بررسی میزان توجه به تعالی خانواده در کتب درسی تعلیمات اجتمـاعی

کد محصول: 434
قیمت: 22,000 تومان
تعداد صفحات 90
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده

این پژوهش به  بررسی  میزان  توجه  به تعالی  خانواده  در کتب   درسی  تعلیمات  اجتمـاعی دوره راهنمایی کشور ایران انجام شده است . در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه های تعالی خانواده  و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتب  درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی  استفاده شده است .  جامعه آماری  پژوهش در  بخش تحلیل محتوا ، کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بوده که کل جامعه ، برای مطالعه انتخاب شده است .ابزار جمع آوری اطلاعات ، سیاهه های تحلیل محتوای کتب درسی بودکه پس از مطالعه مبانی نظری و بسترهای قانونی و اساس طرح پیشنهادی ،تهیه و تدوین شد. وروایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی و جامعه شناسی  تعیین شد .واحد تحلیل ، جملات و تصاویر مندرج درمتن کتب درسی بوده است .نتایج بدست آمده این را نشان می دهد که در کتاب اجتماعی اول  به مؤلفه های تعالی خانواده 52 / 56  درصد و در کتاب  اجتماعی سال دوم  18 / 47 درصد و در کتاب اجتماعی سال سوم  97 /71  درصد توجه شده  است

کلیدواژه: میزان توجه ،تعالی خانواده ،کتاب درسی ،تعلیمات اجتماعی ،دوره راهنمایی

فصل اول:كليات

1-1.مقدمه:

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی در جامعه است که بالندگی هر جامعه تحت تأثیر افکار و عقایدو نظریات  افراد آن بوجود می آید که در مرحله نخست پدر و مادر است که به آن شکل می دهند از آنجا که تعلیمات اجتماعی تأثیر بسزایی در رشد شخصیت نوجوان در این سن (14-12 سالگی ) دارد می توان گفت که این دوران یکی از مهمترین دورانهای رشد شخصیت و شکل گیری ابعاد اجتماعی نوجوان  است لذا در این تحقیق به اهمیت آن در تعلیمات اجتماعی پرداخته می شود.  خانواده ها هسته های مرکزی و تشکیل دهنده ی ملت ها هستند ارزش های اجتماعی که اساس تدوین مقررات حقوقی است از ویژگی ها و ایده ها ی  خانواده ها و اعضای آنها نشأت می گیرد . خانواده  حساس ترین نهادی است که ابنای بشر در طول تاریخ و ما قبل آن داشته اند،عصری را سراغ نداریم که مرد بدون آمیزش با زن و یا زن بدون موانست با مرد ، زیسته باشد .(اسعدی ، به نقل از شهری،1387)      به طور کلی، تجدید  و ادامه حیات نباتات و حیوانات نتیجه ی جفت (نر و ماده) زیستن آن هاست که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم درباره نباتات به " ریاح  لواقح "  و  در آیات متعددی  از قرآن کریم از جمله داستان طوفان زمان حضرت نوح (ع) به نجات زوجین از انواع جانوران اشاره فرمودهاست .  دین مقدس اسلام متجاوز از 1400 سال قبل(قرن ششم میلادی) زن و مرد را نزد خداوند متعال مساویدانسته ،و ملاک امتیاز افراد را اعم از مرد و زن ، تقوا اعلام کرده و پدرانی که دختران خود را زنده به گور می کردند ، گناهکار معرفی نموده و آغاز رعایت حقوق کودک را از هنگام ازدواج پدر ومادر مقرر داشته است .در فقه اسلامی و قوانین کشور ما که برگرفته ازفقه اسلامی است برای زنان ، شوهران و فرزندان در خانواده ، حقوقی مقرر گردید ، که اگر حقوق معیّن شده در دین مقدس اسلام با آن چه در حقوق کشورهای دیگر و کنوانسیون یاد شده آمده، مقایسه گردد،معلوم می شود که درحقوق اسلام وجمهوری  اسلامی ایران ، در تشکیلات خانواده ، عدالت به مراتب  فراگیر تر و دقیق تر از  سایر کشور ها رعایت   شده است ."خانواده" نخستین نهاد طبیعی- قرار دادی در جامعه انسانی است که از بدو پیدایش بشر وجود داشته و سابقه طرح مسائل خانواده به ویژه از دیدگاه حقوقی بر  دیگر رشته های علم حقوق مقدم و قدیمیتر است . شایان ذکر است ، در آثار اندیشمندان از آغاز تاریخ مدون زندگی بشر تا امروز خانواده ، مسائل و حقوق آن به صورتی ویژه و پر رنگ مطرح شده و می شود .نقش خانواده در جامعه مدنی نه تنها با رویکرد حقوقی مهم است بلکه از دیدگاه های جامع شناسی،روانشناسی، اقتصادی، اخلاقی ، سیاسی ، مذهبی و دیگر شوؤن و ارزش های اجتماعی ، اهمیت ویژه ای دارد .در طول تاریخ مدون بشر تمام اندیشمندان به امور مشروحه ی زیر اذعان کرده اند :

1- عامل تجدید  حیات مکرر نباتات ،  بقاء نسل ، و تولید مثل حیوانات ، اعم  از انسان  و دیگر  جانداران ، زوج یا جفت بودن آنها از نر و ماده برخورد یا مضاجعه با یکدیگر است. خداوند  متعال این موضوع را انگیزه ای برای تفکر و تذکر انسان در آیه ی شریفه ی «و من کلٍّ  شیءٍ خلقنا زُوجین لعّلَکُم تذکّرون »(سوره الذاریات آیه 49  )بیان کرده که در برخورد نباتات و تکثیر آن ها "ریاح و لواقح"نقش عمده ای دارد .

2- غریزه ی جنسی نر و ماده ی جانداران که انسان فرد تکامل یافته ی آنهاست و با فصل منطقیناطق" از دیـگر حیوانـات ممتـاز شـده کششی به سـوی مولـود خود  دارد ، و همیـن کشش است که پرنـدگان را وا می دارد مـدّتی روی تخـم های تولیـدی خـود بخوابنـد تا تخـم ها جـوجه شـوند و بـه جوجه ها غذا دهند تا خود بتوانند غذای لازم را به دست آورند ، پسـتانداران نیـز تا زمانی که لازم  باشد از مولود خود محافظت کنند و به او شیر و غذا بدهند.

 

3- انحصار طلبی و حمایت از جنس مادّه و نوزادان ( که نیروی دفاعی کمتری دارند و یا فاقد نیرویدفاعی می باشند) از غرایز بسیاری جانداران به ویژه حیوانات نر(اعم از ناطق و صاهل ) است چنانکه در بسیاری ازحیوانات وحشی این غریزه در حدّی شدید است که جنس نر، تا سرحدّ مرگ با رقیبمی جنگند.(جلالي،1376)

1-2.بیان مسئله

امروزه شکل گیری خانواده بر اساس اصول و هنجارهای خاصّی انجام می شود و حفظ ارتقای روابط  خانوادگی ازارزش بسیاری برخورداراست . به همین دلیل درسال های اخیر کوشش های بسیاریصورت گرفته تا ثبات و کیفیـّت روابط زناشـویی را با استفـاده از مفـاهیمی چـون سازگاری زناشویی،موفّقیّت، رضایت ، ثبات ، خوشبختی ، توافق و مفاهیمی شبیه این ها ارزیابی کنند .(صدق آمیز،1376)تحوّلات و دگرگونی های اقتصـادی- اجتمـاعی جوامع امروزی در نیم قرن اخـیر، چهره ی خانواده یایرانی را دگرگون ساخته است،این دگرگونی در نقش افراد در خانواده و متعاقب آن در ساختارخانواده تغییراتی ایجاد کرده است که نتیجتاً کنش متقابل زن و شوهر را دستخوش تغییر کرده است. افزایـــش سطح سوادآموزی ،ورود زنان به اجتماع در امر اشتغال ،مشارکت و کنترل بر منابع اقتصادی خانواده  و بالاخره تغییر نقش ها ، موجب تغییـر و تحـوّل در ساختـار قدرت درخانواده شده است.گرایـش زن به سوی اشتغال بیش ازهمه برخانواده اثرمی نهد وروابط زن و شوهر و فرزندان را دگرگون می سازدو این امر همواره مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است .(ساروخانی،1381)   نوجوانانی که دوره راهنمایی تحصیلی خود را آغاز می کنند ،معمولاً مرحله دشوار رشد و سازگاری اجتماعی را می گذرانند،به بلوغ می رسند وفرآیند استقلال طلبی ،هویت یابی و ورود به بزرگسالی را تجربه می کنند. عضویت انتخابی در گروه همسالان برای نوجوانان مهم است . گروه همسالان به شکل مهمترین کانون فعالیتهای اجتماعی و تفریحی آنان در می آید. گذشته از این ،نوجوان در پی دستیابی به ارزشها و کسب هویت شخصی است. بخشی از این هویت یابی،هویت اجتماعی است .زندگی،پذیرش اجتماعی و کسب مهارتهای اجتماعی ، ارتباطی وروابط انسانی بخشی از این مقوله است.(ماسن یاسائی، 1370)  برطبق بررسی های یونسکو:اغلب جوانان احساس می کنندکه آلت دست قرار گرفته اند و به همین جهت نسبت به خانواده بدبین هستندو یک حالت عصبانی نسبت به خانواده در آنان پدیدار گشته و به سوی تشکیل گروه و باندمی روند و همچنین بررسی های یونسکو نشان می دهد که برای جوانان امروزی شناخت مسائل اجتماعی و تشریک مساعی در حل مسائل آنها ارزشمند است .جوانان می خواهند بیش از گذشته در زندگی اجتماعی سهمی داشته باشنددوستی ها و گرایش به دوستی و گروه همسالان در دوره جوانی براساس یک نیاز اجتماعی و برای ایجاد روابط سالم و سازنده است شخصیت اجتماعی نوجوان در حال شکل گرفتن است و براساس رفاقت ها نقش عمده ای را در اجتماعی شدن آنان ایفاء می کندجذب گروهی و پذیرش در جمع دوستان برای نوجوانان اهمیت فراوانی دارد.گروه همسن برتصمیماتی که افراد عضو گروه می گیرند  تأثیر می گذارند . اصولاً  پذیرفته شدن و تصویب گروهی  به  رشد شخصیت  فرد کمک می کندو او را اجتماعی می سازد.(بلادی پور،1381)  خانواده های خوب و حتی خانواده های عالی در نود درصد موارد،از مسیر اصلی خود خارج می شوند. چاره کار آنها این است که مقصد خود را بیابند ، بدانند که هدفشان چیست و مسیر اصلی کدام است و در هر فرصت مسیرشان را تصحیح کنند. (استفان آر کاوی ،1380 )  یکی از عوامل سست کننده پایه و اساس خانواده ،دعواها و اختلاف های زن و شوهر است. غرورهای کاذب ،توقع های نابجا ،به رخ کشیدن عیب ها ، نداری ها ، خودپسندی ها بد گمانی و سوء ظن ها ،هوس بازی های بی حساب ،بی توجهی به موقعیت و اوضاع همسر،شیرینی زندگی را در کام انسان به تلخی زهر تبدیل می کند که در بعضی موارد صبر و تحمل یکی از دو طرف به پایان می رسد و اقدام به طلاق یا خودکشی می کند. برای اینکه این گونه اختلاف ها پدید نیاید،ضروری است که روابط همسران سالم و صمیمی باشد. شروع زندگی خانوادگی با صداقت و صفا و سعی در تداوم و پاسداری آن از بروز بسیاری از این درگیری ها و اختلاف ها جلوگیری می کند. خانواده هایی که روابط سالم بر آن ها حاکم است زمینه ها و انگیزه های ایجاد کننده اختلاف را می خشکانندتا اختلافی میان آن ها به وجود نیاید. (ماهنامه آموزشی- تربیتی ،1390 )      دانش آموزان در فراینــد رشـد اجتماعی خویش ، برای پیشرفت و شکوفــا سازی استعدادهای خـود و سازگــاری مطلوب با محیط و اطرافیـان ، نیازمند کسب مهارت ها ی ارتباطی و اجتماعی هستنــد.این مهارت آموزی در فر اینــد اجتماعی شدن از خانواده آغــاز می شـود و به فراخــور رشـد و سـنّافراد ، در مدرسه و اجتمـاع تکمیل می گـردد.در این میان نقش مدرسه  و در مدارس نقش کتاب درسیبیش از همه مشهود است. در هر نظام آموزشی ، کتاب درسـی یکـی از مهـم تـرین منابـع یـادگیــری دانش آموزان است . بیشتر فعالیّت های آموزشی در چارچوب کتاب درسی صورت می گیردبه ویـژه که یکی از اهداف کتاب های درسی حوزه ی علوم اجتماعی ایجاد و پرورش مهارت های اجتماعــی و ارتباطی است. موضوع پژوهـش حاضـر بررسـی کتاب های علـوم اجتماعــی دوره ی راهـنمـایـی تحصیلی از نظر میزان توجّه به مؤلفه های تعالی خانواده می باشد. 

1-3.اهميت و ضرورت تحقيق

پرورش ا فرادی کارآمد و مفید در جامعه ازخانواده و افکار وعقاید آنها و روابط اعضای آن مخصوصاً پدرو مادر در شکل گیری شخصیت فرزندان آغاز می گردد لذاطرز برقراری این ارتباط در کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی می تواند به عنوان مفاهیمی یاری دهند طرزفکرفرزندان در این مراحل زندگی محسوب شود،  محیط اطراف فرزندان مخصوصاً پدر و مادر نقش بسزایی در بوجود آمدن این ارتباط و  زیربنای شخصیت فرزندو همچنین به عنوان الگویی انفکاک ناپذیر در پرورش شخصیت وی  ایفای  نقش می نمایند.  خانواده یکی از نهادهای اجتماعی است که به لحاظ اهمیت،کارکردو وظایفی که در قبال انسانها دارد در طول تاریخ بشری مورد نظر وتوجه علما،جامعه شناسان ،ادیان،روانشناسان،حاکمان و...بوده است. (ملکی،1388 ) سازمان های اجتماعی نقش عمده ای در شناسایی خانواده و افراد آن دارنـد. سازمـان ها و نهـاد های اجتماعی مانند آموزش و پرورش که به نوعـی با کودکـان و نوجوانـان سـر و کـار دارنـد می تواننـدمؤلفـه های یک خانواده ِ موفّق  را برای آن ها شناسایی کنند . پژو هشگر در خصوص مقـولـه های خانواده ی موفّق در صدد است تا  مؤلفـه های  مربـوط  به خانـواده  را  در کتب درس  تعـلیمــات اجتماعی دوره ی راهنمایی ایران مورد بررسی قرار دهد.(رجبي،1379)اسلام خانواده را کانون معراج انسان می داند و آن را واحد زنده ای می شمارد . که به عنوان رکـن اصلی اجتماع و نماینده ی آن در توسعه ی هر کشور است. که نقش حساس و مهمّی نیز در شکل  -دهی جامعه ایفا می کند . جامعه ی سالم مجموعه ای از خانواده های سالـم است و خانـواده تنها یکنهاد اجتماعی صرف نیست، بلکه کانون اصلی رشد و تعالی انسانهاست و می تواند زمینه سازتکامل بشر باشد . در قرآن کریم صریحاَ به برابری زن ومرد در کانون خانواده اشاره شده است و برپایه اینکه زن و مرد از جان و نفس یکدیگرنــد، مؤدّت ، رحمت، لطف، و آسایش را بین آن دو قرار داده است. اسلام محیط خانواده را به عنوان کانونی برای آسایش زن و مرد قرار داده است .امروز که توجّه به موضوع خانواده به صورت فرا گیر در سطح جهان دنبال می شود، شاهد هستیم که راهکارها و مکانیزهای بین المللی ازحلّ مسائل و چالش های خانواده در جهان معاصر ناتوان است سستی و تزلزل بنیان خانواده به ویژه در غرب حاکی ازفقر اعتقادی عدم مؤدّت وعشق معنـوی است که جامعه ی امروزی با آن در گیر است .

در جهان امروز بنیان خانواده بیش از هر زمانـی درمعرض خطر است و اقدام پیرامون موضوع خانواده با هدف اعتـلای آن بایدبه عنوان نهادی مقـدّس دردستور کـار سیاست گزاران قرارگیرد. بدون شک آن چه که امروزباعث نگرانی جایگاه خانواده است ضعف قوانین در دفاع از حقوق خانوادهنیست ، بلکه سست شدن بنیان مقدّس آن است. دانش افزایی و تقویت مبانی دینی در خانواده باید ارتقاءداده شودو با تحلیل منطقی مشکلات، آفات و خطر هایی که آن را تهدید می کند، شناخته شــود. خانواده در تمامی تاریخش ،کانون کار و استراحت بوده،اما امروزه کانون فرهنگی – اجتماعی نیز هست. انسانها به خانه می آیند تا بیاموزند وباز به خانه روی می کنند تا در آن از جهان آگاهی یابند. بنابراین خانواده جدید،چنان ابعادی دارد که هرگز در تاریخ نداشته است.گاه سازمانهای آموزشی برنامه های خود را از طریق تلویزیون یا رادیو پخش می کنند،بنابراین خانواده کانون آموزش رسمی نیز هست.با این همه ،خانواده نو انسانها را به خود می کشد،اما نه در تامیّت هستی آنان . افراد خانه عادت می کنند از آغاز شب در محلی (مثلاً همان خانه ) جمع شوند و به رادیو و مخصوصاً تلویزیون گوش فرا دهند. در این حال ،ممکن است بر اثر کمی جا بسیار فشرده بنشینند، اما توجه آنان به خارج از خانه است. روابط متقابل آنان رو به کاستی است،آن طور که نبودن یکی از افراد خانه کمتر محسوس است. به بیان دیگر ،به جای آنکه مانند قرنهای پیشین افراد خانه با یکدیگر گفت وگو کنند،و بیامیزند،با تلویزیون سروکار دارند. این فرایند را باید نوعی بحران عاطفی در خانه جدید خواند.(ساروخانی،1389 )

دكتر بلاديان (1381)خانواده راچنین تعریف می  کند:اولین کسانی که زیربنای شخصیت سالم یک نوجوان را می گذارند خانواده می گویند. به نظر دکتر بالایان :معمولاً والدین نوجوانان خودرا سرسری گرفته و تغییرزمان را نادیده می گیرندواین عدم درک نوجوانان باعث کشمکش بین آنها و والدین می شود. نوجوانان به خود حق می دهند که در مسائل مربوط به خانواده اظهار نظر کنندو افکار و اعمال اعضای خانواده را مورد سؤال قرار می دهند.والدین باید بدانندمحیط غم آلود،اختلاف،بگومگو،حتی سکوت ناشی از قهر،برای کودکان مخصوصاً نوجوانان ،دردآور وخردکننده است ونتایج اسفباری بدنبال داردو در وضع تحصیلی آنان نیز به صورت نامطلوبی مؤثر واقع می شود.  محبت و صمیمیت در خانواده بی تردیدیکی از عوامل مؤثر شکوفائی استعدادهای فرزندان به شمار می آیدترتیب دادن بازی ها وتفریحات مناسب و متناسب وگردشهای به موقع وممکن،راهگشای فعالیتهای  ثمربخش است. آماده کردن محیط درسی، برنامه ریزی برای خواب،تغذیه،مطالعات مفیدغیر درسی و استفاده از برنامه های رادیوئی وتلویزیونی از راههای تربیت صحیح و پیشرفته درسی فرزندان ماست.گاهی از فرزندان خود که در دوره های مختلف تحصیلی مشغول تحصیلندبیش از حد معقول توقع داریم در کارهای جاری منزل به ماکمک کننداین نیز نتایج نامطلوبی دارددر حالی که حدمعقول آن خوب و حتی ضروری است تا روحیه تعاون و تلاش و آمادگی برای زندگی را در آنان پرورش دهد. (محمدی ،1379 )

1-4.اهداف تحقيق

1-4-1.هدف اصلي

1. بررسي میزان توجّه به مؤلفه های تعالی خانواده در کتب  درسی علـوم اجتماعـی دوره ی راهنمــایی ايران

1-4-2.اهداف فرعي

1. بررسی میزان توجّه به مؤلفه های تعالی  خانواده در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی ایران.

2. -بررسی میزان توجّه به مؤلفه های تعالی خانواده در کتاب  تعلیمات اجتماعی پایه دوم راهنمایی ایران

3. بررسی میزان توجه به مؤلفه تعالی خانواده در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی ایران

 

1-5.  ســؤالات تحــقیـق

1. به چه میزان  به تعالی خانواده در کتب درسی تعلیمات اجتماعـی دوره ی راهنمایـی توجه شده است ؟

2. به چه میزان  به تعالی خانواده در کتاب  درسی تعلیمات اجتمـاعی پایه اول دوره راهنمایی توجه شده است؟

3. به چه میزان  به تعالی خانواده درکتاب درسی تعلیمات اجتماعـی پایه دوم راهنمایی توجه شده است؟

4. به چه میزان  به تعالی خانواده در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی توجه شده است؟

1-6تعـریف مفهـومی و عملیـاتی واژه های تحقیـق

5. برنامه درسـی

6.  خانـواده

7.  تحلیــل محتـوا

8.  راهنمای معلم:

9.  محتوا:

فصل دوم:

ادبيات تحقيق

2-1.مقدمه

 2-2.مولفه هاي تحقيق

2-3.تعریف خانواده :

2-3-1. اهمیت تشکیل خانواده از دیدگاه قرآن و اسلام

2-4.انواع خانواده

  2-4-1.معیار ها و ضوابطی که دین اسلام برای انتخاب همسر معین کرده و زن و مرد بایــد آن ها را مراعـات كنند.

2-4-2.تعریف خانواده از دیدگاه روانشناسی :

2-4-3.تعریف خانواده در قانون مدنی :

2-4-4.تعریف خانواده در قانون تامین اجتماعی 

2-5.پیشینه تاریخی خانواده

2-5-2. خانواده در رُم باستان

2-5-3.خانواده در نگاه انديشوران اسلامي

2-6.راهکار های اسلام برای کارایی و رشد مطلوب خانواده

2-6-1. نقش بینشهای دینی در خانواده

2-6-2. اعتقـاد به خدا :

2-6-3. اعتقاد به رسالت و امامت

2-6-4. اعتقـاد به زندگی پس از مرگ

2-6-5.توصیه های اخلاقی برای کارایی بیش تر خانواده

2-6-6.خوش بینی :

2-6-7.قناعت:

2-6-8. صبــر

2-6-9. سخــاوت

 2-7. آموزه های رفتاری اسلام برای کارایی مطلوب خانواده

2-7-1. روابط کــلامی

2-7-2.  روابط غیر کلامی:

2-7-3. محیط خانه

2-8. اداره امور خانواده:

2-8-1.عبادت در خانواده :

2-9.بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي تعالي خانواده در كتاب تعليم اجتماعي دوره راهنمايي

2-9-1. شخصيت، جامعه و جامعهپذيري

2-9-2.نقش خانواده در جامعه پذيري

2-10.پيشينه تحقيق

فصل سوم:

روش پژوهش

 3-1.مقـــدمه

 3-2.روش پـژوهــش

3-3.جامعــه و نمونـه آمــاری پژوهش

3-4. ابزار گرد آوری اطلاعات

3-5.روایی وپايايي ابزارها :

3-6. روش تحلیل داده ها:

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1.مقدمه :

در این فصل به پاسخگویی به سؤالات تحقیق راجع به میزان توجه به تعالی خانواده در کتب درسی تعلیمات

اجتماعی دوره راهنمایی خواهیم پرداخت 

4-2.میزان توجه به تعالی خانواده در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی

جدول(4-1 ) :میزان توجه به تعالی خانواده در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی

میزان توجه به تعالی خانواده در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه دوم راهنمایی

جدول (4- 2 ):میزان توجه به تعالی خانواده در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه دوم راهنمایی

4-3 : میزان توجه به تعالی خانواده در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی

جدول(4-3) : میزان توجه به تعالی خانواده در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی

جدول (4 -4 )تحلیل مؤلفه های تعالی خانواده در کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی

فصل پنجم:

نتیجه گیری

5-1.نتيجه گيري

1- تأكيد بر ارتباط فعاليت دان ش آموز با خانواده

2-ارتباط با زندگي روزمره و محيط اجتماعي

5-2. نتیجه گيري از فرضيات

سؤال اصلی -1 –میزان توجه به تعالی خانواده در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی  

سؤال فرعی 1- میزان توجه به تعالی خانواده در کتاب تعلیمات اجتماعی  پایه اول راهنمایی

سؤال فرعی 2 – میزان توجه به تعالی خانواده در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه دوم راهنمایی  

سؤال فرعی 3- میزان توجه به تعالی خانواده در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی

5-3.پیشنهادهای پژوهش

5-3-1.پیشنهادهای کاربردی واجرایی

5-3-2.پیشنهادهای پژوهشی

منابع و مراجع:

منابع لاتین :

 

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول