دانلود پروژه نساجی|عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

کد محصول: 639
قیمت: 36,000 تومان
تعداد صفحات 150
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه

1-1- اهداف

1-2- فرضيه ها

1-3- پنداشت ها (گمان ها)

1-4- محدوديت ها

1-5- تعاريف

فصل دوم

مرور مقاله

2-1- حفظ انرژي

2-2- تئورسي انتقال حرارت

2-3- طراحي و عملكرد پنجره

2-4- ويژگي هاي بافت، ليف (رشته) وپارچه

2- 5- نشت پذيري هوا و تخلخل

2-5-1- رابطه بين نشت پذيري هوا و تخلخل

2-5-2- تخلخل و هندسه پارچه

2-5-3- فاكتورهاي پارچه و ليف مرتبط با نشت پذيري هوا

2-5-4- لايه‌هاي چندگانه پارچه

2-6- رطوبت

2-7- پرده‌ها و ديگر وسايل عايق‌بندي پنجره

2-8- ابزار سازي

فصل سوم : رويكرد

3-1- پارچه‌ها

3-2- ويژگي‌هاي پارچه

3-3- شكل هندسي پرده‌ها

3-3-1- تعيين سطح اسپيسر

3-3-2- تعيين حجم

3-3-3- مساحت سطح پارچه

3-4- انتقال حرارت

3-5- طرح تجربي (آزمايشي)

3-6- تحليل آماري

فصل چهارم

نتايج و بحث

4-1- مقدمه

4-2- ضريب گسيل لايه‌هاي تكي

4-2-1- تضادها براساس نوع بافت

4-2-2- تفاوت‌ها براساس گشادي بافت

4-2-3- تفاوت‌هاي براساس رنگ پارچه

4-3- آزمايش‌هاي دو لايه4-3-1- نوع پارچه

4-3-2- فشردگي پرده

4-3-3- فشردگي آستري

4-3-4- فاصله سه بعدي

4-3-5- تركيب فشردگي پرده و فشردگي آستري

4-3-6- تركيب فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري

4-3-7- رطوبت نسبي

4-3-8- خلاصه نتايج چند لايه

4-4- ويژگي‌هاي فيزيكي

4-4-1- مدل‌هاي تك لايه

4-4-2- مدل‌هاي چند لايه

4-4-3- ويژگي‌هاي منحصر بفرد

4-5- خلاصه

فصل پنجم

خلاصه، بحث‌ها و توصيه‌ها

5-1- خلاصه و نتايج

5-2- توصيه‌ها

2-1. جدول  : ويژگی های فيزيکی پارچه

2-4. جدول : مقدار با عدد a DF = فشردگی پرده به درصد و b LF = فشردگي آستر

2-10.  جدول. دو عامل تحليل واريانس براي پارچه‌ها در لايه‌هاي مجزا

2-13.  جدول ضريب گسيل، با نوع بافت و رطوبت نسبي

2-23.  جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده و فشردگي آستري

2-24.  جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري

2-25.  جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي پرده

2-26.  جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي آستر

2-27. جدول ضريب گسيل با پارچه و فاصله گذاري

2-28 .جدول  ضريب گسيل با پارچه و رطوبت نسبي

2-40. جدول مقادير ضريب گسيل ـ فاز 2 (لايه‌هاي دوگانه)

3-5 . جدول  مساحت سطح پارچه

3-6. جدول مساحت سطح پارچه در وضعيت (مختلف)

4-7.  جدول مقادير ضريب گسيل پارچه‌ها (تك لايه‌ها، صاف)

4-14. جدول  ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت

4-15. جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي

4-16. جدول ضريب گسيل‌ها توسط رنگ

 4-17. جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي

4-18. جدول  ضريب گسيل‌ها توسط رنگ

4-19. جدول تفاوت‌هاي پارچه‌هاي تك لايه براساس رنگ

4-20. جدول ميانگين‌هاي تأثيرات عامل اصلي براي مدل‌هاي چند لايه

4-21. جدول تحليل‌هاي واريانس براي پارچه‌هاي لايه‌دار شده

4-31. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه مدل 1

4-32. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه، مدل 2

4-33. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 3

4-34. جدول تحليل رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 4

4-35. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 5

4-36. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 1

4-37. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 2

4-38. جدول تحليل‌هاي رگرسيون پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 3

5-39.جدول مقدار ضريب گسيل ـ فاز يك (تك لايه)

2-2  نمودار  : تراوش پذيری هوا از لايه های متوالی پارچه G

2-5  نمودار:ساختار منحنی دارای فشردگی 50  درصدی

2-6  نمودار:تعيين فشردگی 50 درصدی

2-11  نمودار:هندسه فاصله دارای فشردگی 50 درصد

2-12  نمودار:بخش A12 از فاصله اندازفشردگی 50 درصد

2-13  نمودار:هندسه فاصله انداز دارای فشردگی 100درصد

2-31 نمودار.ضريب گسيل حرارت پارچه‌هاي تكي در سطوح متفاوت رطوبت

2-32 نمودار.ضريب گسيل انواع بافت با سطوح رطوبت نسبي

2-33 شكل  .ضريب گسيل پارچه‌هاي پرده لايه شده با پارچه آستري

2-34 نمودار.تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با فشردگي پرده

2-35 نمودار.تأثير فشردگي آستري روي ضريب گسيل

2-36 نمودار.تأثير فشردگي استري روي ضريب گسيل پارچه‌هاي مختلف پرده‌ای

2-37 نمودار. ضريب گسيل پرده‌ها با فاصله‌گذاري

2-38 نمودار.تأثير فاصله گذاري بين پارچه‌هاي روي ضريب گسيل

2-39  نمودار. تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با رطوبت نسبي

3-1 نمودار  . فاكتورهاي پارچه

3-3 شكل فاكتورهاي شكل

3-7 شكل. فشردگي صد در صد

3-8 شكل ايجاد كمان داراي فشردگي 100 درصد

3-9 شكل اسپيسر آستري

3-10 شكل. اسپيسرهاي اوليه و ثانويه

3-14 شكل. بخش A1 از اسپيسر داراي فشردگي 100 درصد

3-15 شكل. بخش A2 از اسپيسر داراي فشردگي 100 درصد

3-16 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري 50 درصد

3-17 شكل. اسپيسرمورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف وفاصله گذاري  صفر

3-18 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري 4/1 اينچ

3-19 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري2/1 اينچ

3-20 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري 100 درصد

3-21 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري صفر

3-22 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري 4/1 اينچ

3-23 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري2/1 اينچ

3-24 شكل. اسپيسر براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي آستري

3-25 شكل. كمان‌هاي اسپيسر مورد استفاده براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي  آستري

3-26 شكل. كمان‌هاي اسپيسر فشردگي 100 درصد

3-27 شكل. پنجره آزمايشي

3-28 شكل. طرح تحقيق ـ فاز يك

3-29شكل. طرح تحقيق ـ فاز دو

4-30 شكل ضريب گسيل حرارتي پارچه‌هاي تك لايه

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول