روش تحقیق رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي

کد محصول: 731
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 80
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده

پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي مي پردازد . به اين منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي منطقه انگوت در استان اردبيل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مكان كنترل نوويكي – استريكلند را پر كردند و سپس پرسشنامة شيوه ها فرزندپروري بانتون كه 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگي و مدل تحليل داده ها رگرسيون گام به گام بود. نتايج پژوهش نشان داد خرده مقياسهاي ديكتاتوري و دموكراتيك به طور معني داري مكان كنترل را پيش بيني مي كنند. اما خرده مقياس هرج و مرج مكان كنترل را پيش بيني مي كنند. اما خرده مقياس هرج و مرج مكان كنترل را نمي تواند پيش بيني كند . اين يافته ها بين معني است كه هر چه شيوه ي فرزندپروري ادراك شده توسط دانش آموزان ديكتاتوري تر باشد مكان كنترل بيروني در آنان افزايش مي يابد و هر چه شيوه ي فرزندپروري ادراك شده دموكراتيك تر باشد مكان كنترل بيروني كاهش يافته و بر ميزان مكان كنترل دروني اشخاص افزوه مي شود.

كليد واژه ها: شيوه هاي فرزندپروري – مكان كنترل – ديكتاتوري – دموكراتيك هرج ومرج

بيان مسئله  

چگونگي پرورش نسل جديد يكي از مهمترين اصولي است كه پيشرفت يك كشور بدان وابسته است ، به منظور تحقق اين امر شناخت نوجوان امري ضروري است . مسئله نوجوانان يكي از مشكلات قابل توجه عصر ماست . با رشد و توسعه و تحول در جوامع و صنعتي شدن آن ، فاصله نسل جديد و قديم از لحاظ افكار ، انديشه ها ، خواست ها ، عواطف و احساسات زياد مي شود و برخوردها و ناسازگاري هايي را بر خلاف خواست طرفين بوجود مي آورد . آنچه مسلم است اين است كه امروزه كودكان چيزهاي زيادي از طريق تجارب روزمره شان در تعامل با دنياي اجتماعي و فيزيكي ياد مي گيرند ولي مطلب قابل توجه در اين است كه پي ريزي شخصيت و رفتار كودك در خانواده شكل مي گيرد و والدين نقش بي همتايي در بوجود آمدن و شكل گيري شخصيت و نوع جهان بيني و طرز تفكر فرزندان خويش ايفا مي كنند ( احدي ، محسني ، 1378 ) .

يافته هاي متعددي ارتباط بين شيوه هاي فرزند پروري و مكان كنترل در نوجوانان را مورد بررسي قرار داده است . به دليل اينكه ، بطور كلي اواخر كودكي و نوجواني در رشد جهت عمل و به طور اخص ، رشد مفهوم سازي تعامل هاي شخص و محيط ( به عنوان مثال : پيشامدهاي عمل ـ نتيجه ) نقش حياتي دارد . آموزش خانواده و شيوه هاي تربيتي والدين بايد متناسب با رشد جهت گيري هاي مكان كنترل در طول اين دورة رشدي باشد كه اين بوسيله تحقيقات حمايت مي شود . محققان متعددي از جمله كرامپن  ( 1982 ) ، پاريش و كوپلند ( 1980 ) ، لونسون ( 1973 ) ، ويچرن و نوويكي ( 1976 ) و نوويكي و شيويند ( 1982 ) نشان داده اند كه همبستگي هاي معنا دار جهت گيريهاي مكان كنترل در كودكان و نوجوانان در برگيرندة اشكال ساختاري خانواده (شايستگي هاي خانواده ، تعداد و نوع همشيران ) سبك هاي فرزند پروري والديني ( ثبات رفتار ، گرمي ، عاطفي ، حمايت ) و متغييرهاي جو خانوادگي است ( نقل از كرامپن ، 1989 ) .

سبك هاي فرزند پروري به رفتار والدين و رابطه آن با صفات مختلف فرزندانشان اشاره مي كند كه محققان آن را بصورت گروههايي ، تحت عنوان سبك هاي فرزند پروري طبقه بندي كرده اند كه دامنه اي از رفتارها و برچسب ها همچون : نظم و انضباط  ، مهرورزي ، تقويت و پذيرش براي طبقه بندي سبك هاي مختلف فرزند پروري بكار مي روند ( مكلون و مررل  ، 1998 ) .نتايج بسياري از تحقيقات نشان مي دهد كه رفتارهاي والديني كه خود مختاري و احترام متقابل را تقويت مي كنند ، ممكن است با رفتارهاي مثبت نوجوانان همراه باشد ( ملكون و مورل ، 1998 ) .تعداد محدودي از مطالعات در مورد ارتباط بين رفتارهاي والدين و جهت يابي مكان كنترل نوجوانان انجام شده است كه اين مطالعات با محدوديت هاي روش شناختي در تعريف و اندازه گيري رفتارها و ويژگي هاي والدين همراه بوده است . اما حاصل معمول اين نتايج نشان مي دهد كه رفتارهاي والديني و مكان كنترل با هم مرتبط هستند و مكان كنترل دروني اغلب به طور معنا داري با ثبات انضباطي ، استقلال متعادل و تقويت هاي رفتارهاي مثبت همبسته است ( به نقل از پايان نامه كارشناسي ارشد سردروه ، 1381 ) .تحقيقات شور ( 1967 ) ، جانسون و كيلمن ( 1977 ) ، نشان مي دهد كه مكان كنترل بيروني به طور معنا داري با كنترل بيشتر و صميميت و پذيرش كمتر همبسته مي باشد و افراد با مكان كنترل بيروني والدينشان را افرادي محدود كننده و بيش از حد حمايت كننده توصيف كرده اند ( نقل از برومند نسب ، 1373 ) .

لفكرت ( 1967 ؛ به نقل از كرامپن ، 1989 ) نتيجه مي گيرد اگرچه اطلاعات حاصل از والدين در مورد سبك هاي فرزند پروري نمي تواند زياد نامطلوب باشد ، اما اطلاعات حاصل از كودكان در مورد سبك هاي فرزند پروري والدينشان پيش بيني كننده خوبي از جهت گيريهاي مكان كنترل فرزندان است .هدف اين تحقيق بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري ادراك شده توسط نوجوانان ( فرزندان ) در سه خرده مقياس : دموكراتيك ، ديكتاتوري و هرج و مرج با مكان كنترل است . پژوهش حاضر از جهاتي قابل تامل است ، اولاً از آنجايي كه در تحقيقات قبلي بيشتر ادراك والدين از شيوه هاي فرزند پروري و رابطه آن با مكان كنترل مورد بررسي قرار گرفته است و شيوه هاي فرزند پروري ادراك شده توسط فرزندان با والدين تفاوت دارد ، در اين تحقيق بررسي شيوه هاي فرزند پروري ادراك شده توسط فرزندان و رابطه آن با مكان كنترل مورد نظر است . ثانياً منطقه مورد پژوهش كه جامعه آماري  از آن انتخاب شده از جمله مناطقي است كه به يقين مي توان گفت تا كنون پژوهشي در زمينه هاي مختلف روان شناختي و آموزشي و تربيتي در آن انجام نگرفته است و ثالثاً كمترتوسعه يافته بودن منطقه از لحاظ امكانات آموزشي ، رفاهي و اقتصادي و نوع نگاه والدين به شيوه هاي تربيتي به لحاظ سنتي بودن نگرش ها به شيوه هاي فرزند پروري ، بيسوادي والدين ، دوري پدران از خانه به دليل كار در مناطق و شهرستانهاي ديگر ، پژوهشگر را بر آن داشت شيوه هاي فرزند پروري كه توسط دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي منطقه انگوت در استان اردبيل ادراك مي شود و رابطه آن با مكان كنترل مورد بررسي قرار دهد . اميد است بتوان ، از نتايج حاصله ، در امر تعليم و تربيت و شناخت هر چه بيشتر نوجوانان منطقه و مناطق همجوار كه سرمايه هاي آينده اين مملكت هستند استفاده نمود .

اهداف تحقيق  

1 ـ آشنايي والدين منطقه انگوت با شيوه هاي فرزند پروري و آگاهي و شناخت نسبت به مزايا و معايب هر يك از شيوه ها .

2 ـ دستيابي به رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري با مكان كنترل در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي منطقه انگوت در استان اردبيل .

فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اصلي

ـ بين شيوه هاي فرزند پروري هرج و مرج و مكان كنترل ارتباط معنا داري وجود دارد .

فرضيه هاي فرعي 

ـ بين شيوه هاي فرزند پروري هرج و مرج و مكان كنترل رابطه معنا داري وجود دارد .

ـ بين شيوه هاي فرزند پروري ديكتاتوري و مكان كنترل رابطه معنا داري وجود دارد .

ـ بين شيوه هاي فرزند پروري دموكراتيك و مكان كنترل رابطه معنا داري وجود دارد .فهرست مطالب

فصل اول (طرح تحقيق)

مقدمه

بيان مساله

اهداف تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

تعريف اصطلاحات

شيوه هاي فرزندپروري

مكان كنترل

فصل دوم (پيشينه تحقيق)

گفتار اول: خانواده

مقدمه

ابعاد شيوه هاي فرزندپروري

بعد «گرم» بودن والدين

بعد «كنترل» والدين

جنبه هاي مثبت كنترل والدين

جنبه هاي منفي كنترل والدين

بعد «تعهد» (دخيل شدن) والدين

الگوهاي با وم ريند در مورد شيوه هاي فرزندپروري

والدين داراي اقتدار منطقي

والدين استبدادي

والدين آزاد گذار

والدين افراطي (زياده رو) و والدين و مسالحه كار (سهل انگار)

الگوهاي جديد فرزندپروري باوم ريند

تأثير متقابل كودك و والد بر يكديگر

نگرش هاي فرزندپروري – عمل فرزندپروري

گفتار دوم: مكان كنترل

مقدمه

مفاهيم و اصول در نظريه يادگيري اجتماعي راتر

درك سازه مكان كنترل

تحول شخصيت از ديدگاه راتر

جنبه هاي منفي احاطه و كنترل

پيامدهاي شخصي منفي

پيامدهاي منفي بين فردي و اجتماعي

بررسي مقياس هاي مكان كنترل

گفتار سوم: سوابق پژوهشي

الف – تحقيقات انجام شده درباره شيوه هاي فرزندپروري درداخل و خارج از كشور

ب – تحقيقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور

ج – بررسي ارتباط شيوه هاي فرزندپروري و مكان كنترل در گسترة تحقيقات

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه

جامعه آماري

نمونه آماري

روش نمونه گيري

ابزارهاي گردآوري اطلاعات و شاخص هاي روان سنجي

پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري بانتون

روايي

پايايي

نمره گذاري

مقياس مكان كنترل نوويكي – استريكلند

روايي

پايايي

نمره گذاري

روش تحقيق

شيوه اجراي تحقيق

روشهاي آماري تحليل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

الف – تحليل توصيفي

ب – تحليل استنباطي

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

خلاصه تحقيق

بحث و نتيجه گيري

محدوديت هاي تحقيق

الف – محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر

ب – محدوديتهاي در كنترل پژوهشگر

ارائه پيشنهادها (پيشنهادات)

كاربردها

منابع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول