بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر

کد محصول: 699
قیمت: 39,000 تومان
تعداد صفحات 90
فرمت: word
توضیحات محصول

بيان مسئله

انسان عصر ما به دنبال آرامش رواني است. دنياي امروز با پيچيدگي ها و ويژگي هاي خاص فرهنگ ماشيني انسان را درگير و دار اضطرابهاي كشنده اي قرار داده است كه چهره زندگي را رنگ بس نازيبا زده و آن را غير قابل تحمل ساخته است. آرزوي هر انساني آرامشي است كه بتواند در آن مسير زندگي خود را به سوي سعادت طي كند و اضطراب سدي است محيط بر انسان و محاط در انسان كه سراسر حيات درون و بيرون او تحت تاثير خود قرار داده است و اين سوال براي هر يك از ما مطرح است كه ريشه اضطراب هاي انسان در چيست؟ و چگونه مي توان به مقابله با آن پرداخت؟ با توجه به اينكه هر يك از مكاتب روان شناسي انسان و مشكلات او را از دريچه اي خاص مورد مطالعه قرار مي دهد، بر اساس ديدگاه خود راه حل هايي براي مشكلات او مطرح ميكند.

اساس طبقه بندي روان درماني، تمركز درمان بر روي يكي از جنبه هاي عملكرد روان ميباشد. اين سه جنبه عبارتند از رفتار، عواطف و تفكر.

رفتار درماني با تمركز بر تئوري يادگيري و تغيير رفتار معتقد است كه تمام رفتارها حاصل يادگيري است درمان عاطفي، عواطف متعارض و اظهار نشده فرد را ريشه مشكلات رواني مي داند. و درمان بر اساس تفكر معتقد است كه رفتار بر اساس معني كه فرد به حوادث و پديده ها مي دهد شكل مي گيرد و تغيير مي كند.

اين پژوهش بر اساس روش درمان عقلاني- عاطفي RET ) اليس 1970 و (Elis پي ريزي و دنبال شده است).

اليس معتقد است كه: دو اضطراب و اختلالات عاطفي نتيجه تفكر غير منطقي و غير عقلاني هستند به نظر او افكار و عواطف كنشهاي متناوب و جداگانه اي به شمار نمي آيند.

انسان به وسيله اشياي خارجي مضطرب  و آشفته نمي شود بلكه ديدگاه و تصوري كه از اشيا دارد موجب نگراني و اضطراب وي مي شوند. تمام مشكلات افراد از تفكرات موهومي سرچشمه مي گيرند كه از نظر تجربي معتبر نيستند. (ناصري، شفيع آبادي1365).

 سوال تحقيق:

1- آيا رابطه اي بين سطح تفكرات   غير منطقي و ميزان اضطراب وجود دارد؟

ضرورت تحقيق:

كلي مي گويد: اختلال رواني عبارت است از استفاده از ساختارهاي ذهني كه عدم صحت و كارايي آنها به اثبات رسيده است (شاملو 1368)

اضطراب مفهوم اساسي در همه نظريه هاي شخصيت و يكي از عوامل مهم در اختلالات رفتاري است. مطالعاتي كه در زمينه هايي غير از آسيب شناسي رواني، به ويژه در حيطه يادگيري و ادراك انجام گرفته نشان مي دهد كه تاثير اضطراب فراتر از موارد باليني بوده است (اسپيلبرگر 1996).

حدود 5 تا 20 درصد از مردم ممكن است از اضطراب حاد يا مزمن ناراحت باشند و زنها دوبار بيشتر از مردها از اين اختلال در عذابند. (احمدي 1368)

همچنين گفته مي شود كه حدود 10 تا  14 درصد مراجعين به متخصصين قلب مبتلايان به نوروز اضطراب هستند.) (توحيدي،1364).

با توجه به اهميت موضوع تفكر و گستره و حاكميت آن در زواياي زندگي از طرفي و اهميت موضوع اضطراب به عنوان ريشه اساسي همه بيماري هاي نوروتيك (فرويد،1369) از طرف ديگر لازم به نظر مي رسد كه جايگاه تفكر در ايجاد اضطراب مشخص شود تا بتوان از نحوه هاي تفكر اضطراب زا پيشگيري كرده و به اصطلاح آن بپردازيم.

اهداف پژوهش

1-    بررسي ارتباط تفكرات غير منطقي يا اضطراب

2-    معرفي شيوه عقلاني- عاطفي اليس به عنوان يك شيوه درماني

فرضيه:

1-هرچه تفكرات غير منطقي در فرد بيشتر باشد ميزان اضطراب در فرد بالاتر است.

تعريف عملياتي واژه ها

تفكر:

ونيكه معتقد است كه تفكر به انعكاس، تعمق، عقيده، انديشه، قضاوت يا خيال پردازي و به آنچه در ذهن مي گذرد اطلاق مي شود و از ديدگاه روان شناختي تفكر عبارت است از: سازمان يافتگي و دوباره يابي آموخته هاي گذشته در موقعيت كنوني.

تفكر منطقي:

اسميت و هرلينش (1371) تفكر منطقي را با انديشيدن مترادف مي دانند و معتقدند كه تفكر منطقي با ديگر انواع تفكر از اين جهت كه به وسيله هدفي (حل مسئله) كنترل و هدايت مي شود تفاوت دارد.

تفكر غير منطقي:

شفيع آبادي (1368) مي نويسد: تفكر غير منطقي از نظر اليس همان انديشه باطل وهمي و خيالي مي باشد كه منجر به بروز اختلالات رواني مي گردد.

در اين تحقيق غير منطقي آن چيزي است كه از طريق تست سنجيده مي شود.

اضطراب:

پريشاني در عين حال رواني و بدني كه در اثر ترسي مبهم و احساس نا ايمني و تيره روزي در فرد آدمي به وجود مي آيد. معمولا اصطلاح دلهره را به حسهاي بدني كه با اضطراب همراهند اختصاص مي دهند. (منصور، دادستان راد:1365)

اضطراب در اين پژوهش: آن چيزي است كه از طريق تست (40 سوالي) اضطراب كامل سنجيده مي شود.

فصل اول:

مقدمه

بيان مسئله

سوال تحقيق

ضرورت تحقيق

اهداف پژوهش

فرضيه

تعريف عملياتي واژه ها

واژه ها

فصل دوم

زمينه مسئله

تعريف روان درماني

اهداف روان درماني

درجات رواني درماني

روش هاي روان درماني

بيماري رواني از نظر فرويد

فرضيه ها و مفاهيم بنيادي روانكاوي

تعريف روانكاوي

هدف روانكاوي و روان درماني تحليل

هدف روان درماني تحليل گر1

انسان از ديدگاه مكتب رفتار گرائي

فرضيه هاي رفتارگراي

بيماري رواي از ديدگاه مكتب يادگيري

رفتاردرماني

تكنيك هاي رفتاردرماني

رفتار درماني شناختي

انسان ازديدگاه روان شناسي انسان گرايي

اصول و فرضيه هاي روانشناسي انسان گرايي

روان شناسي شناختي

فرضيات شناخت درماني

انسان در نظريه شناختي

بيماري رواني در نظريه شناختي

اهداف روان درماني شناختي

روش و شيوه شناخت درماني

نقش درمانگر درنظريه شناختي

فنون و اجزا شناخت درماني

محدوديت هاي شناخت درماني

نظريه درماني عقلاني عاطفي (اليس)

مفاهيم بنيادي نظريه اليس

نظريه شخصيت اليس

اضطراب و بيماري رواني در نظريه عقلاني و عاطفي

تفكرات غير منطقي

روان درماني در نظريه عقلاني عاطفي

فرايند درماني

نقش درمانگر

اضطراب

سطوح اضطراب

خلاصه

مباني نظري اضطراب

نظريه هاي يادگيري

نظريه هاي اصالت وجودي

نظريه هاي شناختي

نظريه هاي زيست شناختي

عوامل اضطراب و تنيدگي

پاسخ هاي سيستم ايمني

پاسخ هاي شناختي به اضطراب

دو مورد از تحقيق انجام شده در زمينه اين پژوهش

فصل سوم

روش تحقيق

جامعه آماري

متغيرهاي پژوهشي

فرضيات مربوط به كنترل متغيرها

ابزار تحقيق

روش هاي آماري

محدوديت هاي روش ها و چگونگي تاثير آن بر تحقيق

فصل چهارم و پنجم

تجزيه و تحليل داده ها

فرضيه

خلاصه

منابع و مأخذ

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول