در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود پروژه آمار کار کنان

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 683
قیمت 9,000 تومان
تعداد صفحات 33
فرمت word
 
توضیحات محصول

4-1) آمار توصيفي:
4-1-1) جنسیت کارکنان
نمودار4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
4-1-2) مدرک تحصيلي کارکنان
جدول 4-2: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي مدرک تحصیلی کارکنان
نمودار4-2: توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان
4-1-3) سابقه کار کارکنان
جدول 4-3: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي سابقه کاری کارکنان
نمودار4-3: توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان
ابعاد سرمايه اجتماعي :
4-1-4) اعتماد کارکنان
جدول 4-4: فراوانی، درصد و درصد تجمعي اعتماد کارکنان
نمودار4-4: توزیع فراوانی اعتماد پاسخ دهندگان
4-1-5) بخشش و روحيه داوطلبي کارکنان
جدول 4-5: فراوانی، درصد و درصد تجمعي بخشش و روحیه داوطلبی کارکنان
نمودار4-5: توزیع فراوانی بخشش و روحیه داوطلبی پاسخ دهندگان
4-1-6) رهبري و مشارکت مدني کارکنان
جدول 4-6: فراوانی، درصد و درصد تجمعي رهبری و مشارکت مدنی کارکنان
نمودار4-6: توزیع فراوانی رهبری و مشارکت مدنی پاسخ دهندگان
4-1-7) مشارکت سياسي کارکنان
جدول 4-7: فراوانی، درصد و درصد تجمعي مشارکت سیاسی کارکنان
نمودار4-7: توزیع فراوانی مشارکت سیاسی پاسخ دهندگان
4-1-8) تنوع در معاشرتها و دوستي ها کارکنان
جدول 4-8: فراوانی، درصد و درصد تجمعي تنوع در معاشرتها و دوستی ها کارکنان
نمودار4-8: توزیع فراوانی تنوع در معاشرتها و دوستی ها پاسخ دهندگان
4-1-9) توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي کارکنان
جدول 4-9: فراوانی، درصد و درصد تجمعي توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی کارکنان
نمودار4-9: توزیع فراوانی توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی پاسخ دهندگان
4-1-10) سرمايه اجتماعي کارکنان
جدول 4-10: فراوانی، درصد و درصد تجمعي سرمایه اجتماعی کارکنان
نمودار4-10: توزیع فراوانی سرمایه اجتماعی پاسخ دهندگان
عدالت سازماني وابعاد آن :
4-1-11) عدالت توزيعي
جدول 4-11: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت توزیعی
نمودار4-11: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ‌دهندگان به رعايت عدالت توزيعي
4-1-12) عدالت رويه اي
جدول 4-12: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت رویه ای
نمودار4-12: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت رویه ای
4-1-13) عدالت مراوده اي
نمودار4-13: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت مراوده‌اي
4-1-14) عدالت سازماني
جدول 4-14: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت سازمانی
نمودار4-14: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت سازمانی
4-2) آمار استنباطی:
فرضیه اصلی: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت توزیعی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 2: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت رویه ای و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 3: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت مراوده ای و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
4-3) یافته های جانبی پژوهش
1- آیا بین نمرات دو جنسیت در رعایت عدالت توزیعی تفاوت معناداری وجود دارد.
2- آیا بین نمرات دو جنسیت در رعایت عدالت مراوده ای تفاوت معناداری وجود دارد.
3- آیا بین نمرات دو جنسیت در رعایت عدالت رویه ای تفاوت معناداری وجود دارد.
-4آیا بین نمرات دو جنسیت در میزان مرتبه سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری وجود
دارد.
5- حساسیت افراد به کدامیک از ابعاد عدالت بیشتر است
6- آیا بین اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت توزیعی رابطه معنی داری وجود دارد؟
9- آیا بین اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت رویه ای رابطه معنی داری وجود دارد.
10- آیا بین اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد.
11- آیا بین عدالت توزیعی و عدالت رویه ای رابطه معنی داری وجود دارد.
12- آیا بین عدالت توزیعی و عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد.
13- آیا بین عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد.
11-آيا بين هر يك از ابعاد سرمايه اجتماعي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند رابطه معني‌داري وجود دارد؟
1-11- رابطه بین اعتماد و بخشش و روحیه داوطلبی
2-11- رابطه بین اعتماد و رهبری و مشارکت مدنی
3-11- رابطه بین اعتماد و مشارکت سیاسی
4-11- رابطه بین اعتماد و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
5-11- رابطه بین اعتماد و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
6-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و رهبری و مشارکت مدنی
7-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و مشارکت سیاسی
8-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
9-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
10-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و مشارکت سیاسی
11-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
12-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
13-11- رابطه بین مشارکت سیاسی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
14-11- رابطه بین مشارکت سیاسی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
15-11- رابطه بین تنوع در معاشرتها و دوستی ها و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
جدول 4-13: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت مراوده ای

خرید این محصول
 

   پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .

   آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل این قسمت را خالی بگذارید .

   در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی 24 ساعته سایت تماس بگیرید.

   درصورتی که مطلب و عنوان شما در سایت یافت نشد از طریق سفارش جدید درخواست خود را ارسال نمایید .

 

logo-samandehi

تایید