ESM ارتباطي و اطلاعات ارتباطي

کد محصول: 34
قیمت: رایگان
تعداد صفحات 0
توضیحات محصول

نقش دستگاههاي رهگيري ارتباطي (COM-ESM) پشتيباني كساني است كه مسئول عمليات نظامي هستند. اين پشتيباني با مجهز ساختن آنها به توانايي هاي زيرين انجام مي گيرد:استفاده از ارتباطات دشمن جهت كسب اطلاعات راجع به مفاد آنها، حالت هاي عملياتي و پيك هاي فعاليت 3 C كه مي توانند نشان دهنده يك حمله باشند:

تحركات سربازان و خودروها، و هر كه موقع ممكن باشد مقاصد دشمن، تمام اينها هم اهداف ESM تاكتيكي و هم اهداف COMINT استراتژيكي دارند.
تعيين محل و مراكز ارتباطي و احتمالا مراكز
تعيين و تخصيص پارازيت رسانها
به علاوه در زمان صلح اين سيستم ها بهترين وسيله براي آموزش پرسنل و براي تشخيص نقاط ضعف در شبكه ارتباطات خودي را تشكيل مي دهند.
1-3- ESM ارتباطي
سيستم هاي COM-ESM به طور گسترده بر حسب موارد زير متفاوت هستند:
 رابط ها و اتصالهايي كه آنها بايد رهگيري كنند.
 سكوهايي كه اين سيستم ها بر روي آنها نصب مي شوند.
 وظايف عملياتي شبكه هاي ارتباطي كه آنها بايد رهگيري كنند.
ويژگيهاي اين سيستم ها به فركانس ها و تكنيك هاي به كار رفته از ELF تا MF از HF تا UHF با ارسال هاي قراردادي طيف گسترده يا انفجاري، سيستم هاي تقويت راديويي، ارسال هاي ماهواره اي و انتشار تروپوسفري و غيره، بستگي خواهند داشت.
به عنوان مثال، دو نوع سيستم ارتباطي ميدان نبرد يكي مبتني بر دستگاههاي V/UHF كه از جهش فركانس استفاده مي كند و ديگر مبتني بر سيستم هاي تقويت راديويي را در نظر بگيريد.  اين دو سيستم ارتباطي كه اغلب با يكديگر همراه با راديو اصلي نبرد قراردادي استفاده مي شوند مستلزم روش هاي مختلفي براي ESM مي باشند. ارتباطات جهش فركانس V/UHF با كوتاهي بي نهايت انتشارات در هر كانال و اين حقيقت كه اطلاعات فركانس نمي تواند به عنوان يك پارامتر تميز دهنده براي فهرست كردن و تعيين ساطع كننده استفاده شود مشخص مي شوند.
از طرف ديگر سيستم هاي تقويت راديويي مستلزم حساسيت بالاي سيستم ESM مي باشد در حالي كه زمان واكنش بسيار كوتاه ضروري نيست. به علاوه سيستم هاي تقويت راديويي حدود و دامنه پهني از فركانس ها از باند VHF تا D كار مي كنند و از تكنيك هاي مدولاسيون مالتي پلكس كننده تقسيم زماني (TDM) و مالتي پلكس كننده تقسيم فركانس (FDM) چند كانالي باند پهن استفاده مي كنند. در حالي كه جهش كننده ها معمولا منحصر به باند V/UHF مي شوند و از مدولاسيون فركانس با انتقال كد (FSK) تصحيح شده استفاده مي كنند. تمام اين تفاوتها حاكي از اين است كه گيرنده ها، دستگاههاي مختص آناليز و آنتن ها بايد از انواع مختلف باشند. همچنين سكوهاي گوناگون كه سيستم هاي COM/ESM بر روي آنها نصب مي شوند، مستلزم تجهيزات مختلف مي باشند. به عنوان مثال الگوي انتشار بر حسب اين كه آيا سكو هوايي، دريايي يا روي زمين نصب شده متفاوت است و در نتيجه حساسيت لازمه و سناريوي الكترومغناطيسي تغيير مي يابد. تكنيكي كه بايد براي ثابت ها به كار برود نيز متفاوت است. در حاليكه انتشار دهنده هاي ثابت مي توانند توسط يك جهت ياب هوايي واحد يا چندين ايستگاه DF زميني همكاري كننده تعيين محل شوند، ثابت هاي انتشارات هواپيمايي فقط مي توانند توسط همكاري ايستگاههاي همزمان شده انجام شوند. به علاوه وظايف ESM در زماني كه تميزدادن انتشارات درزمان واقعي از سكوهاي هوايي به سرعت نزديك شونده (پشتيباني هوايي نزديك) مورد نياز است پيچيده مي شود. در چنين موردي “آناليز زماني” پارامترهاي سيگنال رهگيري شده كه قادر است نوسانات ناشي از بي نظمي هاي انتشار را نپذيرد لازم است.
وظايف عملياتي آن سيستم ارتباطي كه بايد رهگير شود مي توانند بر تفاوت هاي موجود در سيستم هاي COM/ESM نيز دلالت كنند. سيستم هاي ارتباطي مي توانند از انواع زير باشند:
 سيستم هاي  لشكري
 سيستم هاي  توپخانه اي
 شبكه توزيع اطلاعاتي دستيابي چندگانه تقسيم زماني TDMA
 ارتباطات پشتيباني براي حملات درجه دوم
 پشتيباني هوايي نزديك
 راديوي اصلي نبرد
 شبكه هاي پشتيباني براي اطلاعات و نشانه گيري
 سيستم هاي اطلاعات مجتمع نيروي هوايي تاكتيكي
تفاوت ها در شدت ترافيك، طول مدت يك انتشار واحد، سازمان شبكه، تحرك شبكه و غيره مستلزم اين است كه تكنيك هاي متناسب باهر مورد استفاده شود تا POI هاي مطلوب و اعتبار پارامترهاي اندازه گيري شده تضمين گردد.
ساختار كاري كلي يك سيستم COM-ESM در شكل 36-4 نشان داده مي شود.
وظايف اصلي سيستم COM-ESM عبارتند از:
 كاوش پيوسته (CS) باند
 كاوش مجزا (DS) باند
 CS+DS
 تخصيص براي اندازه گيري هاي DF
 تخصيص براي عمليات ECM
CS خودكار روي يك يا چند باند فرعي فركانس معين، طيف الكترومغناطيسي را هم به شكل گرافيكي و هم جدولي به اپراتور نشان مي دهد (يك صفحه نمايش RF مصنوعي)
باندهاي فرعي مختلف با پارامترهايي نظير موارد زير مشخص خواهندشد:
 تقدم
 فيلتر تجسس و سرعت جاروب گيرنده
 آستانه آشكارسازي
 كانال هايي كه بايد مسدود شوند زيرا بر روي فركانس هاي خودي هستند يا كانال هاي مورد نظر نمي باشند.
در طول مدت كاوش، انتشارات رهگيري شده از نظر فركانس براي ثبت كردن مناسب به پايگاه داده اي مرتبط مي شوند.يك عدد مشخصه و پارامترهاي اصلي به نام عدد نشان، فركانس، دفعات رهگيري اول و آخر، مدولاسيون، باند سيگنال، تقدم، و غيره روي ي صفحه نمايش آلفا عددي به اپراتور نشان داده مي شود. به طور كلي، انتشارهايي كه براي مرتبه اول رهگيري مي شوند (كه بايد توسط اپراتور گوش داده و تجزيه و تحليل شوند) تأكيد مي گردند. صفحه نمايش RF مصنوعي، مشخصاتي از فعاليت الكترومغناطيسي و مدت انتشارها نشان مي دهد. اپراتور اجازه مي دهد روي ناحيه هاي فركانسي با پهناي 1 يا 2 مگاهرتز با قدرت تفكيكي كمتر از قدرت تفكيك كاتاليزاسيون تمركز كند. كارآيي صحيح اين سيستم مشروط به حساسيت گيرنده سوپر هتروداين است. ميزان حساسيت قابل حصول با گيرنده هاي خوب و آنتن هاي باند پهن عامل، بين 5/0 و  مي باشد.
احتمال كشف يعني احتمالي كه تمام ساطع كننده ها در سناريوي الكترومغناطيسي (شامل ساطع كننده هاي چندگانه) به طور صحيح كشف و پردازش شوند نه فقط به سناريو بلكه به سرعت جاروب گيرنده مربوط به مدت ميانگين انتشار نيز بستگي دارد. اين احتمال همچنين به قابليت پردازش كامپيوتر، به ويژه تكنيك مديريت كدكنندگي آن بستگي دارد. به عنوان مثال در مورد رادار هوايي مدت يك ارتباط در باند UHF چند ثانيه است به گونه اي كه سرعت جاروب 25 تا MHz/s50 قابل قبول است. اينها با گيرنده هاي سوپرهتروداين باند باريك با سرعت هايي از 1000 تا 2000 كانال در ثانيه كه بهترين حساسيت، دقت و درستي اندازه گيري زاويه اي را نيز مي دهند مي توانند حاصل شوند.
در مرحله تجسس، گيرنده بايد تفكيك خوب و اندازه گيري دقيق فركانس را به دست آورد. اين دو پارامتر به ترتيب براي تمايز به ساطع كننده هاي مختلف و اجازه دادن به الگوريتم مرتبط كننده براي عمل كردن صحيح بدون ايجاد نشانه هاي كاذب، مهم مي باشد. مقادير قابل قبول، تفكيك هاي حدود KHz25 و دقت اندازه گيري چندكيلوهرتزي هستند.
امر مهم جهت طبقه بندي صحيح انتشارات اين است كه مدولاسيون به طور خودكار توسط سيستم تشخيص داده شود.همچنين ممكن است چنين تشخيصي به طور دستي توسط اپراتور انجام شود اما تشخيص اتوماتيك ويژگيهاي اين سيستم را با كاهش زمان واكنش بهتر مي كند.
ممكن است يك سيستم COM-ESM خوب، قادر باشد اعمال مكث و متوقف سازي را انجام دهد. عمل مكث، گيرنده تجسسي را در كانال هاي فعال متوقف مي سازد و به اپراتور اجازه مي دهد مناسب ترين پارامترها براي گوش كردن و تجزيه و تحليل انتشار رهگيري شده را با ارسال اندازه گيري هاي مربوطه به كامپيوتر سيستم انتخاب نمايد.
براساس تجزيه و تحليل، اپراتور مي تواند تصميم بگيرد كه آيا كانال را با استفاده از عمل مسدودسازي مسدود كند يا آن را در جدول كاهش مجزا جاي دهد يا آن را براي كارهاي COMINT به سيستم فرعي تعيين محل يا كنترل بفرستد يا به منظور ايجاد ECM مناسب به سيستم فرعي پارازيت رساني ارسال كند. انتشار دهنده هاي مسدود شده ديگر توسط گيرنده كاوشي رهگيري نمي شوند در نتيجه از تضييع دقت با ارزشي جلوگيري مي كند حالت DS فقط كاوش روي تعداد معيني از انتشارات برتر كه از قبل توسط اپراتور به منظور رسيدگي مكرر جهت تجزيه و تحليل، گوش كردن و مراقبت انتخاب شده اند را اجازه مي دهد.
حالت اجرايي ممكن ديگر CS+DS پيوندي است. در اين حالت، سيستم اعمال CS وDS را به طور دوره اي توسط تقسيم زماني انجام مي دهد و در نتيجه هم مراقبت طيف الكترومغناطيسي و هم كنترل پيوسته كانال هاي ارجح را به اپراتور اجازه مي دهد. اگر رهگيري ارتباطي كه جهش فركانس را انجام مي دهد ضروري باشد، پارامتر فركانس نمي تواند براي تشخيص يا طبقه بندي انتشارات استفاده شود. در اين حالت تشخيص اين كه انتشار جهش فركانس موجود است، رهگيري تعداد كانال ممكن در ميان آنهايي كه توسط جهش كننده استفاده مي شوند و تعيين طول زماني اشغال كانال و اگر ممكن باشد روشي كه فركانس به آن روش تغيير ميك ند از اهميت برخوردار است. پس از پيش تنظيم كردن جهت ياب روي كانال هايي كه اغلب توسط جهش كننده استفاده شده، انتظار ورود نمونه ها براي اهداف اندازه گيري DF ممكن مي باشد. معمولا مضمون ارتباط جهش فركانس را نمي توان تجزيه و تحليل كرد.
3-2- COMINT
اعمالي كه توسط سيستم هاي COMINT انجام مي شود اساساً كنترل تعيين محل و ثبت انتشارات رهگيري شده توسط سيستم COMINT براي تجزيه و تحليل هاي بعدي مي باشد.
عمل كنترل مستلزم موارد زير است:
 دمدوله كردن تعداد معيني از كانال هاي مورد نظر تا اين كه براي اپراتور قابل دسترس شوند.
 اجازه به اپراتور براي گوش كردن به كانال هاي مورد نظر
 ثبت تمام اطلاعات مربوط به انتشارات رهگيري شده همراه با خود پيام ها.
عمل تعيين محل مستلزم موارد زير است:
 همبستگي مراكز، يااگر سكو متحرك باشد، همبستگي اندازه گيري هاي محكم كننده گوناگون.
 ثبت اطلاعات مربوط به مكان يابي همراه با تمام پارامترهاي رهگيري شده ديگر.
تمام اطلاعات رهگيري شده در يك پايگاه داده اي بسته بندي و نظم يافته اند و به مراكز مسئول پردازش و تجزيه و تحليل بعدي براي تعيين استراتژي هاي ممكن فرستاده مي شوند.

منبع : ایران داکیومنت

www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول