ارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی ماهیچه های عضله خم کننده بازو توسط نیروسنج مخصوص ورزش کوهنوردی

کد محصول: 56
قیمت: رایگان
تعداد صفحات 0
توضیحات محصول

زمینه: سندرم های بخش اعمال زور شدید در طب ورزشی شناخته شده اند. بیشترین تاثیر در قسمت ماهیچه درشت جلویی دونده ها و پیاده رونده هاست. تنها یک عامل کوچک از CECS ماهیچه های عضله خم کننده بازوان گزارش شده است.

اهداف: تعیین میزان فشار خون داخل بخش عضله خم کننده تحملی بازوان در طول یک تحقیق استرسی مخصوص ورزش.

روش: ده کوهنورد سالم و پیشرفته در یک تحقیق مربوط به آینده ثبت نام کردند. برای این تحقیق همه آنها از یک نیروسنج مخصوص بالابرنده و یک دیوار چرخشی استفاده کردند. میزان فشار خون و ضربان قلب در هر 3 دقیقه و در طول بهبودی توسط نیروسنج ثبت شد.

نتایج: در همه موارد ذکر شده خستگی بازوان آخرین نقطه نیروسنج را نشان می دهد. میزان خون با استرس فیزیکی افزایش می یافت و به مقدار 48/3 مول می رسید. بخش فشار خون وابسته به استرس فیزیکی بدن بود که فقط در سه کوهنورد تا میزان mmHg30 بالا رفت و یک فشار با میزان mmHg40 اصلاً مشاهده نگردید. بعد از تست فشار خون تا میزان معمولی خودش در عرض 3 دقیقه کاهش یافت. در موارد کلینیکی محاسبه عددی نشان داده شد. فشار خون mmgH30-15 در طول بهبودی ریسک بزرگی از CECS بودند.

نشانه های و سندروم های بخش اعمال زور سخت و شدید در طب ورزشی شناخته شده اند. بیشترین تاثیر در قسمت ماهیچه درشت قدامی دونده ها و پیاده رونده هاست. علائم قطعی تشخیص و درمان این گروه به صورت گسترده ای مورد بحث قرار گرفته است.

اسناد بسیار اندکی در علل بوجود آمدن سندروم مزمن قسمت دستها و بازوان وجود دارد. شواهد و گزارشهای علمی زیادی وجود دارند که فقط نشانگر CECS (سندرومهای بخش اعمال زور شدید) در ماهیچه عضله خم کننده بازوان، برآمدگی کف دست، فشار خون پایین و اولین ماهیچه درون استخوانی پشت وجود دارد. در این مواقع CECS در ورزشهای موتورسیکلت کوهنوردی، کار سنگین دستی و ژیمناستیک و میدان چوگان بازی بوجود می آید.علائم تشخیص و درمان حتی در پایه و اساس آناتومی مورد بحث متفاوت است.گرچه ون دور زیپن 10 مورد متفاوت در بازو را تشریح کرده است سایر نویسنده ها فقط در سه مورد گزارش کار دادند. سرانجام فروبه و لینز 5 گونه متفاوت را از طریق تزریق مایع متمایز ژلاتینی (بخش عضله منبسطه زند زیرین، قسمت ماهیچه بازکننده پشتی، بخش تابشی، بخش عضله خم کننده ظاهری و سطحی و قسمت عضله خم کننده عمقی) را تعریف کرده اند.

سیلاوات فشار واقع در بازوان معمولی را اندازه گرفته است.

گرچه فشار زیاد بر بازوها در ورزشهایی چون موتورسواری و کارهای سنگین دستی زیاد مناسب و معین نمی باشند و این تنها به صورت یک گزارش تست CECS مابین ورزش کوهنوردی منتشر شده است. ورزش کوهنوردی فشار زیادی روی ماهیچه های عضله خم کننده عمقی دارد.

روش: از 10 کوهنورد سالم در یک تحقیق ثبت نام به عمل آمد. ثبت نام کنندگان میان سال 5/26 (مابین 37 و 18) یا یک ارتفاع معمولی 179 سانتیمتر (مابین 193-173) و یک وزن معمولی از 4/73 کیلوگرم مابین (90 و 65) بودند. معدل متوسط در سطح (UIAA) 10 یا C(USA)13/5 بود. تمام شواهد در طول پنج سال بالا رفتند جمع آوری شده بود. نتایج همه شرکت کنندگان قبل از تحقیق با موافقت و آگاهی کامل خودشان نوشته شد.کوهنوردان متحمل یک تست نیروسنج ورزش مخصوص کوهوردی شدندو از یک دیوار بلند چرخشی بالا رفتند. منحنی عمودی تحقیق در ارتباط با استانداردهای نیروسنج کوهنوردی است. حفره هایی در دیوار جهت فشار روی ماهیچه های عضله خم کننده عمقی ساخته شده بود. کوهنوردان کارشان را با یک زاویه 5 درجه با زمان 3 دقیقه کوهنوردی برروی دیوار آغاز کردند.

یک دقیقه مهلت طی زمانیکه شرکت کننده برروی دیوار قدم می گذاشت، و فشار برقراری جریان خون و میزان ضربان قلب در دیاگرام ثبت گردید. در طول این مهلت زاویه پایانه چرخشی دیوار کوهنوردی تا 5 درجه افزایش یافت و با پایین آمدن او از دیوار نتیجه داد. میران فشار برقراری جریان خون و ضربان قلب در هر 3 دقیقه و در طول بهبودی ثبت گردید. استاندارد نیروسنج علمی دمای24-18 درجه سانتیگراد وابسته به رطوبت هوا 60-30% برقرار شد و در پایان همه کوهنوردان با معدل 10-1 بالاترین سطح تپش بازوها را نشان دادند.

از طریق یک گیرنده و کمربند قطب دار منحنی قلب ثبت می شد. برای نمایش کلیه خستگی فیزیکی سرعت ضربان قلب بالاترین تئوری افزایش سرعت تپش قلب (متوسط کمترین و بیشترین age220) بدست آمد.

میزان فشار با استفاده از یک شکاف کاستر اندازه گرفته شد و در یک قسمت عظله خم کننده بازوان قرار گرفت و سپس از طریق بخش stryker مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: در خستگی فیزیکی بازوان همه وررزشکاران (آنهایی که از دیوار پایین آمدند) آخرین نقطه نیروسنج کوهنوردی مشاهده می شد. هیچ مشکل تکنیکی در منحنی آزمایش نشان داده نشد. 9 کوهنورد سطح تپش بازوانی خود را در مقایسه با میزان (Borg) تا سطح 10/10 نشان دادند و یک کوهنورد با میزان 10/9.

همه کوهنوردان در آخر تحقیق با میزان کمترین تپش 57/6 دچار خستگی قلبی شدند. در همه کوهنوردان میزان ضربان قلب بعد از آزمایش خیلی سریع افزایش یافت و به مقدار 103 (75/17) کمترین ضربان در طول سه دقیقه بعد از بعد از تست دچار شدند.

در ارتباط با فشار فیزیکی میزان جریان خون رو به افزایش بود و به حدود 48/3 یا 13/1 مول در آخرین نقطه کوهنوردی رسید. در 5 نفر از کوهنوردان بالاترین جریان خون در طول 3 دقیقه بعد از انجام تست به میزان (0/5 و 5/5 و 4/6 مول رسید). جدول یک میزان جریان خون و ضربان قلب را در طول تست نشان می دهد.

بخش فشار، وابسته به استرس فیزیکی بدن می باشد که تنها در 3 کوهنورد به میزان mmHg30 افزاشی یافت. یک منحنی فشار خون با میزان mmHg40 اصلاً مشاهده نشد. در آخرین نقطه کوهنوردی متوسط فشار خون mmHg (57/4) 3/7 و mmHg (14/7) 19 بود.

بعد از آزمابش میزان فشار خون در کوهنوردان با زمان 3 دقیقه به اندازه 10/7 رسید. سه قهرمان با بالاترین میزان فشار خون (mmHg30>)  بعد از یک مدت طولانی به هوش آمدند. جدول شماره 2 میزان فشار خون یکایک کوهنوردان را نشان می دهد و شکل شماره 3 فشارهای یکایک کوهنوردان را برطبق شماره پله های واقع شده در تست نشان می دهد.

بحث:

هدف عینی این مطالعه تعیین سطح فشار خون داخل بخشهای عضله خم کننده عمقی بازوها در طول استرس مخصوص ورزشی بود. همه مقالات CECS بازوان با گزارش تنها یک یا دو مورد از بیماران بوجود آمدند. فقط یک مطالعه کوهنوردی برای قیاس استرس CECS بازوان بکار برده شد.

فشارهای قسمت های داخلی بازوان معمولی توسط Seilor که یک متوسط mmHg25/8 در میان بازوان پیدا کرده بودند اندازه گیری شد.

ما نیز یک فشار استاندارد mmHg(57/4) 3/7 را پیدا کردیم.

منحنی تست ما یک رو شاجرایی سریع و قابل تکثیر تست نیروسنج مخصوص ورزش و میزان فشار را نشان می دهد.

همانطوریکه Billat و Schoeffl و Waltls نشان داده اند همه قهرمانان با میزان بالای ضربان قلبی نشان داده شده در نیروسنج کوهنوردی به خستگی قلبی دچار شده اند.

در مقایسه با میزان ضربان قلب برقراری جریان خون خیلی پایین بود. کمترین میزان جریان خون در نیروسنج کوهنوردی به طور آشکار نشان داده شده بود. Schoeffl با بالاترین میزان (1/51mm25/1) 2/4 و Billat با بالترین میزان 1/51mm7/5 را نشان دادند.جریان خون در این مورد نقش حیاتی نداشت فقط نشانگر یک پارامتر عکس العمل و خستگی متابولیکی بود.

بخش میزان فشار، وابسته به استرس فیزیکی است که فقط در سه کوهنورد میزان mmHg30 را افزایش داد. و در طول 3 دقیقه آخر تست میزان فشار خون در حد معمولی خود به میزان 11/7 پایین آمد. در سه کوهنورد در سه دقیقه بعد از استرس فیزیکی فشار خون بیشترن میزان را نشان داد.

دوره بهبودی به طول انجامید و تا 3 دقیقه بعد از استرس به میزان 10/4 در مقایسه با 10/3 رسید. با ارزیابی بیشتر درمان بعد از تست به زمان زیادی نیاز نداشت. همچنین فشار بخش محلی یک کاربرد فشار معمولی خون است که در منحنی ها نشان داده نمی شود و این مورد باید در بیشتر مطالعات درمانی  مورد توجه قرار گیرد.

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول