کار تحقیقی بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها

کد محصول: 269
قیمت: 50,000 تومان
تعداد صفحات 215
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه

فصل اول

كليات، تعريف

بخش اول: كليات و مفاهيم

مبحث اول) روند تاريخي نفت

مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالكيت نفت

بند اول ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران

بند سوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب

بخش دوم: تعريف و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها

مبحث اول) تعريف

گفتار اول: سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز

بند اول ـ سيستم‌هاي امتيازي

بند دوم ـ قراردادهاي امتيازي نوين

بند سوم ـ متن امتياز نامه

بند چهارم ـ انواع امتياز نامه

گفتار دوم: سيستم‌هاي قراردادي

بند اول ـ قراردادهاي مشاركت در توليد

بند دوم ـ قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري

بند سوم ـ قراردادهاي خدماتي

مبحث دوم) اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي ايران، وجوه اشتراك و افتراق آنها

گفتار اول: اقسام

گفتار دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي

فصل دوم

ويژگي‌ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران

بخش اول: ويژگيهاي قراردادهاي اوليه نفتي ايران تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران

مبحث اول) ويژگيهاي قرارداد 1901 دارسي

مبحث دوم) ويژگيهاي قرارداد 1933 شركت نفت ايران و انگليس

مبحث سوم) ويژگيهاي قرارداد نفتي ايران و شوروي

مبحث چهارم) ويژگيهاي قرارداد الحاقي گس-‌گلشائيان

بخش دوم: ويژگيهاي قراردادهاي بين‌الملي نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت ايران

مبحث اول) ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران

گفتار اول: ويژگيهاي قرارداد كنسرسيوم 1954

مبحث دوم) ويژگيهاي ساير قراردادها

گفتار اول: ويژگيهاي قراردادهاي پنج گانه خليج فارس

گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي شش گانه

گفتار سوم: ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت (كنسرسيوم دوم 1973)

بخش سوم: ويژگيهاي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي ايران

مبحث اول) تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي

مبحث دوم)   پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي

گفتار اول: ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي  نفتي ايران

گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل

بخش چهارم: بررسي تحليلي مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي

        بين المللي نفتي ايران و مقايسه آن با مكانيسم‌هاي مشابه جهاني

مبحث اول) مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران

گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران

گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران

گفتار سوم: عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري نفت ايران

مبحث دوم) مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان

گفتار اول: شيوه توسعه مشركت منابع نفت و گاز

گفتار دوم: شيوه تعيين يك مقام مشترك

گفتار سوم: شيوه عمليات به روش Unitization

فصل سوم

قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بخش اول: قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات

مبحث اول) تعيين قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با

قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خير جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي

بخش دوم: روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكيت

گفتار اول: سلب مالكيت و مصاديق آن

بند اول ـ سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال)

گفتار دوم: سلب مالكيت غيرمستقيم و ملي كردن

بند اول ـ سلب مالكيت غير مستقيم

بند دوم ـ ملي كردن موضوع مالكيت

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتياز

بند چهارم- آثار حقوقي عمل ملي كردن

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش

گفتار سوم: روش رجوع به داوري

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بين‌المللي نفتي به روش سازش در دعوي سافاير

بند دوم ـ بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بين‌المللي

و سازش نفتي طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي 1973 ايران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بين المللي نفتي ايران

به روش رجوع به دادگاه بين‌المللي لاهه و سازش

فصل چهارم

بررسي تطبيقي برخي شرايط و مقررات حاكم برقراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بخش اول: بررسي تطبيقي «درآمد و فروش نفت» در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز

مبحث اول) شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

گفتار اول: روش تعيين قيمت نفت

گفتار دوم: چگونگي پرداخت حق الامتياز در قراردادهاي نفتي

گفتار سوم: ماليات در قراردادهاي بين‌المللي نفتي

بند اول ـ نمونه پرداخت ماليات در قرارداد كنسرسيوم ايران

بند دوم ـ چگونگي پرداخت ماليات در ساير نقاط خاورميانه

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسيم منافع در قراردادهاي نفتي تا قبل از انقلاب اسلامي

مبحث دوم) شرايط غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

گفتار اول: مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد

گفتار سوم: مسئله ترك قرارداد يا امتياز

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

گفتار اول: بررسي منافع مخصوص در قراردادهاي نفتي ايران

گفتار دوم: چگونگي منافع مخصوص در ساير كشورهاي خاورميانه

بخش دوم: بررسي تطبيقي نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي نفتي «مشاركت در توليد»

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمايه در انواع «قراردادهاي مشاركت در توليد كشورهاي جهان»

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمايه در «قراردادهاي بين‌المللي نفتي

پيمانكاري خريد خدمات بيع متقابل ايران»

بخش سوم: بررسي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان

مبحث اول) نظام سرمايه‌گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوري آذربايجان و سهام شركت سوكار

در «شركت مشاركت در توليد»

 ـ نتيجه‌گيري

فهرست منابع و مآخذ

منابع فـارسي

منابع انگليسي

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول