پروژه در ارتباط با حاشيه نشيني در تهران

کد محصول: 676
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 140
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده پژوهش:

پژوهش انجام شده كه در ارتباط با حاشيه نشيني در تهران و به مطالعه موردي منطقه اسلام شهر پرداخته ، با هدف تبيين فرايند شكل گيري ، دگرگوني و تغييرات پديده و نيز عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر آن و فراهم كردن بستر لازم براي ارزيابي عيني نتايج و بازخوردهاي سياست ها و روش هاي برخورد با پديده صورت گرفته است.در انجام اين پژوهش از روش كتابخانه اي استفاده شده و از پژوهش هايي كه در داخل كشور صورت گرفته همچنين اخذ مطالب از پژوهشهايي كه در خارج ازي كشور صورت گرفته توسط اينترنت آن بر محتوا و پويايي آن افزوده شده است.در اين پژوهش فرآيند، چگونگي و عوامل مؤثر در شكل گيري و دگرگوني سكونتگاههاي خودرو در ايران و منطقه كلانشهري تهران ، تبيين تفاوتها و عدم تشابه فرايند و عوامل مؤثر بر شكل گيري و دگرگوني سكونتگاههاي خودرو در ايران، نقش ، عملكرد و ويژگيهاي عام سكونتگاههاي خودرو در ايران و منطقه شهري تهران در مراحل شكل گيري و گذار، انطباق چارچوب نظري عام پژوهش بر شرايط ايران و منطقه شهري تهران، تبيين سكونتگاهها خودروي ايران از ديدگاه كلان نظري ، مطالعات لازم انجام شده.سپس موقعيت و وسعت استان تهران و در مراحل بعدي جمعيت و مهاجرت ، بررسي مقايسه اي برخي شاخصهاي اقتصادي – اجتماعي شهرستانهاي استان تهران ( در مقايسه با سطح استان و كشور) ، توزيع جغرافيايي مهاجرين در استان تهران ، سپس ويژگيهاي طبيعي استان تهران شامل آب و هوا ، زمين شناسي ، وضعيت گسلها و زلزله خيزي ، ارزيابي منابع اراضي و طبقه بندي اراضي ، منابع آب سطحي و زيرزميني ، پوشش گياهي ، اكولوژي و محيط زيست ، كاربري اراضي ، زراعت و باغداري ، دامداري و سپس به صنايع تبديلي ، اقتصاد كشاورزي و نظام بهره برداري و قابليتها و محدوديتهاي اصلي توسعه استان تهران شناسايي گرديده است.

بخش بعدي ابتدا تعاريف، ويژگيها و فرايند ايجاد سكونتگاه خودرو كه شامل ويژگيهاي فيزيكي ، اجتماعي و حقوقي (قانوني) و ديگر سكونتگاههاي خودرو، تحول تاريخي واژه سكونتگاه خودرو ، فرايند ايجاد سكونتگاه خودرو، رويكردها نسبت به سكونتگاه خودرو، نقش آتي سكونتگاههاي خودرو در مسكن شهري همچنين به دو مورد پژوهشها يكي در مصر و ديگري در بنگلادش پرداخته كه تمامي مطالب اين بخش برگرفته از اينترنت و سپس ترجمه شده است.

مرور نظريات و ديدگاهها پيرامون زمينه ها و ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي پيدايش سكونتگاههاي خودرو كه در آن به تعريف، مشخصات و ويژگيهاي بخش غيررسمي، اهميت و كاركردهاي بخش غيررسمي و نقش آنها در تأمين مسكن و شكل دهي سكونتگاههاي خودرو و بعد مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو و سپس در مرحله بعد به تجزيه و تحليل يافته هاي مرتبط با وضعيت اقتصادي در شهرستان اسلام شهر پرداخته شده كه در آن وضعيت هزينه (درآمد) ، قيمت واحد مسكوني ، وضعيت تركيب شغلي ، وضعيت مكان شغل ساكنين و وضعيت تغيير (تحرك) شغلي در اسلام شهر

سپس به تحليل يافته هاي مرتبط با وضعيت اجتماعي و فرهنگي در اسلام شهر كه شامل تركيب قومي و مكان سكونت قبلي ساكنين ، ارتباط ساكنين با محل تولد ، ميزان ، نوع و جهت پيوندهاي اجتماعي ، نوع و ميزان سازمان يافتگي و تشكل پيوند اجتماعي ، نوع و نحوه نگرش ، مسائل و مشكلات ، ويژگيها و مشخصات بافت در اسلام شهر كه شامل بافت روستايي ، بافت حاشيه اي و كاملاً خودرو (يك شبه ساخت) ، بافت هاي طراحي شده و جديد ، بافت هاي در حال گذار و شكل گيري در مرحله بعد نتايج تحقيقات و مطالعات سياسي در مورد سكونتگاه اسلام شهر و نتيجه گيري در آن در بخش آخر به نقش و جايگاه منطقه اي سكونتگاه اسلام شهر طي مراحل رشد و شركت در تقسيم كار با شهر اصلي (مادر) كه در آن به ميزان و جهت ارتباط سكونتگاه اسلام شهر با شهر مادر و با يكديگر طي مراحل رشد، ميزان ارتباط اقتصادي و نظام فعاليتي سكونتگاه اسلام شهر طي مراحل رشد، جايگاه منطقه اي سكونتگاه اسلام شهر طي مراحل رشد و چشم انداز آتي و سازمان سياسي اداري سكونتگاه اسلام شهر طي مراحل رشد.

بخش نهايي كه به پيشنهادها و راهكارهاي مختلف در زمينه برخورد با پديده حاشيه نشيني اختصاص يافته با تكيه بر توانهاي ساكنين آنها بسامان كرد و كيفيت سكونت در آنها را ارتقاء بخشيد، همچنين اين مجموعه ها راه حلي جهت حل مشكل مسكن و سرپناه و توليد مسكن در مجموعه كلانشري است و بايستي با شناخت منطق شكل گيري و تحول اين كانونهاي حاشيه اي آنها را برنامه دار كرد.

در هر حال اما چنين نگرشي در سالهاي اخير سياستها و راهكارهاي برخورد با سكونتگاههاي خودرو را بيش از ساير ديدگاهها تحت تأثير قرار داده است به نحوي كه آنها از اين پس نه يك مسأله بلكه يك راه حل تلقي مي شوند و اغلب پروژه هاي ارتقاء كيفيت سكونت و تأمين زمين و خدمات با تكيه بر راه كارهاي مشاركتي متأثر از اين شيوه نگرش است.

برخي حتي به مسائل بنيادي تر چون يكنواختي و عدم تنوع اجتماعي – اقتصادي در تركيب جمعيت ساكن و محدوديت شديد نفوذ عناصر ونهادهاي مدني به اين سكونتگاهها و شكل گيري حيات مدني در اين سكونتگاهها اشاره كرده و اساساً آنها را در تحليل نهايي پديده اي ناقص الخلقه مي دانند كه البته گريزي هم از آنها وجود ندارد.

 

فرضيات پژوهش:

سكونتگاههاي خودرو طي فرايندي از شكل گيري اوليه واگذار تا دستيابي به تعادل و ثبات نسبي مراحل متفاوتي را پشت سر مي گذارند. اين فرايند همواره خطي و الزاماً رو به جلو نبوده و تحت تأثير عوامل خارجي (چون طرحهاي عمراني و شهرسازي ، ضوابط و مقررات و ميزان اعمال آنها، ميزان و نحوه مداخله دولت (مديريت شهري) و داخلي (چون  تركيب و خواستگاه جمعيتي ، مشخصه هاي مكاني و موقعيت استقرار و مشخصه هاي اجتماعي و اقتصادي ساكنين ) اين فرايند و مراحل آن متفاوت و محصول نهايي آن نيز الزاماً يكسان و همانند نبوده اما داراي ويژگي ها و مشخصات مشابهي در مراحل نظير خواهد بود.

ويژگي و شرايط اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته عامل اساسي و بنيادي شكل گيري و دگرگوني سكونتگاههاي خودرو است.

عوامل و زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي نيز نقش مهمي در نحوه پاسخ كم درآمدهاي شهري به حل مسأله مسكن و زمين دارند.

 

مقدمه

افزايش امكانات مادي ، كاهش زمان كار روزانه ، افزايش تعطيلات هفتگي و سالانه ، پيدايش سالهايي در دوران جواني كه فرد با فقدان و يا كمي‌مسئوليت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشي جدي از دوران زندگي ، اين پديده را در جايگاهي قرار داده است كه بي توجهي به آن علاوه بر ايجاد ضايعات و آسيب هاي اجتماعي ، موجبات نارضايتي جامعه را نيز فراهم خواهد نمود . افزايش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه كشاورزي به 12 سال در جامعه صنعتي و حتي 19 سال در جامعه فراصنعتي در طول عمر يك نسل امروزي نسبت كه به سادگي بتوان از آن چشم پوشيد . تأثير بهره برداري مطلوب از اين بخش از زندگي ، در پرورش انسان و رشد و شكوفايي شخصيت وي و در نهايت تكامل جامعه به حدي است كه برخي تمدن جديد را « تمدن فراغت » ناميده اند . ( ساورخاني ، 1370 ، 764 )

در شهرهاي بزرگ تراكم بالاي ساختمان ، كمبود و قيمت بالاي زمين ، مانعي بر سر راه ايجاد اماكن ورزشي ، تفريحي و گردشگري براي رفع نياز ساكنين شهر مي‌باشد . از اينرو توجه به زمينهاي حاشيه شهر و حتي مناطق خوش آب و هواي حومه شهرها به عنوان روشي جايگزين ، مورد توجه قرار گرفته است . در ايران خلأ قدرت اداري موجود در اين زمينه يكي از موانع اساسي پرداختن به اين امر است . بدين معني كه شهرداريها خود را در چارچوب محدوده قانوني شهر موظف و مكلف به برنامه ريزي مي‌بينند و فراتر از آن را در خارج از حيطه مسئوليتي خويش مي‌دانند . ازدحام جمعيت در ايام تعطيل در پاركها و فضاهاي تفريحي داخل شهر و نيز خروج صدها هزار نفر از ساكنين در تعطيلات پايان هفته به حومه هاي شهر و پناهگيري در دامان طبيعت نمودهايي است از كمبود امكانات تفريحي شهر و نيز خستگي از دغدغه هاي زندگي شهري كه لزوم توجه به امكانات تفريحي شهري را اشعار مي‌دارند .

شهر تهران به صورتي شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهري را در طول كمتر از نيم قرن از سر گذرانيده و اينك به يكي از بيست كلان شهر پر مسأله جهان تبديل شده است .

محدوه‌ تهران قديم تا شصت سال پيش فقط چهار درصد از سطح تهران امروزي را دارا بوده است . رشد و توسعه اين شهر تا جنگ جهاني دوم بطور آرام و يكنواخت بوده اما توسعه آن بعد از جنگ سرعت بيشتري گرفته و در سال 1354 به حدود 12 برابر افزايش يافته در حاليكه توسعه آن در سراسر دوره قاجاريه فقط چهار برابر بوده است . در روند اين تحول سريع و ناموزون ، چشم انداز جغرافيايي و خاستگاه طبيعي تهران با تغييرات ويرانگر و انواع عدم تعادل روبرو گرديده است . گسترش خزندة شهر به دامنه هاي كوهستاني البرز و دشتهاي سرسبز جنوبي و ادغام صدها روستا و هكتارها باغ و مزرعه در پيكر آن ، تمام حيات شهروندان را به مخاطره افكنده است.

مقدمه

تصوير 1-1: توسعه تهران از سال 1200 الي 1370 هجري شمسي

1-1-1- نظريات مرتبط با فراغت

1-1-2- اهداف گذران فراغت

1-1-3- ويژگيهاي فعاليتهاي فراغتي

1-1-4- كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد

1-1-5- فراغت و تفريح در دين

1-1-6- ابعاد اقتصادي گذران فراغت

1-1-7- تأثيرات عدم برنامه ريزي فراغت

1-1-8- تقسيم بندي وقت آزاد

1-1-9- نيازهاي امروزي به فعاليتهاي فراغتي

1-1-10- تأثير اوقات فراغت در معماري

1-1-11- جهاني شدن برنامه ريزي گذران فراغت

1-1-12- سابقه برنامه ريزي فراغت در ايران

1-1-13- بخشهاي موثر در برنامه ريزي فراغت

1-1-14- تمهيدات كالبدي و راهكارهاي عملي تفريح

1-1-15- فضاهاي فراغتي تهران

1-1-15-1- سير تحول كاربري گذاران اوقات فراغت در تهران

•        حكومت صفويه و قاجاريه :

•        حكومت پهلوي اول

•        حكومت پهلوي دوم ( 25 ـ 1320 ش )

•        حكومت پهلوي دوم ( 45 ـ 1325 ش ) :

•        حكومت پهلوي دوم ( 57 ـ 1345 ش ) :

•        حكومت جمهوري اسلامي‌( بعد از بهمن 1357 )

تبيين نياز ـ شرايط خاص تهران

الف ـ جمعيت شهري

ب ـ تركيب سني جمعيت

ج ـ نظام تعطيلات و مرخصي

1-1-15-3- فرصتهاي گذران اوقات فراغت در تهران

1-1-15-4- طبقه بندي فعاليتهاي گذران اوقات فراغت در تهران

1-1-5-5- ويژگيهاي عرضه تسهيلات گذران اوقات فراغت در محيط بيرون شهر تهران       46

1-1-15-6- ويژگيهاي عرضه تسهيلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران

•        تحليل و جمع بندي

1 ـ  2 ـ فضاهاي جمعي

مقدمه   52

1 ـ 2 ـ 1 ـ تمدن و جامعه

1 ـ 2 ـ 2 ـ تمدن و شهر

1 ـ 2 ـ 3 ـ شهر و حيات مدني

1 ـ 2 ـ 4 ـ فضاي جمعي

1 ـ 2 ـ 5 ـ فضاي شهري

1-2-5-1- كاركردهاي فضاهاي شهري

1-2-5-2- اهميت پياده روي

1-2-5-3- ساخت فضاي شهري

•        ميدان

•        خيابان

1 ـ 3 ـ انسان و طبيعت

1 ـ 3 ـ 1 ـ انسان و طبيعت در تمدن ايران

•        باغهاي مسطح و كم شيب :

•        باغهاي شيبدار و صفه بندي شده :

•        باغهاي احداثي در زمينهاي عارضه دار :

1 ـ 4 ـ 1 ـ آب در باغ ايراني

1 ـ 4 ـ 2 ـ گياه در باغ ايراني

1 ـ 4 ـ 3 ـ اصول طراحي باغ ايران

الف ) سلسله مراتب

ب ) تقارن

ج ) مركزيت

د ) ريتم

هـ ) استقلال و تشخيص فضاها

و ) تنوع در وحدت ، وحدت در تنوع

ز ) طبيعت گرايي و بهره گيري از منظر

1 ـ 5 ـ چشم اندازهاي فرهنگي

موزائيك وسيع

•        گزينش دشوار

•        حمايت جهاني

1 ـ 6 ـ حس قداست

1 ـ 7 ـ 1 ـ گردشگري و گردشگران در ايران

1 ـ 7 ـ 2 ـ اكوتوريسم

•        امكان سنجي جاذبه هاي اكوتوريسم در ايران

1 ـ 8 ـ طرح منظر

1 ـ 8 ـ 1 ـ منظره پردازي

1 ـ 8 ـ 1 ـ  1ـ منظره پردازي در هنر اروپا

•        منظره پردازي هاي آرماني :

•        منظره پردازي طبيعت گرا :

•        منظره پردازي نمادگرايانه :

1 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ منظره پردازي در ايران

فصل دوم

مطالعات بستر

فرحزاد در گذر زمان

2 ـ 1 ـ شناخت تاريخ منطقه

سفر امامزاده داوود

درختهاي توت وقفي

راه امامزاده داوود

سنگ مثقال ـ ينجه زار

معجزات امامزاده

امامزاده داوود ( از توابع قصبة كن )

2-2- مطالعات اقليمي‌

•        زمين شناسي

•        آب و هوا

بارندگي

دما

يخبندان

فشار جو :

نم نسبي :

ابرناكي :

ساعات آفتابي :

باد :

ويژگيهاي طبيعي

زمين لرزه هاي تاريخي :

2 ـ 4 ـ 1 ـ شناخت سازمان فضايي :

2 ـ 4 ـ  1 ـ  1 ـ نظام توزيع عناصر :

توده و فضا

•        تراكم

•        كيفيت بناها ( قدمت )

2 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ نظام توزيع كاربريها :

2 ـ 4 ـ 2 ـ شناخت ساخت فضايي

2 ـ 4  ـ 3  شناخت فضاي شهري ( جمعي )

•        تجزيه و تحليل فضاهاي شهري :

فضاي شهري ( 2 )

نتيجه گيري :

2 ـ 4 ـ 4 ـ شناخت سيماي شهر

2 ـ 4 ـ 4 ـ  1 ـ سيماي بيروني شهر ( نماي از دور شهر )

•        عوامل سازندة سيماي بيروني شهر

2 ـ 4 ـ 4 ـ 2 ـ سيماي دروني بافت

1 ـ راه

2 ـ گره

3 ـ نشانه

4 ـ لبه

5 ـ محله

2 ـ 6 ـ 1 ـ وضعيت و عوارض اجتماعي توسعه در محدوده

2 ـ  6ـ  1 ـ 1 ـ تغييرات اكولوژي اجتماعي

2 ـ  6ـ  1 ـ 2 ـ تعارض طبيعت و شهر

2 ـ 6 ـ 1 ـ 3 ـ نا امني اجتماعي

2 ـ 6 ـ 1 ـ  4 ـ افول نقش فراغتي و تفريحي محدوده

2 ـ 6 ـ 2 ـ وضعيت مالكيت اراضي

2 ـ 6 ـ 2 ـ 1ـ نحوه حقوقي مالكيت اراضي

منابع طبيعي

مالكيت عرفي اراضي روستا

حرايم و اراضي طرح دار :

8-2 ـ تحليل نيروهاي موثر بر حوزه

2 ـ 8 ـ 1 ـ شبكه حمل و نقل

2 ـ 9 ـ 1 ـ كليات طرح تفصيلي

2 ـ 9 ـ 2 ـ طرح جامع قديم تهران

2 ـ 9 ـ 3 ـ طرح اجرايي تهران ( 1350 )

2 ـ 9 ـ 4 ـ طرح جامع توسعه جهانگردي در ايران ( 1351 )

2 ـ 9 ـ 5 ـ طرح جامع جديد ساماندهي تهران ( 1370 )

2 ـ 9 ـ 6 ـ طرح مطالعات ساماندهي گردشگاههاي تهران ( 1374 )

2 ـ 9 ـ 7 ـ طرح بهسازي منطقه فرحزاد ( 1372 ـ شهرداري تهران )

نتيجه گيري

فصل سوم

امكانات و محدوديتها

3 ـ 1 ـ امكانات و محدوديتهاي طبيعي

امكانات

محدوديتها

3 ـ 2 ـ  امكانات و محدوديتهاي كالبدي

امكانات

محدويتها

3 ـ 3 ـ امكانات و محدوديتهاي اجتماعي

امكانات

محدوديتها

فصل چهارم

اهداف كلي و اهداف عملياتي

4 ـ  1ـ اهداف كلي

4 ـ 2 ـ اهداف عملياتي

فصل پنجم

برنامه هاي پيشنهادي

5 ـ 1 ـ برنامه كاربري اراضي

اهداف

5 ـ 2 ـ برنامه حمل و نقل و زير ساختها

5 ـ 2 ـ 1 ـ برنامه حمل و نقل

اهداف

5 ـ 2 ـ 2 ـ برنامه زير ساختها

اهداف

5 ـ 3 ـ برنامه مديريت آب

اهداف

5 ـ 4 ـ برنامه نظام فضاي باز و سبز

اهداف

5 ـ 5 ـ برنامه طراحي شهري

اهداف

نتيجه گيري

1 ـ با توجه به ويژگيهاي اقليمي‌و تاريخي فرحزاد ، اين منطقه شرايط مساعد را براي ايجاد يك مجموعه گردشگري و تفرجگاهي دارا مي‌باشد كه بايد به عنوان يك اصل مهم در طراحي مد نظر قرار گيرد .

2 ـ روستاي فرحزاد داراي گذشته اي بسيار غني بوده و نقش زيارتي و سياحتي آن در طول تاريخ از اهميت بسياري برخوردار بوده است . لذا هويت اصلي روستا بايد حفظ شود .

2   ـ عناصر طبيعي و ويژگيهاي بومي‌منطقه از جمله رودخانه ، باغات ، بافت  قديمي‌و … كه عوامل هويت بخش روستا هستند بايد در حين طراحي حفظ شوند .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول