسي تاثير ميزان بكارگيري فن‌آوري اطلاعات بر ساختار سازماني شركت سهامي بيمه ايران

کد محصول: 821
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 144
فرمت: word
توضیحات محصول

بررسي تاثير ميزان بكارگيري فن‌آوري اطلاعات بر ساختار سازماني شركت سهامي بيمه ايران در شهر تهران (از نظر مديران و معاونين)

بيان مساله:

فن‌آوري اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات با سرعتي فزاينده در حال پيشرفت و دگرگوني است. سيستمهاي مختلف رايانه‌اي هر روزه در نهادهاي مختلف اقتصادي اجتماعي و صنعتي و اداري جهان پيشرفته، بيشتر و بيشتر ريشه دوانيده و در روند تصميم‌گيريهاي درون سازمان تحولات اساسي ايجاد مي‌كنند. بهره‌گيري از امكانات ناشي از توسعه سيستمهاي اطلاعاتي مبتني بر كامپيوتر براي تسريع در عمليات اداري و عرضه سريع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات توليدي سازمانها، باعث شده است كه در كشورهاي توسعه يافته اينگونه سيستمها تقريباً در بيشتر رشته‌ها بكار گرفته شوند. در حال حاضر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشورمان ايران سازمانها تمايل زيادي براي بهره‌گيري و استفاده از اين فناوريهاي اطلاعاتي از خود نشان مي‌دهند. با در نظر گرفتن اين موضوع كه در آينده هيچ عاملي مانند فناوري اطلاعات قادر به تغيير طراحي سازمانها نخواهد بود. تحقيق در اين زمينه امري ضروري خواهد بود. از طرفي ديگر با توجه به تمايل سازمانهاي كشور ما جهت استفاده از فن‌آوريهاي اطلاعاتي لازم است مديران پيشاپيش از اثراتي كه احتمالاً اين فناوريها بر سازمان، افراد و… مي‌گذارند آگاهي يافته و با چشماني كاملاً باز فن‌آوريهاي اطلاعاتي را وارد سازمان كرده (متناسب با سطوح مديريت و مهارت كاربران) و از آنها استفاده نمايند. با در نظر گرفتن اين موارد در تحقيق حاضر به بررسي اثرات ناشي از كاربرد فن‌آوريهاي اطلاعاتي در سازمان بر ساختار سازماني خواهيم پرداخت و به اين سوال اساسي پاسخ خواهيم داد كه: كاربرد فن‌آوري اطلاعات چه اثراتي بر ساختار سازماني دارد؟

اهداف تحقيق:

هدف اوليه تحقق ارائه چهارچوبي از ميزان و چگونگي اثرگذاري فن‌آوري اطلاعات بر ساختار سازماني مي‌باشد كه اين موضوع به مديران كمك خواهد كرد تا نسبت به اثرات فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان آگاهي يابند و به آنها در جهت حل مشكلات سازمان (از نظر ساختاري) ياري خواهد رساند.

دوم: شناخت بهتر فناوريهاي اطلاعاتي و پيشرفتهاي حاصله در اين زمينه در جهت استفاده مديران، دانشجويان و محققان.

سوم: بررسي رابطه ميان فناوريهاي اطلاعاتي و ابعاد ساختار سازماني جهت استفاده مديران، دانشجويان و محققان.

چهارم: بررسي وضعيت سازمان مورد مطالعه (شركتهاي سهامي بيمه ايران) از لحاظ بهره‌گيري فناوريهاي اطلاعاتي.

پنجم: فهم اينكه متغير فناوري اطلاعات بر كداميك از ابعاد ساختاري سازماني بيشترين تاثير را دارد.

 

اهميت و ضرورت تحقيق:

تا قبل از سال 1960 در روند سير تكاملي تئوري سازمان ما شاهد اين قضيه هستيم كه در آن دوران به سازمان بعنوان سيستمي بسته نگاه مي‌شد كه پديده‌اي بود جدا از محيط خارج از خود. با آغاز دهه 1960 و تحقيقات التون ميو در كمپاني وسترن الكتريك ديدگاه سيستم باز شروع به غالب شدن بر تئوري سازمان كرد. در اين ديدگاه سازمان پديده‌اي است كه با محيط بيرون خود ماده، انرژي و اطلاعات تبادل مي‌كند. در واقع كليد درك سازمان بعنوان سيستم باز واقف شدن به اين قضيه است كه سازمان با محيط در تعامل است و اگر سازمان خواهان اثربخشي خود است لازم است كه سازمان خود را با محيط تطبيق دهد. اين امر در قالب سيستمهاي باز نياز به اين دارد كه سازمانها ساز و كارهاي نظارت و بازخورد را براي تعيين، تشخيص و درك محيط واحساس تغييرات حاصله در محيط تعديلات ضروري ايجاد كرده و توسعه دهند. بدون اطلاعات صحيح و كافي سازمان در درياي عدم اطمينان غوطه‌‌ور است و هر قدر بر پيچيدگي محيطي و سرعت و شتاب تغييرات افزوده شود. عدم اطمينان زياد مي‌شود و تنها چيزي كه مي‌تواند اين عدم اطمينان را كاهش دهد اطلاعات است.

در دنياي امروز اطلاع رساني بعنوان مجموعه‌اي از روشها و ابزارهاي كه ذخيره‌سازي، سازماندهي، پردازش و بازيابي اطلاعات را در ابعاد گوناگون محقق مي‌سازد به منزله يك سرمايه ملي درآمده است و در حكم پشتوانه‌اي براي نيل به اهداف توسعه كه نهايتاً پيشرفتهاي صنعتي، فرهنگي و اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. مجموعه اين ابزارهايي كه منجر به ذخيره‌سازي، سازماندهي، پردازش و بازيافت اطلاعات در دنياي امروز شده‌اند فناوري اطلاعاتي مي‌باشد. و از زمان مطرح شدن اين قضيه بيش از چند دهه نمي‌گذرد چرا كه تمايل و نياز به استفاده از فن‌آوري اطلاعاتي جديد بصورت موجي فراگير در آمده است و مديران و سازمانهاي كشورها از جمله كشورمان ايران را نيز متاثر ساخته است. آنچه كه تا چند سال قبل بعنوان يك مزيت رقابتي محسوب مي‌شد امروزه بعنوان يكي نياز رقابتي مطرح مي‌باشد و از حالت انحصاري كه در قبل داشت بيرون آمده و در اختيار همگان قرار گرفته است. نكته قابل توجه در استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي در سازمانهاي كشورهاي در حال توسعه مساله كنترل معدودي از كشورهاي در حال توسعه بر فناوريهاي جديد و نياز به منابع مالي هنگفت در اجراي تحقيقات مرتبط با فناوريهاي اطلاعات مي‌باشد كه سبب گشته تا پيشرفتهاي حاصله در اين زمينه مبتني بر نيازهاي كشورهاي در حال توسعه نباشد. با اين وجود اين كشورها براي ورود به عرصه رقابت جهاني و دنياي فراصنعتي ناگزير به بهره‌گيري از فناوريهاي اطلاعاتي جديد بوده و هيچ‌گونه سستي در اين زمينه توجيه پذير نخواهد بود با توجه به هزينه‌بر بودن ابزارها و تكنيكهاي مربوط به كاربرد فناوريهاي اطلاعاتي و ضعف مالي كشورهاي در حال توسعه آگاه نمودن مديران سازمانها در اين كشورها از اثرات فناوري اطلاعات بيش از پيش ضرورت مي‌يابد. در ضمن بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه خريد و هزينه‌هاي مربوط به ابزارها و وسايل فناوريهاي اطلاعاتي و رايانه‌هاي پيشرفته تعيين كننده تحول و پيشرفت و توسعه سازماني نيست و آنچه اهميت دارد چگونگي ميزان كاربرد اين فناوريها در سازمانهاست لذا در اين پژوهش در پي آنيم تا اين بينش را فراروي مديران قرار دهيم كه اثرات ناشي از كاربرد اين فناوريهاي اطلاعاتي بر ساختار سازماني (ابعاد ساختار سازماني) چگونه خواهد بود.

فرضيات تحقيق:

فرضيه اصلي تحقيق: بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ساختار سازماني رابطه معنا‌داري وجود دارد.

فرضيه اول: بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و پيچيدگي سازماني رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه دوم: بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و رسميت سازماني رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه سوم: بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و تمركز سازماني رابطه‌ معناداري وجود دارد.

فرضيه چهارم: بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و نسبت پرسنلي سازماني رابطه معناداري وجود دارد.

فصل اول
معرفي تحقيق
مقدمه
تعريف موضوع
بيان مساله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيات تحقيق
تعاريف عملياتي متغيرها و واژه‌هاي اصلي تحقيق
فناوري اطلاعات
ساختار سازماني
پيچيدگي
رسميت
تمركز
نسبت‌هاي پرسنلي
فصل دوم
ادبيات نظري و تجربي تحقيق
قسمت اول
فن‌آوري اطلاعات (IT)
مقدمه
تكنولوژي (فن‌آوري)
1- پژوهش وود وارد
2 ـ پژوهش، درك پيوو و گروه آستن
3 ـ مطالعات جيمز تامپسون
تعريف فن‌آوري اطلاعات
تاريخچه فن‌آوري اطلاعات
الف) رايانه‌هاي نسل اول
ب) رايانه نسل دوم
پ) رايانه‌هاي نسل سوم
ج) رايانه‌هاي نسل چهارم
مولفه‌هاي فن‌آوري اطلاعات
معرفي چند نمونه از فن‌آوريهاي اطلاعاتي
ـ نظامهاي كنفرانس رايانه‌اي
ـ تابلو اعلانات الكترونيكي
ـ اينترانت
منابع حاصل از اينترانت
ـ كاربرد فن‌آوري اطلاعات در سازمانها
ناخشنودي از فن‌آوري اطلاعات در سازمان
خشنودي از فن‌آوري اطلاعات در سازمان
بيمارستان كينگستون
سيستم اطلاعات چيست؟
سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان
1 ـ سيستم اطلاعات مديريت (MIS)
2 ـ سيستم پشتيباني تصميم‌گيري (DSS)
سيستمهاي پشتيباني تصميم‌گيري با بازده قوي
خصوصيات سيستمهاي پشتيباني تصميم‌گيري
عوامل مهم در موفقيت سيستم پشتيباني تصميم‌گيري
معماري سيستم پشتيباني تصميم‌گيري
سيستم اطلاعاتي مديران عالي (ESS)
سيستم اتوماسيون اداري (OAS)
سيستم اطلاعاتي عملياتي TPS
سيستمهاي كارهاي دانش‌بر KWS
سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني
مزاياي فن‌آوري اطلاعات
محدوديتهاي فن‌آوري اطلاعات
قسمت دوم
سازمان و ساختار سازماني
مقدمه: «چرايي مطالعه سازمان»
«سازمان»
نگاهي به تعاريف سازمان
سازمان از نظر «Pfiffner & sherwood»:
تعريف ساختار سازماني
سازماندهي (Organizing)
مباني سازماندهي:
1- سازماندهي بر مبناي وظيفه يا هدف
2- سازماندهي مبتني بر نوع توليد يا عمليات (محصول)
3- سازمان بر مبناي منطقه عملياتي (جغرافيايي)
4- سازماندهي بر مبناي زمان
5- سازماندهي بر مبناي ارباب رجوع (مشتري)
6- سازمان مبتني بر بازار
نقاط قوت و ضعف
خلاصه و جمع‌بندي از معرفي چند ساختار متداول سازماني
الگوهاي جديد ساخت سازماني:
1- سازمان ماتريسي يا خزانه‌اي (Matrix organization)
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتريس:
الف) نقاط قوت
ب) نقاط ضعف
2- سازماندهي بر مبناي پروژه
3- ساختار سازماني، ماژولار (پيمانه‌اي يا پارندي)
4- سازماندهي بر مبناي ساخت آزاد يا ادهوكراسي
برخي از ويژگيهاي مهم ادهوكراسي عبارتند از:
معايب ادهوكراسي
ابعاد طرح سازمان
ابعاد ساختاري
رسميت
فنون رسمي سازي
پيچيدگي
گزينش
انتظارات از نقش
قوانين، رويه‌ها و خط مشي‌ها
آموزش
شعائر
تفكيك افقي
تخصص‌گرايي
تفكيك عمودي
تفكيك فضايي (Spatial differentiation):
تمركز
ارتباط تمركز، پيچيدگي و رسميت
تمركز و رسميت
نسبتهاي پرسنلي
ابعاد محتوايي
تكنولوژي
محيط
رابطه محيط و ساختار
استراتژي
فرهنگ سازماني
فرهنگ چه مي‌كند؟
قسمت سوم
پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق
تحقيقات خارج از كشور
بررسي و پژوهش اسميت
بررسي و پژوهش ويگاند
تحقيق فيفرولبلباسي
بررسي و پژوهش برن
تحقيقات تريست و بمفورد
تحقيقات انجام شده در ايران
خلاصه و نتيجه گيري از فصل دوم
فصل دوم شامل سه قسمت بود
قسمت چهارم
بيمه چيست؟
نگاهي به بيمه ايران
ساختار تشكيلاتي بيمه ايران
معرفي مجتمع‌ها و شعب بيمه‌اي شركت سهامي بيمه ايران در شهر تهران:
1- مجتمع خدمات بيمه‌اي سعدي
2- مجتمع خدمات بيمه‌اي شهيد مطهري
4- مجتمع تخصصي وليعصر
5- مجتمع خدمات بيمه‌اي دكتر فاطمي
6- مجتمع خدمات بيمه‌اي آزادي
7- مجتمع تخصصي 15 آبان
8- مجتمع خدمات بيمه‌اي بازار بزرگ تهران
9- شعبه ممتاز شرق
10- شعبه شميران
11- شعبه نمايشگاه بين‌المللي
12- شعبه تهران‌نو
13- شعبه پاسداران
14- مجتمع خدمات بيمه‌اي هلال احمر
15- شعبه بعثت
16- شعبه دكتر شريعتي
17- شعبه 17 شهريور
18- شعبه دخانيات
19- شعبه پست
20- شعبه خدمات بيمه‌اي خانواده
21- شعبه فرودگاه
22- معاونت امور اجرائي بيمه‌هاي اشخاص
23- شعبه وزارت امور خارجه
24- شعبه ممتاز غرب تهران
25- مجتمع تخصصي نيرو
مكانيزاسيون بيمه ايران
الف) طراحي و بهبود سيستمهاي موجود
ب) پشتيباني فني
ج) عملكرد شبكه
د: ايجاد سيستم‌هاي جديد شامل
فصل سوم
« روش و روش‌شناسي تحقيق »
مقدمه
جامعه آماري مورد مطالعه
روش جمع‌آوري اطلاعات
نمونه و روش نمونه‌گيري
ابزار اندازه‌گيري: (معرفي پرسشنامه)
تعيين روايي (validity) و پايايي (Reliability) پرسشنامه:
فصل چهارم
« تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق »
تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
الف) توزيع فراواني‌هاي مشاهده شده
1- اطلاعات جمعيت شناختي
ب) محاسبه ميانگين، ميانه، نما، انحراف معيار و ضريب چولگي متغيرهاي پرسشنامه شامل
تعريف شاخصها
ضريب چولگي
ب) محاسبات آماري متغيرها
ج) نمودار هيستوگرام ترسم شده براي هر يك از متغيرهاي ابعاد فن‌آوري اطلاعات و ابعاد ساختار سازماني (پيچيدگي، رسميت، تمركز، نسبت پرسنلي)
د) تجزيه و تحليل فرضيات
معرفي ضريب همبستگي پيرسون
آزمون فرضيات (محاسبه رگرسيون و t)
تفسير جدول
فصل پنجم:
بحث و نتيجه‌گيري تحقيق
مقدمه
مروري بر ابعاد IT
نتيجه‌گيري از فرضيه اول
نتيجه‌گيري از فرضيه دوم
نتيجه‌گيري از فرضيه‌ سوم
نتيجه‌گيري از فرضيه چهارم
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
الف: پيشنهاد براي سازمان
ب) پيشنهادهايي جهت تحقيقات بعدي

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول