دانلود پروژه مدیریت : بررسي منابع انساني یک در شرکت

کد محصول: 714
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 100
فرمت: word
توضیحات محصول

ماهيت مديريت منابع انساني:

مديريت منابع انساني را شناسايي، انتخاب، استخدام، تربيت و پرورش نيروي انساني به منظور نيل به اهداف سازمان تعريف کرده اند. منظور از منابع انساني يک سازمان، تمام افرادي است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند و منظور از سازمان، تشکيلات بزرگ يا کوچکي است که به قصد خاص و براي نيل به اهدافي مشخص به وجود آمده است. سازمان ممکن است شراکت صنعتي و توليدي، شرکت تجاري خصوصي، وزارت خانه دولتي، باشگاه ورزشي و تفريحي، موسسه عام المنفعه و غير انتقاعي، دانشگاه و يا واحدي از ارتش باشد. مسائل نيروي انساني نمي تواند فقط به يک حوزه تخصص محدود شود. در نتيجه تصميمات و عملکرد مسئولان امور پرسنلي، در کليه سطوح سازماني و به تبع آن در عملکرد کلي سازمان تاثير مي گذارد. بهداشت و ايمني محيط کار، اجتناب از تبعيض در استخدام، پرداخت حقوق و دستمزدهاي کافي و عادلانه از جمله مواردي است که تحت نظارت و کنترل مستقيم دولت ميباشد و سازمان مکلف به رعايت آنهاست.

وظايف مديريت منابع انساني:

فهرست زير از جمله مهمترين وظيفه مديريت منابع انساني در سازمان است که در اينجا به برخي از آنها اشاره خواهيم کرد:

1- نظارت بر استخدام در سازمان به طوري که اين امر در چارچوب قانون و مطابق با قوانين و مقررات انجام گيرد و حق و حقوق قانوني متقاضيان مشاغل پايمال نگردد.

2- تجزيه و تحليل مشاغل به طوري که ويژگي هاي هر يک مشخص و معين گردد.

3- برنامه ريزي براي تامين نيروي انساني مورد نياز سازمان.

4- کارمند يابي، يعني شناسايي کساني که شرايط کافي را براي استخدام در سازمان دارا هستند.

5- انتخاب و استخدام بهترين و شايسته ترين نيروهاي ممکن براي تعدي مشاغل در سازمان.

6- طراحي و تنظيم برنامه هايي که مورد کارکنان جديد به سازمان را تسهيل و به ايشان کمک ميکند تا جايگاه صحيح سازماني و اجتماعي خود را در آن بيابند.

7- آموزش کارکنان.

8- تربيت مدير.

9- طراحي سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان.

10- طراحي سيستم پاداش.

11- طراحي سيستم حقوق و دستمزد.

12- وساطت ميان سازمان و سنديکاهاي کارگري.

13- طراحي سيستمي براي رسيدگي به خواسته ها يا شکايات کارکنان.

14- طراحي سيستم بهداشت و ايمني محيط کار.

15- طراحي سيستم انضباط

 

تاريخچه تاسيس:

ميزان مصرف مواد:

بازاريابي و فروش:

فصل اول:نظريه هاي علمي مديريت

تعريف مديريت:

اهميت مديريت:

نظريه هاي مکتب کلاسيک:

نظريه مديريت علمي:

نظريه اصول گرايان (وظيفه گرايان)

نظريه بوروکراسي:

مکتب روابط انساني:

وضعيت مديريت امروز:

الف) مديريت نظام گرا:

ب) مديريت اقتضايي:

هرم مديريت:

مديريت عملياتي (سرپرستي)

مديريت مياني

مديريت عالي

ارتباط خلاقيت و برنامه ريزي:

موانع خلاقيت:

انواع انديشيدن:

خلاق:

سببي يا علي:

استقرايي:

قياسي:

قضاوتي (حل مساله):

آيا ابداع همان خلاقيت است؟

درخش ناگهاني يک فکر:

پيشنهادات عملي براي کسب سلاست فکر:

يادداشت برداري:

انتخاب زمان و مکان:

به کارگيري حس کنجکاوي و توان پرسيدن:

استفاده از روابط ميان افکار:

تغيير شکل وضع موجود:

الف) ترتيب مجدد:

ب) جايگزيني:

ج) افزودن و کاستن:

د) تغيير جهت دادن:

فهرست ويژگي هاي:

تحليل شبکه:

روش راه حل جويي قياسي مستقيم:

روش راه حل جويي قياسي غير مستقيم:

روش راه حل جويي قياسي رقابتي مستقيم:

خود را جاي ديگران قرار دادن:

استفاده از رويدادهاي پيش بيني نشده:

برداشت از گزارش ها و نامه ها:

فن داده/ باز داده:

ترغيب خلاقيت:

فضاي خلاق:

دادن وقت براي خلاقيت:

برقراري سيستم پيشنهادات:

ايجاد واحد مخصوص خلاقيت:

تصميم گيري:

انحراف از تجربيات گذشته:

انحراف از برنامه تعيين شده:

پيشي گرفتن رقبا:

رويه هاي غير مستقيم:

از طريق کارکنان:

الف) صلاحيت مدير:

ب) انجام وظيفه:

از طريق مافوق ها:

از طريق ارباب رجوع يا مشتري:

مساله يابي غير رسمي:

انتخاب:

فرايند حل مساله:

انواع مساله و تصميم:

تصميم هاي برنامه ريزي شده:

تصميم هاي برنامه ريزي نشده:

برنامه ريزي:

فلسفه برنامه ريزي:

تعريف اصل برنامه ريزي:

هدف هاي برنامه ريزي:

اولويت برنامه ريزي:

انواع برنامه ريزي:

برنامه ريزي اساسي (استراتژيک):

برنامه ريزي اجرايي (عملياتي):

برنامه ريزي تخصصي در برنامه ريزي در ساير وظايف مديريت

الف) برنامه ريزي و کنترل توليد (مديريت توليد):

ب) برنامه ريزي پرسنلي (نيروي انساني):

ج) برنامه ريزي مالي:

راههاي کاهش محدوديت هاي برنامه ريزي:

دام هاي دهگانه اصلي در برنامه ريزي موفق:

تعريف برنامه:

برنامه هاي خود به دو دسته عمده تقسيم ميشوند:

اهميت انعطاف در برنامه:

سازماندهي:

تعريف سازماندهي:

طراحي اداره بر مبناي مشتري:

مزايا:

معايب:

طراحي بازاري اداره

تعيين استاندارد:

تقسيم کار عمودي:

1- تعداد سطوح در سلسله مراتب:

2- حيطه نظارت:

درجه تمرکز:

رابطه بلند بودن ساخت سازماني با حيطه نظارت:

رابطه حيطه نظارت با درجه تمرکز:

هماهنگي:

اهميت هماهنگي:

مکانيزم هاي هماهنگي:

هماهنگي برنامه ريزي نشده:

مقام مسئول:

هماهنگ کننده:

هماهنگي گروهي:

هماهنگي بر مبناي اقتضا:

انگيزش:

تعريف انگيزه:

نظريه هاي انگيزش:

نظريه انگيزش و بهداشت رواني:

نظريه دو ساحتي انسان:

نظريه هاي فرآيندي:

انگيزه مديريت:

چالشي بودن کار:

مقام:

انگيزه رهبري:

رقابت:

پول:

فصل دوم:اصول مديريت منابع انساني

ماهيت مديريت منابع انساني:

وظايف مديريت منابع انساني:

نقش مديريت منابع انساني در مورد بخش سازمان:

تاريخچه پيدايش مديريت منابع انساني:

تجزيه و تحليل شغل:

مراحل تجزيه و تحليل شغلي:

روش هاي تجزيه و تحليل شغل:

کاربرد تجزيه و تحليل شغل:

کارمند يابي:

انتخاب و انتصاب:

آموزش:

ايمني:

ارزيابي عملکرد:

حقوق و دستمزد:

عوامل موثر در کارمند يابي

فصل سوم:روند عملکرد منابع انساني در شرکت

روند کار شرکت

معرفي دستگاه ها:

سانتر يفيوژ (آبگير(:

سيستم پساب و تصفيه خانه:

نمودار فرآيند چند محصولي

خلاقيت در شرکت:

ايجاد حس رقابت در بين پرسنل شرکت:

يک راهکار پيشنهاد ميشود:

مساله يابي:

تصميم گيري:

چارت سازمانی شرکت

برنامه ريزي مالي شرکت:

تقسيم کار در شرکت:

هماهنگي منابع انساني شرکت:

حفاظت صنعتي:

روند کارمند يابي در شرکت:

شرايط لازم احراز کارگر از نظر شرکت:

برنامه ريزي مالي شرکت:

تقسيم کار در شرکت:

هماهنگي منابع انساني شرکت:

حفاظت صنعتي:

روند کارمند يابي در شرکت:

شرايط لازم احراز کارگر از نظر شرکت:

تعداد پرسنل شرکت:

سيستم پاداش:

ساعت کاري شرکت:

فصل چهارم

نتيجه گيري

جت هاي رنگرزي:

استنترها:

دستگاهاي خار:

سهولت در زنگرزي:

پساب کارخانه:

افزايش نيروي انساني:

بوجود آوردن نظام تشويقي :

كاهش آلودگي صوتي :

تغيير فيزيكي دستگاهها :

غذاخوري :

وسيله اياب و ذهاب :

فضاي سبز :

سخن آخر  :

منابع و مأخذ :

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول