کارتحقیقی ارتفاق در حقوق ثبت و اسناد

کد محصول: 341
قیمت: 45,000 تومان
تعداد صفحات 62
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

از جمله مباحثي که در قانون مدني ايران مطرح شده و موادي چند از آن را به خود اختصاص داده است . بحث حقوق ارتفاقي است حق ارتفاق از حقوق عيني است که ريشه در فقه اماميه دارد اما مقررات و فروع آن به طور جامع در فقه مورد بررسي قرار نگررفته است حتي قانون مدني ايران نيز به اقتضاي زمان تدوين و اوضاع و احوال اجتماع آن زمان در مقايسه با ساير قوانين مدني نظير قانون مدني فرانسه و مصر از جامعيت لازم برخوردار نمي‌باشد.در این کار تحقیقی با موضوع ارتفاق در حقوق ثبت و اسناد سعی بر این است که با تشریح ارتفاق و حق ارتفاق در فصل های بعد به صورت دقیقیتری ارتفاق در حقوق ثبت واسناد و مسائلی را مانند حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و مسائلی مانند آن را مورد بررسی قرار دهیم.و در انتها با نتیجه گیری این مطلب را به شیوه صحیحی طبقه بندی کنیم با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه:

ارتفاق-حق-ثبت

مقدمه:

بشر داراي زندگي اجتماعي است. لازمه زندگي اجتماعي مجاورت و مشاركت با سايرين است. لذا تدوين پاره‏اي از مفاهيم و رعايت بعضي قوانين از ضروريات زندگي اجتماعي مي‏باشد. از جمله اين مفاهيم مي‏توان به حقوقي كه اشخاص نسبت به املاك خود و سايرين دارند اشاره كرد. اهميت رعايت حقو ق همسايگان به قدري است كه پيامبر اكرم (ص) مي‏فرمايد : للجار حق (همسايه حقي دارد) و در جايي ديگر مي‏فرمايد اذا اراد احدكم ان يبيع عقاره فليعرضه علي جاره (وقتي كسي بخواهد خانه يا ملك خود را بفروشد بايد نخست همسايه خويش پيشنهاد كند.)حق ارتفاق از جمله مباحثي است که موادي چند از قانون مدني را به خود اختصاص داده و فقها نيز در کتب فقهي خود پيرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ايران مورد توجه است. اين حق که به واسطه مالکيت فرد بر مال غيرمنقول حاصل مي‌‌شود، در نمودها و عنوان‌هاي مختلفي ظاهر مي‌گردد که منشأ تحقق آن مي‌‌تواند به اعتبارات متفاوتي بيان شود. اين حق گاه چنان براي مالک واجد اهميت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم ملک براي صاحب حق تلقي مي‌شود. فرض کنيد فردي براي استفاده و بهره‌مندي از ملک خود؛ مانند سکونت، مجبور است از ملک ديگري عبور نمايد و به عبارت ديگر، وي در ملک همسايه (صرف نظر از منشأ ايجاد آن) داراي حق عبور است و براي استفاده از آن راهي جز عبور از ملک وي ندارد. حال چگونه مي‌توان ملکي را تصور نمود که مالکي نسبت به آن حق مالکيت داشته؛ اما از حق خود اجازه استفاده ندارد. به دليل وجود اين ويژگي بارز حق ارتفاق است که اکنون پرونده‌هاي مختلفي در دادگاه‌ها و دادسراها تحت عناويني چون ممانعت و مزاحمت از حق مطرح مي‌شود.

بیان مسئله:

مالكيت در اشكال ابتدائي آن با وضع يد شروع شده است. براي انسانهاي اوليه و حتي در قرون وسطي وضع يد دليل و اماره مالكيت بوده است.

ايجاد قاعده فقهي يد نيز ناشي از پاسخگوئي به اين نياز مردم عصر بوده و روند تكاملي آن به صور مكتوب بين متعاملين يا تهيه استشهاد و بنچاق در محضر علماي دين بوده است.

در فقد قانون ثبت اسناد و املاك وساير قوانين شكلي، اماره موضوع ماده 35 قانون مدني دليل مالكيت بوده كه با وضع و تصويب قانون ثبت اسناد و املاك خصوصاً ماده 22 اين قانون اماره تصرف مذكور در قانون مدني محدود شده است. مقنن كه خود از فقد قوانين اثباتي آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوي به قانون مدني در صدد جبران اين نقيصه برآمده است.موضوع مالكيت اموال غيرمنقول علي رغم كاربرد فراوان، از مباحث مهجور در مراكز علمي ودانشكده هاي حقوق است. بررسي عناوين موجود در سه كتابخانه نشان مي‌دهد كه مجموع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در كليه رشته هاي حقوق كه به نحوي از انحاء با موضوع مالكيت اموال غير منقول يا اسناد رسمي در ارتباط هستند از مجموع انگشتان دو دست تجاوز نمي‌كند، در حاليكه حجم قابل توجهي از مكاتبات و مراجعات اداري و قوانين موضوعه به اين موضوع اختصاص دارد

شاید بتوان مهمترین کاربرد و مسئله ارتفاق در قانون ثبت را در مورد مالکیت ها دانست بنابراینیازم است که مالکیت ها و انواع حق ها در مورد آن کاملا تبیین شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

پس از روشن شدن بیان موضوع ارتفاق، نکات ظريفي پيرامون اين موضوع قابل طرح است که گاه منجر به اقامه دعوا و تقديم دادخواست در مراجع قضايي مي‌گردد و دادرس با پرسش‌هاي متفاوتي رو به رو مي‌شود که پيش از ورود به ماهيت دعواي مطرح شده به سبب احراز ذی‌نفع بودن خواهان بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. اقسام حق ارتفاق، منشأ ايجاد آن، اوصاف و ويژگي‌هاي حـق ارتـفـاق، انـتـقـال حـقوق ارتفاقي و نظاير آن مسائلی هستند که ارائه آنها می تواند به اهمیت و ضرورت این موضوع اشاره کند..

طرح سوالات:

آیا ارتفاق در قوانین ثبت تابع ملك و فرع بر مالكيت زمين است؟

آیاحق ارتفاق دائمي است؟

آیا ارتفاق قائم به ملك است و اختصاص به زمين دارد؟

فرضیات:

به صورت خلاصه می توان گفت حق ارتفاق را نمي‌توان جداگانه به ديگري انتقال داد، و همواره با زمين منتقل مي‌شود. و نمی توان آرا دائمی فرض کرد.

روش جمع آوری اطلاعات:

کار تحقیقی فوق به صورت کتابخانه ای و با کمک از بعضی از سایت های اینترنتی به انجام رسیده است.

چکیده

کلید واژه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سوالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی

گفتار اول:مفهوم لغوی

گفتار دوم:مفاهیم اصطلاحی

بند اول :مشخصات حق ارتفاق

بند دوم :خصائص و مصاديق اموال

بند سوم :اقسام اموال در قوانین ثبت و اسناد

مبحث دوم:تاریخچه موضوع

گفتار اول:تاریخچه ثبت و اسناد

بند اول :سير تاريخی ثبت به طرق جديد در ايران

بند دوم :روش تفکیک املاک

فصل دوم:

بررسی حق ارتقاق در حقوق ثبت و اسناد وبیان ماده قانونی آن

مبحث اول :معرفي حق و جايگاه حقوق ارتفاقي در حقوق ثبت و اسناد

گفتار اول : معرفي حق

بند اول :تعريف حق

بند دوم :اقسام حق

گفتار دوم: جايگاه حق ارتفاق در تقسيم‌بندي‌هاي گفته شده

بند اول:ارکان مختلف حق ارتفاق در قانون ثبت و اسناد

بند دوم :اوصاف حق ارتفاق

مبحث دوم: بررسی مواد قانونی

گفتار اول: حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌

گفتار دوم :در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

گفتار سوم: در حریم املاک‌

فصل سوم:

بررسی پاره ای از موارد قانون 22 ثبت و بررسی حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور

مبحث اول: بررسی پاره ای از موارد قانون 22 ثبت

گفتار اول: حقوق مالكين اموال غير منقول و پايه هاي قانوني آن

بند اول: حقوق مالكين اموال غير منقول

بند دوم: پايه هاي قانوني

بند سوم :مالكيت در قانون ثبت اسناد و املاك

گفتار دوم: تحديد مالكيت اموال غير منقول

بند اول: تحديد ناشي از ضمان قهري

بند دوم: تحديد قراردادي

گفتار سوم: تحديد مالكيت در عين اموال غير منقول

بند اول: اشاعه

بند دوم: حق ارتفاق

بند سوم: حريم املاك

بند چهارم: حق رهن

گفتارچهارم: تحديد در منافع اموال غير منقول

بند اول: حق كسب و پيشه و حق سر قفلي

بند دوم: حق زارعانه

گفتار پنجم :احاله اعتراض به مراجع قضائي

بند اول: اعتراض به ثبت ملك

بند دوم: اعتراض به تحديد حدود

بند سوم: اعتراض صاحب حق ارتفاق

بند چهارم: اعتراض ساير ذوي الحقوق

مبحث دوم: حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور

گفتار اول :حق ارتفاق نسبت به ملك غير در حقوق ثیت و اسناد

گفتار دوم :حق ارتفاق در مورد انتقال ملک

بند اول :حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک

گفتار سوم :احکام و آثار املاک مجاور

بند اول :ماهيت حقوق املاك مجاور

گفتار چهارم :حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان در قوانین ثبت و اسناد

گفتار پنجم :ارتفاق در  حریم املاک

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول