بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی در نهایی افراد معتاد

کد محصول: 502
قیمت: 30,000 تومان
تعداد صفحات 100
فرمت: word
توضیحات محصول

فصل اول:طرح تحقیق

1-1.مقدمه:

هيجانات رويدادهاي دروني هستند كه زير مجموعه هاي روان شناختي بسياري نظير؛ پاسخ هاي زيست شناختي، شناخت ها و آگاهي‌هاي هشيار را هماهنگ مي سازند. هنگامي كه رابطه شخص با خانواده و با همه انسان ها تغيير كند، هيجانات شخص نيز، تغيير خواهند كرد.

به عنوان مثال: شخصي كه خاطرات شيريني از دوران كودكي به خاطر آورد، ممكن است دنيا به نظرش شاداب تر و بسيار مسرت بخش‌تر به نظر آيد. زيرا هيجانات روابطي را در اين حس (فضا) مي‌كنند كه تداعي كننده معنايي مرتبط با اين روابط مي باشند (اسكو ارز و كلر، 1983 ؛ به نقل از ماير، 2001)

هوش هيجاني اصطلاح نسبتاً جديدي است كه در تكميل مفهوم هوش سنتي بر سهم اجتماعي، شخصي و هيجاني دررفتار هوشمندانه تأكيد دارد (گاردنر، ماير و سالووي 1983 ، وكسلر 1940 ، 1943 ، 1958 ؛ به نقل از ماير و سالووي 1995).

هوش هيجاني به عنوان يك مفهوم جديد از دهه 1990 وارد ادبيات روان شناختي شده و حاصل در هم تنيدگي دو حس هيجاني و عقلاني و رابطه متقابل عقل و احساس است.

هوش هيجاني مولفه تازه اي است كه خيلي از محققان به كاربرد آن در امور مختلف علاقمندند. نظريه هوش هيجاني و ديدگاه يوسني درباره پيش بيني عوامل موفقيت در زندگي از جمله پيشرفت تحصيلي و مقابله كارآمد با عوامل فشارزا به عنوان منشأ اختلالهاي رواني فراهم مي آورد، زيرا بسياري از ويژگي هاي شخصيتي همچون همدردي، خودگرايي، خوش بيني، خودانگيختگي، كنترل تكانه ها، خودآگاهي و مديريت هيجان، زمينه ساز موفقيت در عرصه هاي گوناگون زندگي هستند.

به نظر مي رسد هوش هيجاني از شخصيت و شاخص هاي شناختي (مثل هوشبهر) متمايز است و در پيش بيني پيامدهاي واقعي و اساسي زندگي موثر باشد. به عبارت ديگر «هوش هيجاني ممكن است بهترين پيش بيني كننده موفقيت شخص در زندگي باشد» (سياروچي و همكاران 2001).

افرادي كه از هوش هيجاني پاييني برخوردارند قادر نيستند از سازوكارهاي منسجم و منظم استفاده كنند بنابراين مستعهد ابتلاء به اختلالات اضطرابي مي باشند (سياروچي و همكاران 2001). از عوامل مهم در شادکامی افراد هيجانات مي باشد. به طور كلي توانايي هاي هيجاني براي تشخيص پاسخ هاي هيجاني مناسب در مواجهه با رويدادهاي روزمره، گسترش دامنه بينش و ايجاد نگرش مثبت درباره وقايع و هيجانات، نقش موثري دارند. بنابراين افرادي كه توانايي، كنترل و استفاده از اين توانش هاي هيجاني را دارند از حمايت اجتماعي، احساس رضامندي و شادکامی بيشتري برخوردار خواهند شد. امروزه بسياري از پژوهشگران معتقدند كه اگر فرد، از لحاظ هيجاني توانمند باشد بهتر مي تواند با چالش هاي زندگي مواجهه شود و در نتيجه از سلامت بهتري برخوردار خواهد شد (سياروچي و همكاران، 2002، به نقل از نوري، 1383). شادکامی  به نحوه تفكر، احساس و عمل اشخاص بستگي دارد و به طور كلي افرادي كه از شادکامی زیادی برخوردارند نسبت به زندگي نگرشي مثبت دارند و آماده برخورد با مشكلات زندگي هستند. در مورد خود و ديگران احساس خوبي دارند. در محيط كار و روابط‌شان مسئوليت پذير مي باشند، وقتي از شادکامی برخوردار باشيم انتظار بهترين چيزها را از زندگي داريم و آماده برخورد با هر حادثه‌اي هستيم، هر چه فرد بهتر بتواند خود را با محيط و مشكلات پيرامونش سازگار كند از هوش هيجاني برخوردار است. امروزه اين بحث وجود دارد كه موفقيت به چندين نوع هوش و كنترل هيجانات بستگي دارد و توسل به هوش عمومي (شناخت) به تنهايي براي تببين موفقيت كافي نيست و يك دليل براي اين ادعا اين است كه هوش هيجاني در مقايسه با سازه و بهره هوشي پيش بيني  كننده بهتري براي موفقيت در زندگي اجتماعي است (گلمن، 1995، به نقل از پارسا 1382) و پژوهشگران (براي مثال) ماير و سالو وي 1990) بر اين باورند كه توانايي‌هاي سازنده هوش هيجاني – درك هيجانات تنظيم حالات عاطفي و استفاده از آگاهي هيجاني، سلامت رواني و انطباق شناختي مرتبط هستند. هوش هيجاني مفهومي است كه ريشه در كارهاي ثرندايك و گاردنر دارد (سياروچي، 2003، به نقل از نوري 1383).

1-2.بیان مسئله

امروزه اعتياد يك بيماري زيستي ـ رواني‌ـ اجتماعي قلمداد مي‌شود و عوامل متعددي در گرايش به سوء مصرف مواد مخدر مؤثر است. اين عوامل در تعامل با يكديگر منجر به سوء مصرف و سپس وابستگي به مواد مي‌شوند زيرا به‌صورت درهم تنيده‌اي در پيدايش اعتياد مؤثرند.. پژوهش‌هاي اخير، بر عوامل خطرساز و سبب‌شناسي چندگانه اعتياد متمركز شده‌است و گرچه بر عوامل اجتماعي در گرايش به مواد مخدر تأكيد بسيار مي‌شود اما سوء مصرف اين مواد مي‌تواند با فرايندهاي زيستي و روانشناختي نيز ارتباط جدي داشته باشد. پژوهش‌هاي مرتبط با عوامل زيستي و ژنتيكي نيز به سرعت رو به گسترش است اگرچه ساز و كار ژنتيكي اعتياد به‌طور قطعيت شناخته شده اما هنوز ژن واحدي كه سبب گرايش فرد به مواد باشد، پيدا نشده‌است. همچنين، در زمينه عوامل فردي به ارتباط بين مشكلات خود نظم‌جويي و مشكلات شناختي(از قبيل ناتواني در برنامه‌ريزي، استدلال انتزاعي، بصيرت، قضاوت و نظارت بر خود) و كنترل حركت با سوء مصرف مواد توجه شده‌است.يكي از عوامل مورد بررسي در اين تحقيق مفهوم هوش هيجاني است كه توسط با ر-ان به عنوان دسته‌اي از مهارت‌ها، استعدادها و توانايي‌هاي غيرشناختي كه توانايي موفقيت فرد در مقابله با فشارها و اقتضاهاي محيطي را افزايش مي‌دهد تعريف شده‌است. بنابراين هوش هيجاني يكي از عوامل موفقيت فرد در زندگي است و مستقيماً بهداشت رواني فرد را متأثر مي‌کند. (كوپر، سوآف، 1997 ؛ گلمن، 1995 ، گروس، جان، 1995 ؛ به نقل از ماير و سالووي 1997).در این پژوهش ما بر آن هستیم که رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی را در بین افراد معتاد مورد بررسی قرار دهیم.

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4.اهداف پژوهش

1-4-1.هدف اصلی

هدف كلي پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و شادکامی در بین افراد معتاد است.

1-4-2.هدف فرعی

1-5.سؤالات پژوهش

آیا بين هوش هيجاني و شادکامی در افراد معتاد رابطه وجود دارد؟

 آیا بين مقياس خودانگيزي با شادکامی در افراد معتاد رابطه وجود دارد؟

 آیا بين مقياس خودآگاهي با شادکامی در افراد معتاد رابطه وجود دارد؟

 آیابين مقياس خودكنترلي با شادکامی در افراد معتاد رابطه وجود دارد؟

 آیابين مقياس هوش اجتماعي با شادکامی در افراد معتاد رابطه وجود دارد؟

 آیابين مقياس مهارت اجتماعي با شادکامی در افراد معتاد رابطه وجود دارد؟

1-6.فرضيه هاي پژوهش

1-6. تعاريف مفاهيم

1-6-1.تعاريف نظري:

1-6-2.تعاریف عملیاتی

1-7.محدوده زمانی و مکانی تحقیق

1-7-1.محدوده زمانی

سال 91-90

1-7-2محدوده مکانی تحقیق

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه:

2-1.تعاريف هوش هيجاني

2-2.ويژگيهاي هوش هيجاني

2-2-1.طبقه بندي بار - اُن

2-2-2.طبقه بندي گلمن

2-3.سير مطالعه‌ي هوش هيجاني

2-4.اندازه گيري هوش هيجاني

2-4-1.پرسشنامه هوش هيجاني پترايد زوفارنهام

2-5.افزايش هوش هيجاني

جهت افزايش خودآگاهي:

ب – شهود:

ث – هيجان:

ج – مهارتهاي اجتماعي:

2-6.مدل هوش هيجاني ماير و سالووي (1999 و 1990)

جدول شماره 2-3 : مؤلفه هاي هوش هيجاني مورد سنجش در پرسشنامه EQ-I (بار – ان، 2000 ، 1997 ؛ به نقل از دهقاني آراني، 1384).

2-7.ویژگیهای تعریف کننده هوش هیجانی

2-7-1.خودآگاهي هيجاني (ES

2-7-2.قاطعيت  (AS):

2-7-3.حرمت ذاتي  (SR) :

2-7-4.خودشكوفايي  (SA) :

2-7-5.استقلال (IN) :

2-7-7.روابط بين فردي  (IR) :

2-7-8.مسئوليت پذيري اجتماعي  (SR) :

2-7-9.حل مسئله (PS) :

2-7-10.واقعيت سنجي (RT) :

2-7-11.انعطاف پذيري (FL) :

2-7-12.تحمل فشار  (ST) :

2-7-13.كنترل تكانه  (IC) :

2-7-14.خوشبيني  (OP) :

2-8.شادكامي (HA)

2-8-1. خط مشی شادی

2-8-2-1. شخصیت

2-8-2-2. عزت نفس

2-8-2-3. اعتقادات مذهبی

 2-8-2-4. سرمایه اجتماعی

2-9-1.با شناخت احساس‌هایش:

2-9-2.با توانایی کنترل احساساتش:

2-9-3.با توانایی خودانگیختگی:

2-9-4.با توانایی برقراری رابطه خوب با دیگران:

2-10.تاریخچة اعتیاد

تعریف اعتیاد :

2-11.مفاهیم اعتیاد به مواد مخدر

2-12.انواع اعتیاد

2-12-1.اعتیاد مجاز

اعتیاد غیر مجاز :

2-12-2.فرآیند اعتیاد

2-13.شخصیت معتاد

2-14.عوارض اعتیاد

2-14-1.عوارض روانی

2-14-2.عوارض اجتماعی

2-15.رابطه بین اعتیاد و هوش هیجانی و شادکامی

2-16.پیشینه تحقیق

2-16-1.پیشینه داخلی

2-16-2.پیشینه خارجی

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه

3-1.روش تحقيق

3-2.جمعيت  آماري

3-3.نمونه آماري

3-4.ابزار و روشهاي جمع‌آوري اطلاعات

3-5.اعتبار يابي ابزار تحقيق (روايي  و پايايي2 پرسشنامه)

3-5-1.روایی پرسشنامه

3-5-2.پایایی پرسشنامه

3-6.روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون‌هاي آماري مورد استفاده

3-6-1.شيوه تحليل داد ه ها

الف: سطح توصيفي

ب: سطح استنباطي

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

4-1. ارائه یافته ها به صورت توصیفی

4-1-1. جنسیت

جدول (4-1): جنسیت

4-1-2. سن

4-1-3. میانگین و انحراف معیار

جدول(4-4):میانگین و انحراف استاندارد نمرات هر یک از متغیر های هوش هیجانی

  4-1-4. نمودار توزیع نمرات پاسخ دهندگان به سوالات هوش هیجانی

نمودار(4-1): توزیع پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات هوش هیجانی

4-1-5. نمودار توزیع پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات عامل خود انگیزگی

نمودار(4-2): توزیع پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات خودانگیزگی

4-1-6. نمودار توزیع پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات عامل خودآگاهی

نمودار(4-3): توزیع پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات خودآگاهی

4-1-7. نمودار توزیع پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات عامل خودکنترلی

نمودار(4-4): توزیع پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات خودکنترلی

4-1-8. نمودار توزیع پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات عامل هوش اجتماعی

نمودار(4-5): توزیع پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات هوش اجتماعی

4-1-9. نمودار توزیع پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات عامل مهارت های اجتماعی

نمودار(4-6): توزیع پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات مهارت های اجتماعی

4-2. آمار استنباطی

سوال 3. آیا بين خودآگاهي و شادکامی رابطه معنادار وجود دارد؟

سوال 5. آیا بين هوشياري اجتماعي و شادکامی رابطه معنادار وجود دارد؟.

جدول(4-9): همبستگی بین هوش اجتماعی با شادکامی

جدول(4-10): همبستگی بین مهارت های اجتماعی با شادکامی

فصل پنجم:نتیجه گیری و تفسیر نتایج

5-1. جمع بندی و نتیجه گیری(پاسخ به سوالات پژوهش)

5-2-1. سوالات  و پاسخ ها

5-3. پیشنهاد های پژوهشی

5-3-2. پیشنهادهای اجرایی

5-4. محدودیت های پژوهش

منابع و مراجع:

منابع فارسی

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول