رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس راهنمايي پسرانه

کد محصول: 366
قیمت: 30,000 تومان
تعداد صفحات 70
فرمت: word
توضیحات محصول

2- بيان مسأله:

آموزش و پرورش در پيشرفت جوامع نقش اساسي دارد و يكي از اركان مهم توسعه به شمار مي رود و موفقيت آموزش و پرورش به برخورداري از مديريت كارآمد و اثربخش وابسته است و نحوه عملكرد آموزش و پرورش در گرو اين امر مي باشد. بنابراين مديران مدارس در آموزش و پرورش از جايگاه ويژه اي برخوردارند و نحوه‌ي نگرش درك آنها نسبت به مسائل سازمان و عملكرد مديريتي در تحقق اهداف آموزش و پرورش بسيار مؤثر است.

3- فرضيه تحقيق:

بين نگرش اقتضايي مديران و عملكرد دبيران رابطه وجود دارد.

4- جامعه آماري و نمونه آماري:

كليه مديران مرد شاغل در مدارس راهنمايي پسرانه شهر تهران در سال تحصيلي 84-1383 جامعه آماري را شامل مي شدند كه نمونه آماري شامل 90 نفر مدير مرد با روش تصادفي انتخاب شدند.

5- ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات:

به منظور جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. يكي جهت نگرش اقتضايي مديران كه شامل 10 سؤال 3 گزينه اي (ممكن است يا گاهي اوقات – خير – بلي) بصورت بسته پاسخ و ديگري پرسشنامه عملكرد – دبيران كه شامل 30 سوال گزينه اي (همه آنها – بيشتر آنها – برخي از آنها – تعداد كمي از آنها – هيچكدام) مي باشد.

6- خلاصه نتايج تحقيق:

بطوريكه نتايج آزمون فرضيه نشان داد رابطه معتبري بين نمره نگرش اقتضايي مديران و عملكرد دبيران بدست نيامد. شايد دليل اين رويداد اين باشد كه در كشور ما عملكرد افراد تابع عوامل ديگري غير از نگرش اقتضايي مديران است و متغيرهاي مختلف در عملكرد كاركنان جامعة ما دخالت داشته و از آن تأثير مي پذيرد.

7- پيشنهادات:

- مديران براي انسجام و يكپارچگي همكاران با فراهم كردن محيط دوستانه و صميمي، تعامل ميان همكاران را بيشتر كنند.

- مديران از آراء و نظرهاي ديگران نيز استفاده كنند چون حمايت از كساني كه در حل مسايل راه حل هايي ارائه مي دهند تعهد وتعلق آنان را نسبت به مدرسه بيشتر مي كند.

- مديران با برقراري ارتباط با معلمان و ساير كاركنان، اطلاعات لازم را جهت اجراي فعاليتها به زيردستان بدهند و با برقراري ارتباط دو جانبه بين معلمان نقايص ارتباطهاي خشك و رسمي را در سازمان كاهش دهند.

مقدمه

آدمي تنها آفريده اي است كه محتاج تعليم و تربيت است. انسان پس از تولد، براي برخورداري از حيات طيب و زندگي در يك جامعه اسلامي و حركت در مسير الله، نياز به تعليم و تربيت دارد. تربيت در هر نظام و سيستمي كه باشد براساس هدفي است ومنظور از هدف، نقطه اي است كه قصد وصول به آن را داريم. بنابراين وجود تعيين هدف، ضرورت هر نظام تربيتي است.هر جامعه اي براي متحقق ساختن اهداف خود به سازمانهاي گوناگون نياز دارد. اهميت سازمان ها به اندازه اي است كه اجتماع را، اجتماع سازماني ناميده اند، زيرا بدون آنها، انجام دادن امور، اگر غير ممكن نشود،‌ دست كم بسيار دشوار و همراه با تأخير زماني صورت خواهد گرفت.تصور سازمان و جامعه بدون وجود مدير و رهبر، چه از نظر عقلي يا تجربي، امكان پذير نيست. با آن كه از نظر عمر نظري پديده مديريت حدود دو قرن مي گذرد، بررسي تاريخ زندگي انسان ها نشان مي دهد كه مديريت و رهبري، بدون آن كه مدون شده باشد، در حكم يك ضرورت مطرح بوده است. زندگي پيامبران، امامان و دانشمندان دوران هاي گذشته شاهد مثال اين ادعا به شمار مي رود.مديريت هر سازماني كوشيده است و بايد بكوشد، با افزايش بهره وري، كارآيي و اثربخشي به حفظ و توسعه سازمان خود بپردازد. مديران شايسته و فهيم، يا به واسطه تجربه و آزمايش و خطا يا به سبب آموزش هاي ويژه، به انتخاب سبك مديريت، راهبردهاي مديريت و .. پرداخته اند.

سازمانها و نهادهاي اجتماعي براساس هدفهاي مثبت و معيني تأسيس مي شوند و به جامعه خدمت مي كنند. يكي از اين نهادها،‌ وزارت آموزش و پرورش است كه هدف آن انسان سازي است. چنين هدفي، مسئوليت خطير و مهمي را بر عهده اين نهاد اجتماعي محول مي كند.هدف يا هدفهاي آموزشي و تربيتي هنگامي مي توانند نقش مؤثر و تعيين كننده داشته باشند كه : مسئولان يا دست اندركاران آموزش و پرورش كشور،‌به راحتي آن ها را دريابند، آنها را بپذيرند و به آنها معتقد باشند، از واقعيت هاي زندگي سرچشمه گرفته باشند، موقعيت يا زمينه تربيت و آموزش، مناسب و مساعد باشد.

در جامعه ما به امر مديريت سازمانهاي آموزشي، از نظر تربيت و ايجاد آمادگيهاي لازم در مسئولان ، توجه زيادي نشده است. در نظام آموزشي ما سعي بر آن است كه مديريت و رهبري غالباً از طريق اعمال ضوابط و مقررات صورت گيرد. به جاي تكيه بر پژوهش و دستيابي به چارچوبهاي مقررات هدايت كننده عمل، به تدارك و تدوين روشها و رويه هاي استاندارد براي اداره فعاليتهاي آموزش و پرورش تأكيد مي شود. اينگونه ضوابط مديران را در مقام انجام كارهايي قرار مي دهد كه بايد انجام دهند ولي اگر مديران آموزشي براي انجام وظايف رهبري و مديريت تربيت شوند از مبناي فكري يا چارچوب نظري معتبري برخوردار باشند در اينصورت بر پايه شناخت و تشخيص خود مي دانند كه در موقعيت هاي مختلف چه مي توانند انجام دهند و چگونه بهتر و مؤثرتر انجام دهند. امروزه بويژه در آموزش و پرورش نياز به مديران و رهبراني كه نه فقط در امر تعليم و تربيت مجرب و صاحب نظر باشند بلكه در تشخيص مسائل و مشكلات اداري و سازمان نيز دقت و مهارت داشته باشند.

بيان مسأله

مديران كمياب ترين و در عين حال با ارزش ترين سرمايه سازمانها هستند و عاملهاي اصلي و تعيين كننده در جامعه كه نقش بنيادي و حياتي در رشد و شكوفايي آن را بر عهده دارند.مديريت و مديران شايسته و آگاه، توانايي آن را دارند كه با بهره گيري از تواناييهاي دروني، دانش تخصصي و تجربه هاي شغلي، هدفهاي سازمانها را با به كارگيري منابع كمتري به گونه برتر تحقق بخشند و اثربخشي و كارايي سازمان را بالا برند.چون انسانها بر پايه دانش، تخصص، تجربه، نگرش و ارزشهاي خاص خود عمل مي كنند و برداشت آنها نسبت به مسايل و رويدادهاي زندگي گوناگون است كار مديريت در جهت هماهنگ كردن فعاليتها ،‌تلاشها و نگرشهاي كاركنان در دستيابي به هدفهاي از پيش تعيين شده ، از دقت ، ظرافت و دشواري ويژه برخوردار است.شناخت و تحليل فعاليتهايي كه مديران انجام مي دهند براي سازماندهي الگوهاي رفتاري آنان از اهميت بالايي برخوردار است. امروزه با گسترش اهميت ركن محرك سازمان – يعني مديران – و در راستاي ارتقاء سطح عملكرد سازماني بيش از هر زمان ديگري نياز به طراحي سيستم توسعه مديريت احساس مي شود. در سالهاي اخير بحث شايسته سالاري در نظام مديريت مطرح شده است و اين مقوله يعني غني سازي توانايي هاي مديران در كانون توجه مديريت منابع انساني قرار گرفته است.

تطابق عملكرد واقعي مديران با اصول و قواعد علمي مقرر براي انجام وظايف مديران مي تواند يكي از مهمترين عوامل موفقيت در نيل به هدفهاي عالي نظامهاي آموزشي باشد و در هر نظام آموزشي، الگوها و ساختارهاي ويژه اي وجود دارد كه به گونه‌ي خاص مي تواند عملكرد مديران آموزشي را تعيين كند.هر چند كه در زمينه ارتباط عوامل مؤثر با عملكرد مديران با پژوهشهاي فراواني روبرو هستيم ولي هنوز بصورت قطعي نمي توانيم مهمترين عوامل را در عملكرد مديران تعيين نمائيم و بطور قطع و يقين نمي توانيم بيان كنيم كه آيا بين نگرش اقتضايي مديران و عملكرد دبيران آنها رابطه وجود دارد يا خير؟

فرضيه پژوهش:

بين نگرش اقتضايي مديران و عملكرد دبيران رابطه وجود دارد.

پرسش پژوهش:

آيا بين نگرش اقتضايي مديران و عملكرد دبيران رابطه وجود دارد؟

هدف كلي پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر يافتن پاسخ براي اين پرسش است كه آيا بين نگرش اقتضايي مديران وعملكرد دبيران رابطه وجود دارد.

فصل اول : طرح تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

فرضيه پژوهش

پرسش پژوهش

هدف كلي پژوهش

اهميت و ضرورت پژوهش

تعاريف نظري و عملياتي واژه ها

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه

سير تحول انديشه مديريت

نظريه هاي كلاسيك

نظريه مديريت علمي

نظريه هاي مديريت اداري

مديريت بوروكراتيك

نظريه هاي نئوكلاسيك

نگاره 1-2 – عناصر بوروكراسي مورد نظر وبر

مطالعات هاثورن

نهضت روابط انساني

جدول 1-2 تئوري Y,X

نظريه هاي موقعيتي و اقتضايي

نظريه اقتضايي فيدلر

شكل 1-2- دستاوردهاي الگوي فيدلر

نگرش اقتضايي

رهبري و مديريت، تفاوت ها و شباهت ها

تخصص و تجربه در مديريت

مديريت اسلامي

پايان نامه ها

فصل سوم: روش اجراي پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

متغيرهاي مستقل و وابسته

جامعه آماري

شيوه نمونه گيري

ابزار جمع آوري داده ها

پايايي و روايي ابزار تحقيق

فصل چهارم: تحليل يافته هاي پژوهش

مقدمه

الف – توصيف داده ها

جدول 1-3- داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها

ضريب همبستگي با روش نمره هاي اصلي

تفسير و بيان نتيجه

ب – تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم: نتايج پژوهش

خلاصه پژوهش

پايايي و روايي ابزار تحقيق

تجزيه و تحليل داده ها

محدوديت ها و مشكلات پژوهش

پيشنهادها

منابع و مآخذ

پيوست ها

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول