کار تحقیقی بررسي صدور جرم كارت پايان خدمت متقلبانه

کد محصول: 244
قیمت: 41,000 تومان
تعداد صفحات 80
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده:

تنظيم كارت پايان خدمت بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك كارت پايان خدمت نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي‌شوند محسوب مي‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي‌جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي‌شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي‌هستيم و به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي‌و منطقي را مي‌طلبد . در اين كار تحقيق بر آن هستيم كه صدور جرم كارت پايان خدمت متقلبانه را مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم.

كليدواژه:

كارت پايان خدمت،جرم،متقلبانه

مقدمه:

در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عمومي‌بوسيله تهديد كيفري است . پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري مي‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد  . اين نوع پيشگيري هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم عليه اموال كه هر دو جزء آماجهاي مادي محسوب مي‌شوند مي‌تواند موثر باشد و به عبارتي با اتخاذ تدابير پيشگيرانه وضعي ، مي‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد . يكي از اقداماتي كه در رابطه با پيشگيري وضعي جعل اسناد كه مقدمه اي براي وقوع جرائم شديدتر بعدي است مي‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائي بسترهاي وقوع جرم جعل اسناد است ، زمينه هايي مانند آسيب پذيري هاي اسناد و عدم استحكام آنها كه شيوه هاي مختلف جعل را براي تبهكاران ميسر ساخته و مي‌تواند به عنوان بستري مناسب براي جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدي مي‌توان با تعيين روش ها و راه كارهاي بهره گيري مجرمين از اسناد جعلي در ارتكاب جرائم تمهيدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود . در اين تحقيق با توجه به وسعت و گستردگي بحث جعل اسناد و تنوع جرائمي‌كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع مي‌پيوندند ، شاخه اي از اسناد تحت عنوان اسناد هويتي وبا نمونه موردي كارت پايان خدمت مورد بررسي قرار گرفته .

بيان مسئله:

يكي از عوامل مهم تنظيم روابط مختلف افراد جامعه با يكديگر اسنادي كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر اين اعتماد و اطمينان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظيمي‌سلب شود ، امنيت و نظم اجتماعي و روابط اجتماعي آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراين حفظ و رعايت صحت مفاد و محتواي آن ها جهت جلب اعتماد عمومي‌لازم و ضرورت دارد.جعل يك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگي داشته و در حقيقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مكمل هم محسوب مي‌شود و جعل اسناد براي استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهايي خود را كه بهره برداري از اين سند مجعول است دنبال مي‌كند . نكته مهم ديگر اينكه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردي كه ذكر شد تاثير دوجانبه اي در ايجاد آثار و تبليغات سوء آنها در جامعه دارند تاثير غيرمستقيم آن ها هم در استفاده مجرمين حرفه اي از اين اسناد در جهت نيل به اهداف مجرمانه حاصل مي‌شود . از جمله اسناد مهمي‌كه در هر جامعه اي كاربرد روزمره داشته و در كليه نهادها و ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كارت پايان خدمت هستند و اين سند پايه به عنوان مدرك در سازمان هاي دولتي و غيره از قبيل ادارات و مراجع رسمي، ثبتي و ... قرار مي‌گيرندو داراي اعتبار است بنابراين عدم دقت در جعل اين گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحيح ديگر مي‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقيب كيفري مجرمين را هم با مشكل مواجه كند . با بررسي سوابق موجود در مراجع قضايي و انتظامي‌مشخص مي‌شود كه مجرمين حرفه اي و تبهكاران به عادت با شگردهاي مختلفي از آسيب پذيري هاي كارت پايان خدمت كه داراي كاربردهاي فراواني هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفي را كه عمدتاً جرائم مالي هستند مرتكب مي‌شوند .

اهميت موضوع :

با توجه به اينكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم ديگر را به دنبال دارد ، بنابراين لازم به نظر مي‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتيجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم ديگر مرتبط با آن منجر شود . بر اين اساس و با هدف پيشگيري از وقوع جرائم متاثر از جعل بايستي با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود . اهميت اين امر در خصوص كارت پايان خدمت بيشتر به چشم مي‌خورد . چرا كه كارت پايان خدمت مجعول از ابزارهاي كارآمد و موثر مجرمين حرفه اي در ارتكاب جرائم ديگر خصوصاً جرائم عليه اموال است . جرائمي‌كه از بدو شكل گيري جوامع بشري و تحقق حق مالكيت خصوصي در اجتماعات انساني وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پيوسته است . در سوابق و پرونده هاي متعدد قضايي به كرات ديده شده است كه سارقي مسلح در يك عمليات مجرمانه صاحبان اموال يا كاركنان بانك را به تعداد چند نفر به خاك خون كشيده و متواري شده و تحقيقات و بررسي ها نهايتاً به كارت شناسايي يكي از ادرات يا سند هويتي مجعول ديگري ختم شده است. يا سارقين حرفه اي در امر سرقت اتومبيل با استفاده از سند مجعول هويتي مثل كارت پايان خدمت  ، پايان خدمت و ... اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. يا پرونده سرقت چك هاي مسافرتي و تضميني كه به يك كارت شناسايي جعلي ختم شده و تحقيقات مقدماتي را به بن بست رسانيده است . با توجه به مراتب فوق الذكر و اهميت موضوع تحقيق، اشاره به اين نكته ضروري است كه با انجام بررسي پيرامون موضوع ميتوان با يك اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم عليه اموال پيشگيري نمود .

نوع و روش تحقيق

تحقيقات علمي‌بر اساس دو مبنا يعني هدف و ماهيت تقسيم بندي ميشود . اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش و ماهيت توصيفي – تحليلي است و تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مساله ، ابعاد آن مورد بررسي قرار گرفته و بدون آنكه دخالتي در موقعيت نقش متغيرها به عمل آيد به توصيف و تشريح آن پرداخته خواهد شد  .

موانع و مشكلات تحقيق ( محدوديت هاي تحقيق )

يكي از محدوديت هاي اين تحقيق كه مي‌تواند محدوديت هر تحقيق ديگر نيز باشد ، فرهنگ حاكم بر تحقيق و پژوهش كشور بوده كه دسترسي به نتايج تحقيقات قبلي به سهولت امكان پذير نمي‌باشد و اين ناشي از رقابت منفي در كل جامعه است كه سبب خودخواهي و خودنمايي و در نتيجه عدم يادگيري و ياددهي و بازآموزي گرديده است .

محدوديت ديگر تحقيق ، كمبود منابع و ماخذ در رابطه با موضوع پژوهش بود كه پيدا كردن منابع وقت بيشتري را لازم داشت و دستيابي به منبع مورد نظر نيز پس از طي مراحل گوناگوني محقق مي‌شد.

محدوديت سوم در تحقيق حاضر ، پراكندگي سوابق مربوط به جعل اسناد هويتي در مراجع مختلف انتظامي‌و قضايي مي‌باشد كه برخي از سوابق در اداره آگاهي و بعضي ديگر در اداراتي كه مسئوليت صدور سند را داشته اند موجود بوده و بعضاً به لحاظ اهميت موضوع جعل و يا نحوه بكارگيري آن ، سوابق در يگانهاي اطلاعاتي و امنيتي نيز مطرح و رسيدگي قرار داشته اند كه در مواقع ضروري بهره برداري از آمار و ارقام سازمان هاي موصوف به لحاظ مقاومتي كه از سوي اين ارگان ها به عمل مي‌آمد با مشكل مواجه مي‌شد كه البته به علت ارتباط و اقتضاي شغلي اينجانب با موضوع و ارگان هاي مربوطه تا حدودي اين مشكل مرتفع گرديد .

پيشينه تحقيق

حسب بررسي‌هاي معموله در مراكز تحقيقي و پژوهشي ، تحقيقي در خصوص جرائم اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال انجام نشده است . تحقيقات مشابه به اين موضوع پژوهش هايي هستند كه با ديد و منظر حقوقي در رابطه با مباحث كلي جعل اسناد هويتي و يا استفاده از سند مجعول‌، قواعد و مقررات قضايي را همراه با آراء محاكم مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند كه از آن جمله به موارد ذيل به عنوان نمونه اشاره مي‌گردد .

1- پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي ، آقاي مجيد شهرياري تحت عنوان بررسي و تحليل جرائم اسناد سجلي كه در سال 1376 در دانشگاه شهيد بهشتي دفاع شده است . در بخشي از اين تحقيق به جرم جعل كارت پايان خدمت  كه جزء اسناد سجلي محسوب مي‌گردد اشاره شده و مباحث قانوني و حقوقي اين موضوع مورد تحليل قرار گرفته است .

2- پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي آقاي محمد تقي كاظم زاده فرنود ، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزاي ايران ، كه در سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد تهران مركزي دفاع شده است . اين تحقيق صرفاً مباحث كلي مربوط به قوانين موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسي قرار داده است.

3-  پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي حسين فتح آبادي تحت عنوان استفاده از سند مجعول كه در سال 1372 در دانشگاه تربيت مدرس دفاع شده و اين تحقيق نيز مباحث حقوقي مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال كرده است . چكيده

كليدواژه

مقدمه

بيان مسئله

اهميت موضوع

نوع و روش تحقيق

موانع و مشكلات تحقيق ( محدوديت هاي تحقيق )

پيشينه تحقيق فصل اول:

كليات

مبحث اول:تعاريف

گفتار اول:جعل اسناد

گفتار دوم:اسناد هويتي

گفتار سوم:كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت

ميحث دوم:تاريخچه

گفتار اول:سند  و تاريخچه سند در حقوق ايران

بند اول: تاريخچه سند در حقوق ايران قبل از اسلام

بند دوم: تاريخچه سند در حقوق ايران بعد از اسلام

گفتار دوم: انواع سند

بند اول: سند رسمي‌

بند دوم:اسناد عادي

گفتار سوم:هويت و تعريف آن

بند اول:هويت در تحقيق حاضر

گفتار چهارم:تاريخچه اسناد هويتي

بند اول:در ايران قبل از اسلام

بند دوم: در ايران بعد از اسلام

بند سوم: وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي

گفتار پنجم: كارت پايان خدمت

بند اول:تاريخچه كارت پايان خدمت

بند  دوم:معافيت از خدمت وظيفه عمومي

بند سوم:وضعيت فعلي كارت پايان خدمت و كارت هاي معافيت از خدمت

گفتار ششم:تكنولوژي هاي كارت پايان خدمت

بند اول:تكنولوژي كارت هاي هوشمند

بند دوم:كارتهاي حافظه نوري

بند سوم: تكنولوژي هولوگرام

بند چهارم:تكنولوژي باركد

فصل دوم:

جعل كارت پايان خدمت

مبحث اول: تعريف و مفهوم جعل

گفتار اول: معني لغوي جعل

گفتار دوم: معني اصطلاحي جعل

گفتار سوم: صور مختلف جعل سند

مبحث دوم:اركان متشكله جرم جعل كارت پايان خدمت

گفتار اول: ركن قانوني

گفتار دوم:ركن مادي

گفتار سوم:ركن معنوي جرم جعل يا قصد متقلبانه

گفتار چهارم:ركن ضرري

بند اول: ضررهاي مادي و معنوي

بند دوم: ضررهاي اجتماعي و فردي

گفتار پنجم:استفاده از كارت پايان خدمت مجعول و غيرواقعي

بند اول:عنصر مادي جرم

بنددوم:عنصر رواني جرم

گفتار ششم: انواع مبارزه با جرم جعل

بند اول: مبارزه كيفري با جرم

گفتار هفتم: مبارزه غيركيفري با جرم

گفتار هشتم: شيوه مبارزه با جعل كارت پايان خدمت

بند اول: شيوه مبارزه

مبحث سوم: جرائم متاثر از جعل كارت پايان خدمت

گفتار اول:جرائم عليه اموال

گفتاردوم:شيوه هاي كلاهبرداري  با استفاده از كارت پايان خدمت جعلي

بند اول:كلاهبرداري  از طريق افتتاح شركت هاي واهي

بند دوم:افتتاح حساب هاي بانكي براي كلاهبرداري

بند سوم:تاثير اسناد جعلي در شيوه هاي مختلف سرقت

گفتار اول:سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسايي جعلي

گفتار دوم: وصول چك هاي مسروقه با استفاده از كارت پايا خدمت جعلي

گفتار سوم: فروش اموال مسروقه با كارت جعلي

گفتار چهارم :ساير جرائم متاثر از جعل كارت پايان خدمت

بند اول:جرائم امنيتي

بند دوم:جرائم غير امنيتي

نتيجه گيري و پيشنهاد

 پيشنهادها

منابع و مراجع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول