بررسي عوامل اجتماعي موثر درافت تحصيلي در ميان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه

کد محصول: 251
قیمت: 25,000 تومان
تعداد صفحات 160
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده

از مسائل مهم جامعه ما افت تحصيلي دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي است. پديده‌اي كه مانعي جدي براي رسيدن به  اهداف عالي آموزش و پرورش به حساب مي‌آيد. موضوع تحقيق حاضر «بررسي عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان .... است. هدف اصلي پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعي مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان و ارائه راهكارهاي صحيح بر اساس ارزشها و هنجارهاي ملي و ديني براي بهبود اين وضعيت است. روش تحقيق ما پيمايشي و جامعة آماري ما مجموع دانش‌آموزان دختر و پسري است كه در خرداد ماه 1383 نتوانستند كارنامه قبولي دريافت كنند. شيوه نمونه‌گيري در تحقيق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و  بر اساس آن 178 دانش‌آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از ميان رويكردهاي مختلف جامعه‌شناسي در مورد افت تحصيلي، رويكرد تضاد به عنوان رويكرد اصلي در چارچوب نظري انتخاب شد كه بر اساس آن رويكرد، مدل كلي تحليل رسم شده و تحقيق صورت گرفت. در تحقيق حاضر متغير وابسته ما افت تحصيلي بود كه متغيرهاي مستقل زيادي بر آن تأثير داشت ولي چهار متغير عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضيه كلي بدين گونه مطرح شد. بين پايگاه اجتماعي - اقتصادي خانواده، سطح تحصيلات خانواده، عدم انسجام و گسيختگي روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آينده شغلي خود با افت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد. بررسي هر چهار فرضيه از طریق ضريب همبستگي تای كندال صورت گرفت كه نتايج آنها بدين گونه است. فرضيه اول يعني بين پايگاه اجتماعي - اقتصادي خانواده با افت تحصيلي با اطمينان 99 درصد و سطح خطاي كمتر از 1درصد و فرضيه دوم يعني بين سطح تحصيلات خانواده و افت تحصيلي با اطمينان 99 درصد و سطح خطاي كمتر از 5 درصد و فرضيه سوم يعني بین عدم انسجام و گسيختگي روابط در خانواده با افت تحصيلي با اطمينان 99 درصد  و سطح خطاي كمتر از 1 درصد نشانگر رابطه بين سه متغير اصلي مستقل بيان شده با افت تحصيلي بود ولي در آزمون فرضيه چهارم هيچ رابطه‌ آماري معناداري بين نگرش فرد نسبت به آینده شغای با افت تحصیلی وجود ندارد. جهت شناخت ميزان و شدت همبستگي ميان مجموعه متغيرهاي مستقل  و متغير وابسته از تحليل رگرسيون چند متغيره وبرای شناخت اثرات مستقيم و غير مستقیم متغیرهای مستقل بر متغير وابسته یعنی افت تحصيلي از روش تحليل مسير استفاده شده است كه در روش تحليل رگرسيون سطح تحصيلات خانواده (با ضريب تأثير 18/0)  و در روش تحليل مسير (با مجموع ضريب مسير (21/0) بيشترين تأثير را بر متغير وابسته يعني افت تحصيلي داشته است.

1-2- بيان مسأله

تعاريف گوناگوني از مسأله اجتماعي توسط جامعه‌ شناسان ارائه شده است و مسأله مورد نظر ما در اينجا «افت تحصيلي» است.

دكتر سيف‌اللهي درباره مسائل اجتماعي مي‌گويد:

«در رابطه با مسائل اجتماعي مي‌توان گفت امور و پديده‌هايي كه موجب تنش‌ها و ناسازگاريهاي اجتماعي گرديده و به نحوي جامعه يا زندگي افراد را مورد تهديد و تضعيف قرار دهد» (سيف‌اللهي ،  1381،40)

هر سازماني استراتژي و راهكارهايي را براساس اهداف سازماني خود پيش مي‌گيرد كه خواهان وضعيتي است كه بتواند به آن سو هدايت شود و اگر شرايط حاضر سازماني به بن بستهاي شديدي دچار شود، به فكر راه‌حلهاي اساسي برآمده، چرا كه مشكل بزرگي براي رسيدن به هدف بر سر راهش نمايان مي شود كه براي رفع آن بايد هزينه‌هاي زيادي را بپردازد. امّا اگر بخواهيم مسأله اجتماعي را اينگونه تعريف كنيم:

«هر وضعيتي كه به عنوان فاصله بين واقعيت و وضعيت مطلوب پديدار شود» (خاكي، 1382، 14) و غالب افراد جامعه باور داشته باشند كه مي‌توان آن فاصله را رفع كرد. سازمان بزرگ آموزش و پرورش در ايران به يك مشكل آموزشي به نام «افت تحصيلي» دانش‌آموزان در مقاطع مختلف روبرست. اين پديده نامطلوب براي كل جامعه مسأله جدي ايجاد كرده كه در مواردي ريشه در كيفيت نظام آموزشي ما داشته و اذهان متفكران اجتماعي، برنامه‌ريزان كتابهاي دولتي، مربيان آموزشي، جامعه‌شناسان، روانشناسان، خانواده‌ها، سياستمداران و … را به خود مشغول داشته است.

سوال اصلي تحقيق

« علل اجتماعي افت تحصيلي دانش‌آموزان متوسطه در شهر .... كدام است؟ »

پرسش بالا، پرسش اصلي و آغازين تحقيق است كه سعي مي‌‌شود، عوامل جامعه‌شناختي آن، مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد. عنوان بالا مشخص مي‌كند كه اين تحقيق در مقطع متوسطه كه شامل دانش‌آموزان دختر و پسر مي‌باشد، در شهرستان ... صورت مي‌پذيرد. در اين تحقيق سعي مي‌شود كه ميزان افت تحصيلي دانش‌آموزان متوسطه را بررسي و در ضمن مقايسه‌‌اي بين دختران و پسران از جهت ميزان و چگونگي روند آن صورت پذيرد. چرا كه گفته‌هاي مديران، دبيران، خود دانش‌آموزان و شواهد ديگر از جمله نتايج امتحانات (كارنامه) دانش‌آموزان در اين زمينه بيانگر اين است كه سالانه صدها نفر در همين مقطع دچار افت تحصيلي و در نهايت، ترك تحصيل مي‌شوند و اين موضوع در يك شهر نسبتا كوچك،‌مشكل بزرگي را براي جامعه و نظام اجتماعي كل به وجود آورده و پيامدهاي زيادي از جنبه‌هاي مختلف ببار مي‌‌آورد. خصوصا از جنبه‌هاي مختلف رفتاري كه باعث انواع انحرافات، كجرويها، ناهنجاريها و جرمها شده و يا تن دادن به انواع كارهاي ساده با مزد ناچيز و توهين‌هاي زياد از عوارض ديگر اين بيكاري است بنابراين مي‌توان مفهوم « افت تحصيلي» را كه از متن نظام بزرگي به نام نظام آموزش و پرورش بر مي‌خيزد،يك مشكل، درد اجتماعي و در نهايت يك مسأله اجتماعي دانست كه بايد در مورد آن بررسي عميق صورت گرفته و راه‌حلهاي ممكن را براي رفع اين معضل ارائه داد.

1-4- اهداف تحقيق

هر پژوهش و تحقيقي براي رسيدن به هدف و مقصود خاصي صورت مي گيرد. اين هدف غالباً خود را در قالب پرسش آغازين نمودار مي‌سازد و از طريق بيان آن آشكار مي‌شود. در مراحل قبل اين تحقيق موضوع كلي و سوال كلي آشكار شده و اين موضوع كلي به صورت يك عنوان مشخص و روشن بيان شده است. سوال اصلي و آغازين تحقيق كه همان عنوان تحقيق بود، در مورد «افت تحصيلي» دانش آموزان ذكر شده است. با بررسي دقيق موضوع و عنوان تحقيق دريافتن اهميت و ضرورت آن اهداف مهمي را مي‌توان از درون آن تشخيص داد. نظر به اينكه خود محقق از دبيران سازمان بزرگ آموزش و پرورش كشور بوده، طي سالها تدريس در مدارس روستايي و شهري با مشكلات و نيازهاي دانش‌آموزان، مدرسان و ديگر كاركنان اداري آن سازمان تا حدي آشنا شده با انتخاب چنين موضوعي و تحقيق درباره آن مسلماً اهدافي چند را به شرح زير در نظر داشته است.

گر چه اهداف زيادي را مي‌توان جهت تحقيق در پديده افت تحصيلي برشمرد، ولي مي‌توان اين اهداف را به دو صورت كلي و ويژه تقسيم كرد:

1- اهداف كلي 2- اهداف ويژه

«اهداف كلي مستقيماً از مساله پژوهش مشتق مي‌شود، در واقع يكي از اهداف كلي، خود موضوع تحقيق است كه معلوم مي‌دارد پژوهش چه چيزي را دنبال مي‌كند و يا قصد تعيين آن را دارد. اهداف ويژه تحقيق هم اصولاً از مساله پژوهش و اهداف كلي آن نشأت مي‌گيرد و مي‌توان آن را «خرده مساله پژوهش» ناميد. محقق، با بيان اين اهداف دقيقاً تصريح مي‌كند كه در اين تحقيق چه انجام مي‌شود و چه انجام نمي‌شود.»(خاكي، 1382، 29)

اين تحقيق صرفاً در شهرستان .... در استان .... انجام مي‌شود. سپس اهداف آن چه كلي و چه جزئي هماهنگ با اين شهرستان مي‌باشد.

اهداف كلي

1- كشف رابطه بين عوامل جامعه شناختي با پديده افت تحصيلي در دوره متوسطه

2- شناخت ميزان تاثير عوامل جامعه شناختي در تاثير گذاري بر افت تحصيلي

3- آگاهي بر روند و جريان پديده افت تحصيلي از سال ....تا .....به صورت كلي

4- مقايسه تطبيقي جريان و روند افت تحصيلي بين دختران و پسران در مقطع متوسطه از سال ....تا ....

5- ارائه راهكارهاي صحيح بر اساس ارزشها و هنجارهاي ملي و ديني كشور ما براي بهبود اين وضعيت

اهداف ويژه تحقيق

1- آشنا ساختن مديران، دبيران و مربيان آموزشي و تربيتي با عوامل اجتماعي كشف شده در رابطه با «افت تحصيلي» دانش‌آموزان.

2- برخورد قاطعانه و اصولي مسئولين نظام با عوامل شناخته شده افت تحصيلي به ترتيب اهميت و اولويت در حد امكان.

3- شناخت عوامل اجتماعي مشترك در افت تحصيلي دختران و پسران دوره متوسطه.

4- ارائه يك مدل تحليلي متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه ما را در رابطه با افت تحصيلي.

5- آشنا ساختن دانش‌آموز دختر دوره متوسطه با عوامل اجتماعي  افت تحصيلي براي بهبود وضعيت درسي آنها.

6- آشنا ساختن دانش‌آموز پسر مقطع متوسطه با عوامل اجتماعي افت تحصيلي جهت بهبود وضعيت درسي آنان.

7- ارائه راه ‌حلهايي به مسؤولين نظام آمورش پرورش بر اساس شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه ما.

8- ارائه پيشنهاد و راهنمايي‌هاي لازم به والدين جهت كمك به وضعيت درسي دانش‌آموزان.

فصل اول: کليات

1-1- مقدمه

1-2- بيان مساله

سوال اصلي تحقيق

1-3- اهميت وضرورت تحقيق

1-4- اهداف تحقيق

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1- پيشينه تحقيق

2-1-1- پيشينه تحقيق درجهان

2-1-2- پيشينه تحقيق درايران

2-2- مفهوم آموزش وپرورش

2-3- جامعه شناسي آموزش وپرورش

2-4- هدف جامعه شناسي آموزش وپرورش

2-5- نظام جديد آموزش وپرورش درايران

2-6- نظام آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران

2-7- آموزش وپرورش دوره متوسطه

2-8- افت تحصيلي

2-9- عوامل افت تحصيلي

2-10- بررسي افت تحصيلي وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجي

2-11- دلايل ترک تحصيل در منطقه خاورميانه

2-12- افت تحصيلي درچند کشور پيشرفته صنعتي وشيوه هاي مقابله با آن

2-13- مقابله با افت تحصيلي درکشورهاي آسيا واقيانوس آرام

2-13-1- اقدام هاي سازماني

2-13-2- اقدام هاي تربيتي

2-13-3- اقدام هاي انگيزشي ومادي

2-13-4- مشارکت اولياء وجامعه محلي

2-13-5- اقدامهاي غير رسمي

2-14- افت تحصيلي درغرب وشيوه هاي مبارزه باآن

2-14-1- افت تحصيلي وعوامل فردي

2-14-2- افت تحصيلي وکمبود خانوادگي

2-14-3- افت تحصيلي وعوامل درون مدرسه

2-15- شيوه هاي برخورد با پديده افت تحصيلي درغرب

2-15-1- روشهاي ترميمي وجبراني مقابله با افت تحصيلي

2-15-2- روشهاي تغيير وتحول بنيادي مدرسه

2-16- روشهاي اصلاحي ودرمان آموزش وپرورش

گرايش اول تامل آموزش وپرورش جبراني ، کلاسهاي تطبيقي ، آموزش متقابل و  خدمات حمايتي در مدرسه است.

2-16-1- آموزش وپرورش جبراني

2-16-1-1- برنامه هاي متنوع جبراني

2-16-1-2- اثرات آموزش وپرورش جبراني

2-16-2- خدمات حمايتي

2-16-2-1- خدمات حمايتي در فرانسه

2-16-2-2- خدمات حمايتي در بلژيک : کلاسهاي تطبيقي

2-16-3- آموزش متقابل

2-16-4- جنبشهاي مبارزه با نابرابريها

2-16-5- آموزش خانواده

2-16-6- پيوند خانه ومدرسه

2-16-7- پروژه هاي محلي ومنطقه اي مبارزه با افت تحصيلي

2-17- بررسي مساله افت تحصيلي وارائه راه حلهاي پيشنهادي در ايران

2-18- خسارتهاي ناشي از شکست تحصيلي درايران

2-19- راه حلهاي پيشنهادي واجرايي

2-20- روش ديگر جلوگيري از افت تحصيلي

2-21- رويکردهاي جامعه شناسي به آموزش وپرورش

2-22- مفاهيم کليدي

2-23- چارچوب نظري تحقيق

نقد وبررسي رويکردهاي جامعه شناسي به آموزش وپرورش

2-24- مدل تحليلي تحقيق

2-25- فرضيه هاي تحقيق

مدل تحليلي عوامل اجتماعي موثر بر افت تحصيلي

2-26- تعاريف نظري وعملياتي مفاهيم

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3-1- جامعه آماري

3-2- شيوه برآورد حجم نمونه

3-3- روش نمونه گيري

3-4- واحد وسطح مشاهده

3-5- شيوه جمع آوري اطلاعات

3-6- اعتبار وپايايي

3-7- روش تجزيه وتحليل داده هاي آماري

3-8- محدوديتها

فصل چهارم : نتيجه گيري ويافته هاي تحقيق

4-1- نتايج توصيفي

4-2- نتايج همبستگي ها

4-3- نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چند متغيره

4-4- نتايج حاصل از تحليل مسير

فصل پنجم : نتيجه گيري وپيشنهادات

5-1- خلاصه نتايج حاصل از توصيف داده ها

5-2- خلاصه نتايج حاصل از تبيين داده ها

5-3- پيشنهاد ها

جدول شماره 1) توزيع فرواني جنس پاسخگويان

جدول شماره 2) توزيع فرواني تأهل پاسخگويان

جدول شماره 3) توزيع فرواني محل تولد پاسخگويان

جدول شماره 4) توزيع فرواني سال تولد پاسخگويان

جدول شماره 5) توزيع فرواني رشته تحصيلي

جدول شماره 6) توزيع فرواني نوع مدرسه

جدول شماره 7) توزيع فرواني معدل درسي دانش‌آموزان

جدول شماره 8) توزيع فرواني تعداد دروس تجديدي

جدول شماره 9) توزيع فرواني ميزان تحصيلات پدر

جدول شماره 10) توزيع فرواني ميزان تحصيلات مادر

جدول شماره 11) توزيع فرواني شغل پدر

جدول شماره 12) توزيع فرواني شغل مادر

جدول شماره 13) توزيع فرواني درآمد ماهيانه خانوار

جدول شماره 14) توزيع فرواني مقدار زمين زراعتي

جدول شماره 15) توزيع فرواني تعداد اعضاء خانواده

جدول شماره 16) توزيع فرواني زندگي با افراد

جدول شماره 17) توزيع فرواني كمك گرفتن درسي

جدول شماره 18) توزيع فرواني زير بناي فعلي منزل مسكوني

جدول شماره 19) توزيع فرواني سرپرستي مالي خانواهد

جدول شماره 20) توزيع فرواني توزيع فراواني وضعيت مسكن

جدول شماره 22) توزيع فرواني توزيع فراواني محل سكونت

جدول شماره 23) توزيع فرواني توجه به رفع مشكلات

جدول شماره 24) توزيع فرواني ميزان نظارت والدين (پدر)

جدول شماره 25) توزيع فرواني ميزان تظارت والدين (مادر)

جدول شماره 26) توزيع فرواني رابطه صميمانه و عاطفي والدين

جدول شماره 27) توزيع فرواني برنامه‌ريزي والدين جهت كنترل درسي فرزندان (پدر)

جدول شماره 28) توزيع فرواني برنامه‌ريزي والدين جهت كنترل درسي فرزندان (مادر )

جدول شماره 29) توزيع فرواني تمايل به درس خواندن

جدول شماره 30) توزيع فرواني وجود شغل مناسب

جدول شماره 31) توزيع فرواني انتخاب شغل دلخواه

جدول شماره 32) توزيع فرواني استفاده از كتابها ...

جدول شماره 33) توزيع فرواني استفاده از امكانات براي كمك به حل تمرينها و  ...

جدول شماره 34) توزيع فرواني استفاده از معلمان خصوصي

جدول شماره 35) توزيع فرواني استفادهاز آموزشگاهها

جدول شماره 36) توزيع فرواني استفاده از اقوام و دوستان

جدول شماره 37) توزيع فرواني تأمين مخارج زندگي

جدول شماره 38) توزيع فرواني جايگاه نظر خواهي در خانواده

جدول شماره 39) توزيع فرواني جنبه‌هاي نظر خواهي از فرزندان

جدول شماره 40) توزيع فرواني قابل اجرا بودن تصميمات فرزندان

جدول شماره 41) توزيع فرواني ميزان پي‌گيري والدين از عملكرد تحصيلي فرزندان (پدر)

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول