روش تحقیق عنوان بررسي استرس وعلكرد تحصيلي دانش آموزان پايه سوم دبيرستان یک شهر

کد محصول: 668
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 55
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه :

اضطراب به متوله بخش از زندگي هر انسان ،در همه جوامع به عنوان يك مناسب وسازگار تلقي مي گردد استرس جزلاينفك زندگي وعموماً درنتيجه رويدادهاي روزمره به وجود مي آيد ومارابا مشكلات وخطرات زيادي مواجه سازد البته استرس هميشه پديده اي منفي نيست ، زيرا ايجاد تحرك وتلاش درمحيط كار وزندگي ورسيدن به  هدفهاي مورد نظر ،وجود مقداري استرس ضروري است استرس زياد است كه موجب بيماري جسمي ورواني مي شود. گاهي استرس به طور ناگهاني وزماني به صورت تدريجي ظاهر مي شود وگاهي فراگيراست وزماني بالعكس درخلال چند ساعت پايان مي پذيرد وگاهي موقعيت ها وشرايط ناخواسته  وناشناخته بوجودمي آيد ومارا تحت فشار قرارمي دهد وتصور مي كنيم همه چيز درحال خراب شدن وبدتر شدن است آن وقت است كه استرس به سراغمان مي آيدنه تنها ما بلكه همگان به آن دچارمي شوند ودرسرنوشت آدمي داراي نقش است درجوامع شهري به ويژه كلان شهرهاكه محصولات تكنولوژي صنعتي پيشرفته ،آن راانباشته اند عوامل بوجودآورنده استرس از هرسوفراوان به چشم مي خورد تاآنجه كه بايد گفت افتادن به دام آن تقريباً اجتناب ناپذير است استرس روحيه زندگي به متوله بخشي از زندگي واز مولفه هاي ساختار شخصيت آنها را تشكيل مي دهد گاهي اين استرس از آنچنان شدتي برخوردارهستند كه زندگي روزمره وتحصيلي آنان رادشوارمي سازد اضطراب امتحان نوعي شايع از اضطراب عملكرد است كه دربررسي هاي مختلف 10 تا30% دانش آموزان ودانشجويان رادرگيرمي سازد هومند درمطالعه خود كه درسال 1373 انجام داد ،اظهارنموده است كه ميانگين نمرات اضطراب امتحان دانش آموزان ايراني بالاتراز ميانگين نمرات اضطراب دانش آموزان آمريكايي است اضطراب امتحان به عنوان يك پديده متداول ومهم آموزشي با عملكردوپيشرفت تحصيلي كودكان داردوبا شخصيت واعتمادبه نفس دانش آموزان نيزارتباط دارد.بنابراين مي توان چنين اظهارداشت كه فرد دچاراضطراب امتحان موارد درسي را مي داند اماشدت اضطراب وي مانع از آن مي شود كه معلومات خود خود راهنگام اضطراب نشان دهد.درهنگام استرس دربحران روحي هستيم دراين حالت ما آنقدرخسته ايم كه نمي توانيم به بدرستي فكركنيم وقادربه مهارافكارخودنيستيم وشيوه برخورد باآن درچگونگي عملكردمان درمقابل فشارهاي رواني تأثيرعمده دارد.وپژوهش حاضر به بررسي وارزيابي استرس وعملكردوتحصيلي دانش آموزان پايه سوم دبيرستان عفت شهرستان ... درسال 89/88 پرداخته مي شود.

بيان مسئله :

باتوجه به تغييراتي كه درزندگي امروز ي به وجودآمده است واز لحاظ تكنولوژي صنعتي ،اجتماعي وانسان موجوديست كه نسبت به رويدادهاي محيط زندگي خودنمي تواند بي تفاوت باشدوبه همه حوادث ها واكنش نشان مي دهد.

استرس يكي ا عواملي است كه هم درزندگي فردي واجتماعي وبرپيشرفت فردتأثيرفراوان دارداهميت اين موضوع ازآن جهت كه اگرما افرادي كه دچاراسترس هستند داشته باشيم نمي توانند ومسئوليت خودرا بدرستي انجام دهند ودرمقابل انواع فشارها مقوم وپايدارباشند نمي توانندبا جديت به سوي هدف خودحركت كنند ودرمقابل هرمانعي شكست پذيرخواهند شد وهمچنين دانش آموزان اين مقطع دبيرستان درحساس ترين دوران زندگي خويش هستند وبا توجه به اين كه دركشورما ادامه تحصيل وورود به دانشگاه موضوعي است كه ذهن بسياري رابه خود مشغول كرده است واين استرس به ويژه دردانش آموزان دوره دبيرستان ديده مي شود. استرس اعتمادبه نفس خودرا از دست مي دهند ودچارعدم تمركز وبصورت فردي سرخورده وسرباز جامعه درمي آيند پژوهش دراين زمينه مي توانددرپايين آوردن سطح استرس دربين دانش آموزان نقش داشته باشد وهمچنين مي تواند راهبردهاي مهمي جهت رفع ياكاهش اين مشكل به  همراه داشته باشد وهمچنين مطالعات ويافته ايي دراين زمينه كه درطي اين پژوهش به آنها اشاره مي شودومتناسب باشرايط اجتماعي،فرهنگي تعريف وتنظيم گرديده اند بدين سبب تحقيقات مذكورمي تواند پاسخگويي به مسائل درگيرومربوطه پرداخته است .بنابراين اين پژوهش نيازبه بررسي درنوجوانان شهرستان ... راداردكه محقق سعي داردبه بررسي استرس به عملكردتحصيلي دانش آموزان دخترپايه سوم دبيرستان عفت شهرستان ... درسال 89/88 بپردازد.

اهميت وضروريت تحقيق :

بطور كلي مي توان گفت براي پيشرفت تحصيلي لازم است كه مشكلات واختلالات دردانش آموزان شناسايي وبرطرف شوند لذا اگرما بتوانيم عواملي را كه با استرس رابطه دارندشناسايي كنيم ،مي توانيم مشكلات رواني را از بين ببريم وبايدمتذكر شدكه استرس نوعي بيماري مي باشد وضرورت داردكه مشكلات آنان به دقت مورد بررسي قرارگرفته وراه حل هاي مناسب جهت رفع مشكل يا مشكلات آنها در نظر گرفته شودبنابراين پژوهش پيش رومي تواند مارادررسيدن به اين مهم ياري كند ومعلمان ودانش آموزان بتوانندجهت كاهش يا ازبين بردن استرس از راهبردهاي آن استفاده كنندوهمچنين اين فرصت رابراي افرادفراهم مي آوردكه مكانيزم هاي سازش خود رادرجهت مواجه بامنابع استرس زا واضطراب آورگسترش دهندخلاصه مي تواند تأثيراسترس برعملكرد تحصيلي ارزيابي كند وراهبردهاي مهمي براي استفاده دانش آموزان درآموزش وخدماتي به همراه داشته باشد.

اهداف تحقيق: (پژوهش )

هدف كلي از انجام پژوهش دست يابي به علل اسرس كه دردانش آموزان دبيرستان وجود داردبه عبارت ديگراهداف اصلي پژوهش حاضر،بررسي اين مسئله است كه استرس تاچه حد بردانش آموزان تأثير گذاراست واحتمالاً برپيشرفت تحصيلي آنها اثرمي گذارد ودانش آموزان تاچه حد درگيراين مسئله استرس هستند.

همچنين دراين بررسي ها تلاش خواهد تااين مسائل طبقه بندي شده وعلل آن وراهنماي كاهش آن مورد توصيف وتحليل قرارگيرد.

اين پژوهش داراي ،اهدافي جزئي به .شرح زير درنظر گرفته مي شود.

1-   بررسي رابطه استرس با عملكرد تحصيلي دانش آموزان

2-   بررسي رابطه استرس با امتحانات دانش آموزان

3-   بررسي رابطه با يادگيري ) دانش آموزان

فرضيه هاي تحقيق

دراين پژوهش باتوجه به اهداف تحقيقي ،سه فرضيه تدوين شده است كه به شرح زير مي باشند:

1-                بين استرس وعملكرد تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد.

2-                بين استرس وامتحان دانش آموزان رابطه وجود دارد.

3-بين استرس وميزان يادگيري دانش آموزان رابطه وجود دارد.

متغيرهاي پژوهشي

دراين پژوهش استرس به عنوان متغيرومستقل وتأثيرگذارمورد بررسي قرارمي گيرد وبراي رسيدن به اين هدف متغيرهايي مانند عملكرد تحصيلي دانش آموزان ،امتحانات دانش آموزان وميزان يادگيري آنان به عنونا متغيرتأثيرپذيرووابسته درنظرگرفته شده اند كه باشاخص سازي اين متغيرها رابطه آنها بااسترس مورد بررسي قرارمي گيرد

 تعريف متغيرها (نظري وعملياتي )

-استرس :به معني ترس ،فشار رواني ،تنش ،ما منظور من از استرس دراين پروژه تغييرات مختلفي كه به علت واكنش مانيست به خطوريا هرموقعيت درحال وقوع،درسيستم عصبي صورت مي گيرد،وتأثيرات روان شناختي متمايزي برجاي خود مي گذارد.

-عملكرد تحصيلي : حاصل كار،تحصيل ،آموزشي اما منظورمن از عملكرد تحصيلي دراين پروژه ميزان يادگيري ومعدل دانش آموزان است .

-دانش آموزان : كسي كه دردبيرستان درس مي خواند ، تحصيل ،عمل دانش آموختن اما منظور من از دانش آموزدراين پروژه دانش آموزان پايه سوم دبيرستان دخترانه عفت هستندكه تحقيق روي آنها انجام مي شود.

فصل اول : كليات

مقدم مسأله

اهميت وضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

متغيرهاي پژوهش

فرمينه هاي پژوهش

شرح واژه هاواصطلاحات

فصل دوم :ادبيات موضوع

بخش اول: مباني نظري

مقدمه

تعريف استرس

علائم ونشانه هاي استرس

علل استرس

استرس ونوجواني

استرس از چه راهي بر آنان تأثيرمي گذارد.

اثراسترس برجسم وروح

عواقب استرس

علل استرس دردبيرستانها

اضطراب امتحان

نشانه هاي اضطراب سازنده

نشانه هاي اضطراب مشكل آفرين

سبب شناسي اضطراب امتحان

راهبردهاي كاربردي براي دانش آموزان

راهبردهاي كاربردي براي دانش آموزان

راهبردهاي كاربردي براي خانواده ها

راهبردهاي كاربردي براي عوامل آموزشگاهي

علل اضطراب امتحان

روش كاهش اضطراب امتحان

راه هاي نادرست مقابله بااسترس

روش كنترل استرس

تأثير ورزش بركنترل استرس

مقابله بااسترس

نقش موادغذايي درمنترل استرس

مقابله با استرس از ديدگاه اسام

استرس از چه راههايي برانسان اثرمي گذارد.

بخش دوم: پيشينه تحقيق

الف:تحقيقات داخلي

ب: تحقيقات خارجي

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه

 جامعه آماري

روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه

ابزارجمع آوري داده ها

روش تجربه وتحليل داده ها

روش تحقيق

فصل چهارم :يافته هاي تحقيق

مقدمه

جدول شماره (1)

جدول شماره (2)

فصل پنجم :نتيجه گيري وپيشنهادادت

مقدمه نتايج

پيشنهادادت

محدوديت

منابع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول