پروژه کشاورزی بررسي اثر سلنيوم در ارتقاء مقاومت به خشكي دو ر قم مختلف گندم

کد محصول: 342
قیمت: 18,000 تومان
تعداد صفحات 128
فرمت: word
توضیحات محصول

 پروژه کشاورزی بررسي اثر سلنيوم در ارتقاء مقاومت به خشكي دو ر قم مختلف گندم

فرمت : ورد | صفحات:128

چكیده:

این آزمایش به منظور مطالعه اثر سلنیوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم (آذر2 و پیشتاز) در پاییز سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج و در آزمایشگاه های تخصصی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشگاه تربییت معلم تهران صورت گرفته است. بذور دو رقم گندم در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی کشت گردید. از تیمار سلنیوم به صورت ماده سلنات سدیمNa2 Se O3 5H2O)) با سه غلظت(شاهد =b0) و (mg/lit20 =b1)و(mg/lit 25b2=) به صورت محلول پاشی در مراحل آغازین Booting Stage(شکم خوش شدن) استفاده گردید. طرح آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بود که در 4 تکرار در مزرعه اجرا شد. لذا به ترتیب اهمیت، تنش خشکی و سطوح سلنیوم به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و ارقام گندم در کرت های فرعی در نظر گرفته شد. در این آزمایش فاکتور a(سطوح آبیاری) ، فاکتور b(سطوح سلنیوم) و فاکتور c(ارقام گندم) را تشکیل دادند. از مهم ترین صفات بررسی شده در مزرعه عبارتند از : عملکرد دانه، وزن سنبله، عملكرد كاه و كلش، وزن هزار دانه، TDW (وزن ماده خشک کل)،  HI(شاخص برداشت)، میانگین تعداد پنجه كل، بارور و میانگین طول سنبله بود. همچنین از مهم ترین صفات اندازه گیری شده در آزمایشگاه عبارتند از : سنجش میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز و سنجش بیو مارکرهای مالون دی آلدئید، دی تیروزین، دی هیدروکسی گوانوزین و اندازه گیری رطوبت نسبی برگ و درصد جوانه زنی بذور مورد نظر در پتانسیل های اسمزی 0 و 8- بار. نتایج حاصل از بررسی های آزمایشات جداگانه مزرعه ای نشان می دهد که صفات وزن سنبله، شاخص برداشت، عملکرد دانه، وزن ماده خشک کل، میانگین تعداد پنجه کل و بارور، میانگین طول سنبله، وزن هزار دانه اختلاف معنی داری داشته و اختلاف عملكرد كاه و كلش از نظر آماری معنی دار نمی باشد. نتایج حاصله از بررسی های آزمایشگاهی نشان داد كه صفات رطوبت نسبی برگ (RWC)، قوه نامیه(درصد جوانه زنی) از نظر آماری دارای اختلاف معنی داری بودند. درصد جوانه زنی را در شرایط محیط کشت حاوی آب مقطر و محیط کشت حاوی آب مقطر همراه با مانیتول سنجیدیم که مشخص گردید درصد جوانه زنی در شرایط محیط کشت آب مقطر همراه با مانیتول (8-بار) به شدت کاهش یافت. همچنین بررسی نتایج آزمایشات بیوشیمیایی نشان داد که سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز در شرایط تنش به شدت افزایش یافت و در شرایطی که محلول پاشی سلنیوم انجام گردید میزان این آنزیم ها کاهش یافت. همچنین رقم آذر2 نسبت به رقم پیشتاز حاوی آنزیم های آنتی اکسیدانت بیشتری بود.اثر سلنیوم بر بیو مارکرهای  MDAو   8-OH-dG در سطح احتمال 5% معنی دار بود.

اهداف تحقيق:

1-بررسی و شناخت عکس العملهای گياه گندم در شرايط تنش خشکی و توانايی تحمل آن در اين شرايط.
2-آگاهی از جنبه ها و تغييرات فيزيولوژيکی و بيوشيميايی به همراه تغييرات مورفولوژيکی در انتخاب دقيق ارقام  متحمل به خشکی گندم.
3-ارزيابی ارقام مختلف گندم بر اساس تحمل آنها نسبت به خشکی،به منظور معرفی آنها به کشاورزان مناطق خشک و نيمه خشک کشور.
4-بررسی نقش سلنيوم در افزايش تحمل به خشکی در محصول گندم و صفات مورفولوژيکی و فيزيولوژيکی گندم.
5-اندازه گيری سطح فعاليت آنزيمهای آنتی اکسيدانت به عنوان شاخص مقاومت به خشکی در ارقام گندم.
6-بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء آن در محصول گندم.
7-بررسی تاًثير غلظت سلنيوم بر روی آنزيمهای آنتی اکسيدانت.

Abstract:

This thesis has carried out in research field of Karaj Islamic Azad university in fall of 2006 to study  the effect of selenium on increasing drought tolerance in two varieties of wheat . Experiments was conducted at specific laboratories of Tarbiat moallem and Azad universities.The seeds of each two  varieties of wheat was planted in normal and drought stress conditions.Sodium Selenate(Na2 Se O3 5H2O) was sprayed in 3 levels (b1=withness, b2=20mg/lit and b3=25mg/lit) on booting stage.The experimental design was arranged on Factorial split plot with 4 replications. Drought stress and selenium used as factorial in main plot and wheat varieties in sub plot. In this research, factor a was named for irrigation treatment, factor b was named for Selenium treatment and factor c was named for wheat varieties. The most important assessed traits in the field were measuring of the: Spike weight, Grain yield, straw yield, Harvest Index (HI), Total drought weight(TDW), Mean of the number of total tillers-fertiled tillers and the number of spikes, Mean of the spike length,thousand grain weight.The most important of assessed traits and biochemical researches in the laboratories were the measuring of the follow traits :1-Activities of Antioxidant enzymes as CAT, GPX, SOD, and measuring of Biomarkers as MDA, Dityrosine, -8-OH-dG ,measuring of the percentage of germination on 0 and -8 bar osmotic potentials and measuring the percentage of relative water content of leaf. The biochemical and experimental results showed that the Antioxidant enzymes as CAT, GPX, SOD and the Biomarkers as -8-OH-Dg, Ditirosine and MDA, RWC and Percentage of germination had significant differences.For comparison of percentage of germination we  used from factorial experiment on the basis of randomized block design with four replications, that factor a was cultivars and factor b was two different concentrations of manitol (Osmotic potentials of 0bar and -8bar) that was cleared to us the germinaton percentage reduces in -8bar osmotic potential. Results of biochemical experiments showed that the activities level of antioxidant enzymes as CAT, GPX and SOD was increased in stress conditions and in selenium spraying we observed reduction of activities of these enzymes. All these shows that the plants were escaped of droght stress. Azar2 variety had more Antioxidant enzymes than pishtaz variety. -8-OH-Dg on the level of 20 mg/lit selenium spraying had its most activities and showed significant differences

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول