کارتحقیقی احکام وضعی تولد از مادر جایگزین نسب ارث

کد محصول: 348
قیمت: 44,000 تومان
تعداد صفحات 56
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

پیشرفتهای دانش پزشکی در روشهای نوین «باروری» باعث شده تا دگرگونیهای متفاوتی در فرایند تولید مثل انسان پدیدار شود. به موازات توانایی بهره‌گیری از این روشها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدید دیگری نیز در رشته‌های علوم انسانی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، فقه و حقوق ایجاد شده است که ضرورت دارد تا متخصّصان این دانشها به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایة مبانی خود، مطالعه و ارزیابی کنند و راهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند.بنا به فتاوی و استدلالهای فقهی‌ای که دربارة جواز و عدم جواز جانشینی در بارداری مطرح است، این امکان برای قانونگذار ایران وجود دارد که به جواز یا عدم جواز این‌گونه جانشینی حکم کند؛ بنابراین، بر پایة مبانی نظام حقوقی ایران، حکم به جواز استفاده از رحم جایگزین در صورتی که دارای مقدّمات حرام نباشد، می‌تواند امری باشد که مغایر با موازین شرع به شمار نرود. علاوه بر آنکه اگر مادر جانشین، زنی مجرّد باشد و با ایجاد عقد نکاح غیر دائم بین مرد صاحب اسپرم با زن ثالث (مادر جانشین) رابطة زناشویی برقرار شود، بین فتاوی فقها در جواز استفاده از رحم جایگزین، یکنواختی ایجاد می‌‌شود و زمینة قانونگذاری دربارة حکم به جواز آن بیشتر فراهم می‌گردد.در این کار تحقیقی با موضوع احکام وضعی تولد از مادر جایگزین  در ابتدای کار به بیان کلیات می پردازیم و در فصل های بعد به موضوعات خاص فقهی مانند نسب و ارث و این دسته ز موضوعات خواهیم پرداخت.

کلید واژگان:

رحم جایگزین، جانشینی در بارداری، ، باروری مصنوعی.فقهی،احکام

 مقدمه:

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحوّلات گستردة بسیاری روبه‌رو ساخته است.  پیشرفتهای این دانش در روشهای نوین «باروری»، باعث شده است تا دگرگونیهای متفاوتی در فرایند تولید مثل انسان پدید آید و چنین فرایندی، دارای ساختارهای کمکی پیچیده و شیوه‌های جدید متنوّعی شود.تنوّع ساختارهای جدید باروری، گستره‌هایی را فراهم ساخته است تا از نظر دانش پزشکی، مشکل ناباروری و عدم برخورداری از فرزند در زوجهای نابارور برطرف شود، اما به موازات توانایی بهره‌گیری از این روشها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدید دیگری نیز در رشته‌های علوم انسانی، همچون روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، فقه و حقوق پدید می‌آیدکه ضرورت دارد متخصّصان این دانشها به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایة مبانی خود، مطالعه و ارزیابی کنند و راهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند.روشهای باروری کمکی مختلف است؛ از این رو، دست‌یابی به حکم فقهی و حقوقی واحدی که همة آنها را به طور یکسان دربرگیرد، دشوار یا ناممکن است؛ بنابراین، گزیری نیست جز آنکه هر یک از این روشها به شکلی مجزا بررسی و حکمی متناسب برای روش یا روشهای مشابه استنباط شود.در این نوشتار، از میان شیوه‌های متفاوت باروری کمکی، شیوة استفاده از رحم جایگزین بررسی می‌شودو سعی شده است احکام خاص آن مورد استفاده قرار گیرددر بخش هایی از کار به احکام فقهی خاص مثلا حکم فقهی زنان بدوت عده نیز اشاره شده است.

 بیان مسئله:

تعاریفی برای استفاده از رحم جایگزین و به بیانی دیگر، «جانشینی در بارداری» ارائه شده است جعفرزاده، 1378: 2؛ آخوندی و محمدرضا صادقی، 1380: 33؛ نایب‌زاده، 1380: 82؛ برای مثال، برخی آن را چنین تعریف کرده‌اند:قراردادی است که به موجب آن، یک زن (مادر جانشین) در مقابل یک زوج ازدواج‌کرده والدین حکمی موافقت می‌کند که جنینی را برای آنها حمل کرده، بچه را به دنیا آورد و او را به مجرّد تولد به آن زوج تسلیم نماید و آنها بچّه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند تعاریف بیان شده در این باره بسیار سودمند و تبیین‌کنندة عناصری از این موضوع است، اما به دور از ایراد نیست؛ برای مثال، تعریف فوق مانع نیست؛ چراکه بارداری مادر جانشین با تخمک خویش را نیز دربردارد، حال آنکه اگر زنی با تخمک و رحم خود بارور شود، بدون هیچ اختلافی، مادر اصلی به شمار می‌آید؛ بنابراین، اطلاق مادر جانشین بر چنین زنی و همچنین اطلاق رحم جایگزین بر این رحم صادق نیست و دیگر آنکه به جای بررسی موضوع استفاده از رحم جایگزین باید  موضوع هبه یا فروش تخمک یا فرزند از سوی مادر نسبی را طرح و بررسی کرد. همچنین این تعریف به استفاده از روشهای باروری کمکی که دارای احکام خاصّی است، اشاره‌ای ندارد. پس ضرورت دارد با بهره‌مندی از این تعاریف و توجّه به مباحث دیگر، تعریف بهتری برای استفاده از رحم جایگزین یا جانشینی در بارداری ارائه کرد: جانشینی در بارداری توافقی است که بر پایة آن، زنی (مادر جانشین)  می‌پذیرد تا با روشهای کمکی تولید مثل و استفاده از اسپرم و تخمکِ والدین حکمی یا اشخاص ثالث که در آزمایشگاه بارور شده‌ و یا به جنین تبدیل شده، باردار ‌‌شود و در حالی که ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد، فرزند ناشی از آن تخمک بارور شده یا به جنین تبدیل‌شده را حمل ‌‌کند و پس از تولد، او را به زوج طرف توافق (والدین حکمی یا متقاضی) تحویل دهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

به طور میانگین در دنیا از هر 10 ازدواج یکی دارای مشکلات باروری هستند که در ایران هم این قضیه صدق می کند با وجود این مشکل و این مطلب که در ایران در زمینه باروری های مصنوعی دارای  پیشرفت های بسیار زیادی شده ایم  و تقریبا تمام روش های درمانی موجود در دنیا در ایران  وجود دارد و انجام می شود سبب شده است که اهمیت این موضوع چه از لحاظ فقهی و چه از لحاظ حقوقی دارای اهمیت زیادی باشد.

طرح سوالات:

1.آيا اجاره رحم جايز است؟

 2.آيا اجاره رحم موجب محرميت مي شود؟در صورت محرميت، با چه گروه هايي محرم مي شود؟

3.آيا اجاره رحم موجب جاري شدن احکامي مثل ارث براي اجاره دهنده، اجاره کننده و فرزند مي شود يا نه؟

فرضیات و جواب به سوالات:

1.اجاره رحم در صورت لزوم، اشکالي ندارد.

2. زني که رحم خود را اجاره داده است، نسبت به آن فرزند، حکم مادر رضاعي دارد و تمام احکام مادر رضاعي نسبت به او و شوهرش جاري ميشود.

3.حکم ارث بين آن زن و شوهر با فرزند جاري نمي شود.

پیشینه تحقیق:

نام دانشجو: پشمي،منير

عنوان: بررسي وضعيت حقوقي و روان شناختي مادر جانشين و مادر درخواست کننده رحم جايگزين در اصفهان

استاد راهنما: طباطبايي،محمد صادق

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد

بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع نوشته خلیل قبله ای.

روش جمع آوری اطلاعات:

تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

چکیده

کلید واژگان مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سوالات

فرضیات و جواب به سوالات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصلاحی

گفتار اول:تعاریف لغوی

گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی

بند اول : حكم تكليفي

بند دوم : حكم وضعي

بند سوم: اجاره رحم

بند چهارم :مراحل درمانی برای استفاده از رحم جایگزین

مبحث دوم :تاریخچه موضوع

گفتار اول:بررسی موضوع در کشور های مختلف

فصل دوم:

بررسی احکام مختلف در مورد تولد از مادر جایگزین

مبحث اول:بررسی احکام

گفتار اول : وضعيت فقهي حالت مادر جانشين

بند اول : لقاح داخل رحمي

بند دوم: حالت جانشيني با باروري مصنوعي

گفتار دوم: لقاح خارجي رحمي

بند اول: فراهم كردن زمينه لقاح بين اسپرم و تخمك در آزمايشگاه

بند دوم:انتقال جنين تشكيل شده به رحم مادر جانشين

بند سوم :لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه

گفتار سوم :بررسی احکام دیدگاههای حقوقی و فقهی

بند اول :حکم وضعی طفل ناشی از این روش

گفتار چهارم: انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد

گفتار پنجم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه )

گفتار ششم :لقاح مصنوعی بین دو بیگانه

بند اول : لقاح مبتنی بر اشتباه

بند دوم : لقاح مبتنی بر آگاهی

فصل سوم:

بررسی نسب و ارث و حکم عده زنان بدون رحم

مبحث اول:بررسی نسب و ارث

گفتار اول: تعریف قرارداد مادر جانشين

گفتار دوم :نسب در حالت مادر جانشين

گفتار سوم : حالت جانشيني در بارداري

بند اول : حالت جانشيني با باروري مصنوعي

گفتار چهارم : آثار نسب

بند اول : حرمت نكاح

بند دوم: حضانت

بند سوم : ولايت قهري

بند چهارم :الزام به انفاق

گفتارپنجم: توارث

مبحث دوم: بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم

گفتار اول :سخنان فقیهان گذشته

 گفتار دوم :ارزیابی گفتارهای فقیهانه

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول