کارتحقیقی بررسی جرم شناسی تعویق صدور حکم

کد محصول: 758
قیمت: 60,000 تومان
تعداد صفحات 120
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده:

مجازات مشقتي است كه از طرف هيئت حاكمه نسبت به كسي كه با ارتكاب يك جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبيعي يا قانوني افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال مي گردد . از اين روست كه مي گويند هميشه در مجازات يك اعمال قدرت و يك اجراي عدالت نهفته است . در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل قرار گرفته و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي شد تفاوت كلي يافته است . امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند . با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت . با تغيير فايده مجازات ، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا مي كند و براي هدف جديد ، مجازاتهاي جديد يا طرق جديد پيش بيني مي شود . در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزائي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي احكام را به تعويق بياندازند و اين مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم عليه خود را با شرايطي كه بوسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعوق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه براي او مققر شده است گام بردارد.در اين پايان نامه بر آن هستيم كه تعويق صدور حكم و نهاد آن و كاربرد و اهميت آن در قانون مجازات اسلامي جديد را مورد بررسي قرار دهيم و به پديده جرم شناختي آن بپردازيم.

كليد واژه:

تعويق،تعليق،جرم شناسي،نهاد

 

چكيده

كليد واژه

مقدمه

هدف و ضرورت تحقيق

سابقه تحقیق

سوال تحقیق

سازماندهي تحقيق

بخش اول:تبيين مفاهيم و مباني پيش بيني نهاد تعويق صدور حكم

فصل اول:تبيين مفاهيم ، ديرينه و خواستگاه تعويق صدور حكم

مبحث اول:مفهوم تعويق صدور حكم      

گفتار اول:مفهوم لغوي تعويق و تأخر و توقيف صدور حكم

بند اول:مفهوم لغوي تأخير و توقيف

گفتار دوم:مفهوم اصطلاحي                    

بند اول:مفهوم اصطلاحي تعليق صدور حكم

بند دوم : جرم انگاری و جرم زدایی

بند سوم : کیفر زدایی

بند چهارم:توقيف اجراي حكم

مبحث دوم:پيشينه نهاد تعويق صدور حكم

گفتار اول : تخفيف ساده مجازات در نظامهاي کيفري بعد از جنگ بين الملل اول

گفتار دوم : روش نوين تخفيف مجازات در نظامهاي کيفري بعد از جنگ جهاني دوم

گفتار سوم سابقه نهادهاي تخفيف و كاهش اجراي مجازات

 در دوران مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران

گفتار چهارم:تعويق صدور حكم در قانون مجازات اسلامي جديد

بند اول:تعویق صدور حکم مجازات در قانون فرانسه

بند دوم :پيشينه نهادهاي تخفيف مجازات در ايران و بررسي آن

بند سوم:مبدا و منشا قانون تعويق صدور حكم در قانون جديد مجازات اسلامي

مبحث سوم:مقام مجاز در تعويق صدور حكم

گفتار اول:مقامات صالح در پيشنهاد        

گفتار دوم:مقامات صالح در تصميم گيري

بند اول:تعویق به شکل ساده

بند دوم:تعویق به شکل مراقبتی

بند سوم:وضعيت دادگاه به عنوان مقام صالح در تصميم گيري

فصل دوم:فلسفه مباني تعويق صدور حكم

مبحث اول:مباني فلسفي

گفتار اول:نظريه برچسب زني

بند اول:تاريخچه نظريه

بند دوم:انتقاد از تعريف جرم

بند سوم:برچسب زني بعنوان عامل جرم زا

 بند چهارم:عوامل مؤثر در پذيرش خود- انگارۀ مجرمانه

بند پنجم:قانونمندی

بند ششم:جرم زدایی

 بند هفتم:رهاوردهاي نظريه

گفتار دوم:نظريه برچسب زني و تعويق صدور حكم

گفتار سوم:اصل شخصي بودن مجازات و تعويق صدور حكم

گفتار چهارم:بررسي مباني فلسفي وتاريخي موضوع

مبحث دوم:مباني جرم شناختي               

گفتار اول:دستيابي به اصلاح و درمان

بند اول:بازسازگاري و بازپروري اجتماعي

بند دوم:بررسي نظريات حقوق دانان و جرم شناسان

بند سوم:ويژگيها و شرايطي كه بايد براي اصلاح و درمان مجرم به آن توجه كرد

1- نداشتن رنگ اخلاقی

2- ارعاب كننده و ترساننده نبودن

3- تحقیر‌آمیز نبودن

4: رنج‌آور نبودن

بند چهارم:بررسي اقدامات در راستاي اصلاح و درمان مجرم در قوانين فرانسه

گفتار دوم:پيشگيري از تكرار

بند اول:معرفي تكرار جرم

بند دوم:نقش مددكار اجتماعي در پيشگيري از تكرار

بند سوم:نكاتي كه بايد در انتخاب ممدكار رعايت كرد

بند چهارم:وظايف قاضي در پيشگيري از تكرار جرم

بخش دوم:ضوابط جرم شناختي تعويق صدور حكم و آثار آن

فصل اول:ضوابط ناظر به نوع جرائم ارتكابي از حيث شدت

مبحث اول:بررسي انواع تقسيم بندي جرائم

گفتار اول :طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها

بند اول: پیشینه تاریخی

بند دوم: در ایران

گفتار دوم:تقسيم جرائم به جرائم قابل گذشت و غير قابل گذشت

گفتار سوم:تقسيم جرائم در قانون مجازات اسلامي جديد

بند اول:طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری در قانون جديد مجازات اسلامي

مبحث دوم:ضوابط ناظر به جرائم ارتكابي

گفتار اول:ضوابط ناظر در قانون جديد مجازات اسلامي

گفتار دوم:شرايط و ضوابط بر جرائم قابل گذشت

بند اول:ملاک قضازدایی

بند دوم:ملاک مصلحت خانوادگی

بند سوم:ملاک متضرر جرم

بند چهارم :ملاک کیفیت ارتکاب جرم

بند پنجم :ملاک‌های شرعی

گفتار سوم:جبران ضرر و زيان

بند اول:خسارت زدایی از بزه دیده به صورت ترمیم عینی خسارت

فصل دوم:ضوابط ناظر به بزهكار از حيث ميزان حالت خطرناك

مبحث اول:انقضا و لغو مدت تعويق

گفتار اول:انقضای مدت تعویق

گفتار دوم :لغو قرار تعویق

بند اول :شروط راجع به آینده محکوم علیه

مبحث دوم:شرايطي كه مي تواند قرار تعويق را لغو كند

گفتار اول : لغو حكم تعويق به علت ارتكاب جرم جديد

گفتار دوم:لغو حكم تعويق به علت عدم اجراي دستورات دادگاه

گفتار سوم: لغو حكم تعويق به علت ارتكاب جرائم متعدد

مبحث سوم: تغويق  توام با آزادي با مراقبت و ضوابط آن

گفتار اول :ويژگيهاي مفهوم تعويق توام با مراقبت

بند اول: انتخاب مجرم در چارچوب قانون

بند دوم:اين نوع تعويق به معني به تاخير انداختن مشروط مجازات است

بندسوم:تعويق توام با مراقبت

مبحث چهارم:مطالعه تطبيقي در خصوص تعويق مراقبتي و ضوابط ناظر به بزهكار

گفتار اول:كشور انگلستان

بند اول: ساختار نظارت هاي مراقبتي در کشور انگلستان

گفتار دوم:اتريش

بند اول: سازمان تعليق مراقبتي در کشور اتريش

گفتار سوم : سازمان و ساختار مرکز تعليق مراقبتي در فرانسه

گفتار چهارم : ملاک شايستگي براي اعطاي شرايط مراقبتي در نظام كامن لو

بند اول :شرايط سني مجرم

بند دوم: مدت زمان

فصل سوم:آثار جرم شناختي تعويق صدور حكم

مبحث اول:آثار مربوط به بزهكار

گفتار اول:به تأخير انداختن اجراي مجازات 

گفتار دوم: دادن تخفيف و يا اجراي مجازات

گفتار سوم: لزوم رعايت شرايط معين

مبحث دوم:آثار مربوط به بزه ديده

گفتار اول:آثار مربوط به حقوق بزه‏ديده در جرائم قابل گذشت

گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت

بند اول:انواع شيوه هاي جبران خسارت

بند دوم :روش‌ تعيين‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌

مبحث سوم:آثار مربوط به شهروندان

گفتار اول :آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی

گفتار دوم:امنيت قضايی و قوه قضائيه 

مبحث چهارم:آثار مربوط به عدالت كيفري

گفتار اول:آثار اجتماعي مربوط به تعويق صدور حكم

بند اول:محرومیت از حقوق اجتماعی

بند دوم:کیفر نقدی روزانه

بند سوم:خدمات اجتماع‌محور

گفتار دوم:آثار عدالت كيفري در مورد اطفال

نتيجه گيري

پیشنهادات

مشكلات اجرايي براي شروع به انجام كار نهاد تعويق صدور حكم

منابع و مراجع

قوانين و مقررات

منابع فقهي

منابع فارسي

منابع غبر فارسي

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول