سيستم هاي مديريت كيفيت،رهنمودهاي براي كاربرد استاندارد ايران

کد محصول: 256
قیمت: 25,000 تومان
تعداد صفحات 80
فرمت: word
توضیحات محصول

سيستم هاي مديريت كيفيت -رهنمودهاي براي كاربرد استاندارد ايران -ايزو9001 سال 1388 در توليد محصولات كشاورزي

اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان-اﻳﺰو :9001 ﺳﺎل 1388 اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.

در ﻓﻀﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ (QMS) در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻲ اﺳﺖ.

ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان-اﻳﺰو :9001 ﺳﺎل 1388 در ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﻤﺎد و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ (QMS) ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ. QMSﻫﺎ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻮﻧﺪ. QMSﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻚ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ. از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان-

اﻳﺰو :9001 ﺳﺎل 1388 ﺗﻼشﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﻠﻲ اﺳﺖ.اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻲ روي ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از اﺑﻌﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ISO 9001 و ISO 9004 ﺑﺮ ﻫﺸﺖ اﺻﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ – ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي، رﻫﺒﺮي، دﺧﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، روﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪي، روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ، روﻳﻜﺮد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و رواﺑﻂ داراي ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه – ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آنﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺰاﻣﺎت وﻳﮋهي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺑﺮاي اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬا، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ.

فهرست مندرجات

آشنايي با مؤسسه ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

كميسيون فني تدوين استاندارد

پيش گفتار

مقدمه

1 هدف و دامنه كاربرد 1

1 كليات 2 -1

2 كاربرد 2 -1

2 مراجع الزامي 2

3 اصطلاحات و تعاريف 3

2 اختصارات 8 -3

4 سيستم مديريت كيفيت 8

1 الزامات عمومي 8 -4

2 الزامات مربوط به مستندات 11 -4

1 كليات 11 -2 -4

2 نظامنامه كيفيت 14 -2 -4

3 كنترل مدارك 15 -2 -4

4 كنترل سوابق 17 -2 -4

5 مسئوليت مديريت 18

1 تعهد مديريت 18 -5

2 مشتري محوري 18 -5

3 خط مشي كيفيت 19 -5

4 طراحي 19 -5

1 اهداف كيفيت 19 -4 -5

2 طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت 20 -4 -5

5 مسئوليت، اختيار و ارتباطات 21 -5

1 مسئوليت و اختيار 21 -5 -5

2 نماينده مديريت 21 -5 -5

3 ارتباطات در درون سازمان 22 -5 -5

6 بازنگري مديريت 22 -5

1-6 كليات 22

و

2-6 دروندادهاي بازنگري 23 -5

3-6 بروندادهاي بازنگري 23 -5

6 مديريت منابع 24

1 فراهم كردن منابع 24 -6

2 منابع انساني 25 -6

1-2 كليات 25 -6

2-2 شايستگي، آموزش و آگاهي 25 -6

3 زيرساخت 27 -6

4 محيط كار 28 -6

7 پديد آوري محصول 29

1 طرح ريزي پديد آوري محصول 29 -7

2 فرآيندهاي مرتبط با مشتري 31 -7

1 تعيين الزامات و/يا خواسته هاي مربوط به محصول 31 -2 -7

2 بازنگري الزامات و/يا خواسته هاي مربوط به محصول 32 -2 -7

3 ارتباطات با مشتري 33 -2 -7

3 طراحي و تكوين 34 -7

1 طرح ريزي طراحي و تكوين 35 -3 -7

2 دروندادهاي طراحي و تكوين 36 -3 -7

3 بروندادهاي طراحي و تكوين 36 -3 -7

4 بازنگري طراحي و تكوين 37 -3 -7

5 تصديق طراحي و تكوين 37 -3 -7

6 صحه گذاري طراحي و تكوين 38 -3 -7

7 كنترل تغييرات طراحي و تكوين 38 -3 -7

4 خريد 39 -7

1 فرآيند خريد 39 -4 -7

2 اطلاعات خريد 41 -4 -7

3 تصديق محصول خريداري شده 41 -4 -7

5 توليد و ارائه خدمات 42 -7

1 كنترل توليد و ارائه خدمات 42 -5 -7

2 صحه گذاري فرآيندهاي توليد و ارائه خدمات 44 -5 -7

3 شناسايي و قابليت رديابي 44 -5 -7

4 دارايي مشتري 46 -5 -7

5 محافظت از محصول

6 كنترل تجهيزات پايش و اندازه گيري 47 -7

8 اندازه گيري، تحليل و بهبود در سازمان هاي محلي حكومتي 49

1 كليات 49 -8

2 پايش و اندازه گيري 50 -8

1 رضايت مشتري 50 -2 -8

2 مميزي داخلي 51 -2 -8

3 پايش و اندازه گيري فرآيندها 52 -2 -8

4 پايش و اندازه گيري محصول 53 -2 -8

3 كنترل محصول نامنطبق 53 -8

4 تحليل داده ها 55 -8

5 بهبود 56 -8

1 بهبود مداوم 56 -5 -8

2 اقدام اصلاحي 56 -5 -8

3 اقدام پيشگيرانه 57 -5 -8

پيوست الف (اطلاعاتي) فرآيندها و زير فرآيندهاي معمول محصولات كشاورزي 59

پيوست ب (اطلاعاتي) ارجاع متقابل بين استاندارد ايران-ايزو 22000 : سال 1386 و

استاندارد ايران-ايزو 22006 : سال 71 1391

و استاندارد ايران- ايزو 22006 : سال 77 1391 ISO پيوست پ (اطلاعاتي) ارجاع متقابل بين 14001:2004

كتابنامه

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول