کار تحقیقی بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

کد محصول: 239
قیمت: 42,000 تومان
تعداد صفحات 62
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

با توجه به صلاحیت عام دیوان بینالمللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بینالمللی بوده است. با این حال در مفهوم امروزین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی‌توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آن مقرر می‌دارد که فقط کشورها می‌توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابراین افراد، شرکتها، سازمانهای غیردولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی‌توانند طرف دعاوی ترافعی مطروحه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیّق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه در میان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادة فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بینالملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثّر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است.در این کار تحقیقی با موضوع صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل سعی شده است در فصل اول به بیان کلیات بپردازیم و در فصل های بعد به بیان حقوقی تر و دقیقتری دست پیدا کنیم و در فصل دوم مثال هایی از عملکرد این دیوان بیان می کنیم.

واژگان کلیدی:

حقوق بشر، دیوان دائمی دادگستری بینالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری، توسعه،صلاحیت تکمیلی سازمان ملل متحد.

مقدمه:

به سختی می‌توان روزی را مثال زد که در اخبار جهان از حقوق بین الملل و حقوق بشر صحبت نگردد. گرچه اصطلاح «حقوق بشر» جهانی گردیده و کسی با کاربرد این اصطلاح مخالف نیست، ولی کمتر کسی است که بطور واقعی بداند، حقوق بشر کدامند و چرا آنها مهمند؟ همچنین اگر چه آثار فراوانی در خصوص حقوق بشر می‌توان یافت امّا در مورد مباحث فلسفی آن تلاش کمی صورت گرفته است برای مثال ببینید: مورتن، 1989؛ والدرون، 1984 و ولمن، 1985. و بالاخره هنوز جامعه بین‌المللی موفق به تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر نگردیده است. در یک نگاه کلی، یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 دفاع از حقوق بین المیی بوده است. بطور خاص ماده 1 و بند ب ماده 13 و مواد 55 , 56 , 62 , 68 و 76 منشور ملل متحد در میان سایر مقاصد، اهـــداف اصلی سازمان را ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همه، ترویج استانداردهای بالاتر زندگی،‌ ایجاد اشتغال و شرایط توسعه اقتصادی و اجتماعی، بر می‌شمارد. برای نیل به اهداف مذکور در منشور و در اسناد بین‌المللی دیگر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (میثاقین(، که با تلاشهای آن سازمان بوجود آمده‌اند، دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان رکن اصلی قضایی آن سازمان، یکی از ابزارهای مؤثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گرچه همانطور که ذکر گردید، این وظیفه به شکل غیر مستقیم و ضمنی انجام می‌شود، دیوان موظف است به دعاوی مطروحه، از جمله دعاوی مربوط به حقوق بشر به نحوی که در اساسنامه آن پیش‌بینی شده، مطابق با حقوق بین‌الملل رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.اصولاً دیوان بین‌المللی دادگستری که جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی است و به همین جهت هر دو مرجع در این کار تحقیقی تحت عنوان دادگاه جهانی و یکی فرض گردیده‌اند، برای حل و فصل دعاوی بین دولتها و نه بعنوان دیوان بین‌المللی حقوق بین الملل  ایجاد گردید(کلیر، 1998). با این حال با توجه به صلاحیت عام آن، خصوصاً اینکه در ماده 36 اساسنامه رسیدگی به دعاوی حقوقی، بر عهدة آن مرجع گذاشته شده است، دیوان می‌تواند تحت شرایطی به همان نحو ه مثلاً دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر و بعضی مراجع قضایی بین‌المللی دیگر، به دعاوی مربوط به حقوق بشر رسیدگی می‌‌کنند، اختلافات حقوق بشر را حل و فصل نماید. به علاوه معمولاً در پشت صحنه منازعات بین دولتی نیز، مسائل مربوط به حقوق بشر نهفته است.بدین جهت تاکنون مسائل مربوط به حقوق بشر، در پرونده‌های متعددی نزد دادگاه جهانی مطرح و منجر به صدور رأی گردیده است. این آراء تأثیر مهمی بر حقوق بین‌الملل بطور کلی و بر حقوق بشر بطور خاص داشته‌اند. تا جایی که شاید بی اساس نباشد که گفته شود در یک تفسیر موسّع تمام تصمیماتی که دیوان گرفته به نحوی مستقیم و غیر مستقیم به مسائل حقوق بشر نیز مربوط بوده‌اند. در یک نگاه خاص نیز، دعاوی حقوق بشر متعددی نزد دیوان مطرح گردیده و بعنوان مثال بعضی از آراء صادره در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر، تأثیر عظیمی بر مباحث تئوریک در رابطه با مفهوم حقوق بشر داشته است. اکنون به جرأت می‌توان گفت، هم در دعاوی ترافعی(ماده 34 اساسنامه) و هم در آراء مشورتی(ماده 96 اساسنامه) رویه قضایی کافی، در زمینه تصمیم‌گیری این دادگاه در مورد حقوق بشر وجود دارد. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل دیدگاه دیوان نسبت به حقوق بشر است ببینید: به عنوان مثال شویبل، 1994 که به استناد مادة 38 اساسنامه تحت شرایط خاصی بعنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشمار می‌رود. لازم به ذکر است که بدلیل رعایت ضوابط معمول در مورد کمیت مقاله نویسی، قضایا و آراء مشورتی اشاره شده در متن بصورت مجمل تشریح گردیده‌اند. قبل از بررسی نقش و طرز نگاه دیوان در این زمینه، ناگزیر باید نگاه کلی‌تری نسبت به حقوق بشر داشت

اهمیت و ضرورت تحقیق:

نقش بسیار زیاد دیوان بین المللی دادگستری و نقش کلیدی این سازمان به طور قطع مهمترین دلیل برای انجام اینگونه تحقیقات می باشد و ما سعی داریم با مثال هایی از عملکرد این سازمان در قضایای مختلف نقص ها و اشکالات این سازمان را مورد بررسی قرار دهیم.

اهداف تحقیق:

1.     رسیدن به تمام نکات  مشخص در مورد صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل.

2.     اشاره به اشکالات این سازمان در رسیدگی به دعاوی مختلف.

ساماندهی تحقیق:

تحقیق فوق در دو فصل و در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصل دوم به موضوعات دیگری اشاره خواهد شد.

روش تحقیق:

تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای انجام شده است

 چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

سابقه تحقیق

اهداف تحقیق

ساماندهی تحقیق

روش تحقیق

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تاریخچه و بررسی صلاحیت ها

گفتار اول :سازمان دیوان بین‌المللی دادگستری

بند اول :اعضای دیوان

گفتار دوم :صلاحیت دیوان

بند اول :صلاحیت شخصی دیوان

بند دوم :صلاحیت ترافعی دیوان

بند سوم :قضات دیوان

بند چهارم :آرای دیوان

بند پنجم :اعاده دادرسی

بند ششم :آیین دادرسی دیوان

مبحث دوم :اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول: بررسی فصل دوم اساسنامه

فصل دوم:

بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل و بیان چند مثال

مبحث اول:بین کلیات و ضروریات مسئله

گفتار اول :اهداف سازمان ملل متحد

گفتار دوم :نقش دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار سوم :رویة قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد حقوق بین المللل

بند اول :حقوق بشر در دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی

بند دوم :حقوق بشر در دیوان بین‌المللی دادگستری

بند سوم :تفسیر دیوان از جهانی بودن حقوق بشر

مبحث دوم :نقش ديوان بين‌المللي دادگستري در توسعه‌ حقوق بین الملل محیط زیست و  قضیه دیوار حائل فلسطین

گفتار اول:محیط زیست

بند اول :تكامل حقوق بين‌الملل محيط زيست

بند دوم : نظم عمومي بين‌المللي و حقوق بين‌الملل محيط زيست

بند سوم : تكامل ويژگي حل و فصل اختلافات

گفتار دوم :دعاوي مربوط به محيط زيست در نزد ديوان بين‌المللي دادگستري

بند اول: صلاحيت سرزميني كميسيون بين‌المللي رودخانه ادر

بند دوم: كانال كورفو

گفتار سوم :احداث دیوار حائل

گفتار چهارم :واکنش های بین المللی به ساخت دیوار

بند اول :تقاضای رای مشورتی

نتیجه گیری

منابع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول