بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی

کد محصول: 478
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 120
فرمت: word
توضیحات محصول

فصل اول كليات تحقيق

 

1-1 مقدمه                                                         

2-1 بیان مسأله

امروزه آموزش و پرورش، تنها وسیله دسترسی به توسعه و پیشرفت است و توجه به کمیت  و کیفیت آموزش و پرورش یکی از عواملی است که در تداوم و تسریع توسعه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی دخیل می باشد. در این میان آموزش ابتدایی، به عنوان یکی از زیر نظام های آموزش و پرورش و اولین دوره آموزش رسمی و عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این دوره را دوره تأدیب، خلاقیت و بروز استعدادهای  عمومی گفته اند (شکوهی، 1374).

3-1 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

نقاط ضعف دربخش فرهنگی شاید به ظاهر و در نگاه اول معضل نباشد، ولی در بلند مدت اثرسوء خود را در میان جامعه به جای خواهد گذاشت. از آنجائیکه تعلیم وتربیت انسان ها از جایگاه والایی برخوردار است. هردولت و حکومتی می کوشد که برای پرورش نسلهای آینده کشور برنامه ریزی دقیق و اساسی نماید. سازندگی هر کشوری، بستگی کامل به سطح آموزشی دارد که در مراکز آموزشی داده می شود، که زیربنای آن درپایه های ابتدایی ریخته می شود. به منظور بالابردن سطح و به ويژه كيفيت  آموزش و کاربرد آن درجهت پیشرفت در سطوح مختلف می بایست پژوهشهایی انجام گیرد که آموزش را تسریع بخشیده و موانع آموزشی را از بین راه برداشته و حتی الامکان آن را کم نماید.

هراندازه کار تعلیم و تربیت، آگاهانه تر و با دانش و بصیرت بیشتر توأم باشد، از کیفیت بیشتری برخوردار خواهد بود. مبارزه با بیسوادی درحد دادن شعار و تبلیغ در رسانه ها و ایجاد چند کلاس در شهر یا روستا نتیجه بخش نخواهد بود. بلکه باید امکانات و مشکلات را شناسایی کرد سپس به دنبال تبلیغات رفت. چه بسیار دانش آموزانی که به دلایل مختلف امکان تحصیل برایشان فراهم نشده است و مجبور به ترک تحصیل شده اند و این امر فرایند اجتماعی شدن آنها را با خطر مواجه ساخته است. بدون شک آشنا کردن معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت با مسائل و دشواریهای تحصیلی برای امیدوار کردن آنها جهت غلبه با آن از ضروریت می باشد (دوست محمدی،1371).بیشتر مدارس ابتدائی از لحاظ فیزیکی و تجهیزات فاقد جاذبه های برانگیزاننده می باشد و این باعث کاهش علاقه معلمان دوره ابتدایی به امر تدریس شده است (آهنچیان،1373). طرح ریزی و تنظیم محیط فیزیکی مناسب برای کودکان قسمت مهمی از فلسفه آموزشی محسوب می گردد (مفیدی،1380). محیط مدرسه علاوه بر تأثیر روی دانش آموزان بر روی کار معلم هم مؤثراست و در دوران ابتدایی این تأثیر گذاری بیشتر است. توانایی معلم در مهارت هایش صرفاً موفقیت وی را تضمین نمی کند. بلکه شرایط محیطی کلاس نیز در موفقیت او تأثیرگذار است (احمدیان،1374).

4-1 سوالهای تحقیق

1) وضعیت معلمان مدارس ابتدایی از نظر سابقه کار و تحصیلات چگونه است ؟

2) سرانه فضاي آموزشي براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

3) سرانه فضاي پرورشي براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

4) سرانه فضاي اداري براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

5) سرانه فضاي پشتيباني يا خدماتي براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

6) سرانه فضاي گردش براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

7) سرانه زير بنا براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

8) سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

9) آيا فضاهاي باز و بسته از نظر نور و رنگ مطابق با استانداردهاي مطلوب آموزشي است ؟

10) آيا موقعيت مكاني مدارس ابتدايي در مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر مطابق با استانداردها است؟

5-1  هدف تحقیق

هدف از تحقيق حاضر بررسی امكانات و مشکلات تحصیلی در مقطع ابتدایی روستاهای یک شهر که شامل مسائل اداری، آموزشی و مالی می باشد و مقایسه آن با استانداردهای مطلوب، مي باشد.

6-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

امكانات تحصيلي

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

مشکلات تحصیلی

مدارس ابتدایی

تعریف نظری

تعريف عملياتي 

مناطق روستایی

تعريف نظري

فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق

 مقدمه

1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی

1-1-2 اهداف اعتقادی 

2-1-2 اهداف اخلاقی

3-1-2 اهداف علمی و آموزشی

4-1-2 اهداف فرهنگی، هنری

5-1-2  اهداف اجتماعی

6-1-2  اهداف زیستی

7-1-2 اهداف سیاسی

8-1-2 اهداف اقتصادی

2-2 ویژگی های کودکان در دوره ابتدایی

3-2 مواد و برنامه های درسی دوره ابتدایی

4-2 درون دادهای1 نظام آموزش ابتدایی

1-4-2  منابع انسانی

معلمان و مربیان

مدیر آموزگار

دانش آموزان

2-4-2 منابع مادی نظام آموزش ابتدایی

1-2-4-2منابع کالبدی

2-2-4-2  منابع تجهیزاتی

3-4-2  منابع مالي

5-2 تأثیر امکانات وتجهیزات مدرسه بر دانش آموزان

6-2  تأثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم

7-2 تأثیر محیط بر فعالیت های نظام آموزشی

8-2 کلاس های درس چند پایه1

9-2 مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس

1-9-2 افت تحصیلی1 و عوامل موثر بر آن 

2-9-2 ترک تحصیل1

 عوامل موثر بر ترك تحصيل

3-9-2 نارسایی های یادگیری ویژه 1

کودکان با دشواری هایی در خواندن

کودکان با دشواری هایی در ریاضی1

تأثير محيط بر ايجاد و درمان مشكلات يادگيري

10-2 مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس

1-10-2 ترس از مدرسه1

2-10-2 فرار از مدرسه2

 3-10-2  اختلال لجبازی و نافرمانی1

4-10-2رفتارهای نامناسب یا ناپخته

5-10-2 بیش فعالی همراه با کمبود توجه (ADHD)1

6-10-2 اضطراب1

7-10-2 بی نظمی در سلوک

11-2 مدارس و دانش آموزان موفق

12-2 فضاهای آموزشی مدارس                                                                                      

1-12-2 کلاس درس نظری

2-12-2 کلاس درس تجربی

13-2 فضاهای پرورشی

1-13-2 کتابخانه

2-13-2 سالن چند منظوره

3-13-2  نماز خانه

4-13-2 اتاق فعالیت های پرورشی

5-13-2 اتاق بهداشت و کمک های اولیه

14-2 فضای اداری

15-2 فضاهاي پشتيباني يا خدماتي

1-15-2 سرویس های بهداشتی

2-15-2 آبخوری دانش آموزان  

3-15-2 انبار وسایل نظافت و شستشو

4-15-2 انبار تجهیزات و وسایل

16-2  فضاهای گردش

1-16-2 راهروها

2-16-2 پله ها

17-2 فضاهای باز یا محوطه

1-17-2 فضاي صف جمع و تفريح

2-17-2فضای سبز، باغچه و درختکاری

3-17-2 پارکینگ وسایل نقلیه

 2-18 مکان یابی واحدهای آموزشی

1-18-2 کاربری های سازگار

2-18-2 کاربری های ناسازگار

3-18-2 جهت یابی

4-18-2  شعاع دسترسی

   19-2 انجمن اوليا و مربيان

1-19-2 گروه های انجمن اولیا و مربیان

-2 پيشينه تحقيق  

فصل سوم روش  تحقيق

مقدمه

در اين فصل تلاش مي شود تا چگونگي انجام پژوهش در قالب عناوين روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، ابزار و روش جمع آوري اطلاعات و چگونگي تجزيه و تحليل آن بيان شود.

1-3 روش تحقيق

2-3 جامعه آماري 

3-3 نمونه و روش نمونه گيري

پژوهش گران به علت اينكه امكان اجراي پژوهش بركل اعضاي جامعه آماري خود را ندارند، معمولاً نمونه گيري مي كنند و پژوهش خود را به نمونه كوچكي از افراد جامعه مورد نظر محدود مي كنند در اين پژوهش از بين سه منطقه روستايي دو منطقه بصورت تصادفي انتخاب شده و از بين مدارس مختلفي كه در اين مناطق (73مدرسه ) مشغول فعاليتهايي تحصيلي مي باشند، بيست مدرسه بصورت تصادفي انتخاب گرديده است.

4-3 ابزار جمع آوري اطلاعات 

 5-3 روش  تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم يافته هاي تحقيق

فصل پنجم بحث و نتيجه گيري

پرسشنامه

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول