روش تحقیق بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي

کد محصول: 795
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 160
فرمت: word
توضیحات محصول

 چکيده تحقيق :

در تحقيق حاضر که با عنوان بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي   صورت گرفته است ، پس از بررسي تعاريف ، تاريخچه و تئوري مفاهيم مربوطه و مروري بر پيشينه تحقيق در فصول اول و دوم (کليات تحقيق و مباني نظري) در فصل سوم (روش تحقيق) متعاقب آشنايي با سازمان صنعتي   و مروري اجمالي بر خط مشي ، سياستها و استراتژي هاي آن سازمان و همچنين مطالعه تئوري و عملي ارتباط ميان متغير مستقل (فناوري اطلاعات) و متغير وابسته (فرآيند برنامه ريزي استراتژيک) و ارزيابي ارتباط معني دار ميان اين مفاهيم پرداخته شده است . روش تحقيق بصورت کتابخانه اي و ميداني بوده است و بر اساس روشهاي آماري سعي شده است تا نتايج حاصل از نمونه استنتاجي باشد . جمع آوري اطلاعات نيز به واسطه بهره گيري از پرشش نامه صورت گرفته است ، به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز پرسش نامه نهايي درباره رابطه فناوري اطلاعات و برنامه ريزي استراتژيک با در نظر گرفتن مقياس فاصله اي (ليکرت) بعنوان مقياس اندازه گيري طراحي و تکميل گرديده است . در فصل چهارم براي اثبات يا رد فرضيه هاي تحقيق از شاخص هاي سنجش رابطه بين متغيرها استفاده شده است ، روايي اين تحقيق با اتخاذ تدابيري چون انجام بررسي هاي جامع و کامل در مورد انتخاب گروه هدف که با مشورت متخصصين مربوطه صورت گرفته است و همچنين نظر‌سنجي از کل جامعه آماري تائيد مي گردد . پايايي آن نيز از طريق آزمون کرونباخ با ضريب تقريبي 87% محاسبه گرديده است . در فصل پنجم هم پس از مروري اجمالي بر تحقيق و بررسي نتايج حاصله و ارائه پيشنهاداتي از جمله عناوين مرتبط براي تحقيقات آتي خاتمه مي يابد .

1-1- مقدمه :

 توسعه پر شتاب و شديد فناوري اطلاعات که از سالها پيش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد منجر به کاربرد وسيع آن در ابعاد گوناگون جامع گرديده است . از اين رو فناوري اطلاعات به عنوان عامل پر قدرت تغييرات اقتصادي و اجتماعي شناخته مي شود . اين فناوري به دليل قابليتي که در دگرگون ساختن راههاي سازماندهي ، فعاليتها ، شيوه انجام فعاليتها و حتي ماهيت خودکار دارد در اکثر سازمانها بصورت گسترده اي بکار گرفته شده است .

فن آوري اطلاعات ابزار قدرتمندي است که بعنوان اهرمي براي طراحي دوباره فرآيندي کسب و کار در سازمان ها بکار مي رود و اين امکان را به سازمانها مي دهد که بجاي بهبود مقطعي و تدريجي و ضعيف موجود سيستم هاي جديد و يکپارچه ايجاد نمايند . امروزه سازمانها هر چه بيشتر به سمت يکپارچه شدن سيستم ها حرکت مي کنند و با استفاده از مديريت سيستم هاي اطلاعاتي بستر مناسبي را براي بکار گيري و پشتيباني اطلاعات توسعه مي دهند و با استفاده از قابليت ها و امکانات تکنولوژي هاي موجود قابليت هاي رقابتي فراواني براي خود ايجاد مي کنند از سوي ديگر شاهد هستيم جهان در راستاي ورود به قرن بيست و يکم شاهد تحولات بسيار عظيمي بوده است . يکپارچه شدن کشورهاي اروپايي با تشکيل اتحاديه اروپا ، سامان يافتن پيمانهاي اقتصادي در قاره آمريکا و افزايش حضور کشورهاي خاور دور در عرصه بازارهاي جهاني ، نويد از رقابتي سهمگين در عرصه تجارت بين الملل مي دهد . با توجه به شرايط مطروحه مي توان گفت حضور در بازار ها ميسر نخواهد بود مگر به مدد مديريت و برنامه ريزي استراتژيک . امروزه ديگر برنامه ريزي استراتژيک از نگرش سنتي خارج شده است و تنها با داشتن اطلاعات داخلي از سازمان نمي توان از اين نوع برنامه ريزي نتيجه مطلوب دريافت کرد . در ارتباط با بکارگيري تئوريها و تکنيکهاي برنامه ريزي استراتژيک لازم است که ضمن شناخت جامع در ابعاد مختلف آن ، يک شناخت جامع از سطح توسعه صنعتي در کشور و فرهنگ حاکم بر آن نيز وجود داشته باشد . بديهي است تنها با داشتن مقدمات فوق مي توان اقدام به ارائه طرحهاي کاربردي و مناسب نمود . دسترسي به يک نگرش جامع در باره محيط پيرامون سازمان ، تهديدات و فرصتهاي موجود در اطراف سازمان و همينطور بررسي انواع محيط بازاريابي ، محيط سازمانها ، خود سازمانها اعم از ارزشها ، اهداف و ساختار سازماني ميسر نخواهد شد مگر با استفاده از تکنولوژي و فناوري اطلاعات . در اينجاست که اگر فناوري اطلاعات به کمک برنامه ريزان استراتژيک سازمانها بيايد مي تواند به اين برنامه ريزان توان استفاده کردن بهينه از امکانات را بدهد و براي سازمانهاي بهره مند از اين فناوري مزيتهائي از جمله مزيت رقابتي را بهمراه داشته باشد .

پژوهش فوق درصدد است چگونگي تاثير بکار گيري فناوري اطلاعات را در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک مورد ارزيابي قرار دهد و اشاره اي داشته باشد به سازماني که در اين فرآند از فناوري اطلاعات بهره مند بوده و در مقابل سازمانهاي مشابهي را مثال بزند که از اين فناوري در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک عايد سازمانها مي شود را فهرست خواهد کرد .

1-2- بيان مسئله :

مسئله اصلي در تحقيق مورد نظر اين است که : آيا وجود و بکارگيري فناوري اطلاعات در سازمان صنعتي   توانسته است در روند برنامه ريزي استراتژيک اين سازمان تغييرات اعمال کند ؟ چه تغييراتي را اعمال کرده است و چگونه استراتژي هاي کلان و تجاري اين سازمان را دگرگون ساخته است ؟

همانطور که در مقدمه گفته شد توسعه سريع فناوري اطلاعات در سراسر جهان منجر به کاربرد وسيع اين فناوري در ابعاد گوناگون گرديده است . اثرات بکارگيري (IT) در سازمان بطوري است که در جهان امروز تکنولوژي اطلاعات امکان سودمندي و کار آمدي اطلاعات را ممکن ساخته است . گفته مي شود بکارگيري فناوري اطلاعات توانائي سازمان را افزايش مي‌دهد. با اين وجود چنين پيشرفتهايي اغلب سبب بهبودي عملکرد مالي سازمانها نمي‌شود، ساز و کار و برنامه استراتژيک خاصي مورد نياز است تا به اين اهداف اساسي در بکار گيري تکنولوژي اطلاعات در سازمان دست يافت .

فناوري اطلاعات با رشد و گسترش سريع و نوآوري هاي خود توانسته است مزاياي بسياري را براي سازمانها به ارمغان آورد و در بسياري از موارد خود موجب ايجاد برتري رقابتي سازمان نسبت به سايرين گردد . برخورداري از مزيت ها و نتايج فناوري اطلاعات بکارگيري فناوري اطلاعات و عدم وجود نتايج مطلوب و مورد انظار غالباً به دليل فقدان نگرش برنامه ريزي نياز به ارزيابي صحيح موقعيتها ، بررسي راه حلها و انتخاب بهترين راه حل جهت اجرا دارد . امروزه پيوند بسيار نزديکي ميان برنامه ريزي استراتژيک سازماني و فناوري اطلاعات وجود دارد . به صورتي که تعيين تقدم بين آنها عملاً مشکل است . فناوري اطلاعات بعنوان يک عامل در ايجاد برتري رقابتي مي تواند اهداف سازماني را تحت الشعاع قرار داده و تغيير جهت نسبت به شيوه انجام کسب و کار را به همراه داشته باشد .

امروزه ديگر نمي توان تکنولوژي اطلاعات را چيزي جدا از باقي فعاليتهاي يک سازمان دانست ، امروزه بايد بعد از طراحي استراتژي کلان سازمان به طراحي استراتژي کلان سازمان به طراحي استراتژي براي تکنولوژي اطلاعات دست زد که بدون توجه به هر مسئله ديگري با استراتژي کلان سازمان متناسب و هماهنگ باشد . در چنين نگرشي محرک استراتژيک از تکنولوژي اطلاعات حمايت مي کند و بلعکس.در نهايت روند برنامه ريزي استراتژيک در يک سازمان تکنولوژي محور با فرآيند برنامه ريزي استراتژيک در يک سازمان معمولي تفاوت بسياري خواهد داشت .

1-3- موضوع تحقيق :

موضوع تحقيق بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک در گروه صنعتي   مي باشد که در دفتر مرکزي ، دفتر سازه هاي خود کفائي و يکي از کارخانه هاي اين سازمان که در هشتگرد واقع شده است صورت خواهد گرفت .

1-4- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق :

از آنجائيکه استفاده از فناوري اطلاعات در طراحي و برنامه ريزي استراتژيک سازمان و هماهنگ کردن اين دو فاکتور مي تواند مفهومي بنام مزيت رقابتي را براي سازمان   به ارمغان آورد و اين سازمان را در شرايطي قرار دهد که يک قدم از ساير رقيبان پيش بيفتد و آن را قادر مي سازد که بتواند به تغييرات پيچيده محيطي پاسخ دهد و در محيط رقابتي باقي بماند و بتواند فعاليت کند ، اين موضوع براي گروه صنعتي   اهميت ويژه اي دارد . اين سازمان براي تدوين استراتژي هاي کلان خود بايد ارزيابي درستي از عوامل خارجي (تهديدات و فرصتها) و عوامل داخلي (نقاط قوت و ضعف ) (SWOT) داشته باشد و در صورتيکه فناوري اطلاعات را با ساير استراتژي هاي سازمان بياميزد مي تواند در انجام بهتر امور موفق گردد در همين جاست که اين سازمان مي تواند به برتري رقابتي و به دنبال آن به برتري استراتژيکي دست يابد . فناوري اطلاعات مي تواند مانعي براي ورود رقباي جديد به بازار باشد . فناوري اطلاعات مي تواند اين سازمان را مشتري محور کند . فناوري اطلاعات مي تواند در ساختار سازماني   تغييرات ايجاد کند . با کمي ژرف انديشي مي توان به نقش کليدي فناوري اطلاعات هنگام تدوين استراتژي هاي کلان سازماني در برنامه ريزي استراتژيک پي برد .

1-5- اهداف تحقيق :

اهدافي که پروژه فوق دنبال مي کند عبارتند از :

1- مشخص کردن حوزه تجاري و استراتژيکي براي سازمان مذکور که عبارت است از (استراتژي تجاري و زير ساختارهاي تجاري) و مشخص کردن حوزه فناوري اطلاعات که عبارت است از (استراتژي فناوري اطلاعات و زير ساختارهاي فناوري اطلاعات) بصورت واضح ، دقيق و روشن .

2- ايجاد توازن و هماهنگي بين استراتژي اطلاعات و ماموريت کلي و استراتژي کلان سازمان جهت رساندن آن به برتري رقابتي و به دنبال آن برتري استراتژيکي .

3- تجزيه و تحليل و تا حدودي تامين نيازهاي اطلاعاتي سازمان و طراحي پروژه ها از طريق ايجاد تعامل بين حوزه تجاري و حوزه فناوري اطلاعات که در نهايت به حمايت و پشتيباني از سازمان مي انجامد ، زيرا تا نيازهاي اطلاعاتي در سازمان نهادينه نشود با هيچ درجه اطمينان نمي توان در بکار گيري فناوري اطلاعات پيشرفتي حاصل نمود .

4- فراهم کردن امکاناتي براي سازمان نظير ( بررسي محيط خارجي مثل شرايط کلي اقتصادي ، بررسي محيط سازمان مثل محيط اقتصادي که سازمان در آن فعاليت مي کند ، بررسي بازاريابي مثل تجزيه و تحليل SWOT (نقاط موقت – ضعف – تهديدات – فرصتها) و تجزيه و تحليل PEST (شرايط سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي – تکنولوژي) و بررسي خود شرکت از نظر ارزشها ، اهداف ، ساختار سازماني با استفاده از فناوري اطلاعات در سطح بالاتر از ساير سازمانهاي موجود در صنعت مشابه

1-6- فرضيات تحقيق :

فرضيه اهم : بين بکار گيري فناوري اطلاعات و فرآيند تدوين استراتژي هاي کلان و تجاري (در برنامه ريزي استراتژيک) سازمان   رابطه معني داري وجود دارد .

فرضيه فرعي (1): بين بکار گيري انواع سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان و تدوين استراتژي هاي کلان (در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک ) سازمان مذکور رابطه معني داري وجود دارد .

فرضيه فرعي (2): بين تأمين نيازهاي اطلاعاتي توسط بکارگيري فناوري اطلاعات و تدوين استراتژي هاي کلان ( در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک) سازمان مذکور رابطه معني داري وجود دارد .

فرضيه فرعي (3) : بين بکار گيري فرآيند ها و زير ساختارهاي فناوري اطلاعات و تدوين استراتژي هاي کلان ( در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک) سازمان مذکور رابطه معني داري وجود دارد .

1-7- قلمرو مکاني تحقيق :

قلمرو مکاني پروژه فوق سازمان صنعتي ....مي باشد که پايان نامه مذکور در دفتر مرکزي سازمان (دفتر سازه هاي خود کفائي) و يکي از کارخانه هاي اين سازمان در هشتگرد در سطوح عالي ، مياني و بخشهاي مربوطه به انجام مي رسد .

1-8- قلمرو زماني تحقيق :

در اين تحقيق سعي مي گردد موضوع برنامه ريزي هاي انجام شده طي (5) سال گذشته در سازمان صنعتي   به منظور دستيابي به نگرش استراتژيک مديران در تدوين برنامه استراتژيک مورد مطالعه قرار گيرد هر چند اين تحقيق از تاريخ 1/6/1385 شروع گرديده است .

1-9- روش تحقيق :

در اين تحقيق براي کشف رابطه علي بين متغير ها از روش تحقيق توصيفي علي استفاده مي شود . همچنين براي شناسايي تعاريف ، مفاهيم و ساير مطالب مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه اي (استفاده از مکتب – مقالات فارسي و لاتين) استفاده خواهد شد . بعد از انجام مطالعات کتابخانه‌اي و روش توصيفي نظرات و اطلاعات افراد جامعه آماري توسط سوالات و پرسش نامه گرفته خواهد شد که بعد از اخذ اطلاعات و تکميل آنها با استفاده از متون آمار استنباطي تجزيه و تحليل روي آنها صورت خواهد گرفت ، انجام خواهد شد . تحقيق مورد نظر از نوع ميداني مي‌باشد .

1-10- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه :جامعه آماري در تحقيق فوق عبارت است از کليه مديران سطوح عالي ، مياني ، مهندسين ، تکنسينهاي فني و کارشناسان ارشد کليد واحدهاي سازمان   که حجم اين جامعه آماري 530 نفر از کليه مديران و کارشناسان کليه واحدهاي اين سازمان مي باشد . به دليل حجم بالاي پرسنل جامعه آماري تعدادي از اين کارمندان بعنوان نمونه انتخاب مي گردند . نمونه گيري بصورت تصادفي يا احتمالي (RANDOM) مي باشد و بعد نتايج از طريق تعميم به جامعه اصلي منتسب مي گردد .

 1-11- ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات) :در اين تحقيق اطلاعات مورد نياز از دو روش مصاحبه و پرسش نامه گردآوري مي شوند . در تنظيم پرسش نامه که يکي از متداولترين ابزار گردآوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي است با کمک و مساعدت استاد محترم راهنما و استاد محترم مشاور از بين سوالات مطرح شده سوالاتي که ارتباط بيشتري با موضوع دارند و از نظر جمله بندي مناسب تر هستند و از لحاظ محتوائي غني تر ، انتخاب مي شوند . شيوه ديگري که در جمع آوري اطلاعات آماري در اين تحقيق از آن استفاده مي شود مصاحبه است و از طريق پرسشهاي باز و يا بسته از ارزيابي نگرشها ، برداشتها و نظرات آنهادر خصوص موضوع مربوطه پرداخت مي شود . علاوه بر موارد فوق در تکميل اطلاعات گرد آوري شده مي توان به مشاهدات پژوهشگر و تجارب مديران ذيربط نيز اشاره کرد.

1-12- روش تجزيه و تحليل داده ها (اطلاعات):در اين تحقيق بعد از مشخص کردن متغيرها براي تجزيه و تحليل داده ها از تکنيک (مقايسه ميانگينها) استفاده مي شود ، تکنيک فوق در نرم افزارSPSSوجود ، همچنين براي آزمودن فرضيات تحقيق از آزمون (T) استفاده مي شود.

 1-13- چارچوب نظري تحقيق :در پروژه مورد نظر محدوده فناوري اطلاعات که شامل استراتژي فناوري و زير ساختارها و فرآيندهاي فناوري اطلاعات ، انواع سيستمهاي اطلاعاتي و تأمين نيازهاي اطلاعاتي توسط فناوري اطلاعات است بعنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است که هنگام تدوين استراتژي سطح سازمان و استراتژي هاي سبک و کار اين نوع استراتژي ها را بعنوان متغير وابسته تحت تأثير قرار مي دهد . امروزه يکي از چالشهاي مديريت پيوند فناوري و کسب و کار است . مديران موفق  آموخته اند که بايد دانش کسب و کار را با دانش فناوري اطلاعات در هم بياميزند و در تصميم گيري از آن استفاده کنند . علت اصلي تاثير گيري از فناوري اطلاعات در تدوين استراتژي هاي کسب و کار فرصتهايي است که فناوري با خود براي سازمان به ارمغان مي آورد از جمله ايجاد برتري رقابتي و برتري استراتژيکي است . در محيط رقابتي پيچيده امروزي سازماني موفق خواهد ماند که به اين برتري دست يابد و سعي در آن داشته باشد که در پايدار ماندن اين برتري کوشش کند .

1-14- ادبيات موضوع تحقيق (پيشينه تحقيق) :در رابطه با موضوع تحقيق مورد نظر ، مطالعه پايان نامه هاي انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دانشگاهها حاکي از انجام تحقيق هاي مختلف در خصوص برنامه ريزي استراتژيک و بکار گيري آن در سازمان ها مي باشد که با توجه به جديد بودن موضوع تحقيق اينجانب ، به تعدادي از تحقيقات گردآوري شده در ذيل اشاره مي شود :

1- در سال 81-1380 تحقيق با عنوان بررسي روند برنامه ريزي استراتژيک و تاثير آن بر عملکرد شرکتي توسط آقاي نويد پيشکار دانشجوي رشته مديريت صنعتي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز با راهنمائي دکتر سيد علي عدل طباطبائي انجام شده که هدف از آن به گفته محقق بررسي تاثير اجراي برنامه ريزي استراتژيک بر عملکرد شرکت است که مشتمل بر شاخصهاي کيفي و به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف اين نظام بوده است که يافته هاي اين تحقيق با در نظر گرفتن فرضيه اهم : (بين اجراي نظام برنامه ريزي استراتژيک بر عملکرد شرکت رابطه معني داري وجود دارد) به شرح ذيل مي باشد : بين اجراي نظام برنامه ريزي استراتژيک و عملکرد شرکت رابطه معني داري وجود دارد و با توجه به پارامترهائي نظير استفاده مناسب از تکنيکهاي برنامه ريزي ، قابل دسترس بودن اهداف برنامه ، سازگاري برنامه با منابع سازمان و ... نقش به سزائي در عملکرد شرکت داشته اند.

2- در سال 1374 تحقيقي با عنوان برنامه ريزي استراتژيک صنعتي مبتني بر سيستم هاي حوزه توسط آقاي حسن تنها در دانشگاه علم و صنعت با راهنمائي دکتر ميرزائي انجام شده است که هدف از آن به گفته محقق فراهم آوردن اطلاعات پايه اي جهت اتخاذ تصميمات لازم و ايجاد مکانيزم بازخور اطلاعاتي براي واحدهاي توليدي و مجموعه سازمان مي باشد . يافته هاي اين تحقيق با در نظر گرفتن مسئله اصلي پژوهش : ( بين برنامه ريزي استراتژيک و استفاده از سيستم هاي جنوه رابطه معني داري وجود دارد ) به شرح ذيل مي باشد : عملکرد کليه ماشين آلات به تفکيک کارگاه ها با اين سيستمها مشخص مي گردد : الف : عملکرد کليه پرسنل توليدي به تفکيک کارگاهها مورد ارزيابي قرار مي گيرد . ب : عملکرد هر يک از سطوح مديريت بر حسب نياز گزارش مي شود . ج : ارزيابي کارائي انواع مواد مصرفي به تفکيک کارگاهها مي باشد .

3- در سال 1377 تحقيق با عنوان پژوهش در خصوص تعيين مهمترين عوامل محيط اقتصادي موثر بر برنامه ريزي استراتژيک شرکت ايران خودرو توسط آقاي مجيد کهزادي دانشجوي رشته مديريت صنعتي دانشگاه تهران با راهنمائي دکتر حقيقي انجام شده که هدف از آن به گفته محقق تعيين مهمترين عوامل محيط اقتصادي موثر بر نظام برنامه ريزي استراتژيک شرکت ايران خودرو بوده است که يافته هاي اين تحقيق با در نظر گرفتن مسئله اصلي پژوهش : (مشخص کردن عوامل محيط اقتصادي موثر بر نظام برنامه ريزي استراتژيک شرکت ايران خودرو توسط آقاي مجيد کهزادي دانشجوي رشته مديريت صنعتي دانشگاه تهران با راهنمائي دکتر حقيقي انجام شده که هدف از آن به گفته محقق تعيين مهمترين عوامل محيط اقتصادي موثر بر نظام برنامه ريزي استراتژيک شرکت ايران خودرو بوده است که يافته هاي اين تحقيق با در نظر گرفتن مسئله اصلي پژوهش : (مشخص کردن عوامل محيط اقتصادي موثر بر نظام برنامه ريزي استراتژيک مي توان به مهمترين آنها به شرح زير اشاره داشت : وضعيت رقابتي بازار ، بررسي کانالهاي فروش و توزيع ، موقعيت يابي مالي و جهاني و بررسي مقررات اقتصادي دولتي .

4- در سال 1384 تحقيقي با عنوان طراحي و تبيين عوامل کليدي موثر بر کاربرد فناوري اطلاعات در ادارات دولتي استان فارس توسط آقاي سيروس عليدوستي دانشجوي رشته مديريت گرايش سيستمها در دانشگاه تهران با راهنمائي آقاي مشايخي انجام شده است که هدف از آن به گفته محقق تعيين عوامل کليدي موثر بر کاربرد فناوري اطلاعات در ادارات دولتي استان فارس و طراحي مدلي جهت طبقه بندي عوامل فوق است که يافته هاي اين تحقيق با در نظر گرفتن مسئله اصلي پژوهش : (بررسي عوامل موثر بر کاربرد فناوري اطلاعات و بررسي ميزان اهميت اين عوامل در کاربردهاي گوناگون فناوري اطلاعات در ادارات کل سازمانهاي دولتي) به شرح ذيل مي باشد : در اين پژوهش در مجموع 37 عامل در موفقيت و عدم موفقيت کاربرد فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي ايران بصورت کليدي مشخص شده اند از جمله : تخصيص منابع مالي کافي ، آگاهي و درک صحيح و حمايت مديران ارشد ، وجود توان مديريت تغيير در سازمان ، ثبات مديران ارشد ، وجود نظام انگيزشي پشتيبان فناوري اطلاعات ، آموزش کاربران ، هماهنگي و هم خواني با استراتژي هاي سازماني و ...

 فصل اول:

کليات تحقيق

چکيده تحقيق

1-1- مقدمه

1-2- بيان مسئله

1-3- موضوع تحقيق

1-4- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

1-5- اهداف تحقيق

1-6- فرضيات تحقيق

1-7- قلمرو مکاني تحقيق

1-8- قلمرو زماني تحقيق

1-9- روش تحقيق

1-10- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه

1-11- ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات)

1-12- روش تجزيه و تحليل داده ها (اطلاعات)

1-13- چارچوب نظري تحقيق

1-14- ادبيات موضوع تحقيق (پيشينه تحقيق)

1-15 مدل تحليلي تحقيق

1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در تحقيق

1-17- محدوديت هاي تحقيق

فصل دوم :

مباني نظري تحقيق

2-1- بخش اول : فناوري اطلاعات

2-1-1- تاريخچه فناوري اطلاعات

2-1-2- تاريخچه فناوري اطلاعات در ايران

2-1-3- تعاريف فناوري اطلاعات

2-1-4- بکارگيري فناوري اطلاعات

2-1-5- پياده سازي فناوري اطلاعات در سازمانها

2-1-6- کاربردهاي فناوري اطلاعات در سازمانها

جدول 2-1. مدل کاربرد فناوري اطلاعات «نولان»

جدول 2-2. مدل کاربرد فناوري اطلاعات «گاليرز» و «ساترلند»

جدول 2-3. کاربردهاي فناوري اطلاعات از نظر «هيکس»

2-1-7- تأثير تغييرات فناوري اطلاعات

2-1-8- تأثيرات فناوري اطلاعات بر جامعه

2-1-9- تأثيرات فناوري اطلاعات بر افراد

2-1-10- تأثيرات فناوري اطلاعات بر سازمانها

2-1-11- تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار ساماني

1- ساختار

2- فرآيندهاي کاري

3- ارتباطات

4- روابط ميان سازماني

جدول 2-4- : متغيرهاي طراحي سنتي و فناوري اطلاعات

2-1-12- نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد سازمانها

2-1-13- کاربرد فناوري اطلاعات در يادگيري و تدريس

2-1- 14- ابعاد و جنبه هاي گوناگون فناوري اطلاعات

2-2- بخش دوم : سيستمهاي اطلاعاتي

2-2-1- اهميت اطلاعات براي مديريت

2-2-2- تعريف سيستم اطلاعات

- اطلاعات

2-2-3- سير تکامل سيستمهاي اطلاعات

2-2-4- فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي

2-2-5- سيستم اطلاعات مديريت MIS:

2-2-6- انواع سيستم هاي اطلاعات :

2-2-7- سيستم پردازش تعاملات : (TPS)

2-2-8- سيستم گزارشات مديريت : (MRS)

2-2-9- سيستم پشتيباني تصميم گيري : (DSS)

2-2-10- سيستم خبره : (ES)

2-2-11- سيستم پشتيباني تصميم گيري گروهي : (GDSS)

2-2-12- سيستم اتوماسيون اداري : (OA)

2-2-13- سيستم پشتيباني مديران ارشد : (ESS)

2-3- بخش سوم : برنامه ريزي و مديريت استراتژيک

2-3-1- ماهيت و تعاريف برنامه ريزي

2-3-2- لزوم برنامه ريزي

2-3-4- ويژگيهاي يک برنامه ريزي خوب

2-3-5- ماهيت و ارزش برنامه ريزي و مديريت استراتژيک

2-3-6- تعاريف و مفاهيم اساسي برنامه ريزي يا مديريت استراتژيک

2-3-7- ماهيت استراتژي

2-3-8- اهميت استراتژي و فوايد آن براي سازمان

2-3-9- سطوح مختلف استراتژي

2-3-10- مروري بر اجزاء فرآيند برنامه ريزي و مديريت استراتژيک

2-3-11- ابعاد تصميمات استراتژيک

2-3-12- ويژگيهاي تصميمات مديريت استراتژيک

2-2-13- مزاياي مديريت و برنامه ريزي استراتژيک

2-3-14- خطرهاي مديريت و برنامه ريزي استراتژيک

2-3-15- نظرات مديران اجرايي درباره مديريت استراتژيک

2-3-16- مديريت استراتژيک در ايران

2-3-17- ابزارهاي اعمال فرآيند عمومي برنامه ريزي استراتژيک

2- مدل تجزيه و تحليل سوالات بحراني

1- تدوين ارکان جهت ساز ( ارزش ، مأموريت ، آرمان ، چشم انداز آرماني ، مطلوب

و متحمل)

3- مدل برنامه ريزي دياگرام اهم

4- ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE)

5-ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (IFE)

6- ماتريس داخلي و خارجي (IEM)

7- ماتريس بررسي مقايسه اي رقابت (CPM)

8- مدل تحليل (SWOT): (& opportunities & Threas Weakness &

Streng ths)

2-4- بخش چهارم : هماهنگي استراتژيکي و اطلاعاتي

2-4-1- مقدمه

2-4-2- سير تاريخي کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت و برنامه ريزي

2-4-3- پيوند فناوري اطلاعات واستراتژيهاي كسب كار

2-4-4 ويژگيهاي برنامه ريزي استراتژيك IS/IT

2-4-5- چشم انداز برنامه ريزي استراتژيك IS/IT

2-4-6 سطوح متفاوت دربرنامه ريزي استراتژيك IS/IT

2-4-7 تنظيم و همراستا نمودن فناوري واطلاعات با برنامه‌هاي سازماني

2-4-8- چار چوب همترازي استراتژي كسب وكارو فناوري اطلاعات هندرسن

وون كاترامن

1- استراتژي كسب و كار

1- استراتژي فناوري اطلاعات

2- زيرساختها و فرآيندهاي سازماني

3- زير ساختها و فر آيندهاي سيستمهاي اطلاعاتي

2-4-9- چارچوب همترازي استراتژي كسب و كار فناوري اطلاعات لوفتمن

2-4-10- چارچوب همترازي استراتژيك كسب و كار و فناوري اطلاعات مائز

اجزاء چارچوب عمومي مديريت اطلاعات

1- استراتژي ،حوزه كسب وكار

2- استراتژي ،اطلاعات وارتباطات

2-4- 11- فرآيند برنامه ريزي استراتژيك IS/IT

2-4-12 چالشهاي برنامه ريزي استراتژيك IS/IT در ايران

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول