رابطه بين افسردگي با عزت نفس در بين دانشجويان دانشگاه دختر و پسر دانشگاه آزاد یک شهر

کد محصول: 786
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 75
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه:اعتماد به نفس به میزان علاقه، اطمینان و غروری که نسبت به خود دارید می گویند. اما همیشه افراد زیادی وجود داشته اند که به دلایل بسیاری زندگی را دو بعدی میبینند و به همین دلیل پیدا کردن توانایی های خودشان برایشان مشکل شده و زندگی برایشان بی معنی شده است. هر چند ممکن است افرادی باشند که در هیچ زمینه ای اعتماد به نفس ندارند اما معمولاً کمبود اعتماد به نفس افراد در جنبه های بخصوص هر فرد است. به طور مثال، آنها که از لحاظ ظاهر اعتماد به نفس ندارند، زندگی اجتماعی برایشان بسیار دشوار خواهد شد. این افراد تصور خواهند کرد که در مجامع عمومی کسی به آنها توجه نخواهد کرد و مجبور خواهند شد که از اول تا آخر مجلس در گوشه ای تنها بنشینند. در زندگی زناشویی هم ممکن است کمبود اعتماد به نفس مشکلات زیادی ایجاد کند. ممکن است فرد همچنان در رابطه ای که خود می داند بسیار برای وی مسموم و ناسالم است باقی بماند در حالیکه آگهی کامل دارد که اصلاً از این رابطه خوشحال نیست. این به این دلیل است که فرد تصور می کند که قادر نیست این وضعیت را بهبود بخشد. این مسئله می تواند در زندگی کاری افراد هم تاثیر منفی بگذارد. کمبود اعتماد به نفس منجر به فقدان انگیزه و علاقه در فرد برای پیشرفت خواهد شد. اما اگر این مسئله را در مقیاس کلی تر بررسی کنیم، فرد فاقد اعتماد به نفس ممکن است از انجام همه کارها سر باز زند و بی هدف باشد فقط به این دلیل که تصور میکند که توانایی انجام کاری را ندارد. اما الان دیگر زمانش رسیده است که این رویه را تغییر داده و این را باور کنید که شما قادر به انجام هر کاری که می خواهید هستید.

 چكيده :هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين افسردگي و عزت نفس در بين دانشجويان دانشگاه آزاد .... در سال 90-89  است . بدين منظور به روش نمونه گيري تصادفي 180 آزمودني شامل 40 نفر يه صورت تصادفي  برابر انتخاب شدند آزمون عزت نفس گوپر و اسميت و آزمون افسردگي بك (تجديد نظر شده) به صورت گروهي در هر كلاس اجرا گرديد . تحقيق حاضر داراي 3 فرضيه مي باشد كه رابطه بين دو متغير را مورد آزمايش قرار  مي دهد و نتايج آن در زير مي آيد :پس از تجزيه و تحليل داده ها ، نتايج نشان داد كه همبستگي منفي معناداري بين نمرات كل آزمونهاي عزت نفس و افسردگي وجود دارد  همچنين رابطه منفي معناداري بين نمرات كسب شده توسط آزمودني هاي پسر در هر دو آزمون عزت نفس و افسردگي وجود دارد  و نيز رابطه منفي معناداري بين نمرات كسب شده توسط آزمودني هاي دختر در هر دو آزمون عزت نفس و افسردگي يافت شد  همچنين به غير از فرضيات كه نتايج آن ذكر شد يافته هاي زير نيز در رابطه با پژوهش به دست آمد : تفاوت معناداري بين افسردگي و عزت نفس دختران و پسران  دانشجو وجود ندارد . همچنين بين افسردگي و عزت نفس در بين دانشجويان  تفاوت معناداري وجود دارد كه در آزمون افسردگي تفاوت بين رشته هاي مختلف دانشگاه مختلف و در حالت متغير مي باشد و در آزمون عزت نفس تفاوت بين رشته هاي تجربي و انساني مي باشد .

  بيان مسئله :اگر بنا باشد نقدي بر اين پژوهش داشته باشم اين است كه اين پژوهش خيلي مهمتر حياتي تر ، موثرتر و كارسازتر از آنست كه به نظر مي آيد و شايد هم آنطور كه بايد و شايد نتواند اهميت خود را منتقل كند گاهي به فكر مي روم كه آيا نويسنده توجه داشته است كه به غير از جنبه رواني كتاب يعني «حال انسان و افسردگي» اين پژوهش از نظر اجتماعي و فرهنگي به خصوص جامعه شناسي ، فلسفه و منطق داراي چه اهميت و كاربردي است و در شناخت شناسي و روش تحقيق و پژوهش به جويندگان اين راه چه كمكهاي شاياني مي كند ؟ اهل پژوهش مي دانند كه شناخت درست و در نتيجه رفتار و برخورد درست در زندگي اجتماعي در رابطه با كار و روابط انساني ، مديريت ، سازماندهي ، طرحها و پروژه ها داراي چه اهميتي است . اين كتاب در واقع به ما ياد مي دهد كه چگونه از خطاهاي شناخت رهايي يافته و با شناخت درست ، انديشه درست به رفتار و برخورد درست و احوال سالم برويم . خطاهاي شناخت به قدري مهم و باز دارنده است كه اساس تمام مشكلات و مسائل را تشكيل داده و مانع اثر كليد راه حلها است حتي در حل مشكلات اقتصادي و عدالت اجتماعي بدون شناخت درست و برخورد درست نمي توان حركتي اصولي انجام داد . - از طريق برخورد سيستمي با «شناخت درماني» مي توانيم به شناخت مشكلات رواني و اجتماعي انسان و حل آنها مي پردازيم . - شما همانطور كه حس مي كنيد فكر مي كنيد ، ارزش يابي مي كنيد ، و قضاوت مي كنيد .

- شما مي توانيد اختيار حالات خود را داشته باشيد و از حال ناسالم و منفي به حال سالم و مثبت برويد . شيوه روان درماني جديدي كه به «شناخت درماني» مشهور است عبارتنداز : شناخت درواني نام گرفته زيرا به انسان افسرده امكان مي دهد تا با شناخت و با تغيير طرز تلقي هايش ، از دلتنگي به خوشحالي و از افسردگي به شادابي برسد .

با توجه به پژوهش هاي انجام شده به اين نتيجه رسيده ايم كه در شرايط افسردگي شديد و به نسبت شديد ، تاثير شناخت درماني اگر بيشتر از دارو درماني باشد كمتر از آن نيست . به رغم فايده داروهاي ضد افسردگي ، بسياري از دلتنگ ها و افسرده ها با استفاده از روشهاي شناخت درماني و بدون مصرف دارو ، نشاط از دست رفته را باز يافته اند . حتي اگر براي رهايي از افسردگي داروهاي اعصاب مصرف مي كنيد مي توانيد به كمك روشهاي پيشنهادي ، سرعت بهبود را بيشتر كنيد . افسردگي تقدير ناچاري انسان نيست همه ما مي توانيم با بكار بردن اين روشها روحيه بهتري پيدا كنيم .

اهميت و ضرورت  :اين تحقيق صرفاً در رابطه با مسائل دانشجويان دانشگاه آزاد اسامي واحد ...  مي باشد  و با توجه به بررسيها وتحقيقاتي كه در اين زمينه مي شود مي توان   مشخص نمود كه چه عواملي  مي توانند در نظام آموزشي دانشگاه ها دخيل باشند و از اين عوامل چه عواملي  مضر و چه عوملي  مي توانند مفيد باشند .بررسي نمودن اين عوامل  و تحقيق و كار كردن  بر روي آنها  مي توان علل پيشرفت تحصيلي  دانشجويان  مشخص نمود .و از آنجائيكه تعليم و تربيت  امريست پيوسته  ،مستمر و همه  جانبه  ، تاثير فاكتورهاي چون  شراط خانواده و ميزان تحصيلات و آگاهي اولياء  شرايط فرهنگي و اقتصادي   و مجموعه شرايط  محيط آموزش  بر يكديگرو نتيجتاًدر تعليم و تربيت امري است اجتناب ناپذير ، لذا مطالعه هر يك  بدون در نظر گرفتن  تاثير و تاثر  شرايط ديگر امريست دشوار  با اين پيش فرض  ما براي تاثير ميزان  تحصيلات  و آگاهي  دانشجويان در عملكرد  تحصيلي  را مورد بررسي قرار داده ايم .

اهداف پژوهش:

هدف كلي تحقيق: بررسي رابطه بين افسردگي با عزت نفس دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد .... در سال 90-89  بوده است.

فرضيه تحقيق :در رابطه با بررسي افسردگي و عزت نفس در بين دانشجويان

با عزت نفس زياد به احتمال بيشتري در برابر مشكلات مي ايستيم اما در شرايط كمي عزت نفس و موقعيت افسردگي و فشارزا احتمال اينكه تسليم شويم و يا از همة توان خود استفاده نكنيم بيشتر مي شود . با توجه به برررسيهاي به عمل آمده دانش آموزاني كه از عزت نفس بيشتري برخوردارند در مقايسه با دانشجويان فاقد عزت نفس در برابر مشكلات درسي و افت تحصيلات مقاوم تر عمل مي كنند و اگر استقامت كنم و پايداري نشان دهم ، اين احتمال وجود دارد كه بيش از آن كه شكست بخورم موفق شوم و در غير اين صورت امكان شكست خوردن از امكان موفق شدن فراتر مي رود . در هر دو مورد برداشتي كه از خود دارم تقويت مي شود . ريشه هر احساس افسردگي تفكر منفي است ريشه را پيدا كنيد . پيشينه قبل از افسردگي و هنگام آن چه افكاري از ذهنتان گذشته است و چون اين افكار علت اصلي ناراحتي شما بوده اند با بازسازي آنها حالتان تغيير مي كند .

 فرضيه هاي پژوهش عبارتند از:

1-      بين عزت نفس با افسردگي در بين دانشجويان زن  دانشگاه آزاد ... رابطه معناداري وجود دارد

2-      بين عزت نفس با افسردگي در بين دانشجويان مرد زن  دانشگاه آزاد ... رابطه معناداري وجود دارد

3-      بين افسردگي با عزت نفس دانشجويان  زن و مرد معناداري وجود دارد.

بيم افسردگي دانشجويان زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد .

بين عزت نفس دانشجويان زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد .

متغير هاي پژوهش  :در اين قسمت  محقق بايد  متغيرهاي خود را تفكيك كرده و نوع(مستقل و يا وابسته و معيار ويا ملاك ) آنها را مشخص كرد .نوع تحقيق، پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل،دانشجويان دانشگاه ...  است. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه است.

نتايج حاكي ازآن است كه:

متغير پيش بين:

 وضعيت روحي رواني – افسردگي و عزت نفس  دانشجو به عنوان متغير پيش بين اين پژوهش در نظر گرفته شد.

  متغيرهاي ملاک:

موفقیت تحصيلي ومشكلات افسردگي و اخلاق و اعتماد به نفس خود دانشجو به عنوان متغيرهاي ملاک تحقيق محسوب  ميشوند.

تعريف عملياتي واژه ها

مقدمه

چكيده :

فصل اول

كليات

بيان مسئله :

اهميت و ضرورت

اهداف پژوهش:

فرضيه تحقيق :

در رابطه با بررسي افسردگي و عزت نفس در بين دانشجويان

متغير هاي پژوهش  :

متغير پيش بين:

  متغيرهاي ملاک:

تعريف عملياتي واژه ها

تعريف عملياتي افسردگي :

تعريف عزت نفس

تعريف عملياتي واژه ها :

تعريف افسردگي :

فصل دوم

پيشينه تحقيق

پيشينه تحقيق :

روانشناسي عزت نفس :

روانشناسي افسردگي :

تأثير موفقيت و شكست تحصيلي در رابطه با افسردگي و عزت نفس دانشجويان :

هدفهاي آموزشي :

الف : تحقيقات خارجي

عزت نفس

الف : مبانی نظری

1-شأن و منزلت دانش آموز :

2- رعايت عدالت در كلاس درس :

3- توجه به توانمديهاي خود :

4- توجه :

فصل سوم

روش تحقيق

جامعه آماري و روش نمونه گيري :

الف) جامعه آماري :

ب) روش نمونه گيري :

ابزار گرد آوري داده ها

ابزار تحقيق :

الف) آزمون عزت نفس كوپر اسميت :

روش اجراي پرسشنامه :

روشهاي آماري بكار رفته :

روشهاي توصيفي :

روشهاي استنباطي :

منابع

ضمائم

پيشنهادات

راه هاي پيشنهادي

جمع بندي و نتيجه گيري

محدوديت هاي تحقيق:

منابع

پرسشنامه بک (Beck)

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول