دانلود پروژه ارزیابی کار و زمان در یک شرکت

کد محصول: 374
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 90
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه :

توجه به افزایش بهره وری در کلیه زمینه ها موضوع مهمی است که برای ماندن در صحنه بازار رقابتی امروز جزئی ضروری محسوب می شود. برای افزایش بهره وری مواد توجه به مشخصات طراحی محصول و بهینه بودن فرآیند یا عملیات دارای اهمیت است. به همین ترتیب ارتقای سطح بهره وری زمین نیز عامل مهمی برای کاهش هزینه هاست. در این میان بهره وری دستگاهها ، ماشین آلات و نیروی انسانی با مطالعه کار ارتباط نزدیکی دارد که ارتقای بهره وری در سایر زمینه ها را نیز به دنبال دارد . ارزیابی کار ( مطالعه کار ) به عنوان وسیله ای برای افزایش بهره وری یک کارخانه با تجدید نظر در روشهای انجام کار و استفاده از روش تحقیق سیستماتیک برای حل مسائل و مشکلات ، روشی است که مستلزم سرمایه گذاری اندک یا عدم سرمایه گذاری بر روی دستگاهها و ماشین آلات و با صرف زمان کمتر می باشد.

فصل حاضر می کوشد تا ضمن تعریف موضوع تحقیق و بیان اهداف و سوالات تحقیق و همچنین اهمیت و کاربرد آن و معرفی واژه های عملیاتی مورد استفاده در فصول مختلف ، چشم اندازی کلی نسبت به مبانی و کلیات تحقیق فراهم کند .

تعریف موضوع

مطالعه تاریخ تکامل فنون و تکنیکهای ارزیابی کار ، مشخص می کند که بالا بردن میزان راندمان و افزایش کارائی و اثر بخشی مهمترین علت گرایش مدیران به سمت بکارگیری ارزیابی کار بعنوان یکی از موثرترین ابزارهای تحقیق بوده است . به این مفهوم که مدیران در گذشته بصورت ناآگاهانه از ارزیابی کار جهت بررسی و اصلاح فرآیند های تولیدی خود استفاده می کرده اند اگر چه شاید ، تحت عناوین دیگر و گاهاٌ بصورت غیر رسمی بکار گرفته می شده است . در حالیکه امروزه بکارگیری ارز یا بی کار بعنوان یک روش تحقیق علمی و سیستماتیک بصورت رسمی جهت افزایش بهره وری امری ضروری می باشد . لذا با توجه به اهمیت این مقوله پژوهش حاضر کوشیده تا با مطالعه و بررسی خط تولید برج تقطیر یک شرکت به تشریح روش موجود برای انجام کار بپردازد و سپس ضمن تفکیک فعالیتها به عناصر کاری و ثبت زمان لازم جهت انجام هر عنصر زمان لازم  جهت تولید 120000 لیتر محصول را بیان نموده ودر نهایت به شناسائی علل بالقوه افزایش دهنده زمان تولید بپردازد تا از این طریق راه برای اصلاح و حذف این عوامل  هموار گردد که این خود به استفاده بهتر از منابع کارخانه منتج می شود.

اهمیت و کاربرد تحقیق

از آنجا که ارزیابی کار وسیله ای مستقیم برای افزایش بهره وری می باشد، لذا اهمیت و ضرورت توجه بکارگیری آن امری روشن و واضح است . در واقع مزایای بکار گیری ارزیابی کار بعنوان یک روش سیستماتیک و علمی برای بهبود مستمر که از طریق روش سنجی ( به منظور ساده سازی و موثر کردن و  اقتصادی تر کردن روشهای انجام کار ) و کار سنجی ( به منظور تعیین مدت زمان لازم برای انجام یک کار ) به بهره وری بیشتر منجر می شود ، بیان کننده اهمیت بسیار زیاد آن می باشد.

تحقق اهداف ارزیابی روش و کار سنجی به عنوان فنون ارزیابی کار می تواند از موارد کاربرد تحقیق حاضر باشد که این اهداف به طور خلاصه عبارتند از اصلاح و بهبود فرایند ها و روشها و متعادل کردن فرآیند تولید ، صرفه جوئی در کار انسانی و کاهش خستگیهای غیر لازم ، بهبود استفاده از منابع مختلف از جمله مواد ، ماشین آلات و نیروی انسانی ، ایجاد شرایط محیطی بهتر برای انجام کار جسمانی ، تنظیم استانداردهای زمانی برای انجام کار و حذف زمان غیر موثر و . .

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی خط تولید برج تقطیر یک شرکت به منظور نشان دادن وضعیت موجود و محاسبه زمان تولید 120000 لیتر محصول می باشد همچنین هدف فرعی از انجام این تحقیق مشخص کردن عوامل افزایش دهنده زمان تولید می باشد واضح است که به منظور اصلاح عوامل افزایش دهنده زمان مذکور ، شناسائی آن عوامل لازم و ضروری می باشد.

سوالات تحقیق

با توجه به اهمیت مسأله و بیان موضوع سوالات اساسی تحقیق حاضر عبارتند از :

1-       نسبت زمان حمل و نقلها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟

2-       نسبت زمان عملیاتها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟

3-       زمان لازم برای تولید محصول از ابتدا تا انتها چقدر است؟

روش تحقیق :

از لحاظ طبقه بندی تحقیق حاضر در گروه تحقیقات کاربردی قرار می گیرد . همچنین تحقیق حاضر به لحاظ روش مورد استفاده از نوع توصیفی می باشد و کوشیده  تا آنچه را که هست توصیف و تفسیر کند. از طرف دیگر از آنجا که تحقیق حاضر در شرایط واقعی یعنی در کارخانه صورت گرفته از نوع مطالعه میدانی و همچنین از نوع پیمایشی می باشد مهمترین ابزار جمع آوری داده ها در تحقیق حاضر ، مشاهده مستقیم بوده که برای تکمیل مشاهدات از مصاحبه با مسولان و سرپرستان مربوطه استفاده شده است . همچنین از روش کتابخانه ای برای مباحث تئوریک بهره گرفته شده است .

تعریف واژه های عملیاتی تحقیق

در این قسمت به طور مختصر به شرح و توضیح اصطلاحات و واژه هائی که در بخشهای مختلف تحقیق آمده است پرداخته شده است .

1)                   ارزیابی کار

اصطلاحی کلی در مورد فنونی ( به ویژه ارزیابی روش و زمان سنجی ) که در بررسی همه زمینه های کار انسانی از آن استفاده می شود  و به تحقیق سیستماتیک در مورد همه عواملی منتهی می شود که بر کارآئی و صرفه جوئی در وضعیت مورد بررسی به منظور بهبود آن تأثیر می گذارد  ( کحال زاده ، 1378 )

2)        ارزیابی روش

ثبت سیستماتیک و بررسی انتقادی راههای موجود و پیشنهادی انجام کار به منظور ایجاد و بکارگیری روشهای سهلتر و موثرتر و کاهش هزینه ها . ( کحال زاده ، 1378 )

3)        ارزیابی زمان

فنی برای زمان سنجی که در آن ثبت زمانها و ضرایب عملکرد در مورد عناصر مشخص کار در شرایط مشخص انجام ، و این داده ها به منظور دستیابی به زمان مورد نیاز برای انجام کار در سطح عملکرد معین تحلیل می شود. ( کحال زاده ، 1378)

4)        زمان مشاهده یا ملاحظه شده

مدت زمان انجام یک کار توسط کارگر انتخاب شده برای زمان سنجی ، بدون در نظر گرفتن سرعت کار وی را زمان مشاهده شده می نامند که متوسط مدت زمان مشاهده شده عبارتست از مجموع زمانهای انجام کار در دفعات مختلف مشاهده تقسیم بر تعداد دفعات مشاهده پس از حذف زمانهای پرت .( عی احمدی ،

چکیده

فصل اول – کلیات تحقیق

پیشگفتار

مقدمه

تعریف موضوع تحقیق

اهمیت و کاربرد تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

روش تحقیق

تعریف واژه های عملیاتی تحقیق

خلاصه مباحث فصول آینده

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه

بخش یک : مباحث نظری تحقیق

مقدمه ای بر مطالعه کار

مطالعه کار ( ارزیابی کار وزمان )

روش سنجی ( ارزیابی روش )

کار سنجی (اندازه گیری کار )

رابطه فنون ارزیابی کار با یکدیگر

معرفی عوامل تشکیل دهنده زمان تولید

مراحل ارزیابی کار و زمان

انتخاب شغل مورد ارزیابی

ثبت

بررسی انتقادی

ایجاد روشهای اصلاح شده ( جدید )

تعریف و تعیین روش جدید

برقراری یا استقرار روش جدید

نگهداری یا ابقاء روش جدید

زمان سنجی

اهداف زمان سنجی

روشهای مختلف زمان سنجی

مراحل اساسی فرایند زمان سنجی

زمان سنجی با استفاده از کرنومتر

مراحل زمان سنجی به وسیله کرنومتر

تعیین زمان نرمال

محاسبه و تخصیص بیکاریهاي مجاز

محاسبه زمان استاندارد

انواع سیستمهای تولید و طبقه بندی آنها

انواع طرحهای استقرار

بخش دوم : تاریخچه تولید

تاریخچه شرکت

نحوه آموزش نیروی انسانی در شرکت

کیفیت خط تولید در شرکت

نگه داری و تعمیرات در شرکت

بخش سوم : تحقیقات کاربردی

خلاصه مباحث فصل

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه

انواع تحقیق

مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی

روشهای جمع آوری اطلاعات

خلاصه مباحث فصل

فصل چهارم – داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

مقدمه

شرح فعالیت هایی که در شرکت صورت می گیرد

نمودارهای گردشی فرآیند

شرح زمان انجام فعالیت ها

پاسخ سوالات تحقیق

تعریف تقطیر و انواع ان

سینی های مورد استفاده در برج تقطیر

تعریف پمپ و انواع آن

خلاصه مطالب فصل

فصل پنجم – نتايج تحقیق و پیشنهادها

مقدمه

نتايج تحقیق

پیشنهادات

فهرست منابع

فرمت : word |صفحات :90

فهرست اشکال

شکل شماره (1-1-2) نقش مطالعه روش و زمان سنجی در افزایش بهره وری تولید

شکل شماره ( 2-1-2)عوامل تشکیل دهنده زمان تولید

شکل شماره (1-4) دستگاه تقطیر معمولی

جدول شماره (1-1-2) علائم پایه در رسم نمودار عملیات

جدول شماره (2-1-2) علائم ترکیبی در رسم نمودار عملیات

جدول شماره (3-1-2) سایر علائم نمودار فرایند جریان

نمودار شماره (1-4) نمودار گردشی فرایند

نمودار شماره ( 2-4) نمودار گردشی فرایند

نمودار شماره (3-4) نمودار گردشی فرایند

نمودار شماره (4-4) نمودار گردشی فرایند

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول