بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

کد محصول: 488
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 60
فرمت: word
توضیحات محصول

زمينه: جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند،استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد.روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند.

هدف: هدف این مطالعه تعیین کردن پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی یک شهر بود.روش ها: جهت انجام این مطالعه توصیفی-مقطعی،فیلمی حاوی 4 روش کنترل رفتاری جدا کردن کودک از والد،کنترل صدا،گذاشتن دست روی دهان کودک و بیهوشی عمومی ساخته شد.قبل از نمایش هر تکنیک،در فیلم توضیحی مختصر توسط متخصص دندانپزشکی اطفال راجع به ویژگی،روش و هدف هر تکنیک داده شده 50 نفر از مادران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی این فیلم را مشاهده کردند و پس از مشاهده هر تکنیک ، پرسشنامه ای که در اختیارشان قرار گرفته بود پر کردند.

نتایج: روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده بود.بعد از آن ترتیب پذیرش تکنیکها به صورت (2) کنترل صدا(3)  گذاشتن دست روی دهان کودک و (4) بیهوشی عمومی بود. در این مطالعه بین پذیرش تکنیک کنترل صدا و رتبه فرزند ، سن کودک و تعداد فرزندان خانواده همچنین بین پذیرش تکنیک بیهوشی عمومی از سوی مادران و تحصیلات مادر و رتبه فرزند ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. (p<0.05)

نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده و تکنیک بیهوشی عمومی کمترین تکنیک پذیرفته شده می باشد.

کلید واژه ها: رفتار کودک ، کنترل رفتار ، نگرش والدین

فصل اول:مقدمه و كليات

مقدمه

کلیات

متغیر های موءثر بر رفتار دندانپزشکی کودکان:

2-تاریخچه پزشکی:

3-آگاهی از مشکلات دندانی:

طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری:

والدین بیمار خردسال:

راهبرد های گروه دندانپزشکی:

کنترل رفتار و ارتباط با کودکان :

فصل دوم:

مروري بر مقالات

اهداف مطالعه

هدف اصلی:

اهداف فرعی:

تعیین توزیع فراوانی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی بر حسب سن والدین

تعیین توزیع فراوانی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی بر حسب تحصیلات والدین

تعیین توزیع فراوانی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی بر حسب شغل مادر

تعیین توزیع فراوانی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی بر حسب سن کودک

تعیین توزیع فراوانی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی بر حسب رتبه کودک

تعیین توزیع فراوانی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی بر حسب جنس کودک

تعیین توزیع فراوانی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی بر حسب تعداد فرزندان خانواده

تعیین تعداد والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی که هر یک از 4 تکنیک کنترل رفتاری را پذیرفته اند.

تعیین تکنیک کنترل رفتاری که بیشترین تعداد والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی ، آن را پذیرفته اند.

تعیین تکنیک کنترل رفتاری که کمترین تعداد والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی آن را پذیرفته اند.

هدف کاربردی:

فصل سوم:

مواد و روشها

مواد و روش ها

معیارهای ورود به مطالعه:

ساخت فیلم:

 

روش اجرای تحقیق:

جدول 1-4:توزیع فراوانی کودکان بر اساس سن کودک ( به سال )

جدول 2-4: توزیع فراوانی کودکان بر اساس جنس کودک

جدول 3-4: توزیع فراوانی کودکان بر اساس رتبه کودک

جدول 4-4: توزیع فراوانی مادران بر اساس سن

جدول 5-4: توزیع فراوانی مادران بر اساس تحصیلات

جدول 6-4: توزیع فراوانی مادران بر اساس تعداد فرزندان

جدول 7-4:توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روش P.S

جدول 8-4: توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روش V.C

جدول 10-4:توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روش G.A

جدول 11-4: توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس سن کودک

جدول 12-4:توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس سن کودک

جدول 13-4: توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس جنس کودک

جدول 14-4: توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس جنس کودک

جدول 15-4:توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس تحصیلات مادر

هدف کاربردی:

فصل سوم:مواد و روشها

مواد و روش ها

معیارهای ورود به مطالعه:

ساخت فیلم:

روش اجرای تحقیق:

جدول 16-4: توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس تحصیلات مادر

جدول 17-4: توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس تحصیلات مادر

جدول 18-4:توزیع فراوانی مادران موافق/ مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس رتبه کودک

جدول 19-4: توزیع فراوانی مادران موافق/ مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس رتبه کوک

جدول 20-4: توزیع فراوانی مادران موافق/ مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس رتبه کوک

جدول 21-4: توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس تعداد فرزندان

جدول22-4: توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس تعداد فرزندان

جدول 23-4: توزیع فراوانی مادران موافق/مخالف روشهای کنترل رفتاری بر اساس تعداد فرزندان

فصل چهارم: نتايج

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

References

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول