روش تحقیق بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج وعادي

کد محصول: 701
قیمت: 28,000 تومان
تعداد صفحات 130
فرمت: word
توضیحات محصول

 چكيده تحقيق:

در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، از آزمون t استودنت گروههاي مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضيه تحقيق مبادرت ورزيده شد. با توجه به فرآيند آزمون فرضيه مشخص گرديد كه همه فرضيه هاي تحقيق رد و فرضيه هاي صفر تحقيق تاييد گرديدند.

1-2:موضوع پژوهش

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج با آزمون MMPI.

 1-3:هدف پژوهش

در پژوهش حاضر هدف عمده انجام يك تحقيق علمي است كه مبتني بر مسائلي فرهنگي-بومي ايران عزيزمان باشد و در حد بار علمي خود در مقام پاسخدهي به سوالات وابهامات موجوددر اين زمينه برآيد. در اين پژوهش سعي خواهد شد با شناسايي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج، كه به دليل فقدان تجربه ارگاسم همواره دچار رنجي پنهان وخاموش بوده اند قدمي هرچند كوچك در راه شناخت و رفع اين مفصل برداشته شود. باشد كه تحقيقاتي از اين دست بتوانند رهگشاي راهي شوند كه شادكامي جنسي را براي زنان مطلوب به ارمغان آورد.همچنين تلاش در جهت هر چند پربارتر نمودن حيطه پژوهش هاي روان شناسي در ايران از جمله هدف هاي اين تحقيق مي‌باشد.

1-4:فايده و اهميت پژوهش

بي ترديد يكي از تمايلات اساسي انسان نياز جنسي است و با اينكه عدم ارضا ي آن متضمن هيچ انحرافي از تعادل زيستي نيست و تا اندازه اي مستقل از محروميت و سيري است اما علاوه بر اينكه متضمن بقاي نوع است به طور غيرمستقيم مي تواند بر مسائل و نيازهايي كه موجب تعادل زيستي مي باشند تاثير بگذارد. ارضاي صحيح غريزه جنسي نقش اساسي در آرامش روح و روان انسان دارد واگر اين نياز راضا نشود عوارض وناراحتي هاي روحي فراواني را براي شخص ايجاد خواهد كرد. اين مشكل غالبا در ناسازگارهاي خانوادگي نقشي را در پشت پرده بازي مي‌كند كه با يك نگاه روان شناسانه مي توان آن را كشف نمود.چگونه است ميان اشخاص كه علي الوصول بايد به هم علاقمند و دوستدار يكديگر باشند مجادله در مي گيرد و صحبت هاي تلخ رد و بدل مي شود به نيروهاي مختلفي ميتوانند اسباب فرسودگي احساسات خوشايند را بعد از ازدواج فراهم سازند.به جرات ميتوان گفت يكي از عمده ترين اين نيروها برآورده نشدن انتظارات در زمينه مسائل جنسي است در حالي كه اگر همسران از آنچه خود و شريك زندگي هشان را راضي تر مي‌كند اطلاع و درك بيشتر داشته باشند مي توانند به روابط خود غناي بيشتري ببخشند.موضوع مورد پژوهش ما يعني سردمزاجي ما يعني سردمزاجي زنان دقيقا در همين حيطه قراردارد.متاسفانه در جامعه ما در اين مورد بررسي هاي لازم به عمل نيامدها است. به نظر مي رسد اين فقر پژوهشي را بتوانن با توجه به شرايط و ويژگي هاي خاص كشور ما تبيين نمود. براي مثال در جامعه مذهبي ماممنوعيت هاي خاصي در حوزه مسائل جنسي به معناي نيرويي كه ظواهر و نمودهاي آن بايستي آشكارا مورد بررسي قرار نگيرد ايجاد شده است . از جانب ديگر مردم خود به دليل شرم و حياء خاص جامعه ايراني قادر به بيان صريح مسائل جنسي خود نيستند. در نتيجه نياز مبرمي براي انجام تحقيقاتي كه متكي بر فرهنگ خود مي‌باشد احساس مي شود.مسلما راه حل هايي كه در محافل پزشكي و غيره براي اين معضل در نظر گرفته مي شود چنانچه براساس تحقيقات مبتني بر فرهنگ بومي ايران باشد بسيار سودمندتر و كاراتر از زماني خواهد بود كه از مدل هاي غربي استفاده شود. معضل فوق را كافي است تنها در بعد خانواده مدنظر قرار دهيم تا متوجه گستردگي ابعاد آن چه از لحاظ ايجاد محيطي آشفته براي فرزندان و لطمه به نقش تربيتي و سازنده خانواده و چه از لحاظ كاهش بازدهي اقتصادي و.. شويم.از آنجايي كه بيش از 80% مسائل وا ختلالات جنسي منشا رواني دارند، اين مبحث در روان شناسي جايگاه خاصي دارد و شايسته است كه براي هر چه پربارترين نمودن اين حيطه تلاش هاي لازم صورت گيرد.

1-5:فرضيه هاي پژوهش

فرضيه هاي اين پژوهش به ترتيب عبارتند از:

-فرضيه هاي صفر

1-HO –تفاوت معني داري بين ميزان هيپوكندرياي زنان سردمزاج وعادي وجود ندارد.

2-HO-تفاوت معني داري بين ميزان افسردگي زنان سرد مزاج وعادي وجود ندارد.

3-HO-تفاوت معني داري بين ميزان هيستري  زنان سرد مزاج وعادي وجود ندارد.

4-HO-تفاوت معني داري بين ميزان سايكوپاتي  زنان سرد مزاج وعادي وجود ندارد.

5-HO-تفاوت معني داري بين ميزان پارانوئياي  زنان سرد مزاج وعادي وجود ندارد.

6-HO-تفاوت معني داري بين ميزان اضطراب و تنش   زنان سردمزاج و عادي وجود ندارد.

7-HO-تفاوت معني داري بين ميزان اسكيزوفرنياي  زنان سرد مزاج و عادي وجود ندارد.

8-HO-تفاوت معني داري بين ميزان مانياي   زنان سسرد مزاج وعادي وجود ندارد.

فرضيه هاي خلاف

1-HA-تفاوت معني داري بين ميزان هيپوكندرياي زنان سرد مزاج وعادي وجود دارد.

2-HA-تفاوت معني داري بين ميزان افسردگي زنان سرد مزاج وعادي وجود دارد.

3-HA-تفاوت معني داري بين ميزان هيستري زنان سرد مزاج و عادي وجود دارد.

4-HA-تفاوت معني داري بين ميزان سايكوپاتي زنان سرد مزاج و عادي وجود دارد.

5-HA-تفاوت معني داري بين ميزان پارانوئياي زنان سرد مزاج وعادي وجود دارد.

6-HA-تفاوت معني داري بين ميزان اضطراب و تنش زنان سرد مزاج وعادي  وجود دارد.

7-HA- تفاوت معني داري بين ميزان اسكيزوفرنياي زنان سرد مزاج وعادي وجود دارد.

8-HA-تفاوت معني داري بين ميزان مانياي زنان سرد مزاج وعادي وجوددارد.

1-6:تعريف عملياتي متغيرها

1)زنان سردمزاج: در اين تحقيق اصطلاح زنان سرد مزاج به افرادي اطلاق مي شود كه در بيش از 50% موارد فعاليت هاي جنسي خود، توانايي رسيدن به مرحله ارگانيسم را ندارند( اسلامي نسبت بجنوردي، 1373،ص43)

2)زنان طبيعي: در اين تحقيق اصطلاح زنان طبيعي به افرادي اطلاق مي شود كه در بيش از 50% موارد فعاليت هاي جنسي خود، توانايي رسيدن به مرحله ارگاسم را دارند.

3)ويژگي هاي شخصيتي: در اين تحقيق با توجه به اينكه از آزمون MMPI براي بررسي شخصيت استفاده ميشود، بنابراين ويژگي هاي شخصيتي شامل آن چيزيست كه با تست 71 سوالي MMPI سنجيده مي شود( ضيائي فرد،1374،ص17).

فصل اول

1-1:مقدمه

1-2: موضوع پژوهش

1-3: هدف پژوهش

1-4:فايده واهميت پژوهش

1-5: فرضيه هاي پژوهش

1-6:تعريف عملياتي متغيرها

فصل دوم:

پيشينه پژوهش

الف:مباني نظري

ب:تحقيقات انجام شده

فصل سوم:

3-1: مقدمه

3-2:جامع آماري

3-3: نمونه و روش نمونه گيري

3-4:ابزار اندازه گيري

3-5:روش آماري

فصل چهارم:

تحليل داده ها

فصل پنجم:

5-1: بحث و نتيجه گيري

5-2:محدوديت هاي تحقيق

5-3:پيشنهادات تحقيق

5-4: خلاصه تحقيق

منابع:

آزمون شخصيتي چندوجهي مينه سوتا(MMPI)

فرمت : word | صفحات :130

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول