پروژه روش تحقیق بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي

کد محصول: 692
قیمت: 28,000 تومان
تعداد صفحات 60
فرمت: word
توضیحات محصول

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي

موضوع تحقيق :

« برّرسي عوامل مؤثّر بر ميزان رضايت شغلي مديرانِ واحد هاي آموزشي از ديدگاه مديران واحد هاي آموزشيِ منطقه ي .... »

ضرورت پژوهش :

از آنجايي كه در دهه هاي اخير نيروني انساني در هر سازماني مهمترين عامل براي دست يابي به اهداف آن سازمان محسوب مي شود بنابراين آموزش و پرورش از طريق تغيير در رفتار افراد باعث شكوفايي استعداد هاي آنان شده و به افزايش كيفيّت و بازده ي نيروني انساني كمك شاياني مي كند.در اين رابطه مديريّت آموزشي به لحاظ تأثير بسزايي كه در رشد و ارتقاي كاركنان سازمان آموزش و پرورش دارد از اهميّت فوق العاده اي برخوردار است.در بيان تمام فعّاليّت هاي انسان هيچ فعّاليّتي به اهميّتِ مديريّت نمي باشد به اين دليل كه وظيفه ي اصلي و اساسي تمام مديران در تمام سطوح موجب مي شود كه در كليّه ي مؤسّسات محيطي ايجاد شود كه در آن افراد بتوانند به صورت هاي گوناگون و گروه هاي فعّال به هدف ها و انتظارات از پيش تعيين شده با حدّاقل هزينه و حدّاكثر كارايي دست يابند. در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه مدارس به عنوان پر  جمعيّت ترين مركز آموزشي صف عملياتي روند آموزش و پرورش رسمي كشور به حساب مي آيند. در نتيجه مديران، كادر آموزشي و كادر اداري بايد در كنار امكانات عادّي و وسايل و تجهيزات، در تعادل با يكديگر، زمينه ي حصول به اهداف كلّي و جزئي تعليم و تربيت را فراهم سازند نگاهي گذرا به مجموعه ي فعّاليّت هاي اين مراكز، مسايلي و مشكلاتي را آشكار مي سازد كه مهمتر از همه، اُفتِّ تحصيلي و ترك تحصيل قبل از اتمام كامل دوران تحصيل، انفجار تقاضا براي آموزش و پرورش، ناكارآيي فارغ التّحصيلان اين مراكز به عنوان محصول و بازده ي نظام آموزش و پرورش و ناتواني اكثر مديران در حلّ مسايل و مشكلات آموزشي است.از طرفي ما در موقعيّت و زماني قرار گرفته ايم كه قرن بيستم را پشت سر گذاشته ايم و روز به روز بر پيچيدگي و گستردگي و وست دامنه ي علوم افزوده مي شود. لذا تصميم گيري در اين شرايط براي هر اقدام تازه اي مشكل مي باشد. پيشرفت سريع دانش و تخصّص بشر، هر چيزي را صورتي نو بخشيده است و كسي كه در شرايط موجود بخواهد كار كند و به زندگي خود ادامه دهد بايد از امكانات، زمينه ها و فرصت هاي موجود به نحو مطلوب استفاده نمايد. لذا در چنين جهان متغيّري كه به شدّت در حال تحوّل و دگرگوني است، حيات ملّت ها بدون روي آوردن به اسلام- علم و تخصّص و در رأس آن مديريّت و رهبري صحيح و مناسب امكان پذير نخواهد بود، بنابراين بايد در روند كنوني تجديد نظر عميقي رخ دهد.بزرگترين بدبختي يك انسان و يك امّت و جامعه در عصر حاضر، محروميّت از مديران و رهبران شايسته است، در اين زمينه بيان سخني از مولاي متّقيان امام علي ( ع ) الگوي بهترين رهبر و مدير امّت اسلامي، مناسب به نظر مي رسد. حضرت امام علي ( ع ) هرگاه مي خواست مردم را نفرين كنندؤ مي فرمود : « خدايا هر چه زودتر مرگ مرا برسان و بر اين مردم همان كسي را مسلّط كن كه شايسته ي او هستند. »با توجّه به مطالب ياد شده مديريّت آموزشي يكسري فعّاليّت هاي تخصّصي در سازمان ها مه هدف اصلي آن اثر بخش تر، كارآمدتر كردن هر چه بيشتر خدمات آموزشي و اجراي سياست ها از طريق برنامه ريزي، تصميم گيري و رهبري، استفاده ي بهينه از منافع مالي، مادّي و انساني و ايجاد جوّ مساعد شغلي، حرفه اي در جهت رسيدن به اهداف عاليه ي آموزشي و از پيش تعيين شده و پاسخگويي به نياز هاي فعلي و آينده ي دانش آموزان و جامعه تعريف مي شود.

مديريّت آموزشي به عنوان يك رشته، عمر نسبتاً كوتاهي در ايران دارد به طوريكه فقط چند سالي است تلاش هيي در جهت گشايش رشته ي مديريّت آموزشي در دانشگاه ها و مراكز آموزشي ضمن خدمت مديران شاغل صورت گرفته است ، اين در حالي است كه مديريّت و مديرن آموزشي در سه دهه ي اخير به عنوان مهمترين عامل بهبودي عملكرد سازمانهاي آموزشي مورد توجّه پژوهش گران و مسؤولين آموزش كشور هاي توسعه يافته قرار گرفته است.

 با توجّه به اهميّت و ضرورت مسأله ( مديريّت ) سبب پيدايش گرايش ها و انواع مديريّت شده است كه مهمترين آنها مديريّت آموزشي است. از آنجايي كه هنر مديريّت و تعليم و تربيّت انسان ها را از دشوارترين، ظريف ترين و پر ثمرترين كــار هاي آدمي مي دانند و در پي گسترش نظام آموزشي و اثر مديريّت به عنوان رهبر آموزشي در مدرسه را نمي توان ناديده گرفت. پس مدير آموزشي نقش حياتي و حسّاسي در پيشبرد اهداف تعليم و تربيت دارد. بنابراين آموزش مديران و آماده سازي آنان براي ايفاي نقش مديريّت ضروري است. از ميان انواع مديريّت، مديريّت بر سازمانهاي آموزش و پرورش را مي توان با اهميّت تر و مؤثّر ترين دانش زمان به شمار آورد و با تربيت و انتخاب مديران شايسته برا ي سازماندهي ارگان هاي آموزشي مي توان كيفيّت تمام حرفه هاي موجود در جامعه رارشد داده امّا مديريّت آموزشي در جامعه ي ما هنوز جايگاه شايسته ي خود را در نظام آموزشي پيدا نگرده است.اكنون زمان آن است كه مسأله ي مديريّت و رهبري آموزشي مورد توجّه بيشتري قرار گيرد و افردي به عنوان مديريّت آموزشگاه ها برگزيده شوند كه نه تنها در امر تعليم و تربيت مجرّب و صاحب نظر باشند بلكه در تشخيص مسايل و مشكلات اداري و سازماني و به طور كلّي توانايي هاي مديريّت، دقّت و مهارت داشته و همچنين از شغل خود رضايت داشته باشند و وظايف آموزشي و پژوهشي و رهبري و مديريّت خود را در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي سياسي و اقتصادي مدّ نظر قرار دهند.بنابراين اطّلاع و توجّه نسبت به ويژگي هاي مطلوب در مديريّت آموزشي و ايجاد زمينه هايي در جهت هر چه بيشتر فراهم آوردن زمينه هاي رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي دست اندر كاران را در جهت تربيت مديران شايسته و كارآمد كمك خواهند نمود و از اين طريق گامي مثبت در راستاي بهبود و ارتقاي سطح آموزشي برداشته خواهد شد.

اهداف تحقيق :

الف ) اهداف كلّي تحقيق :

از آنجايي كه مديريّت آموزشي يكي از چند پست مهم و اصلي در نظام آموزشي مي باشد، بايستي در زمينه ي گزينش، آموزش، به كارگيري و ارتقاي كيمي مديران شايسته و توانمند از سوي نظام آموزش و پرورش و مراكز علمي، پژوهشي دانشگاهي اقدامات اساسي صورت گيرد و به تدريج زمينه ي تفكّر، تحقيق و ايجاد تغييرات آگاهانه و مناسب در مديريّت نظام آموزشي فراهم گردد.

به همين منظور در تحقيق حاضر، هدف اصلي را شناخت عوامل مؤثّر بر ميزان رضايت شغلي مديران آموزشي در سطح منطقه ي .... و توجّه دادن دست اندر كاران به فراهم آوردن زمينه هاي رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي جهت بهبود و سطح آموزش در اين منطقه، در نظر گرفته ايم.

ب ) اهداف ويژه ي تحقيق :

شناخت عوامل مادّي و معنوي مؤثّر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزش منطقه ي تبدكان.

آگاهي از تأثير روابط انساني مطلوب در محيط آموزشي بر ميزان رضايت شغلي مديران آموزشي در منطقه ي .....

شناخت ميزان رابطه بين ميزان رضايت شغلي مديران آموزشي مناطق با ميزان سطح آموزش در منطقه ي ....

آگاهي از تأثير گذاري مدرك تحصيلي بر ميزان رضايت شغلي مديران آموزشي.

فرضيه هاي تحقيق :

بين ميزان مطلوبيّت روابط انساني در محيط آموزشي و ميان رضايت شغلي مديران واحدهاي آموزشي رابطه ي معنا داري وجود دارد.

بين سابقه ي مديريّت و ميزان رضايت شغلي مديران آموزشي رابطه ي معنا داري وجود دارد.

انگيزه هاي معنوي بيش از انگيزه هاي مادّي باعث افزايش رضايت شغلي مديران آموزشي در مدارس است.

بين مدرك تحصيلي و ميزان رضايت شغلي رابطه ي معنا داري وجود دارد.

بين سبك مديريّت در واحد هاي آموزشي و ميزلن رضايت شغلي آنها رابطه ي معنا داري وجود دارد.

تعاريف واژه ها و اصطلاحات :

كارآيي : حدّي است كه رفتار اجتماعي مشاهده شده مطابق با سرشت و نياز فرد ميباشد.

تجربه : عبارت است از بيان مشاهدات، تجزيه و تحليل، اندازه گيري و ثبت مقايسه و تمثيل و طبقه بندي و تعريف فعل و انفعالات نمودها ( پرويزگار، كمال ).

علم : عبارت است از روش و طريقه اي منطقي كه با برهان هاي مستند و مستدل ما را به دانستنيهاي قابل اثبات نزديك ساخته و پديده هاي ناشناخته را با به كار بستن اصول و مفاهيم آن مي شناساند. به زبان ديگر علم عبارت است از يكسري دانستنيهاي مستدل جهت اكتشاف قوانين و واقعيّات ( پرهيزگار، كمال ).

روحيه : عبارت است از واكنش عاطفي و ذهني كه شخص درباره ي كار و حرفه اش دارد، به عبارت ديگر، روحيّه كيفيّتي است نا محسوس و نمي توان آن را به چشم مشاهده كرد ولي كيفيّت روحي را از راه مشاهده ي دقيق رفتار افراد معيّن و مشخّص كرد ( طوسي، محمّد علي ).

رضايت : احساس راحتي است كه پس از ارضاي يك خواسته تجربه مي شود، به عبارت ديگر رضايت ار نتايج تجربه شده به وجود مي آيد.

روابط انساني : اصطلاح روابط انساني معمولاً براي توصيف شيوه ي رفتار و كنش متقابل مديران با زير دستان به كار مي رود. منظور جوّ حاكم بر روابط بين كاركنان با كاركنان و كاركنان با مدير واحد آموزشي مي باشد.

رضايت شغلي : در حقيقت يك زمينه ي عاطفي، رواني و احساسي است كه فرد در درون خود ب نسبت به كاري كه پذيرفته است، دارد و به تحريك او در محيط آموزشي كمك مي كند به علاوه داده ها و طرح هاي ماهرانه ي ابتكارات و استفاده از خلّاقيّتها در افزايش كارآيي يك سازمان آموزشي با رضايت شغلي فرد در ارتباط است ( فصلنامه ي مديريّت در آموزش و پرورش.

انگيزه هاي معنوي : يك نيروي دروني مي باشد كه به فرد در جهت رسيدن به هدف، نيرو و انرژي مي دهد.

  فصل اوّل ( طرح تحقيق )

مقدّمه

موضوع تحقيق

ضرورت پژوهش

اهداف تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

تعاريف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوّم ( سابقه ي موضوع تحقيق )

پيشينه ي مديريّت و رهبري

مديريّت چيست ؟

مديريّت علم است يا هنر

ضرورت آشنايي با فرآيند مديريّت

سابقه اي از علم مديريّت

آينده ي مديريّت ( چشم انداز مديريّت )

مفاهيم مديريّت

نظريه هاي مديريّت

مديريّت علمي

مديريّت اداري

روابط انساني

شرايط مديريّت

دانش مديريّت

سبك هاي مديريّت

خلاصه ي تحقيقات راجع به مديريّت آموزشي و رضايت شغلي

فصل سوّم ( روش تحقيق )

مقدّمه

نوع تحقيق

تحقيق توصيفي

ويژگي هاي تحقيق توصيفي

مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي

جامعه ي آماري

نمونه ي آماري ( جمعيّت نمونه )

شيوه هاي گزينش جمعيّت آماري ( جامعه ي نمونه )

وسيله ي تحقيق ( روش جمع آوري اطّلاعات )

روش و چگونگي تهيّه ي پرسشنامه

شيوه ي اجرا و جمع آوري اطّلاعات

متغيّرها و تعاريف عمل آنها

فصل چهارم

جداول

پرسشنامه

فهرست منابع و مآخذ

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول