دانلود پروژه بررسی آموزش پیش از دبستان بر رشد اجتماعی کودکان

کد محصول: 764
قیمت: 32,000 تومان
تعداد صفحات 120
فرمت: word
توضیحات محصول

«فهرست مطالب»

چکیده 

شواهد پژوهشی موجود نشان داده است که آموزش و پرورش پیش از دبستان بر جنبه های مختلف رشد جسمانی، شناختی، زبانی، عاطفی و اجتماعی تأثیر دارد در مواردی نیز این نوع آموزشها مورد تردید قرار گرفته اند. بنابراین لازم است به این سوال که آیا آموزش پیش از دبستان لازم است پاسخ گفت، که آنچه ، در بررسی های بعمل آمده مشهود است اینکه تعلیم و تربیت خردسالان حدود 2 قرن است که در جهان مسبوق به سابقه می باشد و با گذشت زمان تحت تأثیر مکاتب مختلف فکری و تربیتی و تحولات فرهنگی معاصر قرار گرفته و تغییراتی اساسی در آن بوجود آمده است. امروزه در اکثر کشورهای جهان آموزش و پرورش پیش از دبستان مورد توجه واقع گردیده است.

مرکز نگهداری کودکان فروبل که در نیمه اول قرن نوزدهم در آلمان بنا شد به شکل یک حرکت تدریجی توسعه یافت و کودکستانهای متعددی در آلمان و پس از آن در سراسر جهان بوجود آمد در آغاز قرن بیستم با شاغل شدن والدین کودکان در مؤسسات اقتصادی و نیاز مراکز نگهداری کودکان نوعی دگرگونی اساسی در آموزش و پرورش پیش دبستانی شکل گرفت در حال حاضر با توجه به تحولات و دگرگونیهای بنیانی در نظام فکری و تربیتی جهان، ضرورت توجه به شکل و محتوایی آموزش و پرورش پیش از دبستان شدیداً احساس می گردد و لازم است تا هدفهای آموزش پیش از دبستان، منطبق بر نیازهای اجتماعی – روانی، شناختی، زبانی و جسمانی کودکان تعیین و تدوین یابند زیرا تحقیقات نشان داده است که کودک از ابتدای تولد تربیت پذیر بوده و تربیت وی نیاز به برنامه ریزی و تدارک مراکزی مجهز و مربیانی کار آزموده می باشد.

رشد اجتماعی یکی از جنبه های مختلف رشد و تکامل کودک می باشد که بنا به اثرات مثبت سازنده آن در روابط انسانی، اجتماعی می بایست از دوران اولیه کودکی مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش حاضر که تحت عنوان بررسی آموزش پیش از دبستان بر رشد اجتماعی کودکان می باشد بنا به ضرورت و اهمیت شناخت جنبه های رشد و نقشی که کودکان در سالهای آتی زندگی خود روابط انسانی، اجتماعی و سرمایه گذاری های مختلف در هر کشور دارند انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داده است که رابطه معنی داری بین آموزش پیش از دبستان بعنوان متغیر مستقل و رشد اجتماعی کودکان بعنوان متغیر وابسته وجود دارد، همچنین بررسی بعمل آمده در زمینه های مختلف رشد اجتماعی نشان داده است که میانگین نمره روابط بین فردی دانش آموزان دیده، نسبت به سایر جنبه های رشد اجتماعی در مقیاس انطباقی واینلند بالاتر بوده است. بنظر می رسد با توجه به یافته های این پژوهش و تحقیقات انجام شده در این زمینه توجه بیشتر به آموزش پیش دبستانی امری بدیهی است . روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش روی علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی مدارس ناحیه 1- شیراز بوده است.

و نمونه آماری شامل 202 نفر دانش آموز دختر پایه دوم می باشد که به شیوه همتاسزی از میان 400 نفر دانش آموز که در مرحله اول بصورت تصادفی خوشه ای از تعداد 20 مدرسه ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز انتخاب شده است.

با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس دوطرفه در پاسخ به سؤال پژوهش که آیا آموزش پیش از دبستان بر رشد اجتماعی کودکان تأثیر دارد به این نتیجه دست یافتیم که بین آموزش پیش از دبستان (متغیرمستقل) و رشد اجتماعی کودکان (متغیروابسته) رابطه معنی داری وجود دارد. (P<0.0001)

و در پاسخ به سؤال دوم تحقیقاتی که آموزش پیش از دبستان بر کدام جنبه رشد اجتماعی کودکان تأثیر بیشتری دارد؟ با استفاده از تحلیل واریانس نتیجه گرفتیم که بین آموزش پیش از دبستان و هر یک از حیطه های رشد اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. (P<0.0001)

مرتبه هر یک از حیطه های رشد اجتماعی با در نظر گرفتن مقیاس رشد اجتماعی واینلند با توجه به تفاوت میانگین حاصله به ترتیب عبارت بود از روابط بین فردی، کنار آمدن با دیگران، بازی و اوقات فراغت و مهارت های زندگی روزمره. نتیجه نهایی پژوهش نشان دهنده این واقعیت بود که آموزش و پرورش پیش از دبستان بطور کلی بر رشد اجتماعی کودکان مؤثر بوده است. اما بین طبقه اجتماعی آزمودنیهای تحقیق و آموزش و پرورش پیش دبستانی در حیطه های مختلف رشد اجتماعی رابطه تعاملی معنی داری مشاهده نشده است.

       

مقدمه

فصل اول: طرح تحقیق

1- تعاریف و اصطلاحات     

1-1- مفهوم و تعریف آموزش و پرورش پیش دبستانی 

1-2- تعریف رشد اجتماعی         

1-3- اجتماعی شدن یعنی چه ؟  

1-4- مهارتهای اجتماعی یعنی چه؟       

1-5- اجتماعی شدن- مهارت های زندگی (کنارآمدن با دیگران)    

1-6- اجتماعی شدن- حیطه روابط بین فردی  

1-7- اجتماعی شدن- مهارتهای زندگی روزانه 

1-8- اجتماعی شدن- بازی و اوقات فراغت     

1-9- بیان مساله    

1-10- هدفهای تحقیق      

1-10-1- هدف کلی 

1-10-2- اهداف ویژه        

الف- اهداف مربوط به رشد عاطفی- اجتماعی  

ب- اهداف مربوط به رشد جسمی حرکتی        

ج- اهداف مربوط به رشد زبان    

د- اهداف مربوط به رشد شناختی         

هـ - اهداف مربوط به رشد خلاقیت       

و- اهداف مربوط به نیازهای دینی و اخلاقی     

1-11- اهمیت و ضرورت موضوع   

1-12- سؤالات تحقیق      

1-13- تعریف متغیرها      

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2- تاریخچه، مطالعات تئوریها و نظریه های آموزش و پرورش پیش از دبستانی

2-1- تعریف آموزش و پرورش پیش از دبستان 

2-2- تئوری های روانشناسی نخستین و مطالعات انجام شده در حوزه پیش دبستانی     

2-2-1- دیدگاه متقابل درباره کودک     

2-2-2- رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان و راههای تقویت آن      

2-2-3- همسالان و نقش آن در رشد اجتماعی کودک

2-2-4- حقوق کودکان    

2-2-5- نظریه های تربیتی        

2-2-6- آموزش و پرورش در کودکستان         

حوزه های رشد و ابعاد مهارتهای کودک 

الف- خصوصیات رشد و تکامل در دوران اولیه کودکی 

ب- ابعاد مهارتی کودک    

1) مهارتهای جسمانی       

2) مهارتهای زبانی  

3) مهارتهای شناختی       

4) مهارتهای اجتماعی      

2-3- اندیشه ها- ابتکارات- آموزش پیش دبستانی در جهان

2-4- اقدامات اولیه

2-4-1- باغ کودکان         

2-5- گسترش کودکستان ها      

2-6- آموزش و پرورش پیش از دبستان در طی نیمه اول قرن بیستم        

2-7- آموزش و پرورش پیش از دبستان در بعضی از کشورهای جهان       

2-7-1- آموزش و پرورش پیش از دبستان در ژاپن    

2-7-2- آموزش قبل از دبستان در استرالیا    

2-7-3- انگلستان 

2-7-4- رومانی     

2-7-5- فرانسه    

2-7-6- توجه به آموزش و پرورش پیش از دبستان از چند کشور دیگر در جهان 

2-8- تاریخچه آموزش و پرورش پیش از دبستان در ایران   

2-9- سابقه موضوع تحقیق        

فصل سوم: روش تحقیق

3- روش تحقیق     

3-1- جامعه آماری 

3-2- نمونه  

3-3- شیوه تجزیه و تحلیل        

3-4- ابزار و وسیله اندازه گیری 

3-5- تعریف و چگونگی شکل گیری و سابقه مقیاس رشد اجتماعی و اینلند

روایی 

پایایی

3-6- تعریف عملیاتی متغیرها    

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

4- تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- نمونه آماری   

4-2- میانگین و انحراف معیار آزمودنیها

4-3- تحلیل واریانس آزمودنیها  

4-4- پاسخ به سؤالات پژوهش   

4-5- تحلیل واریانس برای طرح های تکراری  

4-6- اندازه گیری تعقیبی با تصحیح «بون فرونی»     

فصل پنجم: تفسیر یافته های تحقیق

5- بحث و نتیجه گیری     

5-1- تفسیر یافته ها        

5-2- خلاصه یافته ها و نتیجه گیری     

5-3- پیشنهادات  

5-4- محدودیت های تحقیق      

منابع و مآخذ:

الف- فهرست منابع فارسی        

ب- فهرست منابع غیر فارسی    

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول