دانلود پروژه روش تحقیق بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني

کد محصول: 798
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 90
فرمت: word
توضیحات محصول

 مقدمه:      

 هر ساله ميزان قابل توجهي ازمنابع انساني واقتصادي جامعه به علت عقب ماندگي ذهني دانش آموزان در سنين مختلف به هدر مي رود. هرچند تلاش هاي از قبيل توجه به مسائل بهداشتي وتغذيه نوزادان وجلوگيري از حامله شدن مادران در سنين بالا ، ناسازگاريهاي خوني ، اختلافات هورموني ... انجام مي شودوليکن اين مسئله همچنان يکي از مشکلات اساسي هرجامعه اي مي باشد .  يکي از مسائلي که درزندگي کودکان عقب مانده ذهني ممکن است زياد باشد مسئله شکست بيشتر درزندگي آنها باشد . درواقع شکست يک پيامد منفي است که اگر بطور مکرر رخ بدهد منجر به کاهش انگيزه در افراد شود بخصوص اگر اين فرد عقب مانده ذهني باشد که باعث ارزشيابي نادرست آنها از خود وناديده گرفتن تواناييهاودر نتيجه احساس ضعف وناتواني در آنها ميگردد.عوامل زيادي در موفقيت وشکست دانش آموزان دخالت دارند وطبق تحقيقات   انجام شده يکي از اين عوامل نحوه اسناد دادن آنها مي باشد بدين معني که اسناد  نامطلوب منجر به کاهش انگيزش در آنها مي شود. تئوري اسناد از تئوريهاي شناختي انگيزش است که هدف آن بررسي شيوهايي است که افراد ،رويدادها وحوادث راتعيين کرده وبه دنبال روابط روابط علت   ومعلولي بين آنها هستند. (هاروي ، ويري 1984)

بيان مسئله:

ما چگونه رفتارهاو انگيزه هاي ديگرانرا درک وتغيير مي کنيم؟

چگونه باور ونگرشهاي افرادشکل مي گيرد؟

وچرا مردم اين گونه رفتار مي کنند؟

براي جواب دادن به اين سوال مابايد از فرايند اسناد استفاده مي کنيم وبايد رفتار افرادرابه آميزه اي ازعلتها اسناد دهيم .  بدون شک در زندگي خود با افرادي مواجه شده ايم که همواره گناه شکست خود را گردن ديگران يا عوامل مختلف بيروني مي اندازند  و به جاي اينکه آن شکست راحاصل اعمال خود بدانند   يا خود را مسئول آن شکست بدانند تلاش مي کنند تا توجيه قابل قبولي براي شکست خود فراهم کرده وبدين وسيله از ايجاد تصوير منفي از خود در ذهن ديگران اجتناب ورزند. نظريه هاي اسنادي برمبناي   چنين تنبيهايي بنا شده اند.حال سوالي که مطرح مي شوداين است که آيا اسناد دادن در مورد همه کودکان نيز صدق  مي کند واينکه کودک عقب مانده ذهني از آن چگونه استفاده مي کند. به طور کلي در اين تحقيق بدنبال اين مسئله هستيم که آيا با افزايش سن نوع اسناددادن کودکان عادي وعقب مانده ذهني باهم تفاوت داردوديگر اينکه آيانوع اسناد دادن دختران وپسران با يکديگر تفاوت دارد واگر دارد بيشتر از سبک رويدادهاي منفي يا مثبت استفاده  مي نمايند از اينرو بر آن شديم که بر روي سبکهاي اسنادي در کودکان عقب مانده ذهني واينکه مشکلات وشکستها وموفقيتهاي خود را  چگونه وبه چه عواملي نسبت مي دهند بررسي نمايم . اميدوارم اين تحقيق مقدمه اي کوچک براي توجه بيشتر به اين کودکان که در جامعه مانند آنها کم نيز نمي باشند، باشد. يکي ديگر از اهداف اين پژوهش بررسي اوليه اين مساله است که در سلامت وبهداشت روان آنها تاثير بسزايي دارد اين نکته مهم ديگر آنکه استفاده به موقع از سبک اسنادي مي تواند سبب کاهش اضطراب وفشاررواني افراد به خصوص در اين گروه از کودکان مي گردد.

 ديگر عامل مشکلاتي که اين کودکان براي خانواده هاي خودبوجود مي آورند ، نوع نگرشي که خانواده آنها نسبت به آنان دارند. اينکه آنان نيز مانند ديگر افراد جامعه شکست خود را به عوامل بيروني وناپايدار واختصاصي نسبت مي دهند يابه گونه ديگر ويا اينکه اصلاٌ اين کودکان مي توانند از تئوريهاي شناختي اسناد استفاده کنند و آيا اسناد دادن براي آنهامعني دارد ياخير.

فرضيه تحقيق:

فرض ها يا پيش بيني هاي اين پژوهش عبارتنداز:

1- بين سبک اسنادي کودکان  عقب مانده ذهني وکودکان عادي تفاوت وجود دارد.

2-  سبک اسنادي  کودکان عقب مانده  ذهني  وکودکان عادي با افزايش سن  تغيير مي کند.

3- بين سبک اسنادي دختران عادي ودختران عقب مانده ذهني تفاوت وجود دارد.

4- بين سبک اسنادپسران عادي وپسران عقب مانده ذهني تفاوت وجود دارد.

5- بين سبک اسنادي دختران عادي وپسران عادي تفاوت وجود دارد.

6- بين سبک اسنادي پسران عقب مانده ذهني ودختران عقب مانده ذهني تفاوت وجود دارد.

تعاريف عملياتي :

اسناد: عبارت است از فرآيندي که افراد بکار مي برند تا رويدادها را به عوامل زير بنايي آن پيوند دهند.  اسناد در روان شناسي اجتماعي يعني تمايل به ادراک انگيزه ها ،خصوصيات ، مقاصد وتواناييهاي افراد ديگر براساس مشاهده رفتارآنهابه عبارت ديگر تمايلي است کم وبيش خودکار به تبيين اعمال ديگران وخود.   سبک اسناد: اسناد فرآيندي است که منبع حاکم بررفتار فرد اشاره دارد بين طيفي از دروني  يا بيروني در نوسان است ازيک طرف شخص باسبک اسناد دروني است که مسئوليت اعمال خود رامي پذيرد وپيامد هاي محيطي رانشان گرفته از حالات دروني خويش مي داند خلقيات ها ، نگرش ها، خصوصيات شخصيتي ، توانايي وعملکرد هاي فرد و بالاعکس شخص با سبک اسناد بيروني تمايل دارد کنترل رفتارهايش رابه نيروهاي بيروني نسبت دهد.تعريف عملياتي اسناد: نحوه تعبير وتفسير علت شکست ها وموفقيت ها که توسط خود آنها که در اين پژوهش بر اساس نحوه پاسخگويي به موفقيت هاي (مثبت ومنفي ) در سه بعد اسنادي ( دروني ، بيروني ، پايدار،نا پايدار ، اختصاصي کلي ) توسط پرسشنامه سبک اسنادي کودکان     CASQ سنجيده مي شود.

     سبک اسناددروني- بيروني: نسبت دادن علت حادثه يا پديده به عاملي در خود شخص در تمايل نسبت دادن حادثه يا پديده به عاملي که مربوط به افراد ديگر يا شرايط غير شخصي است .

    سبک اسنادپايدار- ناپايدار : نسبت دادن علت حادثه يا پديده به عواملي ثابت درطول زمان در مقابل نسبت دادن علت حادثه يا پديده به عامل موقت وزود گذر و کم دوام . سبک اسناد کلي– اختصاصي: نسبت دادن علت حادثه يا پديده به عاملي که درتمام موقعيت هاي مشابه وجود دارد درمقابل نسبت دادن علت حادثه يا پديده به عاملي که فقط درهمان موقعيت خاص وجوددارد.

عقب مانده ذهني : اختلالي است که از هر صد کودک سه تن رامبتلا مي کند ودو سوم آن پسر  مي باشد.عقب مانده ذهني به محدوديتهاي قابل توجه در عملکرد اشاره دارد. عقب مانده ذهني باکارکرد عقلاني پايين از متوسط مشخص مي شود که همزمان با آن در دو يا چند زمينه زير محدوديتهايي وجود دارد. ارتباط ، مراقبت از خود ، زندگي در خانه و...مي باشد. تعريف عملياتي عقب مانده ذهني : گروهي از کودکان هستند که در مراکز نگهداري کودک عقب مانده ذهني ثبت نام کرده اند وباظن قوي که اين کودکان عقب مانده ذهني هستند پرسشنامه روي آنها انجام شده است.

مقطع سني : مقطع سني که در اين پژوهش مورد نظر است مقطع سن 11-9 سال  مي باشد که بر حسب سن تقويمي آنها است که اين مقطع سني براي هردو گروه کودک عادي وعقب مانده ذهني يکسان است.

مقدمه

فصل اول

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل دوم:

پیشینه تحقیق

سابقه پژوهش

نظریه هایدر

جونز ودیویس

هارولد کلی

شیور

سه بعدی واینر

خطاها و سوگیری اسناد

سوگیری مربوط به جنس

اسنادها درمورد خود

عاملان در برابرناظران

سبکهای انتسابی

نتسابهای درماندگی انسان

اسناد مربوط به بازده

اسناد بعد از موفقیت وشکست

اسنادها ورفتار

تعریف استثنایی

گروهبندی دانش آموزان استثنایی

تاریخچه عقب ماندگی ذهنی

تعریف عقب ماندگی ذهنی

رفتار سازشی

طبقه بندی کودکان عقب مانده

گروه آموزش پذیر

تحقیقات داخلی وخارجی

فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

روش طرح وتحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار تحقیق

روش اجرای تحقیق

روش تجزیه وتحلیل

فصل چهارم :

تجزیه وتحلیل اطلاعات

فصل پنجم :

بحث ونتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیتهاومشکلات

منابع

ضمائم

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول